« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 95/2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hrabová - referent-hlavní účetní.pdf

„ _._ z!.„,Statutární město Ostrava í: i; ! Gíi Cx ' “U“) í/Oíl Uřad městského obvodu Hrabová
<br> OZNÁMENÍ alergiemi město Ostraxa Tajemník úřadu městského obvodu vyhlašuje výběrové řížěhřlčW/szťvnaíobmemtovice pracovního místa Evidenční číslo ošsemnostř' ýýzáý/óť
<br> Druh práce: referent — hlavní účetní.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> (Odbor financí a správy majetku) <.>,„1 „7 „_f; Počet obsazovaných míst: 1 P “915mm /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zařazení: úředník.Platové zařazení: IX.platová třída,podle délky uznané praxe,v soBbd ' iúěĚIÍZÉUÍFÉJÍ'ŠQY Č- 554/2006
<br> Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správe,možnost postupného'příz'íiání““““*" osobního příplatku — dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Hrabová
<br> Charakteristika vykonávané práce: Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky,koordinace účtování
<br> o stavu,pohybu a rozdílu majetku a závazků,o nákladech a výnosech,o výdajích a příjmech
<br> a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knlh <.>
<br> Řídí a zodpovídá za dodržování zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.505/2002 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1993 Sb.<,>
<br> o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky,kterými jsou územní celky,příspěvkové organizace,státní fondy a organizační složky státu a dále zodpovídá za dodržování českých účetních standardů,zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,v platném znění,č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <.>
<br> Požadované vzdělání: střední škola ekonomického směru s maturitou; VŠ — ekonomická (není podmínkou); podmínka minimálně 3 roky praxe v oboru,působení v účetní jednotce ve státní správě
<br> výhodou <,>
<br> Předpoklady: Státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt; dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),bezúhonnost; ovládání jednacího jazyka; čestné prohlášení a negativní lustrační osvědčení ve smyslu 5 1,2 a 4 zákona č.451/ 1991 Sb.(tzv.lustrační osvědčení) — nevztahuje sena uchazeče narozené po 1.12.1971,0 vydání lustračního osvědčení požádá uchazeč neprodleně Ministerstvo vnitra CR.Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce s PC (MS Office,Internet,GINIS)
<br> Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č.512/2002 Sb <.>,o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků (výhodou) Požadované doklady: a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení dle dohody 1.února 2015).Pracovní poměr: doba neurčitá.*
<br> Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení,jméno,příjmení a titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka,e-mail,telefonní kontakt,datum a podpis.Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu úřadu městského obvodu do 15.1.2016 na adresu: Uřad městského obvodu Hrabová,Ing: XXX XXXXX — tajemník,Bažanova XXX/X,XXX XX Ostrava-Hrabová v zalepené obálce s označením VYBEROVE RIZENI —— neotvírat č.7/2015,s uvedením adresy podavatele.Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.V Ostravě dne 18.12.2015
<br> Ing.XXX XXXXX v.r <.>,tajemník úřadu městského obvodu
<br> Bližší informace: Ing.XXXX XXXXXXXX,kanc.č.X,tel.č.599 420 117,fínangniQostraya-hrabovacg val,ei au <.>,-.za -12- 2015 Tato písemnostje vyvěšena rovněž na elektronické úřední desce: http://www.ostrava—hrabem.cz/uredni—deska/2/p1=55

Načteno

edesky.cz/d/1663085


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz