« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o společném jednání o návrhu Z 2838/00 ÚP SÚ HMP (3 varianty) a VVURÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlaska-oznameni.pdf

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny
Z 2838/00 (3 varianty)
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 1,MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tramvajových tratí v centrální
<br> části hl.m.Prahy)
a
<br> vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhu celoměstsky významné změny
Z 2838/00 (3 varianty) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
„Změna ÚP“) společným jednáním o návrhu Změny ÚP a zveřejnění příslušné návrhové
dokumentace <.>
Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP
na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
Návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/8 ze dne 29.5.2014,kterým bylo schváleno zadání této
změny <.>
<br> Společné jednání se bude konat dne 25.4.2018 od 10:00 hod <.>
v Benediktském opatství XXXXX XXXXX a sv.XXXXXXXX v Emauzích
<br> (bývalý refektář),Vyšehradská XX/XXX,128 00 Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy <,>
Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 9.4.2018 do 25.5.2018 včetně <.>
V téže době bude kompletní návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ vystavena
k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Změny
územního plánu (Aktuálně pořizované změny → Změna 2838)
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/u
zemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
<br> - v tištěné podobě - v kanceláři č.338 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,110 00
Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní
pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Do 30 dnů ode dne konání společného jednání mohou vyzvané subjekty (dle § 50 odst.2
stavebního zákona) uplatnit stanoviska a připomínky k vystavenému návrhu Změny ÚP
a dokumentaci VVURÚ.Ke stanoviskům a připomínkám podaným po této lhůtě se
nepřihlíží <.>
<br> Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky,tj.do 24.5.2018 včetně,může na níže
uvedenou adresu podávat připomínky k vystavenému návrhu Změny ÚP a dokumentaci
VVURÚ každý.K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží <.>
Stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou do podatelny Magistrátu hl.m <.>
Prahy nebo zasílejte na adresu:
<br> Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
<br> nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,a to
na adresu elektronické podatelny Magistrátu hl.m.Prahy: posta@praha.eu
či datovou schránkou Magistrátu hl.m.Prahy: 48ia97h
<br> Pořizovatel doporučuje pro snadnější vytvoření připomínek využít systém pro podporu
územního plánování,na který naleznete odkaz níže,případně na stránkách Odboru
územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy mezi aktuálně pořizovanými změnami <.>
<br> https://upd-portal.praha.eu/?idKoloProjednani=2379
<br> Použití tohoto způsobu napomůže připomínkujícímu k naplnění všech požadovaných <,>
níže uvedených,podmínek pro podání připomínky <.>
<br> Stanoviska a připomínky musí být podány v souladu s požadavky zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zejména s § 37 odst.2,který
upravuje obsah podání.Z podání musí být patrno,kdo je činí,které věci se týká a co se
navrhuje <.>
<br> - Fyzická osoba uvede v podání jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého
pobytu,popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst.3 správního
řádu <.>
<br> - V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno
a příjmení,popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,identifikační
číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání,popřípadě jinou adresu pro doručování <.>
<br> - Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu,identifikační
číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla,popřípadě jinou adresu
pro doručování <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Síd...

Načteno

edesky.cz/d/1676531

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz