« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zápis č. 1/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.1.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení

Zápis č.1/2018 – Veřejné zasedání zastupitelstva 31.1.2018
<br>
Stránka 1 z 12
<br> Zápis č.1/2018
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná č.1/2018
<br> konaného dne 31.1.2018 v 1900 hod.v sále Hostince Na Klokočné
<br>
Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX PhD,Mgr <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,XXX XXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Neomluveni:
<br>
<br> Celkový počet přítomných zastupitelů: 6
<br> Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 1
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce XXXXXXXX XXXXX (dále
<br> „předsedající“),přivítal všechny přítomné a konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno <.>
<br> Informace podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích byla na úřední desce
<br> Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to
<br> od 23.1.2018 do 30.1.2018.Předsedající dále konstatoval,že dle prezenční listiny je
<br> přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),takže
<br> zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli XXX XXXX XXXXXXXX a XXX XXX XXXX <,>
<br> zapisovatelem paní XXXXX XXXXXXXXX.Předsedající vyzval zastupitele k vznesení
<br> protinávrhů.Předsedající vyzval přítomné občany,aby se k návrhu vyjádřili.K návrhu se
<br> nikdo nevyjádřil <.>
<br> Předsedající přečetl návrh usnesení:
<br> „Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Prokýška a pana
<br> Jana Malého,zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
<br> Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat <.>
<br> Hlasy: pro: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXX XXXX,XXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX
<br> proti:
<br> zdržel se:
<br> nehlasoval:
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0
<br> Usnesení č.U-1-1/2018 bylo schváleno <.>
<br> 3.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
<br> zasedání v souladu s pozvánkou.Předsedající přečetl připravený a zveřejněný následující
<br> program:
<br> 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu
<br>
<br> Zápis č.1/2018 – Veřejné zasedání zastupitelstva 31.1.2018
<br>
Stránka 2 z 12
<br> 4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
<br> 5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
<br> 6) Rozpočtové opatření č.6/2017
<br> 7) Rozpočtové opatření č.1/2018
<br> 8) Inventarizace majetku za rok 2017
<br> 9) Dotace z rozpočtu obce pro SDH
<br> 10) Záměr obce prodat pozemek parc.č.351/2 předem určenému zájemci - XXXX Freisl
<br> XX) Záměr obce prodat pozemek parc.č.352/1 a část pozemku parc.č.94/9 předem ur-
čenému zájemci - XXXX XXXXXXXX
<br> XX) Projednání odměny za výkon funkce – místostarostka
<br> 13) Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství
<br> 14) Různé
<br> • Nové webové stránky obce
<br> • Diskuze – otevřené fórum
<br> Předsedající vyzval zastupitele,aby se k navrženému programu vyjádřili.Předsedající dále
<br> navrhl,aby z důvodu častých dotazů občanů XXX do programu zařazen nový bod č.XX;
<br> 14) Informace o řešení soudních sporů obce a správních řízení;
<br> • Zrušení regulativů pro plochy zemědělské v opatření obecné povahy – ÚP
Klokočná
<br> • Zrušení části opatření obecné povahy – ÚP Klokočná
<br> • Stavební úpravy kůlny
<br> K návrhu se již nikdo nevyjádřil <.>
<br> Předsedající přečetl návrh usnesení:
<br> „Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program veřejného
<br> zasedání doplněný o nový bod č.14 – Informace o řešení soudních sporů obce a
<br> správních řízení;
<br> • Zrušení regulativů pro plochy zemědělské v opatření obecné povahy – ÚP Klokočná
<br> • Zrušení části opatření obecné povahy – ÚP Klokočná
<br> • Stavební úpravy kůlny
<br> Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat <.>
<br> Hlasy: pro: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXX XXXX,XXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX
<br> proti:
<br> zdržel se:
<br> nehlasoval:
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0
<br> Usnesení č.U-2-1/2018 bylo schváleno <.>
<br> 4.Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
<br> Předsedající konstatoval,že zápis byl ověřen.Proti zápisu nebyla podána žádná námitka <.>
<br> 5.Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
<br> Předsedající vyzval předsedu Kontrolního výboru Františka Bártka,aby informoval,která
<br> usnesení zastupitelstva z minulého zasedání byla splněna.XXXXXXXXX XXXXXX informoval,že
<br>
<br> Zápis č.1/2018 – Veřejné zasedání zastupitelstva 31.1.2018
<br>
Stránka 3 z 12
<br> kontrolním výborem byla provedena kontrola zápisu č.7/2017 a č.8/2017 a nebyly
<br> nalezeny žádné nedostatky.Pouze v usnesení č.U-66-8/2017 byla zjištěna administrativní
<br> chyba,že usnesení bylo schváleno,přičemž schváleno nebylo...

Načteno

edesky.cz/d/1618816

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz