« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny-ucet.pdf

LlCčnCč' D IE.?
<br> DSG ystrovany,Bukovany
<br> *“
<br> XCRGEZUC/ZUC (010/2017/010í20I7)
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Doglňu 'cu ut
<br> 07 022010 1:1025m205
<br> 70937648 DSO Bystrovany,Bukova ny Šrámkova 115/9
<br> Bystrovany 77900 telefon 58531 1 841 fax 585311841 e—ma dasa.stembírkova©seznam.cz
<br> WWW stránky
<br> org];zííZícs <.>
<br> [: učni
<br> „rivi—xeon
<br> |.Plnení rozpočtu příjmů
<br> ].Plnění rozpočtu výdajů
<br>.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy — informativně
<br> VI Majetek
<br> V,Vyúčtování ňnančních vztahů k rozpočtům krajů,ob,DSO a v
<br> V | Vyúčtování ňnančnich vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xí.Ostatni doplňující údaje
<br> starší:/13
<br> 07 02.58 tft/126771205 Zpracováno systemem JCRG GORDICGVSIJOI s r.o stranat/ta rozporu PŘÍJMÚ
<br> Sc/ívaleny rozpocet Rozpočet po zmenacít Skutecnosi Daňové příjmy Nedaňové prijmy 2 157 500,00 2 207 500,00 2 074 240,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 212 662,00 212 862.00 Příjmy celkem 2 157 500,00 2 420 362,00 2 287 102,00 Delaítni výpis položek cíle druhové/io třídění rozpočtove skladby Schva/ený rozpočet Rozpocel po zmenách Slrulecnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 100 000,00 2 150 000,00 2 034 369.00 ŠL Příjmyýz vlastní cinnosti 2 100 000,00 2 150 000,00 2 034 369.00 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500.00 214 Výnosy z ňnančního majetku 500,00 500,00 21 Příjmy z ví.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.2 100 500,00 2 150 500,00 2 034 369.00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 2 000,00 22; „ Prtjale' sankční platby 2 000,00 2 000.00 2222 Ostpříjmy z ňn.vyp.předch.íet od jin.veř.r.55 000,00 55 000.00 39 871,00 222 „ __PJĚĚKYEalýjfřSt-Př-Z ňnvyplpřecjchí;,55 000,00 55 000,00 39 871,00 22 Prijaté sankční platby a vratky transferů 57 000.00 57 000,00 39 671,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 157 500,00 2 207 500,00 2 074 240,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 157 500,00 2 207 500,00 2 074 240.00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 212 862,00 212 662,00 413 Převody z vlastních Vfondůř,212 862,00 212 862,00 41 Neínyestiční přijaté transfery 212 B62í00 212 862,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 212 662,00 212 862,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2157 500,00 z 420 352,00 z 237 102,00 07.02.201814h26m20s * * * Žjímcavanosystemem ucao GoRo/co Špaíš r.o.' * * stmívač/13
<br> Zpracováno systémem UCRG GOŘDICQD spol.s r.s.il.PLNENÍ ROZPOCTU \!ÝDAJ 0 Text Seiwa/ený rozpocet Rozpočel po zmenach Skutecnosl Běžné výdaje 3106 532,00 3 369 394,00 1 527157.14 Kapitálové výdaje 758 076,00 788 076,00 788 076,00 Výdaje celkem 3 894 608,00 4 157 470,00 2 315 233,14 Detailní výpis poloze/(idle druhového třídění/azpoótove skladby Schválený rozpocet * Rozpočet poýzmenacrlí Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000,00 180 000,00 146 385,00 501 Platy 160 000,00 180 000,00 146 385,00 ším Ostatní osobni výdaje 160 000,00,_ 100 000,00 110 107,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 160 000,00 160 000.00 110 187,00 5031 P0v.poj.na soozaba o pna stp zamestnani,řřřřř 43 000,00 " * V 43 000'Ě„ * 5% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 000,00 17 000,00 12 400,00 5030 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000.00 2 000,00 1 082,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 62 000,00 62 000,00 47 935,00 50 Výdaje napíatypstplatby za přrov.pr.ařpojist.402 000,00 ' 5402 000,00 304 57100 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 5133 Léky a zdravotnický material 5 000,00 5 000,00 2 277,00 5134 Prádlo.oděv a obuv 3 000.00 3 000,00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3 000.00 3 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000.00 130 000,00 33 657,00 5139 Nákup materialu jinde nezařazený 200 000,00 145 000.00 8 316,17 513 Nákup materialu 346 000,00 291 000,00 44 250.17 5%? " ěiemšáa energie WW ' ' * ' 356 600105 * 35100300 * 272 980,06 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000.00 10 000,00 3 530.00 515 N' tup vody,pa 'v a energie 360 000,00 360 000,00 276 510,00 561 M0031 ' ' *f* * ' ' ' * "2 000,00 * 2 000,00 " * 735000 5162 Služby telekomun kací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 173,00 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 30 000,00 20 236,10 5164 Nájemné 45 000.00 45 000,00 22 500.00 5166 Konzultační,poradenské a právni služby 100 000,00 100 000,00 49 310,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000.00 10 000,00 2190.00 5168 Služby zpracování dat 25 000.00 25 000,00 9 673.95 5169 Nákup ostatních služeb 300 000.00 300 000,00 271 219.09 _ 516 Nákup služeb 509 000,00 514 000,00 375 660,14 5171 ÍOÍpravya „gamm- * ' ' ' 1 31555200 ' 1 025 357400 * 378 3% 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 527,63 517 Ostatní nákupy 1 319 532.00 1 632 394,00 378 847,83 51 ...

pozvanka-na-vh-0001336410061.pdf

Pozvánka
<br> na zasedání valné hromady Svazku obcí Bystrovany a Bukovany,které se koná dne 19.4.2018 V 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystrovany <.>
<br> Návrh programu valné hromady:
<br> 1) Schválení programu VH
<br> 2) Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele 3) Vyhodnocení úkolů z minulé VH
<br> 4) Závěrečný účet svazku za rok 2017
<br> 5) Rozpočet svazku na rok 2018
<br> 6) Provozní záležitosti
<br> 7) Intenziflkace ČOV
<br> 8) Různé
<br> „__ „,<.>.<.> „.<.> (.<.> „gq
<br> m „ iMi/.; "! u,"šz—Íj'ašc—WMT :(; š." wg: := /
<br> jíž/' 012173129.: 515%?le ?“ LŽJJ
<br> *“ ďďu g!
<br> Ing.XXX XXXXXXXXX
<br> předsedkyně Svazku
<br> Vyvěšeno: X.X.<.> 2018 Sejmuto: 19.4.2018

navrh-rozpoctu-0001.pdf

příjmy příjmy 5 Položka Popis 5 Položka Popis 2321 2111 Stočné občané,podniky,návozy 2 100 000,00 2 034 369 2321 2111 Stočné občané,podniky,návozy 2 100 000,00 2321 2212 Penále 2 000,00 0 2321 2212 Penále 2 000,00 6310 2141 Úroky ZBÚ 500,00 0 6399 2222 DPH 100 000,00 6330 4132 převody z vlastních fondů 212 862 výdaje 2321 xxxx Provoz ČOV a kanalizace 1 838 000,00 výdaje ' 2321 6901 Finanční rezerva na fond obnovy majetku 400 000,00 5 Položka Popis 631 0 51 63 Poplatky ZBÚ 10 000,00 2321 xxxx Provoz čOV a kanalizace 1 971 000,00 1 373 735 6399 5362 DPH 180 000,00 2321 6901 Finanční rezerva na fond obnovy majetku 788 076,00 788 076 6409 5171 Rezerva 1 482 977,00 6399 5362 DPH 160 000,00 145 594 Financování 6409 5171 Rezerva 965 532,00 0 Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2017 | 1 708 977,00 1 708 977,00 Financování Bystrovany 3.4.2018 - 19.4.2018 Bukovany 3.4.2018 - 19.4.2018 Elektronicky www.bystrovany.cz Elektronicky www.bukovanyxz Schválen
<br> 11112“,<,> D ): &',"l'iv'zrrw * fi;:
<br> \
<br> „aw LH
<br> A.! men—m

Načteno

edesky.cz/d/1631768

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz