« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Návrh závěrečného účtu 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Příjemce: Kraj: Poskytovatel:
<br> Kapitola:
<br> Finanční vypořádání dotací pOSkyhlLllýCh p
<br> Cešov
<br> Královéhradecký kraj
<br> Ministerstvo financí
<br> Přílohu Č 7 k \')*| :išcc ů 367_J'3MS Sh <.>
<br> říjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních Finančních aktiv
<br> Cásl A.Finanční vypořádání dotací & návratných finančních výponmci & výjimkou dotaci na projekty spoluňnancwané z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních
<br> mechanismů \\ Kč na dvě dcscLilmá misiu Předepsané výše.(nake * -,<.> 'r: IM | ! c L _ _ _ L [„čclnvý -_„ <.>,v.„ „ Vrin—uno \' pmbéhu Skutečně použilo !( » i ' au a E 1.“kaimu-I (projelqu) ( ISIO lednnu Lcrpann k a I.12.2(116 ? _ „ _ nm ramc lin-dnům \ „i „ inak ' roku na něm krale 31.12.20l6.<.> _.EDb/SMVS * \—.\*[)Úlnucl pn l'inunůnírn vypořádání &: 11 U LI ] 2 ] »! Í I—ÉJ A.I Dumce celkem \.\.\ 3(1 [HKLOU 0.00 If) 768.00 13 233,00 \.iam: „\ \- x \ \.\ \' Účelová dolace na výdaje spojené se společnými valbami do Senátu & msmpitdstev kmi ů.\ 98 | 03 Mm | 04/20 n)./130 | » JU 000.0(1 () mms | 3232 Sesum i| (příjmení a konlakl_): v_lflynknvá.731 732 034 Konlrulmalz V.Knřinck.776 [77 788
<br> Datum & podpia: L„1.l.20|7
<br> Datumu podpis: 9.|.<.> 20l7

k nahlédnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický —— oddělení metodiky & kontroly
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cešov,IC: 00271462 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 24.11.2016 - 16.2.2017
<br> na základě písamné žádostí obce V souladu s ustanovením (5 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb.„ ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoíunání je určen zákonem č.4202004 Sb„o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí.Místo provedení přezkoumání: Obec Češov
<br> Češov 49
<br> 506 01 Jičín Zástupci za Obec:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXX - starosta - lng.Vendula Hynková — místostarostka
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX <.>
<br> - kontroloři: Věra XXXXXXX XXXXXXX Holendza
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 54 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28.6.201.6
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje- uvedené v g: 2 odst.] a 3 Zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na Významnoa jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.l245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkotnnání hospodaření obce Češov byly přezkoumány násled ující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Obec vede tyto běžne- účty:
<br> - u KB č.ú.1092554110100 zůstatek ]; 31.12.2016 činí 676.471,52 Kč vedený na 231 10
<br> - u ČNB č„ú.94-9510541/0710 zůstatek k 30.12.2016 činí 467773117 Kč vedený na 231 30 spořící účet;
<br> - 11 KB č.ú.43 —830469D297/0100 zůstatek k 31,122016 činí 352170368 Kč vedený na 231 20
<br> Zůstatky dle předložených bankovních výpisů z běžných účtů & spořicího účtu souhlasí na zůstatek účtu 231 - základní běžný účet - uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016 <.>
<br> Darovací smlouvy Obec jako obdarovaný uzavřela dne 18.11.2016 Darovací smlouvu na Finanční dar ve výši 10.000,— Kč.Tato částka byla obci poskytnuta v hotovosti dne 18.1 12016 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám 1) "O rava & technické za'ištění návesní nádrže v Liběšicích"
<br> — akce je spolnfmancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje - víz Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéltradeckého kraje &.lóZPDOZ-UOOB; oboustranně podepsána dne 18.8.2016„ výše poskytnuté dotace - 140 000; Kč; VZMR <,>
<br> - namátková kontrola předmětné VZ.se zaměřením Zejména na plnění povinností dle ustanovení 5 6 zákona č.137/2006 Sb.<.> o veřejných zakázkách.ve znění pozdějších předpisů (dále též i "ZVZ") <,>
<br> - Žádost o zpracování cenové.nabídky — zpracm-dna.podepsána,ze dne 30.6.2016,předmět VZ stanoven — rekonstrukce nádrže projektová dokumentace zpracována.předpokládaná hodnota VZ dle projektové dokumentace stanovena na částku ve výši 199 5.29,— Kč s DPH ( bez DPH 464 900; Kč) <,>
<br> — osloveno bylo 5 dodavatelů - víz emailová korespondence,schválení seznamu dodavatelů - víz zápis ze 3.zasedání _zasnípítelstva,ze dne 15.7.2016.viz bod 6.13 <,>
<br> - zadavatel obdržel celkem 2 nabídky - uchazeč KAMPA — Mm'ynka s.r.o.- nabídková cena 173 892; Kč bez DPH,s DPH 210 409: Kč: ATRTUM - Stavby s.r.o.— nabídková cena 148 100: Kč bez DPH' s DPH 179 201.- Kč <.>
<br> — nejvhodnější nabídka byla schválena - viz zápis ze 3.zasedání zasnípítelstva obcce ze dne 15.7.2016,viz bod (3.13„ uchazeč ATRJUM — Stav by s.r.o.<.> nabídková cena 148 100.- Kč bez DPH,s DPH 179 201: Kč <,>
<br> - smlouva o dílo č.2016-07—29 — zhotovitel díla ATRlUM - stavby s.r.o.T cena díla - nabídková cena 148 100; Kč bez.DPH,s DPH 179 201; Kč.oboustranně podepsána dne 9.srpna 2016„
<br> Touto kontrolou není dotčena případná kontrola ze strany poskytovatele,tj.Královéhradeckém kraje <.>
<br> Pivovarské nám.I24S 500 03 Hradec Králové
<br> 2) "Rekonstrukce budow obecního úřadu Češov"
<br> - předmětná VZ byla j íž podrobena kontrole ze strany Královéln-adecke'ho kraje - víz Protokol z vykonané veřejnosprávní kontroly či.66/MEKJ2016,ze dne 1.6.2016.a proto jiz nebyla oveřovateli opětovně.zkontrolována <.>
<br> Konečné přezkoumání za rok 2016:
<br> 3) „yodovod Češov - Liběšice 2.etapa“
<br> VZNIK na stavební práce.akce je spolulinancována z rozpočtu Královehradeckého kraje — viz Smlouva o poskydnutí dotace z rozpočtu Královehradeckém kraje č.13509649,oboustranně podepsána dne 29.7.2016.výše poskymnte investiční dotace ve výši 3 800 000,— Kč,je pod kontrolou poskytovatele.'a proto byla ZVolena pouze namátková kontrola,se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle ustanovení 5 6 zákona č.- 137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále též i,<.> ZVZÚ — minimalizace případných rizik — viz odkaz zejména na Ustanovení g“ 3,ig“ 10 odst.4 zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků ...

k nahlédnutí

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2016
Obec Češov00271462
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> IČO: Název:
Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2016.V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným
vykazováním na účtech 044 a 045,které byly k 1.1.2016 zrušeny <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
<br> 1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2016 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota,účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle
§27,odst.7 zákona o účetnictví <.>
Reprodukční pořizovací ceny:
Majetek bezúplatně předaný v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
<br> 2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
<br> 3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s
výjimkami konkrétních majetkových položek.Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708
Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2,k účtu 551 (k položce A.I.28.)
<br> 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2016 nebyly realizovány
v cizí měně <.>
<br> 5.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji,účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je XXX v
případě dosažení hranice významnosti,kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3 % aktiv dle celkové výše aktiv
minulého roku nebo částku 260 tis.Kč <.>
<br> 6.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,částka jednotlivých účetních
případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 7 tis.Kč s výjimkami,které se rozlišují vždy
(energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými
ročními rozdíly <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 20.5.2017
22:25:02
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing Vendula Hynková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.02.1 (Češov),verze: 2016.03
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2016
Název položky Podr.účet
<br> Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 200 105,60 198 772,60Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 182 195,60 -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
<br> 17 910,00 17 910,00Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
<br> - -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266 <.>
<br> - -Další podmíněné pohledávkyP.IV <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395 <.>
<br> - -Dlo...

k nahlédnutí

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2016
Obec Češov00271462
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> IČO: Název:
Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 58 607,00 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 98 172,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 6 783,10 -Prodané zboží (504)4
<br> 311 637,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 11 961,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 557 161,94 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 662 262,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 138 028,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 1 358,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 301,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 14 039,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 317 588,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 9 965,00- -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> 12 045,00 -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 139 499,60 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 100 717,00 -
<br> - -
<br> 5 560,49 -
<br> 85 937,00 -
<br> - -
<br> 9 389,00 -
<br> 371 529,51 -
<br> 726 990,00 -
<br> 163 657,00 -
<br> 1 673,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 4 888,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 292 373,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 5 858,00 -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> Tvorba a zúčtování rezerv - -(555)
<br> 27
<br> - -
<br> Ostatní náklady z činnosti 20 147,00 -(549)
<br> 30
<br> 20 499,00 -
<br> 31
<br> 32
<br> 2 386 404,04 -NÁKLADY CELKEMA
<br> 2 225 981,04 -Náklady z činnostiI
<br> 2 176 713,80 -
<br> 2 006 973,80 -
<br> - -Prodanné cenné papíry a podíly (561)1
<br> - -Úroky (562)2
<br> - -Kurzové ztráty (563)3
<br> - -Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)4
<br> - -(569)5 Ostatní finanční náklady
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Finanční nákladyII - -
<br> 103 043,00 -Náklady vybr.místních vládních inst.na transfery (572)2 122 810,00 -
<br> 103 043,00 -Náklady na transferyIII 122 810,00 -
<br> - -
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> (506)5
<br> - -
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> (507)6
<br> - -(508)7
<br> Aktivace dlouhodobého majetku - -
<br> - -
<br> - -
<br> 10
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb - -(516)11 - -
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 18
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 25 856,00 -(558) 78 403,20 -
<br> 57 380,00 -Daň z příjmů (591)1
<br> - -Dodatečné odvody daně z příjmů (595)2
<br> 46 930,00 -
<br> - -
<br> 57 380,00 -Daň z příjmůV 46 930,00 -
<br> Strana
1 z 2
<br> 20.5.2017
22:23:22
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing Vendula Hynková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.02.1 (Češov),verze: 2016.03
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2016
Název položky SUČíslopol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 3 894 053,96 -VÝNOSY CELKEMB
<br> 434 939,00 -Výnosy z činnostiI
<br> 3 634 435,72 -
<br> 381 047,50 -
<br> 13 401,00 -Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)1
<br> 1 129,00 -Výnosy z prodeje služeb (602)2
<br> 242 702,00 -Výnosy z pronájmu (603)3
<br> 6 962,00 -Výnosy z prodaného zboží (604)4
<br> 650,00 -
<br> Výnosy z místních poplatků
<br> (605)5
<br> 138 170,00 -
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> (606)6
<br> - -(609)8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 15
<br> - -
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> (641)
<br> 16
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> (643)
<br> 17
<br> 1 475,00 -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku
<br> (644)
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku
<br> (645)
<br> - -(646)
<br> Výnosy z prodeje pozemků - -
<br> Čerpání fondů
<br> (647)
<br> - -(648)
<br> Ostatní výnosy z činnosti 30 450,00 -
<br> Finanční výnosy
<br> (649)
<br> 4 503,00 -
<br> Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů -...

k nahlédnutí

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2016
<br> 00271462IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Obec Češov
Češov 49,506 01 Češov 2016
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 95 386,00 -Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 95 386,00 -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 37 053 263,04 4 781 260,50
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 16 573 123,11 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 7 651 790,57 3 145 203,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 763 638,44 1 089 935,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 546 122,50 546 122,50
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 10 141 068,42 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 377 520,00 -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 95 386,00 95 386,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 95 386,00 95 386,00
<br> - -
<br> 32 272 002,54 23 017 630,12
<br> 16 573 123,11 16 573 123,11
<br> - -
<br> 4 506 587,57 4 414 148,57
<br> 673 703,44 841 768,44
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 10 141 068,42 1 188 590,00
<br> 377 520,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> Dlouhodobé půjčky - -(067)
<br> 3
<br> - -
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - -(043)
<br> 5
<br> - -
<br> 6
<br> 7
<br> 46 349 080,81 4 784 380,50AKTIVA CELKEM
<br> 37 148 649,04 4 781 260,50Stálá aktivaA
<br> 41 564 700,31 34 263 734,10
<br> 32 367 388,54 23 118 374,62
<br> - -Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> - -Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)1
<br> - -Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)2
<br> - -Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)3
<br> - -(466)4 Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> - 5 358,50
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)8 - -
<br> - -(469)5 Ostatní dlouhodobé pohledávky - 5 358,50
<br> - -(471)6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - -
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - -(035)9 - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - -(036)10 - -
<br> Strana
1 z 4
<br> 20.5.2017
22:21:34
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing Vendula Hynková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.02.1 (Češov),verze: 2016.04
<br>
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> 12 661,40 -ZásobyI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Pořízení materiálu (111)1
<br> - -Materiál na skladě (112)2
<br> - -Materiál na cestě (119)3
<br> - -
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> (121)4
<br> - -
<br> Výrobky
<br> (122)5
<br> - -
<br> Pořízení zboží
<br> (123)6
<br> - -
<br> Zboží na skladě
<br> (131)7
<br> 12 661,40 -
<br> Zboží na cestě
<br> (132)8
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> (138)
<br> 4 520 817,00 3 120,00
<br> Odběratelé
<br> 9
<br> - -
<br> Směnky k inkasu
<br> (311)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Pohledávky za eskontované cenné papíry
<br> (312)
<br> 1
<br> - -
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> (313)
<br> 2
<br> 3 020,00 -
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> (314)
<br> 3
<br> 6 400,00 3 120,00
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> (315)
<br> 4
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> (316)
<br> 5
<br> - -
<br> Pohledávky za zaměstnanci
<br> (317)
<br> 366,00 -
<br> Sociální zabezpečení
<br> (335)
<br> 6
<br> - -(336)
<br> 7
<br> Daň z příjmů - -
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen.plnění
<br> (341)
<br> 9
<br> - -(342)
<br> 10
<br> Daň z přidané hodnoty - -
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vl.instituce
<br> (343)
<br> 13
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi
<br> (344)
<br> 14
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi
<br...

k nahlédnutí

(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2016
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 3 505 000,00 = 3 505 000,00
3 927 637,00 = 3 927 637,00
6 915 412,36 = 6 915 412,36
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 3 000 000,00 = 3 000 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 3 505 000,00 = 3 505 000,00
3 927 637,00 = 3 927 637,00
3 915 412,36 = 3 915 412,36
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
9 586 430,00 = 9 586 430,00
<br> 10 480 030,00 = 10 480 030,00
13 345 886,97 = 13 345 886,97
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
9 586 430,00 = 9 586 430,00
<br> 10 480 030,00 = 10 480 030,00
10 345 886,97 = 10 345 886,97
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
9 586 430,00 = 9 586 430,00
<br> 10 480 030,00 = 10 480 030,00
10 345 886,97 = 10 345 886,97
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
6 081 430,00- = 6 081 430,00-
6 552 393,00- = 6 552 393,00-
6 430 474,61- = 6 430 474,61-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
6 081 430,00 = 6 081 430,00
6 552 393,00 = 6 552 393,00
6 430 474,61 = 6 430 474,61
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
6 081 430,00 = 6 081 430,00
6 552 393,00 = 6 552 393,00
6 430 474,61 = 6 430 474,61
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
6 081 430,00- = 6 081 430,00-
6 552 393,00- = 6 552 393,00-
6 430 474,61- = 6 430 474,61-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 20.5.2017
22:18:34
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing Vendula Hynková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.02.1 (Češov),verze: 2016.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2016
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 3 000 000,00 = 3 000 000,00
r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 3 000 000,00 = 3 000 000,00
r.4460sl.41,42,43 = 0
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.:
r.4191sl.41,42,43 = r.7090sl.71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4192sl.41,42,43 = r.7140sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4193sl.41,42,43 = r.7290sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4194sl.41,42,43 = r.7360sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4421sl.41,42,43 = r.7170sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4422sl.41,42,43 = r.7220sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4423sl.41,42,43 = r.7400sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4424sl.41,42,43 = r.7470sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.:
r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3
<br> 6 430 474,61 = 6 430 474,61
<br> Strana
2 z 2
<br> 20.5.2017
22:18:34
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing Vendula Hynková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.02.1 (Češov),verze: 2016.01
<br>
<br> Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2016
<br> Rok
<br> 2016
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00271462
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Češov,Češov 49,506 01 Češov
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2016
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 470 000,00 550 000,00 547 886,53 99,6 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00 18 000,00 17 521,34 97,3 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000,00 60 000,00 58 483,45 97,5 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 525 000,00 605 000,00 604 567,76 99,9 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 46 930,00 46 930,00 46 930,00 100 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 990 000,00 1 089 000,00 1 088 700,15 100 %
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 135 000,00 135 000,00 133 250,00 98,7 %
0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 3 720,00 93 %
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.10 000,00 13 000,00 11 349,75 87,3 %
0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 650,00 65 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 893 070,00 814 000,00 813 674,38 100 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 30 000,00 30 000,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 100 %
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - 56 547,00 56 547,00 100 %
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 131 110,00 131 110,00 100 %
<br> 3 205 000,00 3 608 587...

k nahlédnutí

Závěrečný účet obce Češov za rok 2016
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o obci:
Adresa: Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,IČ: 00271462
Telefon: 493555148
Email: cesov@tiscali.cz
Bankovní spojení: 10925541/0100
Počet členů zastupitelstva: 5
V roce 2016 pracoval finanční a kontrolní výbor obce <.>
Obec Češov je členem Svazku obcí Mariánská zahrada <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Schválený rozpočet v Kč
Rozpočet po změnách v Kč
Plnění k 31.12.2016
v Kč
<br> Tř.1 Daňové příjmy
3150000
3335930
3326733,36
<br> Tř.2 Nedaňové příjmy
300000
319050
316022
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy
0
0
0
<br> Tř.4 Přijaté transfery
55000
272657
272657
<br> Příjmy po konsolidaci
3505000
3927637
3915412,36
<br> Tř.5 Běžné výdaje
1646430
2187030
2054437,33
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje
7940000
8293000
8291449,64
<br> Výdaje po konsolidaci
9586430
10480030
10345886,97
<br>
<br>
<br>
Tř.8 Financování
6081430
6552393
6430474,61
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN2-12 <.>
Obec Češov neúčtuje o hospodářské činnosti <.>
<br> 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> Obec Češov nemá zřízen žádný fond <.>
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2016:
231 10 ZBÚ 10925541/0100 676.471,52 Kč
231 20 spořící účet 43-8304690297/0100 3,522.708,68 Kč
231 30 ZBÚ ČNB 94-9510541/0710 467.773,17 Kč
<br>
<br> 3) Souhrn majetku obce Češov k 31.12.2016
<br>
Stálá aktiva
021 – Stavby
7,651.790,57
<br> 022 – Samostatné movité věci
1,763.638,44
<br> 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
546.122,50
<br> 031 - Pozemky
16,573.123,11
<br> 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
95.386,00
<br> 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10,141.068,42
<br> 052 – Poskytnuté zálohy na DHIM
377.520,00
<br>
<br> Oběžná aktiva
132 - Zboží
12.661,40
<br> 231 – Bankovní účty
4,666.953,37
<br> 314 – Poskytnuté zálohy
3.020,00
<br> 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti
6.400,00
<br> 335 – Pohledávky za zaměstnanci
366,00
<br> 388 – Dohadné účty aktivní
4,511.031,00
<br>
<br> Pasíva
321 - Dodavatelé
-1,290.219,95
<br> 331- Zaměstnanci
-45.783,00
<br> 336 – Závazky OSSZ
-10.793,00
<br> 337 – Závazky ZP
-8.055,00
<br> 342 – Závazky FÚ
-6.285,00
<br> 374 – Přijaté zálohy na transfery
-13.232,00
<br> 378 – Závazky ost <.>
-448,50
<br> 383 – Výdaje příštích období
-57,380,00
<br> 389 – Dohadné účty pasívní
-9.070,00
<br> 401 – Jmění účetní jednotky
-27,299.834,99
<br> 403 – Dotace na pořízení HM
-5,485.201,12
<br> 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody
3,149.704,90
<br> 432 – Nerozdělený zisk minulých let
-5,425.752,73
<br> 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
-3,554.700,00
<br>
<br> K 31.12.2016 byla provedena řádná inventarizace,o které byl proveden zápis.Zjištěné údaje odpovídají výkazu „Rozvaha organizačních složek státu,státních fondů,územně samosprávných celků a příspěvkových organizací,sestavená k 31.12.2016“ <.>
<br>
4) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtu Královéhradeckého kraje,státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
<br> a) Přijaté prostředky
<br> položka
typ dotace
poskytnuto
použito
vypořádání
<br> 4111
volby KHK+senát
30.000,-
16.768,-
13.232,-
<br> 4122
oprava návesáku Liběšice
125.440,-
125.440,-
0
<br> 4122
pěstební činnost v lese
5.670,-
5.670,-
0
<br>
<br>
Ostatní dotace:
· Dotace od ÚP na VPP 56.547,- Kč
· Dotace na výkon státní správy 55.000,- Kč
<br> b) Poskytnuté prostředky
<br> MS T.Svobody 3.000,- Kč
SDH Češov 12.600,- Kč
SDH Liběšice 8.000,- Kč
SK Češov 50.000,- Kč
Stezka Češov-V.Veselí 3.500,- Kč
MŠ Volanice 4.000,- Kč
<br> 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovnicemi oddělení metodiky a kontroly ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na základě písemné žádosti obce v souladu s ust.§ 42 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Češov za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Češov,IČ: 00271462 za rok 2016 je přílohou  závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách <.>
<br>
6) Návrh usnesení k závěrečnému účtu:
<br> a) Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a závěrečným účtem za rok 2016 včetně zprávy kontrolora pověřeného řízením přezkoumání hospodaření obce Češov za rok 2016,a to bez výhrad <.>
<br>
Další přílohy,tvořící závěrečný účet,které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce,ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu:
<br>
1.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Češov,IČ: 00271462 za rok 2016
1.Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2016
2.Rozvaha k 31.12.2016
3.Výsledovka k 31.12.2016
4...

Načteno

edesky.cz/d/1713767

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz