« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 9/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

konkurzní řízení-Plesná.pdf

S ' ' ' t Ot,v r ! vr » MtŽŠistÍi'ŠLTeÉŠiesÉám Vyhlasem konkursmho rizeni
<br> Rada městského obvodu,„ wu maslo Ostrava
<br> 511_3551,_
<br> “"i"—*- tsi-"is.i'řflto obvodu tiošfalkcvico Rada městského obvodu Plesná svým usnesením č.053l/RMOb-Ple/I4IĚÍŽĚ' zlegw nea113.l.2016 dle © 3 „ („,___ „ vyhlášky MSMT CR č.54/2005,o náležitostech konkurzního řízení a kĚĚuarěpicfšhi mittleren,neiglgieqe„gří/%effá požadavků stanovených zřizovatelem Í 17? 9 / já?/é
<br> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> nun-b
<br> “aby ěLe to drac-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> vyhlašuje _ „„ze _,„,<,> iiodpr'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konkurznl rizenl _ Svěěfsno dne na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové orgamzace;
<br> Pedigree:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Mateřská škola Ostrava-Plesná — příspěvková organizace
<br> Požadavky:
<br> 1.odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost apedagogícká praxe podle zákona č.563/2004 Sb <.>,opedagogických pracovnících aozměně některých zákonů,ve znění pozdějších přepisů
<br> 2.znalost problematiky řízení,znalost obecně závazných právních předpisů zejména zoblastí školství
<br> 3.občanská a morální bezúhonnost
<br> 4.plná způsobilost k právním úkonům
<br> 5 dobrý zdravotní stav
<br> Písemně zašlete:
<br>.přihlášku (uveďte kontaktní adresu,telefon,případně e—mail) <,>
<br>.úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání <,>
<br>.úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství,pokud bylo absolvováno
<br>.strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a () odborných znalostech a dovednostech <,>
<br>.čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání,včetně časového vymezení
<br>.čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s (5 3 odst.1 písm.a) zákona
<br> č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> koncepci rozvoje školského zařízení (maximálně 5 stran formátu A4) <,>
<br> výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) <,>
<br> lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávaní funkce (ne starší 2 měsíců)
<br> písemný souhlas se zpracování osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
<br> zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v platném znění
<br> Předpokládaný nástup do funkce: duben/květen 2016 Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele/ky: neurčito
<br> Do konkurzního řízení budou zařazen ouze řihláš doručené včas rozhodu'ící 'e otisk odacího razítka
<br> níže uvedeného úřadu nebo provozovatele poštovních služeb) a doložené kompletní y_ýše uvedený—mi
<br> náležitostmi (přihlášku,životopis,čestná prohlášení a koncepci rozvoj e školy vlastnoručně podepsat) <.>
<br> Termin podání přihlášek do: 15.února 2016
<br> Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu nebo osobnim doručení v podatelně úřadu: Uřad městského obvodu Ostrava—Plesná,Dobroslavická 83/8,725 27 Ostrava-Plesná <.>
<br> IV
<br> Obálku označte textem: “Konkursm r'zení ředitel/ka MS — neotvíratl“
<br> Dobroslavická 8318,725 27 Ostrava-Plesná

Načteno

edesky.cz/d/1663097

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz