« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení

Rozpočtové opatření č.2I2018 _ _ze dne 28.3.2___01_8
<br> m-POL" *
<br> É3745 ;Í 21 11 šPóča () vzhled obtíž Věřófh'ou' i_éléň - Příjmy z poskytování Služeb a Výrób'ků
<br> mw _ ' Částka schvátená _ Částka po změně _ Pohyb %2310 6349 Pitná voda - Investiční trasnefry veř.Rozp.Místní úrovne _ _ __ _ _ __ _ _
<br> 55212 5901 Ochrana obyvatelstva-Nespecifikované rezervy '-.- Kč- 5.<.> 000;00Kč Í_ xm -.-.5Í000.00 KčŽ ' 1“
<br> 2.4 093.9 K?"
<br> Částka schválená Částka po ztněně _.Pohyb '.<.>.__ ; Kč,<,> 13000 KčĚ.*.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„15 00.0 Kč?.<.>.<.>.<.>.<.> - - ?"le “Všem ' 15000“

zde ke stažení

Rozpočtové opatření č.1/2018 ze dne 31.1.2018 mm—mm_ Částka _schválaná Částka -o změně _m
<br> 0000: 4111 _Neinv.přijaté transf.zvšeobecné pokladní správy Státního rozpočtu__- volba prezrdenta ČR _ _ __ Kč _ ' __2_1_ 324 Kč 51— ' _21 324 Kč 0000 4112 Neinv.přijatétransf.ze st.rozpočtu- příspěvek na výkon státní Správy.' 33 500 Kč : - - _48 700 Kč 'b'.' ' 10.200 Kč ' Příjmy zvýšení 1— _ 31524 Kč mm—m_ Částka schválená.mn:- 2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy- Výdaje na dopravní územní o__b_3lu_žnost 52 771 30 _Kč 44 118 50 Kč Nl! - 8 652 80 Kč 3333 5133 Územní rozvoj Výdaia na dodav porízéní informačí __ __ ' __ __ " “_ " _3o_4_ _9_2_q_ _Kc_ _ ' __ ' 334 923 90 Kč 45 ______ 30333 09 Kč'f 6113 5139 Volba p_re;ide_nt'a repubtiky- Nákup materiálo _ _ " ' __ _ __ _ __ _ _ _ __ __ - - Kč _ 213249914;.1—.21 324,00 Kč 6171 _ 5192 Cinnost místní správy- Poskytnuté náhrady _ _ _ — Kč 33 730,80 Kč 1! 33 730,80 Kč
<br>.' Výdaje ' ' zVýše'ní 1! 72 671,20 Kč

zde ke stažení

OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2018
<br> str.1f4 schváleno dne: „in./" L.".; 5/15 vyvěšeno dne: “ff,f „.; ff.1
<br>._ Ír' _ f," 'g.“!
<br> sejmuto dne * '““ - ? “ Příjmy Paragraf Položka Částka Daň z příjmů ze závislé činnosti FO 1111 520 000 Kč Daň z příjmů sam.výdělečné činnosti OSVČ 1112 15 000 Kč Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou 1113 55 000 Kč Daň z příjmů právnických osob 1121 530 000 Kč Daň z příjmů prav.osob za obce 1122 11 400 Kč Daň DPH 1211 1 000 000 Kč Poplatek ze psů 1341 5 000 Kč Odvod z loterií a podobných her 1351 21 000 Kč Správní poplatky 1361 300 Kč Daň z nemovitosti 1511 160 000 Kč Neinvestiční dotace 4112 38 500 Kč NI.př.transf.ze stát.fondů 4113 304 920 Kč Celkem za paragraf 2 661 120 Kč Příjmy z fin.vypořada'ní min.l.obce 2310 2226 89 836 Kč Celkem za paragraf 89 836 Kč Příjmy z poskytování služeb TKO 3722 2111 210 000 Kč Celkem za paragraf 210 000 Kč Využívání & zneškodňování KO 3725 2324 45 000 Kč Celkem za paragraf 45 000 Kč Příjmy z pronájmu nemovitostí 6171 2132 90 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 90 000 Kč
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje
<br> Silnice Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údržby Celkem za paragraf
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby Celkem za paragraf
<br> Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Celkem za paragraf
<br> Pitná voda
<br> Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údržby investiční dotace veř.rozpočtúm SORJ Celkem za paragraf
<br> Odvádění a čištění odpadních vod Nákup služeb j.n <.>
<br> Budovy stavby,povr.kanalizace Celkem za paragraf
<br> Základní školy Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Kultura
<br> Nákup materiálu j.n.Nájemné
<br> Nákup služeb j.n.Pohoštění
<br> Celkem za paragraf
<br> Veřejný rozhlas Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údržby Celkem za paragraf
<br> Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Nakup materialu j.n <.>
<br> Nakup služebjn
<br> Celkem za paragraf
<br> Nebytové hospodářství Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údržby Celkem za paragraf
<br> ROZPOCET 2018
<br> Paragraf Položka
<br> 2212 5171
<br> 2219 5171
<br> 2221 5193
<br> 2310 5171 6349
<br> 2321 5169 6121
<br> 3113 5321
<br> 3319 5139 5164 5169 5175
<br> 3349 5171
<br> 3399 5139 5169
<br> 3613 5171
<br> str.274
<br> Částka
<br> 25 000 Kč 25 000,00
<br> 35 000 Kč 35 000,00
<br> 52 771,30 Kč 52 771,30
<br> 15 000 Kč - Kč 15 000,00
<br> 15 000 Kč 500 000 Kč 515 000,00
<br> 50 000 Kč 50 000,00
<br> 30 000 Kč
<br> 5 000 Kč
<br> 40 000 Kč
<br> 15 000 Kč 90 000,00
<br> 170 000 Kč 170 000,00
<br> 5 000 Kč 5 000 Kč 10 000,00
<br> 50 000 Kč 50 000,00
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje Paragraf Veřejné osvětlení 3631 El.energie
<br> Opravy a udržování Celkem za paragraf
<br> Pohřebnictví 3632 Nákup materiálu j.n <.>
<br> Nakup služeb j.n <.>
<br> Celkem za paragraf
<br> Územní plánování 3535 Konzultační a poradenské služby Celkem za paragraf
<br> Svoz a odvoz komunálního odpadu 3722 Nájemné
<br> Nákup služeb
<br> Celkem za paragraf
<br> Péče o vzhled obce a veřejné zeleně 3745 Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Drobný hmotný majetek Nakup materiálu
<br> Ei.Energie
<br> Pohonné hmoty a maziva Nakup služeb
<br> Opravy a udržování Pohoštění
<br> Celkem za paragraf
<br> Požární ochrana 5512 Drobný hmotný majetek
<br> Nákup materiálu
<br> Elektrická energie
<br> Pohonné hmoty a maziva
<br> Nákup služeb
<br> Opravy a udržování
<br> Neinvestiční transfery spolkům
<br> Celkem za paragraf
<br> Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členům zastupitelstva
<br> Odvody zdr.pOj <.>
<br> Celkem za paragraf
<br> ROZPOČET 2018
<br> Položka
<br> 5154 5171
<br> 5139 5169
<br> 5166
<br> 5164 5189
<br> 5021 5132 5137 5139 5154 5156 5169 5171 5175
<br> 5137 5139 5154 5155 5159 5171 5222
<br> 5023 5032
<br> str.374
<br> Částka
<br> 50 000 Kč 10 000 Kč 60 000,00
<br> 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000,00
<br> 304 920 Kč 304 920,00
<br> 5 000 Kč 250 000 Kč 255 000,00
<br> 90 000 Kč
<br> 1 000 Kč
<br> 50 000 Kč
<br> 40 000 Kč
<br> 30 000 Kč
<br> 25 000 Kč 180 000 Kč 50 000 Kč
<br> 2 000 Kč
<br> 468 000,00
<br> 50 000 Kč 40 000 Kč 3 500 Kč
<br> 1 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč 194 500 Kč
<br> 188 996 Kč 17 010 Kč 206 006,08
<br> Příjmy a výdaje z fin.operací 6310
<br> Úroky 5141 15 000 Kč Služby peněžních ústavů 5163 10 000 Kč Celkem za paragraf 10 000,00
<br> OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2018
<br> str.474 Výdaje Paragraf Položka Částka Činnost místní správy 6171 Platy zaměstnanců 5011 180 000 Kč Ostatní osobní výdaje 5021 40 000 Kč Odvody soc.poj.5031 57 600 Kč Odvody zdr.po.5032 24 300 Kč Odvody zak.poj.5038 1 000 Kč Knihy,učební pomůcky a tisk 5136 15 000 Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 30 000 Kč Nákup materiálu 5139 15 000 Kč Studená voda 5151 2 000 Kč Plyn 5153 1 000 Kč Elektrická energie 5154 40 000 Kč Služby pošt 5161 10 000 Kč Služby telekomunikací a XXX.XXXX X XXX Kč Nájemné XXXX X XXX Kč Právní a poradenské služby 5166 132 500 Kč Služby školení a vzdělávání 5167 60 000 Kč Nákup služeb 5169 180 000 Kč Opravy a udržování 51...

Načteno

edesky.cz/d/1618815

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz