« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení záměru zadání veřejné zakázky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení záměru zadání veřejné zakázky

Sdělení o záměru zadání veřejné zakázky malého rozsahu – stavební práce,dílčí
rekonstrukce MŠ,2015
<br> Sdělení o záměru zadání VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-stavební
práce malého rozsahu
I.Údaje k zadání veřejné zakázky
1.Zadavatel <.>
Městská část Praha-Lipence,K Obci 47,155 31,IČ 241 431
telefon 25792 1167,fax 25792 2641,www.Praha-Lipence.cz <,>
mu.lipence@tiscali.cz
2.Způsob zadání veřejné zakázky,datum <.>
Písemná výzva více zájemcům bude rozeslána do 7 dnů po zveřejnění tohoto
sdělení <.>
3.Název a předmět zakázky,stručný popis,požadavky a podmínky <.>
Název: „Elektrická přípojka NN s elektroměrovým a hlavním rozvaděčem
Mateřské školy č.p.211,Praha-Lipence“
Předmět a stručný popis zakázky <.>
Jedná se o výměnu stávající kabelové el.přípojky NN za novou,zřízení sloupku
pro nový elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku (RE,RH VYP),dodání <,>
montáž a přepojení současného hlavního rozvaděče za nový (v suterénu) <.>
Provedení souvisejících stavebních úprav pro instalaci hlavního rozvaděče (RH) a
pilířek přípojkové skříně SP5 v oplocení <.>
Podrobný popis je v technické zprávě a rozsah zakázky je obsažen ve výkazu
výměr <.>
Požadavky a podmínky na uchazeče <.>
Požadujeme záruku min.60 měsíců od data předáním a převzetí.Zajištění vstupu
„před plombu“ elm.a jištění dodavatele el.energie bude věcí vybraného
zhotovitele a zahrnuto do ceny díla <.>
Zadávací lhůta do 31.8.2015,platnost smluvní ceny do 30.11.2015 <.>
Podmínkou podání nabídky je účast zástupce uchazeče na prohlídce místa plnění
zakázky <.>
4.Předpokládaná výše finančního plnění (bez DPH)
<br> cca 200 000 Kč
<br> 5: Charakter zakázky podle druhu a výše finančního plnění (§ 7 zákona) <.>
Stavební práce (zakázka malého rozsahu) podle § 12 zák.č.137/2006 Sb <.>,o
veřejných zakázkách <.>
6.: Místo a lhůta pro podání nabídek <.>
Úřad Městské část Praha-Lipence,K Obci 47,155 31,IČ 241 431,do 20.7.2015
do 12 hodin
Otevírání nabídek bude poslední den lhůty pro podání od 13 hodin na adrese
zadavatele <.>
7.Místo plnění <.>
MŠ)
<br> Městská část Praha-Lipence,K Samoobsluze 211 (areál
<br> 8.Hodnocení nabídek VZ <.>
DPH)
<br> Jednokriteriální (nejnižší nabídková XXXX v Kč bez
<br> X.Předpokládaná lhůta plnění <.>
<br> srpen 2015,nejpozději do 15.9.2015
1
<br> Sdělení o záměru zadání veřejné zakázky malého rozsahu – stavební práce,dílčí
rekonstrukce MŠ,2015
<br> 10.Kvalifikační požadavky na uchazeče podle § 53,přiměřeně podle 54 a
§56 zák.č.137/2006 Sb <.>
<br> II.Další sdělení <.>
Zadavatel není plátcem DPH <.>
Podmínky dodávky,úhrady ceny (bez záloh),rozsah plnění,budou uvedeny ve
výzvě.Přepojování rozvaděče,bude-li prováděno po 28.8.2015,nesmí omezit
provoz MŠ a bude nutné jej provádět ve dnech pracovního klidu,volna.Vstup do
objektu MŠ bude umožněn po dohodě s provozovatelem <.>
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání podle tohoto sdělení zrušit i bez udání
důvodu <.>
Praha Lipence 30.6 2015
<br> XXXXXX XXXXX,starosta,v.r <.>
Zveřejněno na www.Praha-Lipence cz
Vyvěšeno na úřední desce: 1.7.2015
Sňato: 17.7.2015
<br> 2

Načteno

edesky.cz/d/172060

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz