« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

OZNÁMENÍ
<br> Obec Vepřová podle ustanovení 5 38 odst.1 písm.a) zákona č.258/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> v y h ! a š uj & na základě oznamení Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrálního pracoviště Ždár nad Sázavou (dále jen „katastrální úřad") č.j.OO—4/2018—714—2,že v katastrálním území Vepřová (zastavěná část obce — intravilán) obce Vepřová bude dne 9.5.2018 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním <.>
<br> Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.Podle 5 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě iiného povinni:
<br> a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu iednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce <,>
<br> Moznačit ve stanovené lhůtě do 9.5.2018 trvalým—způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků.kromě hranic pozemků,které jsou sloučeny do větších celků (& 37 odst.2 katastrálního zákona),a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo iiného oprávněného <.>
<br> gohlásít katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí.a to do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listinu (podle potřeby 5 qeometrickým pláneml.která změnu dokládá <.>
<br> Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování průběhu hranic není na překážku využití výsledků zjišťování k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací katastrálního operátu (g 42 odst.6 katastrálního zákona).Za nepřítomnost bez náležité omluvy nebo závažného důvodu může být uložena pokuta za porušení pořádku na úseku katastru <.>
<br> Způsob označeni hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením š 91 vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí,může katastrální úřad rozhodnout že hranice označí na náklad vlastníka (& 37 odst.2 katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku katastru.Neoznačují se hranice zemědělských a lesních pozemků,které jsou sloučeny do větších půdních celků (š 37 odst.2 katastrálního zákona).Vlastníci takových pozemků se vyzývají,aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků,popř.zachované hraniční znaky,a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili komisí <.>
<br> Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dálejen „oprávněné osoby“) jsou podle 5 7 odst,1 zákona č.200/1994 Sb <.>,o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedenim,ve znění pozdějších předpisů,oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele.Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem.Vlastník nebo provozovatel zařízení,které může ohrozit život nebo zdraví,je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci <.>
<br> Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát,aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti.Mohou také,po předchozím upozornění,v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutne úpravy terénu,oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí <.>
<br> Podle 5 8 odst.4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho,co by tyto značky mohlo poškodit,učinit nepouživatelnými nebo zničit.Kdo poškodí,zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku,dopustí se podle & 17a zeměměřického zákona porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to pokutován <.>
<br> Podpis a razítko :
<br> Oznámení vyvěšeno dne: 5/1 020 jg Oznámení sňato dne:
<br> Za správnost vyhotovení: Klementová Věra <.>

Načteno

edesky.cz/d/1654927

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz