« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o zahájení SŘ "Stavební úpravy byt.domu - zateplení střechy a rekonstrukce střešního pláště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20180413213834.pdf

I'lc Praha—Pctrovic." Durun-no: 13.04.201agU/31 CJ 1240/2018 I'ICPPET
<br> \iEs'í'skJ\ CAST PRAHA 15 _ okru) kllíSl'SliÉČ'ÁSll ““v 2 www '._ [.Boloňská 4- 8 | 10000 Praha 10 __.mo41usb49d99a \t' \S DOPIS Z;\ _ o: ÚMČ PIS 16461/2018/OST/IP1- ' ? NAŠE ZN : 51350/2017/OST/1Pr \fvruzrniz lng.lvo Prokel „,Ilit,: 281 003 327 DLE ROZDELOVNIKU MX: 274 864 756 'Í-MAHJ ivo.prokelQpraha15.cz |=\||\| 10.4.2018 _ OZNÁMENÍ
<br> o ZAHMENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společensh | vlastníku Rezler ova 285 až 288,IČO 24683060,Rezlerova 287,109 00 Pr alla- Petr ovice,kter é zastupuje JELEN & partners s 1 0 <.>,IČO 28502892,Veverkova 1408/14,170 00 Pr aha— Holešovice
<br> (dále jen "stavební|\"') dne 25.10.2017 podal a dne 20.3.2018 naposledy doplnil žádost o vydání stavebního po\ olení na sta\r bu:
<br> "Stavební úpravy bytového domu - zateplení střechy a rekonstrukce střešního pláště" ul.Rezlerova 285,286,287 a 288,Praha-Petrovice
<br> na pozemcích parc.e.424/16.424/17.425/17.425/18 v katastrálním uzemí Petrovice <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Odbor sta\ební 1,11'adu městske Části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1.Praha 10 - Horní Měcholupy/“_ jako
<br> sta\ební uřad příslušný podle „* 13 odst.1 písm c) zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a
<br> stavebním řádu.ve znění pozdějších předpisů (_dálejen "stavební zákon").a podle obecně závazné vyhlášky.55/2000 Sb.hl m Prah\ kterou se vydává Statut hl m Prahy \e znění pozdějších předpisů.oznamuje
<br> podleš [ 12 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení ve kterém podle 5 112 odst.2 stavebního
<br> zákona upouští od ohledání na místě a L'istníhojednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
<br> účastníci řízení své případné námitky,popřípadě důkazy do
<br> 10 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> l\' později uplatněným závazným stanoviskům námitkám.popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.Učastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor stavební Uřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1.Praha 10 - Horní Měcholupy,úřední dny Po a St 8.00 — 17.30 hod.) <.>
<br> Poučení:
<br> Lfěastník řízení může podle 5 | 14 odst.1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci.způsobu prmádění a užívání sta\rby nebo požadavkům dotčených orgánů.pokud jejími přímo dotčeno jeho vlastnické pra\io nebo prá\ o zalozene smlou\ou pro\e'sl stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající \ěcnemu břemenu k pozemku nebo stavbě.Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti.které zakládajíjeho postav eníjak'o Účastníka řízení,a důvody podání námitek; k námitkám,které překračují rozsah uvedeny ve větě první,se nepřihlíží <.>
<br> Sídlo Boloňska478/I 101) 00 Praha |O tel ; +420—281 003 111 Píacm IŠlČ lšolonska 478/1 109 00 Praha 10 tax1+420-27—1864 756 lšankm m >|10_|C11| C8 a 5 C u 10-20007 l*)3'—)*)/0800 IČO: 00231355
<br> e-inaíl podalclnadpl 5 mcpncl cz DIC: C200231355
<br> [\7 (evo/af! her/>,;
<br> (' i.UMC PIS 16—16l/ZíllS/OS'lÚ'lPr su 2
<br> Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předložíjeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br> Před vydáním roxln'ntlnutí je třeba uhradit správní poplatek podle zákona č.(134.2004 Sb.<.> o spím-“ních poplatcích ve znění ]mxtlějších předpisů.položka 18 odst.1 písm.i) v souladu >.|“mzmimkou č.2 ve \'ýči 5 000,- Kč » \' hmm-usti \' sekretariátu stavebního úřadu nebo bank0\r'ním převodem na účet Úřadu městské části Praha 15.č.ú.19-2000719399/0800.variabilní symbol pro tuto platbu obdržíte na tel.č.281003320 <.>
<br> Uřad městské části Praha 15 Stavební úřad -16- 109 00 Praha 10,Boloňská 478
<br> 1
<br> '.f„ Mgr.XXXXXXXX XXXXX
<br>,r',vedoucX l)(lboru stavebního
<br> /
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> 13.UL.21118
<br> Vyvěšeno dne: "V“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Mestské část Praha-Petrovice Edisonova 429 109 00 Praha 10 IČ: 002 31 363 ©
<br> Razítko.podpis orgánu.který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <,>
<br> Doručuje se (na doručenku)r
<br> Ifčasmíci ři'fení podle 4 100 písm.a) stavebního ?.ákoml
<br>.JELEN & partners s.r.o.<.> lDDS: 4cpdrb8
<br>.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX.Rezlerova XXX,XXX XX Praha-Petrovice.XXXXXX XXXXXXX.Rezlerova XXX,XXX XX Praha—Petrovice
<br>.XXXXX XXXXXXXXXX,Rezlerova XXX,XXX XX Praha-Petrovice
<br>.XXX XXXXXX,Cihlářova XXX,XXX XX Praha-Kamýk
<br>.XXXXXX XXXXXXX,lDDS: nfzfynS
<br>.XXXXXX XXXXXX,Rezlerova XXX,XXX XX Praha-Petrovice
<br>.XXXXXXXX XXXXXXX,Rezlerova XXX,XXX XX Praha-Petrovice
<br>.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,Rezlerova XXX,XXX OOPraha-Petrovice XX.XXXXX XXXXX,Rezlerova XXX,XXX XX Praha-Petrovice
<br> l 1.XXXXXXXX XXXXX,náměstí Hrdinů XXX,XXX XX Telč-Podolí XX.XXXXX XXXXXXXX,Rezlerova XXX,XXX XX Praha-Petrovice XX.XXXXX XXXXX,Rezlerova XXX,XXX XX Praha -Petrovice
<br> 14.XXXXXXXX XXXXXX,Rezlerova XXX,XXX XX Praha—Petrovice
<br> Lb./I.<.> )—
<br> OO\|O\U|
<br> ©
<br> Šídlo Boloňská-178111 10900 Praha 10
<br> l'iacmi...

Načteno

edesky.cz/d/1730342

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz