« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Svazek obecních lesů Přibysolav - Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

SVAZEK OBECVNÉCH LESÚ PŘEBYSLÁV EC: 71247840
<br> Návrh závěrečného účm za rok 2017,Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně ' PRIJIVIY Třída Skutečnost ROZPPČGÉ % ROZPOČGÍ % Rozdíl schvaleny upraveny z NEDANovÉ PŘÍJMY 0,81 5 000,00 0,02 5 000,00 0,02 4 999,19 0 E |_ K E m |: Ř i J M Y 0,81 5 000,00 0,02 5 000,00 0,02 4 909,19 VYDAJE „,„ Rozpočet „ Rozpočeí <.>,<.> Tnda skutecnost schválený A> upravený A: Rozcm 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 112,08 5 000,00 22,24 5 000,00 22,24 3 887,92 C E L,K E M V Ý D A J E 1 112,08 5 000,00 22,24 5 000,00 22,24 3 887,92
<br> 2.063,29 Kč _ 111127103 952,02 Kč
<br> Počáteční stav účtů k 1.1.2017 Změna stavu peněžních prostředků Zůstatek účtů !( 3 1.12.2017:
<br> = Předseda svazku:
<br> Pozvánka na valnou hromadu,Návrh závěrečného účtu 2017 & Výsledek o přezkoumání hospodaření za rok 2017 vyvěšen <.>
<br> Datum Vyvěšení na úřední desku:
<br> Datum sejmutí z úřední desky: „ĚÁLŠY * _ x y :
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina
<br>,odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava % Stejnopis 0.:
<br> č.j.: KUJI 16141/2018 ko
<br>,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obecních lesů'Přibysiav
<br> se sídlem Ronovská 388,582 22 Přibyslav,lČO: 71247840 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 7.března 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouiadu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Svazek obecních lesů XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX Přibyslav
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X — kontrolor: lng.Veronika Parkanová
<br> pověření číslo 20175056563__10
<br> Podklady za DSO předložila: XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz' lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> !.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obecních lesů Přibyslav za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít
<br> negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> lil.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 0,00 % Podíl závazků na rozpočtu 0,00 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %
<br> V Přibyslavi dne 7.března 2018
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina,KRŠdŠonYoSnĚŠINA
<br> Žižkova 57 587 33 Jihlava
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX ///X,!P- /
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pov/ěréného řízení m přezkoumání
<br> l/

Načteno

edesky.cz/d/1696852


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz