« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o vydání Změny č. II územního plánu Vepřová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

* & Obecní úřad: Vepřová 36,592 11 p.Velká Losenice * % 566666527 * * IČO: 00374440,e:maíl: obec.veprova©tiscali.cz*
<br> \:
<br> C.j.RUP/330/16/DF ve Vepřové,dne 19.4.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o vydání Změny č.ll územního plánu Vepřová
<br> Zastupitelstvo obce Vepřová,jako příslušný správní orgán,ve smyslu ustanovení 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů za použití 5 43 odst.4 a 5 55 odst.1 stavebního zákona,v souladu s g 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů,š 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně
<br> plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,na svém zasedánídne 18.4.2018 usnesením č.2/24/2018
<br> rozhodlo o vydání Změny č.Il územního plánu Vepřová formou opatření obecné povahy <.>
<br> Úplné znění Územní plánu Vepřová po vydání změny č.II se dotýká zájmů všech vlastníků pozemků a staveb a všech občanů obce na katastrálním území Vepřová <.>
<br> Podle úplného znění územního plánu Vepřová po vydání změny č.ll postupují subjekty působící v územním plánování,ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů <.>
<br> Změna č.ll územního plánu Vepřová obsahuje textovou a grafickou část.Grafickou část Změny č.Il územního plánu tvoří výkres základního členění,hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací.Odůvodnění Změny č.ll územního plánu obsahuje textovou a grafickou část.Grafickou část odůvodnění Změny č.ll ÚP tvoří koordinační výkres,výkres předpokládaných záborů půdního fondu,výkresy dopravního řešení,zásobování vodou a kanalizace a výkres energetiky a elektronických komunikací <.>
<br> Do Změny č.ll ÚP Vepřová,jejího odůvodnění a dokladové dokumentace,může každý podle ust.5 173 odst.1 správního řádu a v souladu s ust.g 165 stavebního zákona nahlédnout u Obce Vepřová.Do Změny č.„ ÚP Vepřová je dále možno nahlédnout v listinné podobě na Městském úřadu Žďár nad Sázavou a na webových stránkách města na adrese: http://www.zdarns.cz/masto-zdar/zwobcí-ve—spravnim-obvodu/uzemní—plany—obci/
<br> a na webových stránkách obce Vepřová: httgszllwwwveprovacz/
<br> V souladu s ust.5 173 odst.1 správního řádu nabývá Změna č.ll územního plánu Vepřová
<br> účinností patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Vepřová
<br> a na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou.Vyvěšeno dne: 1/4 "35“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Elektronická úřední deska
<br> „ & tna? Vyvesenodne: „ití.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> f OBEC
<br> Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení

Načteno

edesky.cz/d/1748275

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz