« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Z_m_r Statut_rn_ho m_sta Brna, m_stsk_ __sti Brno - _e_kovice a Mokr_ Hora pronajmout nemovit_ majetek - pozemek p._. 3440 v k._. _e_kovice, spole_nosti Subterra a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z_m_r Statut_rn_ho m_sta Brna, m_stsk_ __sti Brno - _e_kovice a Mokr_ Hora pronajmout nemovit_ majetek - pozemek p._. 3440 v k._. _e_kovice, spole_nosti Subterra a.s.

'115
'15
<br> Záměr Statutárního města Brna <,>
městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
<br> pronajmout nemovitý majetek
<br>
<br> V Souladu S ust.§ 39 odst.1 Zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
zveřejňujeme záměr Statutárního města Brna,městské části Brno-Řečkovice a
<br> Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek:
<br> Předmětem tohoto záměru je pronájem části pozemku parc.č.3440 V k.ú <.>
Řečkovice,o výměře 187 m2,společnosti S u b t e r r a as <.>,se sídlem Koželužská
2246/6,180 OO Praha,IČO 45309612,na dobu určitou 6d 25.7.2015 66
30.11.2015.Účelem zamýšleného pronájmu je Zajištění přístupu na železniční
násep přiléhajícího železničního tělesa během probíhající stavební činnosti <.>
<br> Pronajímanou část pozemku blíže vymezuje grafická příloha.'
<br> Nabídky či připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na
ÚMČ BrnoflŘečkovìce a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15
<br>.-.dnů Ode dne zveřejnění <.>
<br> Úřfiä městská Liam města Brna
Šľäë '” Řéřštı'ıvšu i: tlílüäľé Hêi'ë
<br> -šekraıoriúl
palückaho nam.H.62190 âi'no
or _.-“
<br>.ž*
ž'f <,>
<.> <.>,<.>.<.> <.>
<br> j? \
<br> JUDr.XXXX XXXXXXXXXX
tajemnice ÚMČ
<br> V Brně dne šíří/.3.5
<br> Vyvěšeno: 25 _UB.<.> 2015
SňatO: 43 <.>
<br>
<br> 48T? na“
<br> SLERE-TL) HC)
<br> #ŤÍD
<br> Mae“ 9
<br>
<br>
<br> W <,>
<br> twaeflšä Ý <.>
<br> č
<br> 294/0 C
<br>.<.>.vy-ł'
<br> V'

Načteno

edesky.cz/d/170513

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz