« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

závěrečné přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016.

Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_060290/2016/KUSK StejHOPiS'č- L,] Cj.: 007945/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016 bylo zahájeno dne 3.8.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 27.9.2016
<br> ' 23.03.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.l.2016- - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná Klokočná 61
<br> 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dne XX.X.XXXX)
<br> — kontroloři: Ing.XXXXX XXXXXX (dne XX.X.XXXX) Bc.XXXX XXXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX) Ing.Zdenka Zavřelová (dne 27.9.2016)
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXXXXX XXXXX — XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,PhD.— předsedkyně fm.výboru - správce rozpočtu
<br> Pověření kpřezkoumání podle & 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,© 4 a čj 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní Operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 23.3.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na r.2016 - 2019 ze dne 14.1.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 1.12.do 16.12.2015 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 16.12.2015 jako schodkový,krytí schodku zajištěno ze zůstatku minulých let na bankovním účtu obce,závazné ukazatele v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy) Rozpočtová opatření.<.> l — schváleno zastupitelstvem obce dne 27.1.2016.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23.3.2016.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25.5.2016.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 20.7.2016.5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 21.9.2016.6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14.10.2016.7 — schváleno zastupitelstvem obce dne 21.12.2016 Závěrečný účet.za rok 2015,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 25.5.2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření,návrh zveřejněn od 10.5.2016 do 25.5.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.8.2016 ze dne 27.8.2016.k 31.12.2016 (datum odeslání 20.1.2017) Výkaz zisku a ztráty ' k 31.8.2016 ' k 31.12.2016 (okamžik sestavení 15.2.2017) Rozvaha.k 31.8.2016 ' k 31.12.2016 (okamžik sestavení 15.2.2017) Příloha rozvahy ' k 31.8.2016 - k 31.12.2016 (okamžik sestavení 15.2.2017) Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' k 31.8.2016,31.12.2016 - elektronicky - dle potřeby...

Načteno

edesky.cz/d/1618828

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz