« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Vyhláška - žádost o informace dle zák.106/99 Sb. - č.j. 105/17

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Véiené pani starostko,Véieny' pane starosto <,>
<br> Obracime se na va's podle zékona 106/99 Sb.0 svobodném pfistupu k informacimA
Prosfme o iaskavé zodpovézem’ nésledujicich otézek:
<br> 1) Ma'te ve va§i obci problémy s holuby,§paéky,kormorény ii jiani §kodliv9mi pta’ky?
<br> 2) Brénite 5e néjak proti ékodlivy’lm ptékflm? Pokud ano,pak -jak?
<br> 3) Setkali jste se nékdy s plaéiéi ékodliWch ptéki’x znaéky,<,> Birdgard"?
<br> 4) Poskytuje va§e obec dotace na obranu proti §kodlin ptékflm majitelfim pama’tek éi
zemédélcfim?
<br> 5) Poskytuje va§e obec nékomu néhrady §kod zpflsobené ptéky?
<br> Va§i Iaskavou odpovéd’,prosim,zaélete na 5
<br> Dékuji a pFeji pfi’jemny den
<br>
<br> OBE_CNJ' flfiAD Cislo dopor <.>
CESOV
<br>
<br>
<br> Zpracovatel
<br>
<br>
<br> Ukl.znak

k nahlédnutí

OBECNI’ URAD (:Eéov
<br> éeéov 49,506 011ic‘1-in.15: 00271452
<br> Obecni Ufad Ce§ov v souladu s ust.§ 25 odst.1 zékona é.500/2004 5b <.>,Sprévm’ Fa’d ve zném’
pozdéjéich pfedpisfi doruéuje touto
<br> vefejnou vyhla’ékou:
<br> Obecni ufad Ceéov oznamuje o moinosti vyjédfit se fyzickf/m a pra’vnickym osobém vyslovit souhlas (:i
nesouhlas s poskytnutim fldajfl poiadovanych iadatelem dle pfiloiené iédosti <.>
<br> 2adate| poiaduje informace dle zékona 106/1999 5b <.>,0 svobodném pfi'stupu k informacim <.>
<br> Souhlas 6i nesouhlas je moino vyjédfit do 28.8.2017 <.>
<br> Pfiloha:
<br> Zédost 0 informace die zékona é.106/1999 5b <.>,0 svobodnérfi pfistupu k informacim
<br> Vladimir Kofi'nek,<,>
<br> OBECNJ ufiAD
<,> éEsov <,>
: 7,s 01 JICIN
<.> o 271 452
<br> starosta
<br>
<br> v Ce§ové dne 21.8.2017
<br> Vyvééeno: 21.8.2017

Načteno

edesky.cz/d/1713748

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz