« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 29/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvání na 16 ZMO.pdf

1M
<br> Statutární město Ostrava primátor
<br> POZVÁNÍ fix-"čšwzno dnw
<br> Fotí
<br> na 16.zasedání
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční
<br> dne 13.dubna 2016 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> čASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení— Ing.XXXXX XXXXXX,MBA primátor - schválení programu zasedání - určení ověřovatelů zápisu z 16.zasedání ZM - ověření zápiSu z 15.zasedání ZM
<br> 11.00 » 11.30 hod.- přestávka
<br> 11.30 — 12.00 hod.— dotazy,připomínky a podněty občanů
<br> 13.30 - 14.00 hod.— přestávka
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> ].Informace o činnosti orgánů města
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a opráv něné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy
<br> Předkladateí Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.* Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015 <,>
<br> 4.* Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015
<br> 5.Navržení změny stanov,členství zaměstnanců v dozorčí radě obchodní společnosti Ostravské komunikace,a.s <.>
<br> 6.Navržení jednatele obchodní společnosti DK POKLAD,s.r.o <.>
<br> OSTRAVAH!
<br> 2/4
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor P OZVá n ka
<br> 7.Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
<br> 8.Projednání Smlouvv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - projekt "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK"
<br> Předkladatel Ing.Zb1něk Pražák,Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 9.Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvyr „William Shakespeare — OSTRAVA 2016“
<br> 10.Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku Sdružení přátel sborového zpěvu
<br> Předkladatel Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 11.Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,s.r.o <.>,na akci “Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a rozvodů Krytého bazénu v Ostravě-Porubě“
<br> Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú.Slezská Ostrava,obec Ostrava
<br> 13.Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k.ú.Muglinov,obec Ostrava
<br> 14.Návrh na svěření pozemku v k.ú.Svinov,obec Ostrava městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr prodeje pozemku v k.ú.Krásné Pole,obec Ostrava
<br> 15.Návrh koupit část pozemku ppč.5548,k.ú.Michálkovice,obec Ostrava 16.Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č.556/103 v k.ú.Zábřeh nad Odrou,obec Ostrava,návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú.Vítkovice a v k.ú.Hrabůvka <,>
<br> obec Ostrava
<br> l7.Návrh na záměr města prodat pozemek (ul.Sadová),návrh na záměr města neprodat pozemek (ul.Slavíčkova),vše v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava
<br> OSTRAVAH!
<br> Statutární město Ostrava '
<br> primátor Pozvan ka
<br> 18.Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků vk.ú.Poruba,obec Ostrava,svěřené městskému obvodu Poruba — lokalita lehké průmyslové zóny „Nad Porubkou“
<br> 19.Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú.Nová Ves u Ostravy,návrh na záměr města prodat nemovitou věc vk.ů.Nová Ves u Ostravy,návrh na záměr města prodat nemovitou věc vk.ú.Přívoz,návrh na záměr města nedarovat nemovité věci vk.ú.Hošťálkovice a návrh na záměr města prodat nebo neprodat nemovitou věc v k.ú.Přívoz,obec Ostrava
<br> 20.Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č.0205fZM1418/4 ze dne 4.3.2015
<br> Předkladatel Ing.XXXXXXXXX XXXXX,náměstek primátora:
<br> XX <.>
<br> XX <.>
<br> 23 <.>
<br> 24 <.>
<br> Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Odstranění výpusti Mastného“
<br> Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Kanalizace F olvarek II.etapa“
<br> Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebnosti“ v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce veřejného osvětlení Ráčkova“
<br> Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2015
<br> Předkladatel Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,náměstkyně primátora:
<br> XX <.>
<br> XX <.>
<br> Změna obecně závazné vyhlášky č.9/2012,kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a evidence j ejích chovatelů,ve znění obecně závazné vyhlášky č.5/2013
<br> Změna obecně závazné vyhlášky č.5/2008,kterou se stanoví systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava,včetně systému nakládání se stavebním odpadem,ve znění obecně závazné vyhlášky č.3/2015
<br> Předkladatel JUDr.XXXXX XXXXXXX,člen rady města:
<br> XX <.>
<br> Návrh na uzavření Dodatku č.19 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s <.>
<br> OSTRAVA!
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor pOZVá n ka
<br> Předkladatel JUJD_r.XXXX XXXXXX.předseda Kontr...

Načteno

edesky.cz/d/1663117

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz