« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

iédost o informace dle zékona é.106/1999 5b.<,>
zékon o svobodném pfl’stupu k informacim
<br> Ve smyslu zékona é.106/1999 5b,<,> 0 svobodném ph’stupu kinformacim <,>
ia’dém o zpFistupnéni nésledujl’cfch informed:
<br> - uvedenl’ nézvu prévnické osoby,které ma’ nejvyééi dluh vfléi obci,jenije p0 splatnosti
vicejak 60 dnfl
<br> - seznam nemoviwch véci (oznaéem’ dle § 8 zékona é.256/2013 Sb.)
ve vlastnictvi obce,které jsou uil’vény néjemcem
<br> lnformace o mé osobé dle § 14 zékona E.106/1999 Sb.jsou nésledujl’cf:
<br> 254 bFezna 2018 —
<br> identifika’tor datové schra’nky-
<br> —
trvaw pobvt—

k nahlédnutí

OBECNi GRAD CE§ov
<br> Ceéov 49,506 01 Jiéin.K‘E: 00271452
<br> Obecnl’ Lifad éeéov v souladu s ust.§ 25 odst.1 zékona E.500/2004 5b <.>,Sprévm’ Fz'ad ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl doruéuje touto
<br> veFejnou vyhléikou:
<br> Obecni ufad Ceéov oznamuje o moinosti vyjédfit se fyzickvm a prévnickym osobém vyslovit souhlas 6i
nesouhlas s poskytnutx’m Udajfi poiadovanf/ch iadatelem dle pfiloiené ia’dosti <.>
<br> iadatel poiaduje informace dle zékona 106/1999 5b <.>,0 svobodném pfi'stupu k informacim <.>
<br> Souhlas Ei nesouhlas je moino vyjédfit do 8.4.2018 <.>
<br> Pifloha:
<br> Zédost o informace dle zékona é.106/1999 5b <.>,0 svobodnérfi pfistupu k informacim
<br> Vladimir Kofinek
starosta L"
<br> : 0%
<br> v when“.URAD
v Ce§ové dne 1.4.2018 Cesov
596 01 JICIN
ICC 271 462
<br> Vyvééeno: 1.4.2018

Načteno

edesky.cz/d/1713727

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz