« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Oznámení o vyhlášení konkursu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlašuje

Obecní úřad Svojetice
251 62 Mukařov,Na Kopci 14,tel./fax 323 660 600
ICO: 00240834
www.svojetice.cz,e-mail: urad@svojetice.cz
<br> _____________________________________________________________________________________________________
<br>
OZNÁMENÍ
<br> Obec Svojetice
vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí,konkurs na funkci
<br> ředitele(ky) Mateřské školy Svojetice <,>
se sídlem Louňovická 358,251 62 Svojetice
<br>
Požadavky na uchazeče:
1.Vzdělání a pedagogická praxe na výkon ředitele podle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
2.Znalost školských předpisů
3.Organizační a řídící schopnosti <,>
4.Občanská a morální bezúhonnost <,>
5.Dobrý zdravotní stav <,>
6.Znalost práce na PC,min.v rozsahu Windows XP (a vyšší),MS Word,MS Excel,internet,e-mail
<br> Náležitosti přihlášky:
Jméno a příjmení,případně titul
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Místo trvalého pobytu
Kontaktní adresa
Telefon,e-mail
Datum a podpis uchazeče
<br> K přihlášce je nutno připojit:
1.Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce/ případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení vždy) <,>
2.Doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně funkčního zařazení (např.pracovní smlouvy,potvrzení zaměstnavatelů atd.) <,>
3.Strukturovaný profesní životopis,podepsaný uchazečem
4.Písemnou koncepci řízení,fungování a rozvoje školy (vhodné,aby zahrnovala rovněž vyhledávání a čerpání dotačních titulů) v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4,podepsanou uchazečem <,>
5.Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),originál,popř.ověřená kopie <,>
6.Lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele(ky) MŠ (ne starší 2 měsíců),originál,popř.ověřená kopie <,>
7.Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v platném znění <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu do funkce ředitele(ky): 1.7.2017
<br> Obálku označte slovy:
„KonkurSní řízení – Ředitel mateřské Školy SVOJETICE - neotvírat“ <.>
<br> Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději
<br> do 03.04.2017 do 16.00 hodin
<br> na adresu: Obecní úřad Svojetice,Na Kopci 14,251 62 Svojetice
<br>
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX nebo XXXXXXXXX
<br> Účastník konkurzu nese náklady,které mu účastí v konkursním řízení vzniknou <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz <.>
<br>
<br> Ve Svojeticích 01.03.2017
<br>
<br>
XXXXX XXXXXX
starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 01.03.2017
Svěšeno: ………………….<.>


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz