« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 6/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dodatek k návrhu programu.pdf

Statutární město Ostrava DOd ate k
<br> radarněsm
<br> “* Hošť-Z—"-.».— am.<.>.<.> Qalt-.nl <.>,u-
<br> DODATEK.„Mf/WK
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> „u.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> : <.>
<br> zastupitelstva města
<br> Podpht„„„„„„„
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA.primátor:
<br> XX.* Návrh na změnu ve složení rady města
<br> 20.* Návrh na změnu ve složení výborů kontrolního,finančního a statutového
<br> 21.Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
<br> 22.Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO
<br> 23.Návrh na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu SMO,č.2799/2013/OER na realizaci projektu „Cyklostezka Odra —— Morava — Dunaj v MSK“,který nově obsahuje návratnou finanční výpomoc z rozpočtu SMO
<br> 24.Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava
<br> Předkladatelé Ing.<.> Tomáš Macura= MBA= primátor,a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek
<br> primátora:
<br> XX.* Návrh na odvolání a volbu členů v orgánech společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy a návrh na změnu společenských smluv (stanov) společností smajetkoxou účastí statutárního města Ostravy ve věci změny počtu členů dozorčích rad
<br> Předkladatel M r.MichalMariáne náměstek rimátora:
<br> 26.Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v oblastech sociální péče & protidrogové prevence
<br> OSTRAVAH!
<br> 2:3
<br> Statutární město Ostrava Dod ate k
<br> rada města
<br> Předkladatel Ing.Zbyněk Pražák,Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 27.Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury „Wiliam Shakespeare — OSTRAVA 2016“
<br> Předkladatel Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.= náměstek primátora:
<br> 28.Žádost FC Baník Ostrava,a.s <.>,o změnu podmínek použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMO
<br> 29.Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pro Mistrovství České republiky mužů a žen v halové atletice 2016 a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi městem Ostravou & Sdružením sportovních klubů Vítkovice,2.s <.>
<br> Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh na odejmutí nemovité věci ze svěření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
<br> 31.* Návrh prodat pozemek Vploše „Strategické průmyslové zóny Ostrava—Mošnov“ a uzavřít kupní smlouvu se společností Vítkovice,výzkum a vývoj — technické aplikace a.s <.>,v k.ú.Mošnov,obec Mošnov
<br> 32.* Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy
<br> Předkladatel Ing.XXXXXXXXX XXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Veřejná zakázka „Terminál Hranečník — Dodatečné stavební práce It!“,poř.č.22212015“
<br> Předkladatel Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,náměstkyně primátora:
<br> XX.Dodatečné poskytnutí účelových neinvestičních dotací zFondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
<br> Předkladatel doc.Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstkyně primátora:
<br> 35.Úprava závazných ukazatelů r.2015 — dodatek
<br> osrnAvAu!
<br> Statutární město Ostrava D Od ate k
<br> rada města
<br> 36.Poskytnutí daru
<br> Předkladatel Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,předsedkyně Finančního výboru ZM:
<br> XX.Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2.pololetí roku 2015
<br> tw
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,MBA primátor statutárního města Ostravy Místo: Ostrava
<br> Datum: 12.1.2016
<br> OSTRAVÁH!

Načteno

edesky.cz/d/1663094

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz