« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rekonstrukce veřejného osvětlení Klatovská ulice, úsek Řepn

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15-0949.pdf 296,46 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS
<br> SZ UMO6/0949/15
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXX
kokoskovaji@plzen.eu
mcybXaX
<br> Plzeň – Litice,dne: 30.6.2015
Č.j.: UMO6/0976/15
<br> Vypraveno dne: 30.6.2015
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně,příspěvková organizace <,>
IČO 40526551,Klatovská třída 348/10,Jižní Předměstí,301 00
Plzeň 1 <,>
kterého zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Podmostní XX,XXX XX Vejprnice
(dále jen "žadatel") podal dne 17.6.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
rekonstrukce veřejného osvětlení Klatovská ulice,úsek Řepná - Na Konci
na pozemku parc.č.239/39,239/40,1560/6,1562/1,1954/44,1954/72,1954/149,2223/4,2226/3,2231 <,>
2232/1,2232/2,2232/3,2232/4,2238/1,2243/3,2255/2,2255/7,2269/1,2292/1,2296/1,2306/1,2308 <,>
2309,2310/1,2310/3,2310/5,2310/6,2311/1,2311/2,2314,2594/1 v katastrálním území Litice u Plzně <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
Stavba obsahuje:
dojde k přeložení nadzemního vedení VO do země
komunikace třídy ME4b budou nasvíceny svítidly NWS 131/1x100W-T v montážní výšce 10m a s
maximální roztečí 44m,stožáry budou bezpaticové stupňovité,výložníky obloukové s délkou
vyložení 2,5m.Těchto světelných míst bude 14 ks.10 stožárů mezi autobusovou zastávkou a farou
bude opatřeno zásuvkou pro vánoční výzdobu
komunikace třídy ME5 budou nasvíceny svítidly NWS 131/1x70W-T v montážní výšce 8m a s
maximální roztečí 44m,stožáry budou bezpaticové stupňovité,výložníky obloukové s délkou
vyložení 2,0m.Těchto světelných míst bude bude 14 ks.5 stožárů v ulici Řepné a K Valše bude
opatřeno zásuvkou pro vánoční výzdobu
komunikace třídy ME6 budou nasvíceny svítidly NWS 130/1x50W-T v montážní výšce 6m a s
maximální roztečí 33m,stožáry budou bezpaticové stupňovité,svítidlo bude nasazeno na dřík
stožáru.Těchto světelných míst bude 23 ks <.>
Všechna světelná místa budou prosmyčkována kabelem AYKY4Jx16,kabel se uloží do trubky
KOPOFLEX 50.Stožáry se prosmyčkují i zemnícím drátem FeZn10,zemnící drát se uloží na dno
výkopu.V oblasti se osadí celkem 10ks nových plastových pilířů typu SRML.pro přechod mezi
nadzemním a zemním vedením se osadí celkem 5 nových pojistkových skříní typu PS na betonové
sloupy ČEZ <.>
Mezi zapínacím místem R069 a křižovatkou Klatovská - K Valše se mezi pilíři položí napáječ
AYKY4Jx50,rovněž mezi R069 a křižovatkou Klatovská - Veveří.Dále se položí napáječ
AYKY4Jx35 mezi Klatovskou a Za Farou přes Budilovo náměstí,v Klatovské ulici od křižovatky
Klatovská - Veveří ke křižovatce Klatovská - Na Konci,v Klatovské ulici od křižovatky Klatovská K Valše směrem k Plzni,v ulici Řepné,v ulici K Valše a v ulici Na Trávníku.Napáječ se uloží do
trubky KOPOFLEX 75.Kabelové lože bude z prosáté zeminy,25 - 30 cm nad kabel se položí
výstražná fólie.Ve vozovce je minimální krytí kabelu 100 cm,ve volném terénu a ve vjezdech 70
<br> Č.j.UMO6/0976/15
<br> str.2
<br> cm,v chodníku 35cm.V prostoru zeleně na křižovatce Klatovská - K Valše se provede vývod z
nejbližšího stožáru pro vánoční strom zemním kabelem CYKY3Jx4,kabel se ukončí v zemním
boxu.Kabel se uloží do trubky KOPOFLEX 40 <.>
Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona oznamuje podle
§ 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
1.8.2015 <.>
K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,úřední dny
pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě) <.>
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č.1467/4,1507/1,1507/2 v katastrálním území Valcha,st.p.1,3/1,3/2,3/3,4,5,6/1,6/2,6/5 <,>
7/1,7/2,8/1,9,10/1,11,12,13/1,13/2,13/3,14,15,16/1,16/2,17,18/1,19/1,19/2,19/3,20,21 <,>
22/1,22/2,23,25/1,25/2,25/3,26/4,27/1,27/2,27/3,30/2,31/1,32/1,33/1,33/2,37,38,39/1,40 <,>
41,42/1,43/1,43/2,44/2,45/1,46/1,46/2,46/3,47/1,47/2,48/1,48/2,50/2,50/3,52/1,52/2,53 <,>
54,55/1,55/2,55/3,55/4,56/1,57,59/1,59/2,60/1,61/1,62,63/1,63/2,64/1,64/2,65/1,65/2 <,>
66/1,66/2,68,69/1,69/3,70/1,70/2,70/6,70/7,70/10,72/1,74,76,78,88,89,111,112/2,114/1 <,>
114/2,115/1,118,119,120,125,156/1,156/2,156/3,157/1,157/2,158,160,162/1,163,165/1 <,>
166,167/1,169,170,173,174/1,175/1,175/3,177,178,179,181/1,181/4,183,184,185,188/1 <,>
191,193,199,200,202,203,215,216,234,252/1,255/1,256,259,261,274,282,320/1,321,322 <,>
3...

Načteno

edesky.cz/d/171187

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz