« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 96/2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hrabová - referent odboru financí a správy majetku.pdf

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Hrabová L— _,_ Lurd/.C— MVA/Mf OZNAMENI Tajemník úřadu městského obvodu vyhlašuje výběrové řízení č.8/2015 na obsazení
<br> pracovní ho místa
<br> Druh práce: referent odboru financí a správy majetku Počet obsazovaných míst: 1
<br> Zařazení: úředník
<br> Platové zařazení : IX.platová třída,podle délky uznané praxe,v souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,možnost postupného přiznání osobního příplatku — dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava — Uřad městského obvodu Hrabová Charakteristika vykonávané práce: Sestavování návrhu rozpočtu,příprava rozpočtových opatření,zápis přijatých faktur,vystavování vlastních faktur,evidence nově nakoupeného majetku (DHM),vedení pokladny,hřbitovní agenda,uzavírání nájemních smluv na pronájem hrobových mis,uzavírání nájemních smluv,uzavírání nájemních smluv na pronájem nebytových prostor,povolování záboru veřejného prostranství,místní poplatek ze psů,uzavírání darovacích smluv,veřejnoprávních smluv,uzavírání
<br> smluv s dodavateli služeb <.>
<br> Řídí a zodpovídá za dodržování zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.505/2002 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1993 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky,kterými jsou územní celky,příspěvkové organizace,státní fondy a organizační složky státu a dále zodpovídá za dodržování českých účetních standardů,zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,v platném znění,č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <.>
<br> Požadované vzdělání: střední škola ekonomického směru s maturitou; VŠ „„ ekonomická (není podmínkou); podmínka minimálně 3 roky praxe voboru,působení ve finanční jednotce ve státní
<br> správě výhodou <.>
<br> Předpoklady: Státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt; dosažení věku 18 let; způsobilost kprávním úkonům (svéprávnost),bezúhonnost; ovládání jednacího jazyka; čestné prohlášení a negativní lustrační osvědčení ve smyslu 5 1,2 a 4 zákona č.451/1991 Sb.(tzv.lustrační osvědčení) — nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971,0 vydání lustračního osvědčení požádá uchazeč neprodleně Ministerstvo vnitra ČR.Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce s PC (MS Office,Internet,GINIS)
<br> Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č.512/2002 Sb„ o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků (výhodou) Požadované doklady: a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení dle dohody 1.února 2015).Pracovní poměr: zástup po dobu mateřské dovolené <.>
<br> Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení,jméno,příjmení a titul,datum a místo narození,státní příslušnost,misto trvaiého pobytu,číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde—li o cizího státního příslušníka,e—mail,telefonní kontakt,datum a podpis <.>
<br> Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu úřadu městského obvodu do 15.1.2016 na adresu: Uřad městského obvodu Hrabová,Ing.XXX XXXXX — tajemník,Bažanova XXX/X,XXX XX Ostrava-Hrabová v zalepené obálce s označením VÝBEROVE ŘÍZENÍ — neotvírat č.5/2015,s uvedením adresy podavateie.Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny <.>
<br> V Ostravě dne 18.12.2015 Ing.XXX XXXXX v.r <.>,tajemník úřadu městského obvodu Blizsí informace: Ing.XXXX XXXXXXXX,kanc.č.X,tel.č.599 420 117,financni©ostrava—hrabovacz
<br> l.<.> a.<.> if(/(pct sítu-b.23-12—2815
<br> Tato písemnostje vyvěšena rovněž na elektroníckě úřední desce: http:l/www.ostrava—hrabem.cz/urední—deskaf2/p1:55
<br> Smolami město Ostrava Uřod městského obvodu Hošťálkovice.l ' (ť Evrdenčni číslo písemnosti:.<.> „ĚWŠ—
<br>.Aff- 146,»Čý/í
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Svčšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/1663086

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz