« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 10. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva

Zápis z 10.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 3.11.2016
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Program:
<br> 1.Úvod
<br> 2.Určení zapisovatele a schválení programu
<br> 3.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 5.Rozpočtová opatření č.8/2016 a 9/2016
<br> 6.Vize na rok 2017
<br> 7.Kulturní akce do konce roku 2016
<br> 8.Smlouva o zřízení věcného břemene — pí.Basterová 9.Diskuse
<br> 10.Závěr
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 7 Jednání: ].Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání.Program schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Zapisovatelem programu navržen Ing.XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisu navrženi XXXXXX XXXXX a XXXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ing.XXXXX XXXXX seznámil přítomné s průběhem usnesení z minulých zasedání.Zastupitelé vzali na vědomí.'
<br> 5.Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.8/2016.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> Dále starosta navrhl rozpočtové opatření č.9/2016.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 6.Starosta obce seznámil přítomné s plány na rok 2017.V příštím roce navrhl opravit roh hřbitovní zdi nad Horčičkovými & do zahrady kM.Halbichovi,v případě dokončení územního plánu výstavbu dětského a multifunkčního hřiště vč.zázemí,dokončení výměny veřejného osvětlení v celé obci,výstavbu nové místní komunikace od Žd'ánských k Mocákovým,spolupráci s církví na rekonstrukci věže kostela a usazení kříže (restaurování kříže již probíhá),revitalizaci návsi a po dohodě s ŘSD vysázet ke státní silnici vedoucí kolem obce keře a stromy k odhlučnění.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Dále starosta předložil žádost obce 0 vydání stavebního povolení na již výše zmíněnou akci “Osek — místní komunikace na p.č.456/40 a 464/4“ a požádal o schválení zahájení stavebního
<br> ]
<br> řízeni Obecním úřadem Osek.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů.Starosta na tuto akci také navrhl požádat o finanční dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Starosta obce dále představil plány na rok 2018,ato vybudovat chodník od obecního úřadu na náves,trvale zpevnit plochu mezi rekonstruovaným chodníkem a silnicí od Sobotky a na druhé straně silnice obnovit obrubníky.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 7.Starosta obce seznámil přítomné s plánovanými kulturními akcemi pořádanými do konce roku.Vnaší obci proběhne v letošním roce ještě Rozsvěcení vánočního stromu (26.ll.),Vítání občánků s Mikulášskou zábavou pro děti i dospělé (3.12.) a Vánoční otevření kostela s možností zažehnutí Betlémského světla (24.12.).Starosta navrhl pořádat výše zmíněné akce ve stejném duchu jako V roce 2015.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 8.Starosta obce přednesl přítomným žádost pí.Basterové zastoupené společností Rydval — elektro s.r.o.na zřízení věcného břemene na obecním pozemku pro přívod elektřiny na pozemek p.č.464/4 v k.ú.Osek u Sobotky.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 9.Pí.Sachomská požádala o změnu využití pozemkové parcely č.583/2 vk.ú.Osek u Sobotky v připravovaném územním plánu na využití umožňující výstavbu pro sportovní účely a zázemí pro sportovní účely.Doposud byla určena kbytové výstavbě.Zastupitelé byli ujištění odborem územního plánování v Jičíně,že tato změna nezdrží dokončení tvorby ÚP.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX požádal o vydání povolení k pokácení vzrostlé borovice na zahradě u domu čp.44.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 10.Starosta obce poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 19:45 hodin <.>
<br> Usnesení:
<br> OZ schvaluje
<br> Program vč.přidaného bodu
<br> Zapisovatele programu Ing.XXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu XXXXXX XXXXX a XXXXXX XXXXX
<br> Rozpočtové opatření č.X/XXXX
<br> Plány na rok 2017
<br> Zahájení stavebního řízení na akci “Osek —— místní komunikace na p.č.456/40 a 464/4“
<br> Podání žádosti o finanční dotaci zPOV KHK na projekt snázvem „Obec Osek — výstavba místní komunikace“
<br>.Plánované kulturní akce pořádané do konce roku
<br>.Zřízení věcného břemene
<br>.Změnu využití pozemkové parcely č.583/2 v k.ú.Osek u Sobotky.Pokácení vzrostlé borovice na zahradě u domu čp.44
<br> 2
<br> OZ bere na vědomí.Průběh usnesení z minulých zasedání
<br>.Rozpočtové opatření č.8/2016.Plány na rok 2018
<br> Zapsal: Ing.XXXXX XXXXX <f- '
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXX
<br> XXXXXX XXXXX
<br> ' ÍÝ'ÍŽLQ XX.XXX?
<br> Ing.XXXXX XXXXX starosta obce
<br> XXXX OSEK ICO: XXXXXX XXX XX SOBOTKA
<br> obec “Osek,“ Osek 25,507 43,- lČ: 00578487 "Rozpočtové.“opatřeníí'č'.912915 příjnw com POL
<br> 1-1 11 1112
<br> 1113
<br> 1121
<br> "1.511
<br> 18.7 000,00'ÍKČ
<br> - kultura-pohoštění _ "stránko- '- opravy“ _ piochaodpad-rhaia * rez-ewa" 187 000,00.KČ-
<br> výdaje
<br> V'Oseku...

Načteno

edesky.cz/d/1716218

Meta

Stavební informace   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz