« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Vyhlášení konkursu MŚ Ostružno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

79?
<br> VYHLÁŠENÍ KONKURSU
<br> Obec Ostružno,Ostružno 5,506 01 Jičín,iČO 00 578 495 vyhlašuje v souladu s ustanovením © 102 odst.2 písm.b) zákona č.1282000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením 5 166 odst.2 zákona č.5619004 Sb <.>,o předškolním <,>
<br> základním,středním,vyšším odborném ajiném vzdělávání (školský zákon).ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení
<br> na obsazení pracovního místa ředitele/ky
<br> Mateřské školy Ostružno s nástupem od 1.9.201? nebo dle dohody <.>
<br> Předpoklady pro výkon činností řediteleiky:
<br> ' vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.5632004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>.znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů <,>
<br>.občanská & morální bezúhonnost <,>
<br>.dobrý zdravotní stav <.>
<br> Obsahové náležitosti přihlášky:
<br>.úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzděláni (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,případně maturitní vysvědčení) <,>
<br>.originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např.pracovní smlouvy,potvrzení zaměstnavatelů atd.) <,>
<br>.strukturovaný profesní životopis <,>
<br> ' koncepce rozvoje školy (max.2 strany strojopisu) <,>
<br>.výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu) <,>
<br>.originál,popř.ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu) <,>
<br> Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 15.5.2017 na adresu: Obec Ostružno,Ostružno 5,506 01 Jičín.Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRA “ <.>


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz