« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Veřejná vyhláška-Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-Oznámení

/t-L
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br> VEŘEJNÁ vYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> O Společněm jednání a vystavení návrhu Změny
<br> i Z - 2832/00
Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy,'
včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
<br> Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako pořizovateł územně
plánovací dokumentace pro území hlavního města Prahy,(dále jen „pořizovate1“) <,>
v Souladu s § 50 Odst.2 zákona č.183f2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu
(Stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje zahájení projednávání návrhu
uvedené změny Z 7 2832/00 Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „ změny UP SU h1.m.Prahy“) společným jednáním o návrhu změny ÚP SÚ
hł.n1.Prahy a zveřejněním návrhu dokumentace změny ÚP SÚ hl.nı.Prahy <.>
<br> Návrh změny Z - 2832/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl zpracován na základě zadání této
změny,schváleného usnesením ZHMP č.33/48 ze dne 12.12.2013.Společně s návrhem
změny UP SU hl.m.Prahy je vystaven a bude projednán návrh Vyhodnocení vlivů
návrh'n změny Z - 2832100 ÚP SÚ hlın.Prahy na udržitelný rozvoj území (dále jen
„VVURU“) <.>
<br> Společná jednání Se bude konat dne 14.7.'2015 0d 9.00 hod <.>
<br> ve velkém zasedaeím sále
<br> Magistrátu hlavního města Prahy
Mariánské nám.2 <.>,Praha 1
<br> Společné jednání O návrhu změny Z-2832/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy a VVÚRÚ bude
Spojeno s odborným výkladem
<br> 5
<br> Veřejná vyhláška - Oznámení bude vflěšena na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy <,>
<br> Jungmannova ul.35/29,Praha 1,(v tištěné.podobě ì způsobem množňujícím dálkový
přístup) v době od 25.6.2015 do 14.8.2015 včetně <.>
<br> V téže době bude návrh změnĹZ 2832/00 ÚP SÚ 111.111.Prahv vvstaven k nahlédnutí:
<br> - v kanceláři č.330 UZR MHMP,Jungmannova 29,Praha 1,každý ófln 0d 9.00 dn
16.00,v pøndčıi do 17.00 a ve XXXXXX do XX.XX hod <.>,nebo podle telefonická døhøáy;
<br> - v informační místnosti UZR MHMP č.28 (v přízemí),Jungmannova
ul.35/29,Praha 1,každý den od 9:00 hod.do 14:30 hod <.>,v pondělí do 17:00 hod.<,>
ve středu do 18:00 hod.<,>
<br> - způsobem umožňuìícím dálkový Dřístun (elektronicky) - na internetové adrese
wıvvwgrahaeu -› O městě -› Budoucnost města -› Odbor územního rozvoje
-› Změny územního plánu -› Aktuálně pořizovaně změny -+ Změna 2.2832 :
<br> htto:ř/Wwprahaeu/inn/cz/o meste/Inaaístrat/odborv/Odbor uzemniho rozvoie/uze
<br> ınni planovani/Zmeny uzemniho planu/aktualne porizovane zmeny/indexhtrm
<br> Sídlo: Mariánské nám.2.110 01 Praha l
Pracoviště: Jungmannova 35129.Ill 21 Praha 1
tel.: 236 001 Ill,fax: 236 007142
<br>
<br>
<br> Penzevaıeı předává Minieıexenn.nee místní xezvei ČR a OŽP MHMP,v,eenıadn a§ SO
odst.2 stavebního zákona návrh projednávané změny 2-2832100 UP SU hl.m.Prahy <,>
včetně VVURU (na CD v příloze) <.>
<br> V souladu S § 50 odst.3 stavebního zákona pořizovatel doručuje návrh změny ÚP SÚ
hl.In.Prahy veřejnou vyhláškou - oznámením,které bude vyľěšeno na úřední desce
Magistrátu hI.m.Prahy.Jungmannova ul.35/29,Praha 1,(v tištěné podobě i způsobem
umožňujícím dálkový přístup) v době 0d 25.6.2015 do 14.8.2015 včetně <.>
<br> V zájmu informovanosti občanů pořizovatel žádá jednotlivě městské části o vyvěšení
veřejně vyhlášky - oznámení na jejich úředních deskách a o sejmutí z úřední
desky dne 17.8.2015 (tj.první pracovni den,který následuje po posledním dnu lhůty pro
podání připomínek) <.>
<br> Pořizovatel by rovněž uvítal,kdyby sousední obce vyvěsily veřejnou vyhlášku -
oznámení na svých úředních deskách <.>
<br> Návrh Změny Z-2832/00 ÚP SÚ h1.m.Prahy bude ve stejné lhůtě,tj.od 25.6.2015 do
14.8.2015 vystaven k nahlédnutí:
<br> - v kaneeıáfi č.330 UZR MHMP,Jungznaxnzeva 29,Praha 1,každý XXX ed X.XX de
XX.XX,v pondělí do 17.00 a ve středu do 18ÍJO hod.nebo podle telefonické dohody;
<br> - v informační místnosti č.28 UZR MHMP (v přízemí),Jungmannova
ul.35129,Praha l,každý den od 9:00 hod.do 14:30 hod <.>,v pondělí do 17:00 hod.<,>
ve středu do 18:00 hod.;
<br> - Způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronicky) - na internetove' adrese
wwwpmhaeu -› O městě -› Budoucnost města -› Odbor územth rozvoje
<br> -“› Změny územního plánu -› Aktuálně pořizovaně změny -› Změna 22832 :
http:/řwwwprahaeu/inpch/'oqmeste/maaistrat/odborvfodbormuzemniho rozvojefuzemní
<br> plánování/zmeny územního planu/akuıalne porizovane zmeny/indexhtml
<br> spala e návrhem zmenyIZ-zssz/OO 0P SÚ htm.Prahy bude projednáno vyhedneeení
vlivů změny Z-2832/00 UP SU hl.m.Prahy na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Pokud budete pro vydání svého Stanoviska nebo připomínky potřebovat další informace
či podklady,rádi Vám je poskytneme <.>
<br> Hlavní město Praha
Magistrát hl.m.Prahy
odbor územního rozvoje
Jungmannova 35129
<br> 111 21 Praha 1

Načteno

edesky.cz/d/172507

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz