« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 8/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMO-oznámení o zahájení správního řízení.pdf

SHŽLŽGIT :; Est o Ostiav- = Úšad 1“„,„15110 obvodni ošt'áikovíce
<br> W Fig “jí,—“L J?t:_-_'__ '>_1_:\:'="\sf;_- ýďÉ/č
<br> Magistrát města Ostravy Vytez ' odbor ochrany životního prostředí _ _ 1 Go.-?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Vaše značka: 7.1/61/14405/15/Mi/308 ““““ ““ df“ Ze dne: 16.prosince 2015 __ íw_._,f_ž,<.> ___„4.Č.j.: SMD/016397/16/OZP/Ho Sp.zn.: S-SMO/449278/15/OŽP/3 Sjatutámí město Ostrava
<br> IC 00845451 Vyřizuje: IngHorečka prostřednictvím
<br> Ostravské vodárny a kanalizace a.s <.>
<br> Telefon: +420 599 44 23 13 N'd _ _ 28/3114 : +420 599 44 30 26 a razni
<br> Ěrhail' mhorecka©ostrava cz 729 71 Ostrava -— Moravská Ostrava
<br> Datum: 13.1edna 2016
<br> *.;Íš'lí ÍÍ 7 “fl-" ŽP" 5 ?; / ;Í
<br> I.Oznámení o zahájení správního řízení II.Usnesení č.53/16/VH III.Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška
<br> I.Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle & 27 a š 30 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.274/2001 Sb.“) oznamuje ve smyslu 5 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),že na základě žádosti žadatele,kterým je Statutární město Ostrava,Prokešovo nám.8,Ostrava — Moravská Ostrava,729 30,IČ 0845451,bylo zahájeno správní řízení ve věci schválení dodatku č.1 kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Ostravy podle 5 14 zákona č.274/2001 Sb <.>
<br> Žadatel,kterým je Statutární město Ostrava,Prokešovo nám.8,Ostrava — Moravská Ostrava,729 30,IČ 0845451,požádal o schválení dodatkuč.1 kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou
<br> potřebu statutárního města Ostravy <.>
<br> V souladu s š 36 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko <.>
<br> V souladu s š 38 zákona č.500/2004 Sb.mohou účastníci řízení ajejich zástupci nahlížet do spisu v pracovních dnech pondělí,středa a čtvrtek v době od 8,00 do 11,30 hod.a od 12,30 do 15,30 hod.Mimo stanovené dny a hodiny po telefonické domluvě,u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,Prokešovo náměstí 8,Ostrava — Moravská Ostrava,111.patro,dveře č <.>
<br> 326 <.>
<br> Prokešovo nám.s,729 30 Ostrava tě 00845 451 DIČ cz 00345 454 F.: T ' 1.15 www.ostrava.cz Císlo účtu 27-1649297309I0800 L,\-
<br> II.USNESENÍ č.53/16/VH Výroková část
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrát města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle tj 27 á š 30 zákona č.274/2001 Sb.<,>
<br> určuje podle & 39 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.účastníkům řízení
<br> lh ů to do 15.února 2016
<br> kuplatnění námitek vsouladu sš 36 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,ke správnímu řízení o schválení dodatku č.1 kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Ostravy podle 5 14 zákona č.274/2001 Sb.K později uplatněným námitkám,popřípadě důkazům nebude přihlédnuto <.>,<.>
<br> Odůvodnění
<br> Na žádost žadatele,kterým je Statutární město Ostrava,Prokešovo nám.8,Ostrava — Moravská Ostrava,729 30,IČ 0845451,bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci schválení dodatku č.1 kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Ostravy podle š 14 zákona
<br> č.274/2001 Sb <.>
<br> Dle & 39 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní orgán účastníkům určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu,pokud ji nestanoví zákon aje—li toho zapotřebí.Proto odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 5 27 a 5 30 zákona č.274/2001 Sb.současně soznámením o zahájení řízení,určil účastníkům řízení vsouladu sš 39 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.lhůtu kuplatnění námitek,popřípadě důkazů vtomto řízení a poučil je,že kpozději podaným námitkám,popřípadě důkazům nebude přihlédnuto <.>
<br> '
<br> Poučení účastníků
<br> Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat podle š 76 odst.5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.Vodvolání uvede,vjakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení,jež mu předcházelo.Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné <.>
<br> Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s š 76 odst.5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,odkladný účinek <.>
<br> III.Vyjádření se k podkladům rozhodnutí
<br> Současně odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 5 27 a š 30 zákona 0274/2001 Sb.dává ve smyslu 5 36,odst.3 <,>
<br> Prokešovo nám.s,729 30 ostrava 155 00845 451 DIČ 02 0...

Načteno

edesky.cz/d/1663096

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz