« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 11. zasedání zastupitelstva vč. schváleného rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva vč. schváleného rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019

Zápis z 11.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 22.12.2016 Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Program:
<br>.Úvod
<br>.Určení zapisovatele a schválení programu
<br>.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br>.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br>.Žádost SDH Osek o dotaci na rok 2017
<br>.Žádost Oblastní charity Sobotka o dotaci na rok 2017.Rozpočet obce na rok 2017
<br>.Rozpočtové výhledy obce na roky 2018 a 2019
<br>.Příkaz č.1 k inventurám majetku obce
<br> 10.Rozpočtová opatření 10/2016 a 11/2016
<br> 1 1.Nová smlouva na zřízení práva stavby * chodník 12.Převod pozemku před autobusovou zastávkou a cykloservisern 13.MRČR
<br> 14.Žádost o umístění dopravní značky — p.Drahotský 15.Žádost o povolení k pokácení stromu - Tulkovi
<br> 16.Žádost o smlouvu na hrobove' místo — p.Doležal
<br> 17.Diskuse
<br> 18.Závěr
<br> \OOORJONLh-P—UJM—
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 7 Jednání: 1.Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání.Dále navrhl zařadit do programu 4 nové body — Žádost ZO ČSV,os.Sobotka o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2017,Smlouva o bezúplatném převodu majetku,Nové pojištění obce a Prodloužení 9 smluv pronájmu hrobových míst.Program vč.nových bodů schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Zapisovatelem programu navržen Ing.XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisu navrženi XXXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ing.XXXXX XXXXX seznámil přítomné s průběhem usnesení z minulých zasedání.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 5.Starosta SDH XXXX XXXXX XXXXX podal žádost o finanční dotaci na činnost SDH Osek vroce 2017.Navržena částka 30.000; Kč za podmínky,že na konci roku 2017 bude předloženo zastupitelstvu obce proúčtování této částky.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 6.Oblastní charita Sobotka podala žádost o finanční dotaci na činnost v roce 2017.Navržen příspěvek 2.500,- Kč ročně na každého občana obce Osek ubytovaného v Domově pokojného stáří v Libošovicích,a to jak v roce 2017,tak i v dalších letech.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 7.XXXXX XXXXX požádal za ZO Českého svazu včelařů,o.s.Sobotka o finanční dotaci na léčení včelstev v roce 2017.Navrženo 5.000,- Kč.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů,J.J irků se zdržel hlasování <.>
<br> 8.Starosta seznámil přítomné zastupitele s příjmovými i výdajovými položkami navrhovaného rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> Příjmy obce pro rok 2017 2.519.300,-Kč Financování zůstatkem 3.013.439,-Kč Výdaje obce pro rok 2017 5.532.739,-Kč
<br> Oproti vyvěšenému návrhu byly provedeny změny na straně výdajů.Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen jako schodkový,schodek je kryt zůstatkem zminulých let a závazným ukazatelem se stanovují paragrafy.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 9.Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem obce na roky 2018 a 2019
<br> Rok 2018: Daňové příjmy 2400000,- Nedaňové příjmy 100.000,— Příjmy celkem: 2.500.000,- Výdaje celkem 2.500.000,- V roce 2018 bude realizována stavba chodníku od hřbitova k autobusové zastávce.Rok 2019: Daňové příjmy 2400000,- Nedaňové příjmy 100.000,- Příjmy celkem: 2.500.000,— Výdaje celkem 2.500.000,—
<br> V roce 2019 bude realizováno zaobrubníkování hlavní silnice vedoucí přes obec a zpevnění pruhu mezi touto silnici a zrekonstruovaným chodníkem <.>
<br> Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů.10.Starosta obce seznámil přítomné s příkazem č.1/2016 k provedení inventarizace majetku obce.Starosta seznámil přítomné se složením inventumích komisí.Schváleno všemi 7 hlasy
<br> přítomných zastupitelů <.>
<br> 11.Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.10/2016.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> Dále starosta navrhl rozpočtové opatření č.11/2016.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 12.Starosta obce seznámil přítomné s novou smlouvou o zřízení práva stavby na pozemkovou parcelu č.2166/28 - ostatní plocha o výměře 45 m2 v k.ú.Sobotka,na které v roce 2015 obec Osek rekonstruovala chodník.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 13.Starosta obce předložil návrh na převod z vlastnictví Královéhradeckého kraje z LV 34 do vlastnictví Obce Osek p.p.č.479/3 o výměře 19 m2,ostatní plocha — jiná plocha a p.p.č.479/4 o výměře 19 m2,ostatní plocha _ jiná plocha,které vznikly z pozemkové parcely č.479/1 (ostatní plocha — silnice) dle geometrického plánu č.260-188/2016 ze dne 31.10.2016 v k.ú.Osek u Sobotky a obci Osek.Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Jičín.Dárce si vyhrazuje ktíži obdarovaného zákaz zcizení převáděné nemovitosti,které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy.Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 14.Starosta obce předložil zastupitelům „Protokol o výsle...

Načteno

edesky.cz/d/1716223

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz