« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 34/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení z 12 ZMOb Hošťálkovice.pdf

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠTÁLKOViCE
<br> U 5 N E 5 E N Í z 12.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 11.4.2016
<br> 128/122 Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> určuje
<br> za ověřovatele zápisu 12.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice paní Pavlínu Vojtkovou a XXXX XXXX XXXXXXX <.>
<br> XXX/XXz Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> 5 c h v & lu j e zápis z 11.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice ze dne 17.2.2016 <.>
<br> 130/122 Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> s c h v a l u j e předložený program 12.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice <.>
<br> 131/122 Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> bere na vědomí informaci o činnosti orgánu obvodu * starostýv období od 18.12.2015 do 11.4.2016 <.>
<br> 132/12z Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> bere na vědomí informaci O plnění úkolů z předcházejících zastupitelstev obvodu <,>
<br> k o n s t a t uj e že v plnění zůstávají usnesení č.191/122 <.>
<br> 133/12z Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> p 1" O j e d n al o rozdělení finančních prostředků pro zajištění akcí zájmových organizací a sdružení městského
<br> obvodu Hošťálkovice,na kterých se podílí městský obvod Hošťálkovice <,>
<br> s c h v al u j e přidělení finanční částky jednotlivým zájmovým sdružením:
<br> název organizace,sdružení podíl finanční částky obvodu v Kč
<br> Sbor dobrovolných hasičů 20 000,- Klub rodičů při zš Hošťálkovice 20 000,- Římskokatolická farnost o.- Hošťálkovice 11 000,- ŠadmvýkmbšKHonáumvme 7ooo— Český zahrádkářský svaz 20 O.- Hošťálkovice 14 000,- Tj Sokol Hošťálkovice 18 000,-
<br> l
<br> Občanské sdružení HC Kora Hošťálkovice 18 000,- Klub důchodců Hošťálkovice 15 000,-
<br> u k l á d á
<br> a) sdělit schválené finanční prostředky předsedům zájmových organizací stím,že vyúčtování jednotlivých akcí bude provedeno nejpozději k30.11.2016,a že akce realizované vměsící prosinci je nutno vyúčtovat nejpozději v měsíci prosinci 2016 <,>
<br> b) finančnímu úseku připravit do příštího zasedání zastupitelstva MOb Hošťálkovice rozpočtové opatření <.>
<br> Zodpovídá: tajemnice
<br> Termín: duben 2016
<br> 134/122 Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> p r o j e d n al o návrh Dodatku č.15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava—Hošťálkovice,Výhledy
<br> 210,kterým se upravuje stav nemovitého a movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci,bere na vědomí
<br> předloženou důvodovou zprávu <,>
<br> s o 11 h 1 a s i
<br> se zněním Dodatku č.15 Zřizovací listiny PO ZŠ a MŠ Ostrava — Hošťálkovice,Výhledy 210 <,>
<br> u kl á d á
<br> a) starostovi & místostarostovi podepsat Dodatek č.15 Zřizovací listiny PO 2 21.12.2009 <,>
<br> b] zajistit provedení potřebné účetní operace v podrozvahové evidenci.Zodpovídá: tajemnice Termín: duben 2016
<br> 135/122 Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> p r oj e d n a l o
<br> zprávu o vyřazení movitého majetku za rok 2015,bere na vědomí
<br> předloženou zprávu <.>
<br> 136/12z Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> p r O j e d n al o opravu odpisového plánu roku 2015 a úpravu odpisového plánu pro rok 2016,kterou předložila
<br> Základní škola a mateřská škola Ostrava—Hošťálkovice,Výhledy 210,příspěvková organizace <,>
<br> s c h v a l u ] o
<br> opravu odpisového plánu roku 2015 a úpravu odpisového plánu pro rok 2016,kterou předložila Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice,Výhledy 210,příspěvková organizace <.>
<br> 137/122 Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> p r oj e d n a l o návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č.2/2009,0 zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství <,>
<br> r o z h o d l o O novém vymezení veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholických nápojů v městském
<br> obvodě Hošťálkovice — a to na pozemku parc.č.1177/3 vk.ú.Hošťálkovice (prostranství vlokalitě Vyhlídka) <,>
<br> u k l á d á Odeslat žádost o nové vymezení veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholických nápojů v městském obvodu Hošt'álkovice[na pozemku parc.č.1177/3 v k.ú.Hošťálkovice - prostranství v lokalitě Vyhlídka),odboru vnitřních věcí MMO <.>
<br> Zodpovídá: tajemnice
<br> Termín: duben 2016
<br> XXX XXXXXX Ing.Ia loslav Klučka místostarosta starosta
<br> bl'.<.> i,<.>.„zii1i „ici-.v <.>,- i.<.> „.<.>.na
<br> „.in-! „,';Y'áíli- „';—a ll.-ard l-xllýbš“'lf'unlg „Liv—Juu lin-)a.<.> annůlťlyur <.>,<.> „.<.>.- -
<br> Ě "UC 'u umí-.; i.* <.>,„.<.>.i.„.__.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> \f'yvéčvnii ;Í Ýýíýfóý/Á.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ <.>,„,)/.Z/ř
<br> Podpis:.<.>.<.>.<.> ť/Áf'./.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Svčáeno dne
<br> -,-

Načteno

edesky.cz/d/1663122

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz