« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 41/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvání na zastupitelstvo města.pdf

1/5
<br> sa.;„igmí město Ostrava.! řad mě.-;tgkého obvodu Hošťaímýw
<br>,<.> / * smutámíměsw Ostrava Evidenční číslo pmemnosnsz/ťéíá,primátor %? &? „ff/Á Půzvanka Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.> ř.<.> “.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.> <.>,„„ „z Podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> POZVÁNÍ Wm m.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> na 17_ zasedánfodp'rs:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> zastupitelstva města,které se uskuteční
<br> dne 25.května 2016 v 9.00 hodin
<br> v zasedací s'ni &.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.— zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor » schválení programu zasedání <.>,určení ověřovatelů zápisu ze 17.zasedání ZM ».ověření zápisu z 16.zasedání ZM
<br> 11.00 — 11.30 hod.— přestávka *
<br> i 130 — 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů
<br> 13.30 - 14.00 hod <.>,— přestávka
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> 1.Informace o činnosti orgánů města
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy
<br> Předkladateí Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,grimátor:
<br> X.Návrh na uděiení Čestného občanství města Ostravy,udělení Ceny města Ostravy in memoriam & udělení Ceny města Ostravy
<br> 4.Snížení neinvestiční účelové dotace —- dodatek k Dotační smlouvě ev.č.0018/2016/KP ze dne 5.1.2016
<br> 5.Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dot-ace na organizační zajištění projektu „tour4change“
<br> OSTRAVA! ! !
<br> SUS
<br> Statutární město Ostrava r primátor P Úzva ?! ka 6.Návrh na uzavření Dodatku č.2 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> k darovací smlouvě ev.č.0972/2014r'KP
<br> Zpráva o činnosti zástupců města v odbor-nepracovat komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Ceská republika,a.s.(dnes Veolia Energie ČR,a.s.)
<br> Infonnativní zpráva — rozestavěná stavba na ul.28.října v Ostravě a soudní spor se společností XXXXXXX XXXX,a.s <.>
<br> Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek zřízených městem
<br> „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017 “,poř.č.71/2016
<br> „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017“,poř.č.72/2016
<br> Předkladatel Mgr.Michal Marťánek,náměstek primátora:
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> Žádost Městské nemocnice Ostrava o změnu účelu použití neinvestičního příspěvku a jeho použití v roce 2016
<br> Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká republika —— Kraj ské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,IČO 75151502
<br> Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na zabeZpečení projektu „Návrat do společnosti“ z rozpočtu statutárního města Ostravy
<br> Předkladatel ing.Zbyněk Pražák,Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 15 <.>
<br> 16 <.>
<br> Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti kultury
<br> Zřizovací listina právnické osoby PLATO Ostrava,příspěvková organizace
<br> OSTRAVA! !!
<br> Statutární město Ostrava.<.> primator PQŽVÉ“ ka
<br> Předkladato! Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh na odejmutí nemovitého majetku,návrh na schválení dodatku č.6 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek,příspěvková organizace v k.ú.Kunčičky,obec Ostrava
<br> 18.Návrh na předáni majetku !( hospodaření dodatkem č.3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek Ostrava,příspěvková organizace
<br> 19.Návrh nesvěřit pozemky (ul.Na Karolíně) v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava
<br> 20.Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku Dopravní podnik Ostrava a.s.pro oprávněného statutární město Ostrava
<br> 21.Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků společností Multi Vesta Czech Republic 5,s.r.o <.>,pro oprávněného SMD
<br> 22.Návrh na uzavření darovací smlouvy s manžely D.na dar vodovodního řadu v k.ú.Nová Bělá,obec Ostrava,a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku
<br> 23.Návrh darování nemovitých věcí vk.ú.Zábřeh nad Odrou,obec Ostrava a dalších věcí Moravskoslezskému kraji
<br> 24.Návrh na záměr města darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci.<.> vše k.ú.Slezská Ostrava,obec Ostrava
<br> 25.Návrh města směnit nemovité věci v k.ú.Proskovice,obec Ostrava 26.Návrh koupit nemovité věci v k.ú.Nová Ves u Os...

Načteno

edesky.cz/d/1663129

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz