« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Závěrečný účet Obce Vepřová za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15/18/5

Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Vepřová 2z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec VepřováNázev:
<br> Sídlo: Vepřová 36
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00374440Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 1.2.2018 18:12:24
<br> Zpusob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové úcty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kc <.>
Z techto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek,tj.soucet výsledku hospodarení hlavní i hospodárské cinnosti
se prenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté secteny do souctových rádku <.>
<br> Zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech byl novelizován zákonem č <.>
501/2012 Sb <.>
Vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č <.>
563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní
jednotky byla novelizována vyhláškou č.460/2012 Sb <.>
Vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky byla novelizována vyhláškou č.473/2013 Sb <.>,ve Sbírce zákonů <,>
v částce č.182,dne 31.12.2013 <.>
Účinnost od 1.ledna 2014,část změn od 1.1.2015 <.>
Novela vyhlášky reaguje na změny související s novelou občanského zákoníku.Pozměňuje také náplň účetních výkazů –
rozvaha,výkaz zisku a ztráty a příloha a upřesňuje některé účetní metody <.>
Vyhláška č.383/2009 Sb <.>,o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická
vyhláška o účetních záznamech),byla novelizována vyhláškou č.461/2012 Sb <.>
Novela Českých účetních standardů č.701,704,706 a 707 pro některé vybrané
účetní jednotky <.>
Nově vydané České účetní standardy č.709 – Vlastní zdroje,č.710 – Dlouhodobý
nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek <.>
Vyhláška č.449/2009 Sb <.>,o způsobu,termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů,rozpočtů územních
samosprávných celků,rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních
rad regionů soudržnosti,byla novelizována vyhláškou č.10/2013 Sb <.>
Vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů byla
novelizována vyhláškou 493/2012 Sb <.>
Vyhláška 270/2010 Sb.o iventarizaci majetku a závazků
<br> Přehled vybraných právních předpisů
<br> " Zákon č.128/2000 Sb.o obcích
" Zákon č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
" Zákon č.563/1991 Sb.o účetnictví
" Vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví
" České účetní standardy č.701-7xx
" Zákon č.320/2001 Sb.o finanční kontrole
" Vyhláška č.416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon o finanční kontrole
" Vyhláška č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě
" Vyhláška č.52/2008 Sb.finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
" Zákon č.243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní
" Část šestá zák.č.337/1992 Sb.o správě daní a poplatků
" Zákon č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek
" Zákon č.420/2004 Sb.o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
" Zákon č.215/2004 Sb.oblast veřejné podpory
Vyhláška 270/2010 Sb.o inventarizaci majetku a závazků
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Příloha
<br> Obec Vepřová 2z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec VepřováNázev:
<br> Sídlo: Vepřová 36
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00374440Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 1.2.2018 18:12:24
<br> Pri zpracování výkazu Príloha se zaokrouhlené hodnoty nekterých položek
porovnávají na predem zpracovaný výkaz Rozvaha.O prípadné rozdíly
vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Príloha <.>
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvorí souctové rádky <.>
U výkazu Rozvaha je prípadný rozdíl mezi aktivy a pasivy umísten
k úctum:377 nebo 378 <.>
Základní bilancní pravidla(rovnost aktiv celkem a pasiv celkem tímto
<br> postupen nejsou dotcena <.>
Způsob účtování zásob (B)
Odpisy majetku jsou provádeny roční,dle platného odpisového plánu na rok 2017,dle
platné smernice odepisování dlouhodobého majetku c.4/2011,způsob
odepisování: Rovnoměrný
Úcetní jednotka tvoří v roce 2017 opravné položky k úct...

15/18/4

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Vepřová 3z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 82 406,00 0,00 77 067,30 0,00
<br> 35.558 125 933,00 0,00 87 694,40 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 189 100,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 970 744,00 0,00 967 624,30 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 15 632,00 0,00 23 019,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 70 230,00 0,00 59 988,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 9 265,00 0,00 6 196,00 0,00
<br> 15.525 1 960,00 0,00 1 960,00 0,00
<br> 14.524 237 109,00 0,00 212 412,00 0,00
<br> 13.521 1 231 053,00 0,00 1 098 477,00 0,00
<br> 12.518 829 549,72 0,00 725 549,61 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 6 247,00 0,00 2 069,00 0,00
<br> 9.512 35 391,00 0,00 47 146,00 0,00
<br> 8.511 995 001,00 0,00 525 699,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 252 755,00 0,00 243 952,00 0,00
<br> 1.501 169 595,64 0,00 146 130,20 0,00
<br> I.5 032 871,36 0,00 4 414 083,81 0,00
<br> A.5 593 811,36 0,00 4 970 184,81 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Vepřová
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Vepřová 36
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00374440Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2018 18:06:11
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého  majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> Manka a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Vepřová 3z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.591 71 820,00 0,00 79 610,00 0,00
<br> V.71 820,00 0,00 79 610,00 0,00
<br> 2.572 489 120,00 0,00 476 491,00 0,00
<br> III.489 120,00 0,00 476 491,00 0,00
<br> 5.569 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Vepřová
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Vepřová 36
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00374440Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2018 18:06:11
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Vepřová 3z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.1 487 721,47 0,00 2 030 841,20 0,00
<br> 1.1 559 541,47 0,00 2 110 451,20 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 31 694,44 0,00 23 484,62 0,00
<br> 5.686 310 417,86 0,00 309 703,83 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 2 461 043,39 0,00 2 177 701,11 0,00
<br> 2.682 1 285 601,46 0,00 1 267 814,96 0,00
<br> 1.681 1 361 122,97 0,00 ...

15/18/3

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Vepřová 5z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 7 481 534,47 0,00 7 481 534,47 6 647 060,38
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 22 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.22 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 801 605,00 0,00 801 605,00 555 980,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 458 666,50 1 458 666,50 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 4 962 418,20 1 398 482,00 3 563 936,20 2 521 918,20
<br> 3.021 43 597 267,95 8 833 789,30 34 763 478,65 35 516 147,65
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 2 669 932,70 0,00 2 669 932,70 2 669 859,90
<br> II.53 489 890,35 11 690 937,80 41 798 952,55 41 263 905,75
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 327 530,00 107 352,00 220 178,00 231 188,00
<br> 5.018 64 577,20 64 577,20 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.392 107,20 171 929,20 220 178,00 231 188,00
<br> 53 903 997,55 11 862 867,00 42 041 130,55 41 517 093,75
<br> 61 385 532,02 11 862 867,00 49 522 665,02 48 164 154,13
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Vepřová
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Vepřová 36
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00374440Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2018 18:05:30
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA 
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Obec Vepřová 5z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 112 032,00 0,00 112 032,00 110 645,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.314 0,00 0,00 0,00 5 408,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 119 126,00 0,00 119 126,00 117 777,00
<br> II.231 158,00 0,00 231 158,00 233 830,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5...

15/18/2

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:.ď
<br> C.j.: KUJl 127501'2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vepřová
<br> se sídlem Vepřová 36,592 11 Velká Losenice,lČO: 00374440 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.srpna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 12.února 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.února 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vepřová Vepřová 36 592 11 Velká Losenice Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X — kontrolor: lng.Veronika Parkanová pověření číslo 2017505656353 — kontrolor: ing.XXXX XXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Vepřová nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 554 602 434,e-mail: posta©krwvysocína.cz,internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ED datové schránky: ksabBeu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Vepřová byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
<br> ve dnech 24.11.2016 — 20.12.2016
<br> Rozpočet pro rok 2017 schválen zastupitelstvem na jednání dne 20 12 2016
<br> Schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce v zákonem
<br> stanovené lhůtě dosud
<br> Rozpočtová opatření
<br> schválené starostou obce
<br> — č.1 ze dne 1.4.2017 zveřejněno na internetových stránkách dne 16.4.2017 dosud
<br> schválená zastupitelstvem obce
<br> — č.2 ze dne 7.6.2017 zveřejněno na internetových stránkách dne 9.6.2017 dosud
<br> Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obce zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce ve dnech
<br> 16.5.2017 — 7.6.2017 a schválen zastupitelstvem obce na jednání dne 7.6.2017
<br> s výrokem — bez výhrad
<br> Závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
<br> dne 15.6.2017 dosud
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> — závazné ukazatele a rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vepřová byly v zastupitelstvu obce stanoveny a schváleny dne 20.12.2016 <.>
<br> — příspěvková organizaci Základní škola a Mateřská škola Vepřová byly sděleny dne 21.12.2016
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.6.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc duben 2017
<br> — příjmové a výdajové pokladní doklad č.52 — č.81
<br> Evidence majetku — předloženy přírůstky a úbytky na majetkových účtech SÚ 018,022,028
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc červen 2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - za období kveten 2017 a červen 2017
<br> Evidence poplatků — předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (odpady,psi)
<br> Bankovní výpisy — předloženy podle stavu ke dni 30.6.2017 (Komerční banka a.s <.>,Česká
<br> národní banka,spořící účet u Komerční banky a.s.)
<br> Účetní doklady
<br> za měsíc květen 2017
<br> — k bankovnímu výpisu Komerční banky a.s.za období 22.5.2017 — 31.5.2017
<br> za měsíc červen 2017
<br> — k bankovnímu výpisu Komerční banky a.s.za období 14.6.2017 - 30.6.2017
<br> Faktura č.221172559 ze dne 19.5.2017 na částku ve výši 21.780,- Kč vč.DPH
<br> na prodloužení předplatného CODEXIS ONLINE — profil OBEC a prodloužení servisní
<br> smlouvy CODEXIS ONLENE — Obec.Faktura uhrazena dne 30.5.2017
<br> Rozvaha — předložena a sestavena ke dni 30.6.2017
<br> Příloha rozvahy — předložena a sestavena ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen a sestaven ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — předložen a sestaven ke dni 30.6.2017
<br> Účtový rozvrh — platný pro rok 2017
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (faktura č.1 — č.108)
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (faktura č.1 - 10)
<br> Hlavní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.6.2017
<b...

15/18/1

Z á v ě r e č n ý ú č e t
<br>
<br> O b c e V e p ř o v á
<br>
<br> z a r o k 2 0 1 7
<br>
<br>
<br>
(zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Vepřová
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2017
<br>
<br>
Údaje o obci
<br>
<br> Sídlo: Vepřová 36,PSČ 592 11
<br>
<br> IČO: 00374440
<br> Datová schránka ID: p4auv3g
<br> Emailová adresa obce: obec.veprova@tisali.cz
<br> Webové stránky obce: www.veprova.cz
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Žďár nad Sázavou
<br> - základní běžný účet: 16020751/0100
<br>
<br> Počet obyvatel k datu 31.12.2017 : 405
<br>
<br>
<br>
ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2017
<br> ( 9-ti členné zastupitelstvo)
<br>
<br> Volební období 2014-2018
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXXX č.p.XX
<br> Místostarosta: XXXXXXXX XXXXXXX č.p.XX
<br>
<br>
<br> Ostatní členové zastupitelstva obce:
<br> Mgr.XXXXXX XXXX č.p.XX
<br> XXXXX XXXXXXXX č.p.XXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX č.p.XXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX č.p.XX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX č.p.XXX
<br> XXXXX XXXXXXXX č.p.XX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX č.p.X
<br>
<br>
<br> 2/11
<br>
<br>
<br> Vydané vyhlášky a nařízení obce platné v roce 2017
<br> • Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o stanovení systému shromažďování,sběru <,>
přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
<br> stavebním odpadem na území obce Vepřová
<br> • Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů
<br> • Obecně závazná vyhláška č.1/2011-Požární řád obce Vepřová
<br> • Obecně závazná vyhláška č.1/2010,o místních poplatcích
<br> • Jednací řád zastupitelstva obce Vepřová
<br> • Veřejnoprávní smlouva 2014
<br> Zasedání zastupitelstva obce v roce 2017
<br>
<br> Počet jednání Zastupitelstva obce Vepřová v roce 2017: 6 x
<br> Výbory (volební období 2014-2018)
<br>
<br> Finanční výbor
<br> předseda: XXXXX XXXXXXXX
<br> členové: XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXXX XXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Kontrolní výbor
<br> předseda: Mgr.XXXXXX XXXX
<br> členové: XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2016 jako vyrovnaný.Během
<br> roku bylo schváleno 8 rozpočtových opatření.Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době
<br> od 24.11.- 21.12.2016 na úřední i elektronické desce obecního úřadu <.>
<br> Inventarizace majetku a závazků Obce Vepřová k 31.12.2017 byla provedena v souladu s
<br> ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o
<br> účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky,vyhláškou č <.>
<br> 270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé
<br> vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb.Při
<br> inventarizaci majetku a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.Údaje o
<br> provedené inventarizaci majetku a závazků jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě (příloha
<br> č.1) <.>
<br>
<br>
<br> Zpracování účetnictví obce
<br>
<br> Komplexní účetnictví obce je počítačově zpracováno programem Triada Munis
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
4/9
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 1 000 000,00 1 214 439,15 1 214 439,15 121,44 100,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 30 000,00 32 694,69 32 694,69 108,98 100,00
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 120 000,00 113 989,13 113 989,13 94,99 100,00
<br> 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 050 000,00 1 213 781,46 1 213 781,46 115,60 100,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 71 820,00 71 820,00 0,00 100,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 100 000,00 2 461 043,39 2 461 043,39 117,19 100,00
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 500,00 1 195,00 1 195,00 239,00 100,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 152 000,00 150 300,00 150 300,00 98,88 100,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 3 700,00 4 000,00 4 000,00 108,11 100,00
<br> 0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 200,00 3 280,00 3 280,00 102,50 100,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 2 200,00 3 030,00 3 030,00 137,73 100,00
<br> 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 20 000,00 30 499,44 30 499,44 152,50 100,00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 250 000,00 310 417,86 310 417,86 124,17 100,00
<br> 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 130 197,00 130 197,00 260,39 100,00
<br> 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 407 580,00 440 886,00 440 886,00 108,17 100,00
<br> 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 69 000,00 80 095,00 80 095,00 116,08 1...

Načteno

edesky.cz/d/1688123

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz