« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zasedání valné hromady Svazku obcí Ladův kraj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání

ZPRÁVA () VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
<br> LADÚV KRAJ
<br> dobrovolný svazek obcí
<br> |.Všeobecné informace
<br> Zadavatelem přezkoumání hospodaření za kalendářní rok 2016 byl dobrovolný svazek obcí Ladúv kraj,Masarykovo nám.83,251 01 Říčany,IC: 708 99 088 (dále „územní celek“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost BOHEMIA AUDIT,s.r.0.(dále „auditor“),IČ: 634 77 238,auditorské oprávněni č.165 Komory auditorů České republiky (dále „KA ČR“),a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi územním celkem a auditorem vsouladu s ustanovením 54 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon () přezkoumávání hospodaření“) <.>
<br> Povinnost XXX si přezkoumat svě hospodaření za uplynulý kalendářní rok je územnímu celku uložena vustanovení 517 odst.4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č.250/2000 Sb.“),a v 553 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření postupoval auditor podle zákona () přezkoumávání hospodaření,zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),zákona č.93/2009 Sb <.>,oauditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o auditorech"),a auditorskěho standardu č.52 — Přezkoumání hOSpodařeni územních samosprávných celků.Podle zákona o auditorech je přezkoumání hospodaření auditorskou činností <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno zasláním oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 16.listopadu 2016.Práce na přezkoumání hospodaření prováděná u územního celku byly vykonány vjeho sídle ve dnech 22.a 23.listopadu 2016 (dílčí přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2016 do 31.10.2016) a ve dnech 8.a 27.března 2017 (dílčí přezkoumání hospodaření za zbývající část předchozího kalendářního roku).Posledním úkonem auditora,který předcházel vyhotovení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo přijetí sdělení od územního celku dne 3.dubna 2017,že nepodává písemně stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 <.>
<br> II.Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou podle ustanovení 5 2 odst.1 zákona o přezkoumávání hospodaření údaje o ročním hospodaření územního celku tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,ato
<br> 8)
<br> b) C) d)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu asdalšimi prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,krozpočtům obci,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření je vsouladu sustanovenim © 2 odst.2 zákona o přezkoumávání hospodaření dále
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> |||.Hlediska přezkoumání hospodaření
<br> V ustanovení 5 3 zákona o přezkoumávání hospodaření je uvedeno,že předmět přezkoumání podle 5 2 zákona o přezkoumávání hospodaření se ověřuje z hlediska
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření sjejich majetkem,o účetnictví a () odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Přehled vybraných právních předpisů použitých při přezkoumání hospodaření je uvedený v příloze této zprávy <.>
<br> IV.Definování odpovědnosti
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání,a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech,je odpovědný statutární orgán územního celku <.>
<br> Úlohou a...

Rozpočtový výhled

<.> _ ! O.Svazek ob C1 Laduv kraj J Masarykovo náměstí 83/1,251 01 Říčany,IČO: 708 99 088 tel: 323 618 168 web: www.laduv—kra'cz
<br> “u:-_ <.>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br> Svazek obcí Ladův kraj tímto oznamuje,že schválený Rozpočtový Výhled na roky 20l5 — 2020 byl zveřejněn velektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí www.laduv-krai.cz a jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele rozpočtu na Městském úřadě v Říčanech,odbor finanční,Masarykovo nám.53/40,Říčany <.>
<br> v Říčanech dne 22.3.2017
<br> Svazek obcí í/ *" LADÚV KRAJ ? Mašýžtřvší 22111131; 83 Tomáš F rýdl čtu
<br> IČO: 70899088 Městský úřad v Ríčanech,0 or fínanční zpracovatel roz

Plnění rozpočtu

Svazek obcí Ladův kraj
IČO 70899088,Masarykovo nám.83,251 01 Říčany
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2016
<br> rozpočtová skladba text schválený r.upravený r.čerpání k 31.12.rozdíl uprav.r.- čerp <.>
<br> XXX XXX ORJ ORG Rozpočtové příjmy
<br> XXXX Vstupní a členské příspěvky 1 007 000,00 1 052 075,00 1 052 075,00 0,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 2111 Příjmy z reklam 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00
<br> 2141 2133 Příjmy z pronájmu 5 000,00 5 000,00 2 985,00 2 015,00
<br> 2141 2324 Příspěvky a náhrady 0,00 6 957,00 6 957,00 0,00
<br> 2141 2324 12 1 Příspěvek na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí" 0,00 356 400,00 237 600,00 118 800,00
<br> Celkem paragraf 2141 1 027 000,00 1 435 432,00 1 299 617,00 135 815,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků z běžného účtu KB 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Rozpočtové příjmy celkem 1 027 000,00 1 435 432,00 1 299 617,00 135 815,00
<br> Rozpočtové výdaje
<br> 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 26 000,00 24 000,00
<br> 2141 5021 11 Ostatní osobní výdaje - Ladovská zima 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00
<br> 2141 5038 Zákonné pojištění 400,00 700,00 675,48 24,52
<br> 2141 5137 Drobný dlouhodobý majetek 250 000,00 250 000,00 174 499,00 75 501,00
<br> 2141 5139 Nákup materiálu 100 000,00 100 000,00 84 675,24 15 324,76
<br> 2141 5156 Pohonné hmoty 50 000,00 13 913,00 0,00 13 913,00
<br> 2141 5161 Poštovné 5 000,00 5 000,00 1 670,00 3 330,00
<br> 2141 5162 Poplatky za telefon 5 000,00 5 043,00 5 043,00 0,00
<br> 2141 5164 Pronájem prostor 12 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 5167 Školení 0,00 1 000,00 200,00 800,00
<br> 2141 5169 1 Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru 10 000,00 11 000,00 10 255,00 745,00
<br> 2141 5169 2 Propagace (spol.k možné dotaci,prospekty,plac.inzerce) 200 000,00 200 000,00 163 536,00 36 464,00
<br> 2141 5169 3 Audit 12 000,00 13 600,00 7 700,00 5 900,00
<br> 2141 5169 4 Mandátní smlouva 240 000,00 240 000,00 195 000,00 45 000,00
<br> 2141 5169 5 Vedení účetnictví 12 000,00 17 778,00 17 778,00 0,00
<br> 2141 5169 6 Ladovské hody (akce - plakáty,moderátor) 25 000,00 25 000,00 12 829,00 12 171,00
<br> 2141 5169 7 Čistý Ladův kraj (služby) 80 000,00 80 000,00 29 482,20 50 517,80
<br> 2141 5169 8 Krajinou barona Ringhoffera (plakáty,trička,moderátor) 40 000,00 40 000,00 20 071,00 19 929,00
<br> 2141 5169 9 Mikešova cesta (akce - plakáty,moderátor,hudba) 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00
<br> 2141 5169 10 Autorská práva 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00
<br> 2141 5169 11 Elektronická prezentace 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00
<br> 2141 5171 Opravy a údržba 20 000,00 20 000,00 1 500,00 18 500,00
<br> 2141 5173 Cestovné 2 000,00 2 000,00 48,00 1 952,00
<br> 2141 5175 Pohoštění 10 000,00 16 000,00 15 969,00 31,00
<br> 2141 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním org.jednotkám 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Zpracoval: Městský úřad v Říčanech 1
<br>
<br> Svazek obcí Ladův kraj
IČO 70899088,Masarykovo nám.83,251 01 Říčany
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2016
<br> 2141 5182 Poskytnuté zálohy pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 5192 Náhrady cestovného 0,00 36 087,00 36 087,00 0,00
<br> 2141 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 3 780,00 1 220,00
<br> 2141 5362 Poplatky státním orgánům (obnova ochranných známek) 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
<br> 2141 5365 Poplatky za ověřování 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
<br> 2141 5492 Finační dary 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
<br> 2141 5901 Rozpočtová rezerva 1 041 600,00 660 886,74 0,00 660 886,74
<br> 2141 5011 12 Mzdy zaměstnanců - Posilování administrativní kapacity 0,00 60 000,00 58 997,00 1 003,00
<br> 2141 5011 12 1 Mzdy zaměstnanců - Posilování administrativní kapacity - příspěvek 0,00 265 968,00 152 896,00 113 072,00
<br> 2141 5031 12 Sociální pojištění - Posilování administrativní kapacity 0,00 30 000,00 14 187,00 15 813,00
<br> 2141 5031 12 1 Sociální pojištění - Posilování administrativní kapacity - příspěvek 0,00 66 492,00 38 787,00 27 705,00
<br> 2141 5032 12 Zdravotní pojištění - Posilování administrativní kapacity 0,00 20 000,00 5 105,00 14 895,00
<br> 2141 5032 12 1 Zdravotní pojištění - Posilování administrativní kapacity - příspěvek 0,00 23 940,00 13 965,00 9 975,00
<br> 2141 5137 12 Drobný dlouhodobý majetek - Posilování administrativní kapacity 0,00 50 000,00 45 685,00 4 315,00
<br> 2141 5139 12 Materiál - Posilování administrativní kapacity 0,00 10 000,00 2 016,00 7 984,00
<br> 2141 5156 12 Pohonné hmoty - Posilování administrativní kapacity 0,00 8 634,00 0,00 8 634,00
<br> 2141 5161 12 Poštovné - Posilování administrativní kapacity 0,00 2 000,00 130,00 1 870,00
<br> 2141 5164 12 Nájemné - Posilování administrativní kapacity 0,00 12 000,00 10 000,00 2 000,00
<br> 2141 5167 12 Školení - Posilování administrativní kapacity 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
<br> 2141 5169 12 Služby - Posilování administrativní kapacity 0,00 90 000,00 13 510,00 76 490,00
<br> 2141 5173 12 Cestovné - Posilování administrativní kapacity 0,00 14 366,00 14 366,00 0...

Závěrečný účet za rok 2016.

S V A Z E K O B C Í L A D Ů V K R A J
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ
<br> ZA ROK 2016
<br>
(užší rozsah pro úřední desky členských obcí)
<br>
<br>
<br>
Obsah:
<br>
1.Plnění rozpočtu svazku obcí k 31.12.2016 s komentářem
<br> 2.Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou firmou
<br>
<br>
Zpracoval: Městský úřad v Říčanech,odbor finanční
zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí
<br>
<br>
<br> V Říčanech dne 15.5.2017
<br>
<br>
<br> Kompletní závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a
jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele.Dále je závěrečný účet
zveřejněn v užším rozsahu na úředních deskách členských obcí až do jeho
schválení <.>
<br> Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do
19.6.2017 nebo ústně na zasedání valné hromady dne 20.6.2017,kde bude
závěrečný účet projednáván <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/1618824

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz