« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Á MĚSTSKÝ ÚŘAD ZňÁR NAD SÁZAVOU | ' ODBOR STAVEBNÍ
<br> žňÁR NAD SÁZAVOU ŽIŽKOVA 227/1,591 81 ŽDAR NAD SÁZAVOU
<br> Čj: SÚ/457/18/Řeh—2—Info Žďár nad Sázavou,dne: 6.4.2018 Spis.zn.:SÚ/457/18/Řeh
<br> JlD: 18859/2018/MUZR
<br> Vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: martin.rehacek©zdarns.cz
<br> Telefon: 566 688 169
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> INFORMACE
<br> o PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> Dne 29.3.2018 podal žadatel/stavebník XXXXXX XXXXXXXX (nar.XX.X.XXXX),Vepřová XX,592 11 Velká Losenice návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Novostavba skladu sena ve Vepřové na pozemku parcelní číslo 1045/1 (PK 1060/2) v katastrálním území Vepřová,která podle ustanovení & 78a odst.1 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí a podle ustanovení 5 116 odst.1 stavebního zákona nahrazuje stavební povolení <.>
<br> Popis stavby: Projekt řeší vybudování nového samostatně stojícího skladu sena,obdélníkového půdorysného tvaru
<br> s vazníkovou sedlovou střechou.Dotčený pozemek je svažující se k severovýchodu,vstupní vrata do objektu budou ze severovýchodu,přístup k objektu bude po pozemku p.č.1045/1 (PK 1059) vk.ú.Vepřová (vlastnictví Ondráčkovi XXXXXXXXX a XXXXX,č.p.XX,Vepřová) a dále po pozemku p.č.1823/2 (PK 1823/2) v k.ú.Vepřová (cesta,vlastnictví obec Vepřová) <.>
<br> Jedná se o jednopodlažní objekt,obdélníkového půdorysného tvaru se sedlovou střechou sklonu 12o orozměrech cca 26,0mx60,0m (zastavěná plocha cca 1560,0 m2),výšky cca 6,53 m.Nosnou konstrukci bude tvořit dřevěná konstrukce (sloupky + vazníky).Op/áštění objektu bude pouze do výšky cca 1,5 m nad terénem prkenným bedněním vhnědé barvě.Střešní konstrukci budou tvořit vazníky,krytina navržena z bitumenových vlnitých desek ONDULINE v červené barvě,na částech budou použity prosvětlovací desky z PVC.Založení objektu bude na železobetonovém pasu a železobetonových patkách.Jedná se o dřevěnou sloupkovou nosnou konstrukci se sedlovou střechou dřevěné vazníkové konstrukce.Nad krokve vazníku se provede dřevěné laťování,na které se připevní střešní krytina.V hřebeni budou použity doplňky systému (odvětrání atd.) <.>
<br> Objekt nebude vytápěn <.>
<br> Dešťové vody ze střechy objektu budou odvedeny dešťovými svody volně na terén a vsakovány na dotčeném pozemku p.č.1045/1 (PK 1059) vk.ú.Vepřová.Odtokové poměry nebudou stavbou zásadně dotčeny.Jedná se o dešťové vody neznečištěné.Objekt nebude napojen na žádné inženýrské sítě <.>
<br> strana 1 - SÚ/457/18/Řeh—2—Info
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný dle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s ustanovením 5 783 odst.3 a g 116 odst.3 stavebního zákona <,>
<br> informuje
<br> o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro Výše uvedenou stavbu <.>
<br> Do podkladů pro uzavření navrhované veřejnoprávní smlouvy mohou třetí osoby (tzn.osoby,které by byly účastníky územního řízení a stavebního řízení) nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou,stavebního odboru (zejména ve dnech: pondělí,středa: 8:00 — 17:00 hod.).Nechá—li se některá z třetích osob zastupovat,předloží její zástupce písemnou plnou moc <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX referent stavebního úřadu
<br> Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 8 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé š 25 odst.2 správního řádu.8.den je posledním dnem oznámení <.>
<br> fl r ' ; A v v,„ I'."; í",Ě/ <.>,<,> ;) i;“ >? ; ?“ Datum vyveseni: “1702“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum sejmutí:.“.Y.<.> “?“!.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Podpis oprávněné osoby,potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné.-- <.>
<br> N,potvrzuucr sejmutí
<br> Razítko: Razítko od“ UKC
<br>.%
<br> GPŘ 04%?- V elektronlcké podobě 7 V elektronické podobě ] ?.<.>,zveřejněno od:.<.>.<.>.<.>.<.>.(Žít.„ít—Pill.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.zveřejněno do:.<.>.K.<.> „ „ím Učit <.>
<br> ím ! f/j ]; <.>,//.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> vař!/!?; ijaté? Podpis oprávněné osoby,potvrzující “ ' ění Podpis oprávněné o,potvrzující zveřejnění Razítko: Razítko: o $$$/£ O.u <,>
<br> % !? od <,>
<br> Rozdělovník
<br> Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) Obecní úřad Vepřová,Vepřová 36,592 11 Velká Losenice Městský úřad Zďár nad Sázavou,Zižkova 227/1,591 31 Zďár nad Sázavou
<br> strana 2 - SÚ/457/18/Řeh—2—lnfo

Načteno

edesky.cz/d/1680070

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz