« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 33/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dodatek k návrhu programu 16 ZMO.pdf

Statutární město Ostrava D 0 d ate k
<br> rada města
<br> DODATEK k návrhu programu 16.zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.4.2016
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor: XX.Informace () pořádání Česko-polských dnů a návrh na schválení Memoranda a spolupráci mezi městem Katovice (Polská republika) a statutárním městem Ostrava (Česká republika)
<br> 30.Návrh na poskytnutí finančního daru partnerskérnu městu Gaziantcp (Turecko) ve výši 300.000,— Kč na pomoc při péči o děti syrských uprchlíků,žijících v současnosti vtomto
<br> městě 31.Žádost o informaci podaná LZ.ze dne 15.3.2016 32.Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
<br> 33.Posouzení a vyjádření ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt „Oprava fasády MS Poděbradova“
<br> Předkladatel lng.Zbyněk Pražák,Ph.D <.>,náměstek primátora: 34.Žádost Ostravského centra nové hudby 0 navýšení schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury '
<br> 35.Zřízení příspěvkové organizace „PLATO Ostrava,příspěvková organizace“
<br> Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh směnit kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy za kanalizaci ve Vlastnictví společnosti VITKQVICE,a.s.a uzavřít směnnou smlouvu a smlouvy o zřízení služebnosti se společnosti VÍTKOVICE,a.s <.>
<br> 37.Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú.Vítkovice,obec Ostrava
<br> OSTRAVA
<br> 11?
<br> Statutární město Ostrava rada města DOd ate ký“
<br> 38.Návrh na budoucí koupi kanalizace jednotné a vodovodu v k.ú.Pustkovec,v k.ú.Poruba — sever,obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se spol.Abano s.r.o <.>,přijetí bud.dar.vod.řadu v k.ú.Svinov,obec Ostrava a uzavření smlouvy o bud.smlouvě darovací se spol.MASTER SPORT s.r.o <.>
<br> 39.Návrh prodat nemovité věci v k.ú.Slezská Ostrava a v k.ú.Radvanice,obec Ostrava & uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti
<br> Předkladatel Ing.XXXXXXXXX XXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2514/2015/Ol/ZFUN na realizaci stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“
<br> 41.Významná veřejná zakázka „Rekonstrukce ÚČOV — Dosazovací nádrže č.1 _ 10“,poř.č.442016
<br> 42.Veřejná zakázka „Petřkovice — Kanalizační stoky,odkanalizování obce část B — II.a III.etapa“,poř.č.55/2016
<br> Předkladatel doc.Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstkyně primátora:
<br> 43.Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> lil—<
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,MBA
<br> primátor statutárního města Ostravy Místo: Ostrava Datum: 5.4.2016
<br> Sl ':;L_7.:"i_“'__š '““"šít'j (\I'Ž'ÚfÍ—ÍŠ
<br> - Zlac-
<br>._ ___ !.3 „_v.V il.“ ;?„f—n L zeze ; „.<.>.o obz- :.<.>.<.> „c:-i „mů „th “" “ _
<br> “*“-=" „jáá/(
<br> ' " —.- £—_„',<.> 5.<.> <.>,živin.-531ml tm.<.> - g.<.>.<,>
<br> iÁ/A/f hájí/Ž.<.>
<br> Vyvěšeno eg;-,y,„,;/ffi,tedy,/„//.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.STR !!! M Svčáenu dne 0 XXX

Načteno

edesky.cz/d/1663121

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz