« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 42/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výsledek hospodaření.pdf

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠÍÁLKOVICE
<br>.<.> '-,o;;.__:.r-.rm tna-mio (kiam _ ímž městského obvodu Haifu-35% áÁ/aáýíí
<br> W ' -:_.\.“"".:,<.> ',<.> area.—3m cislo leCLH.JJU„„
<br> Vyvěšeno dne/jýjw/Í „MÁ
<br> Podpis:.<.>.z/Í.<.>.<.>.<.>.<.> '.„.<.>.<.> <.>
<br> Svčšeno dne.<.>.<.>
<br> Podpis-.<.>.<.>.<.>.<.>.m.<.> <.>
<br> Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu
<br> ' V
<br> Hošťálkovice za rok 2015 — závěrečny úcet
<br> Květen.2016
<br> Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2015
<br> Tento návrh závěrečného účtu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření je předkládán v souladu se zákonem o obcích,obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č.14/2013 a dle š 17,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění platných předpisů.1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br> Hospodaření městského obvodu Hošťálkovice probíhalo podle řádně schváleného rozpočtu,který byl na základě rozpočtových opatření upravován.Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou knahlédnutí na úřadu městského obvodu u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12; Rozvaha; Výkaz zisku a ztrát; Příloha účetní závěrky; Přehled o peněžních tocích; Přehled o změnách vlastního kapitálu; Závěrečný účet; Rozbor plnění příjmů; Rozbor čerpání výdajů) <.>
<br> 2.Hospodářská činnost obce
<br> Městský obvod Hošťálkovice nevykonává hospodářskou činnost <.>
<br> 3.Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> Sociální fond - je trvalým peněžním fondem městského obvodu zřízeným za účelem zabezpečování kulturních,sociálních a dalších potřeb zaměstnanců Úřadu městského obvodu Hošťálkovice a uvolněných členů zastupitelstva obvodu.Stav účtu k 31.12.2015 činil 44 304,73 Kč.Po schválení finančního vypořádání (v roce 2016) se navýší finanční prostředky sociálního fondu na částku 45 154,43 Kč <.>
<br> Počáteční stav SF 82 724,88 Tvorba SF 185 830,63 Čerpání SF -224 250,78 Finanční vypořádání 2015 849,70
<br> 45 154,43
<br> 4.Finanční vypořádání
<br> Městský obvod Hošťálkovice je příjemcem dotací ze státního rozpočtu.Dotace do rozpočtu za rok 2015 byly rozpočtovány včástce 9 213 tis.Kč & vprůběhu roku rozpočtovými úpravami navýšeny.Dotace byly řádně proúčtovány.Vrárnci finančního vypořádání vrátí městský obvod Hošťálkovice do rozpočtu MMO částku ve výši 8,83 Kč ado SF přepošle ze základního bankovního účtu částku ve výši 849,70 Kč.Výsledek rozpočtového hospodaření (zůstatek ňnančních prostředků na rozpočtových účtech) za rok 2015 byl ve výši 16 333 140,22 Kč (účet 231).Výsledek hospodaření zisku a ztrát je záporný ve výši 1 636 316,56 Kč <.>
<br> Přehled o finančním hospodaření a výsledku hospodaření za rok 2015 Kč
<br> Stav na účtech 231 k 31.12.2015 16 333 140,22 Celkem včetně příjmů z Fv 16 333 140,22 Vypořádání — rozdělení výtěžku z her 291,17 Vypořádání — ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 300,00 Vypořádání účetových fondů přeplatek do sr za 12/2015 ze 250 -849,70 Celkem určené fin.prostředky k zapojení 16 332 281,69 Zapojené prostředky do schváleného rozpočtu v lednu - 2015 -10 333 000,00 Celkem určené tín.prostředky k zapojení 5 999 281,69 Finanční prostředky určené k použití na byty „1 931 722,15 Celkem finanční prostředky bez zapojení hospodářského výsledku 4 067 559,54
<br> 5.Inventarizace majetku,závazků a pohledávek k 31.12.2015:
<br> Inventarizace majetku
<br> Stav stálých aktív k 31.12.2015:
<br> Tíčet Název účtu Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> "13 DDNM 20 0 0 20 021 Stavby 132 205 2 833 6 871 128 167 "22 Stroje,přístroje a zařízení 1 512 46 0 1 558 “23 DDHM 2 687 169 102 2 754 029 Ostatní DHM „ Skládka 24 167 _ _ 24 167 "31 Pozemky 190 270 16 60 190 226 “32 Umělecká díla 52 - - 52 “42 Nedokončený DHM 4 990 674 335 5 279
<br> Pohledávky za rok 2015
<br> Městský obvod Hošťálkovice nemá k 31.12.2015 žádné dlouhodobé pohledávky <.>
<br> Struktura pohledávek k 31.12.2015:
<br> 311 — pohledávky plynoucí z nájemních smluv 182 331,00 314 —— zaplacené zálohy 796 723,00 315 „„ neuhrazené pokuty,náklady řízení,místní poplatky 44 688,00 385 — příjmy příštích období —— dotace z UP,SF,fin.vypořádání 34 211,00 Závazky za rok 2015
<br> Všechny faktury přijaté vroce 2016,které se týkaly roku 2015,byly vterrnínu splatnosti uhrazeny <.>
<br> Struktura závazků k 31.12.2015:
<br> 321 — předpis faktur 12/2015 34 306,77 324 — zálohy na Služby 542 300,00 331 * zaměstnanci 258 095,00 333 1 jiné závazky vůči zaměstnancům (PP do SP,exekuce) 5 753,00 336 — sociální pojištění 102 725,00
<br> 337 — zdravotní pojištění 45 764,00 342 — jiné přímé daně 33 454,00 378 —— předpis DPH a mezd 12/2015,tin.vypořádání 26 847,00 383 e výdaj e příštích období (sociální fond,finanční vypořádání) 858,53 389 „_ dohadné účty pasivní (voda,plyn,teplo,el.energie) 420 323,00
<br> 6.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2015
<b...

Načteno

edesky.cz/d/1663130

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz