« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. 7

Rozpočtové opatření č.7/2015 ze dne 27 01.2016
<br> schválená
<br> 3745 5137 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000 Kč 153 563 Kč 3 563 Kč 3745 5156 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň -Pohonné hmoty a maziva 25 000 Kč 18 000 Kč Šr- 7 000 Kč 3745 5171 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň - Opravy a údržba 120 000 Kč 61 000 Kč 3- 59 000 Kč 5512 5154 SDH - Elektrická energie 3 000 Kč 3 155 Kč *? 155 Kč 6171 501 'i Činnost mistni správy - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000 Kč 114 000 Kč 3- 48 000 Kč 6171 5021 Činnost místní správy - Ostatni osobní výdaje 40 000 Kč 31 000 Kč Šv- 9 000 Kč _6171 5031 Činnost místní správy » Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti 40 000 Kč 25 000 Kč Jý- 15 000 Kč 6171 5032 Činnost místní správy - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000 Kč 11 000 Kč věř- 4 000 Kč 6171 5038 Činnost místní správy - Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000 Kč 600 Kč 3 - 1 400 Kč 6171 5139 Činnost místní správy - Nákup materiálu 15 000 Kč 18 000 Kč *? 3 000 Kč 6171 5154 Činnost mistni správy — Elektrická energie 60 000 Kč 20 000 Kč 3— 40 000 Kč 6171 5166 Činnost místní správy - Konzultační,poradenské a právní služby 132 500 Kč 145 500 Kč % 13 000 Kč 6171 5169 Činnost mistni správy - Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 121 000 Kč *? 21 000 Kč 6171 5172 Činnost místní správy- Programové vybavení 20 000 Kč 4 000 Kč “či“- 16 000 Kč 6171 5321 Činnost místní správy - Neinvestiční dotaceobcím 4 000 Kč 5 400 Kč *? 1 400 Kč 6171 6121 Činnost místní správy - Budovy,haly,stavby - Kč 1 099 168 Kč “Í“ 1 099 168 Kč 6171 6121 Činnost mistni správy » Budovy,haly.stavby - dotace rekonstrukce - Kč 1 000 000 Kč ? 1 000 000 Kč 6310 5141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací- Úroky vlastní 40 000 Kč 23 000 Kč <%— 17 000 Kč 6310 5163 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací — Služby peněžních ústavů 7 000 Kč 8 900 Kč *? 1 900 Kč 6409 5229 Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ost.neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím 12 000 Kč 15 000 Kč ? 3 000 Kč 6409 5329 Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 39 123 Kč 57 123 Kč % 13 000 Kč
<br> Výdaje snižení aiv- 302 229 Kč
<br> Financování 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu
<br> Zveřejněno na elektronické mmm Vyvůlenodne: 4113/5— Seman: „a?/).7.20/55
<br>,- a
<br> iYVÉŠENO DNE; !% !.Zď/g ŠEJMÚTQ DNE; ZJ.!.ZB,/;-
<br> Částka
<br> schválená
<br> 1 425 533 Kč Výdaje
<br> Částka po změně 863 622 Kč snižení
<br> iši— 561911Kč <+— 561911Kč_
<br> Rozpočtové opatření č.7/2015 ze dne 27 01.2016
<br> schválená
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.420 000 Kč 470 000 Kč 50 000 Kč 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin 21 000 Kč 23 600 Kč 2 600 Kč 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob : kap.výnosů 52 000 Kč 57 200 Kč 5 200 Kč 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 440 000 Kč 531 000 Kč 91 000 Kč 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 950 000 Kč 1 036 010 Kč _ 66 010 Kč 0000 1511 daň z nemovitostí 170 000 Kč 176 500 Kč ? 6 500 Kč 0000 4113 Neinvestiční transfery ze státních fondů 1 000 000 Kč - Kč v—Áv— 1 000 000 Kč 0000 4222 Investiční transfery ze státních rozpočtů - Kč 1 000 000 Kč *? 1 000 000 Kč 3319 2111 Ostatní záležitosti kultury - příjmy z poskytování služeb a výrobků - Kč 4 072 Kč 1“ 4 072 Kč * 3725 2324 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijaté nekapitáI-ové příspěvky a náhrady 46 000 Kč 57 800 Kč ? 11 800 Kč 6171 2321 Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary 85 000 Kč 87 500 Kč *? 2 500 Kč Příjmy zvýšení *? 259 682 Kč
<br> 6349 Pitná voda - Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 5169 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly - Nákup služeb
<br> 5321 Základní školy - Neinvestiční dotace obcím
<br> 6349 Základní Školy - lnves.transf.veřej.rozpmistni úrovně
<br> 5139 Ostatní záležitosti kultury - Nákup materiálu
<br> 5164 Ostatní záležitostí kultury - Nájemné
<br> 5169 Ostatní záležitosti kultury - Nákup ostatních služeb
<br> 5171 Ostatní záležitosti kultury - Opravy a údržba
<br> 5175 Ostatní záležitosti kultury - Pohoštění
<br> 5139 Sportovní zařízení v majetku obce - Nakup materiášu
<br> 5171 Sportovní zařízení v majetku obce — Opravy a údržba
<br> 5192 Využití volného času dětí a mládeže — Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5169 Nebytové hospodářství- Nákup ostatních služeb
<br> 5171 Nebytové hospodářství- Opravy a údržba
<br> 6121 Nebytové hospodářství- Budovy,haly,stavby
<br> 5171 Pohřebnictví - Opravy a údržba
<br> 5137 Sběr a odvoz komunálních odpadů — Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 5169 Sběr a odvoz komunálních odpadů - Nákup ostatních služeb
<br> 5321 Sběr a odvoz komunálních odpadů - Neinvestiční dotace obcím
<br> 2321 3113 3113 3319 3319 3319 3319 3319 3412 3412 3421 3613 3613 3613 3632 3722 3722 3722
<br> Částka schvátená
<br> 171 125 Kč 55 000 Kč 100 000 Kč 5 934 Kč 27 000 Kč — Kč 26 500 Kč 7 000 Kč 10 000 Kč 25 000 Kč _5 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 2 10...

č. 6

Rozpočtové opatření č.6/2015 ze dne 16.12,2015
<br> Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1343 Poplatek ze užíváníveř.prostr.0000 1361 Správní poplatky 0000 4113 Neinvestiční transfery ze státních fondů
<br> 3725 2324 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijaté nekapitátové příspěvky a náhrady 6171 2322 Cinnost místní správy — přijaté pojistné náhrady
<br> 2212 2212 2212 2219 _2221 _2310 2321 2321 _3113 3113 3412 3413 3631 3631
<br> 5139 Silnice — Nákup materiálu 5156 Silnice - Pohonné hmoty a maziva
<br> 5171 Silnice - Opravy a údržba
<br> 5171 Ost.záležitosti pozemních komunikací - Opravy a údržba
<br> 5193 Provoz veřejné silniční dopravy - Výdaje na dopravní územní obslužnost 5171 Pitná voda - Opravy a údržba
<br> 5169 Odvád.a číšt.odp.vod a nakládání s kaly - Nákup služeb
<br> 6121 Odvád.a čišt.od_p.vod a nakládání s kaly — Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX Základní školy — Neinvestiční transfery obcím
<br> 6349 Základní školy - lnves.transf.veřej.rozp.mletní úrovně
<br> 5139 Sportovní zařízení v majetku obce - Nákup materiálu
<br> 6121 Sportovní zařízení v majetku obce — Budovy,haly,stavby
<br> 5154 Veřejné osvětlení - Elektrická energie
<br> 5171 Veřejné osvětlení - Opravy a údržba
<br> 3722 5169 Sběr a odvoz komunálních odpadů - Nákup ostatních služeb 3745 5021 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Ostatni osobní vydaje 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň — Nákup ostatních služeb 3745 6122 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Stroje,přístroje,zařízení
<br> \.<.>
<br>.LUÍUJLIUÚU na elektronické úřední *“
<br> VyvěšenodnezJ'á/f.Ziff Sem“ Mii.zm“
<br> ' ástka
<br> schválená
<br> 350 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč
<br> 400000 Kč“
<br> 70 000 Kč 750 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
<br> 1 199 000 Kč
<br> 40 000 Kč - Kč Příjmy
<br> Částka
<br> schválená
<br> 15 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč
<br> 5 000 Kč 10 000 Kč 310 000 Kč 300 000 Kč - Kč
<br> 5 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 70 000 Kč
<br> 210 000 Kč 60 000 Kč
<br> 100 000 Kč
<br> 400 000 Kč Výdaje
<br> 420 000 Kč 21 000 Kč 52 000 Kč
<br> 440 000 Kč 12 000 Kč
<br> 950 000 Kč
<br> - Kč
<br> 1 000 Kč
<br> 1 000 000 Kč 46 000 Kč 22 953 Kč
<br> zvýšení
<br> Částka po změně - Kč - Kč 25 000 Kč 35 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč 55 000 Kč _ Kč 100 000 _Kč 3 000 Kč 25 000 Kč - Kč 70 000 Kč 10 000 Kč 250 000 Kč 70 000 Kč 140 000 Kč 350 000 Kč snížení
<br> 70 000 Kč 1 000 Kč 12 000 Kč 40 000 Kč 58 000 Kč 200 000 Kč 10 000 Kč 9 000 Kč 199 000 Kč 6 000 Kč 22 953 Kč 75 953 Kč
<br> „eeeeeeeeeeeeeeeee
<br> 15 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 45 000 Kč 310 000 Kč 200 000 Kč 3 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč 40 000 Kč
<br> - 1 050 000 Kč s.1 542 000 Kč

č. 5

Rozpočtové opatření č.5/2015 ze dne 1.10.2015
<br> Částka Cástka po
<br> schválená změně 0000 4113 Neinvestiční transfery ze státních fondů 199 000 Kč 1 199 000 Kč “ 1 000 000 Kč 3722 2111 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - příjmy za poskytování služeb a výrobků 250 000 Kč 270 000 Kč f 20 000 Kč
<br> Příjmy zvýšení 1- 20 000 Kč Částka Částka po
<br> schválená změně 3113 5321 Základní školy — Neinvestiční transfery obcím 50 000 Kč 300 000 Kč 250 000 Kč 3412 5139 Sportovní zařízení v majetku obce - Nákup materiálu - 50 000 Kč 5 000 Kč 1IL 55 000 Kč 3745 5137 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 Kč 150 000 Kč 1“ 50 000 Kč 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Nákup ostatních služeb 70 000 Kč 100 000 Kč 1“ 30 000 Kč f 1“
<br> 3745 6122 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Stroje,přístroje,zařízení 149 500 Kč 1 400 000 Kč 1 250 500 Kč 6171 5136 Cinnost místní správy - Knihy,učební pomůcky a tisk 1 500 Kč 15 000 Kč 13 500 Kč 6399 5362 Ostatní finanční operace - Platby daní a poplatků st.Rozpočtu - Kč 15 000 Kč 1“ 15 000 Kč
<br> Výdaje zvýšení f 1664000 Kč

č. 4

Rozpočtové opatření č.4I2015 ze dne 28.07.2015
<br> schválená
<br> 0000 1510 Daň z nemovitých věcí 150 000 Kč 170 000 Kč 20 000 Kč 6171 2111 Cinnost místní správy - Přijaté neinvestiční dary - Adoptuj iavičku 70 000 Kč 85 000 Kč f 15 000 Kč 6310 2141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací- Příjmy z úroků 1 000 Kč 2 000 Kč f 1 000 Kč 5330 4134 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - Převody z rozpočtových účtů - Kč 545 000 Kč “P 545 000 Kč
<br> Příjmy zvýšení f 531 000 Kč
<br> ástka
<br> schválená
<br> 2219 5171 Ost.záležitosti pozemních komunikací - Opravy a udržování - Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 2321 5169 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - Nákup ostatních služeb — Kč 10 000 Kč 1“ 10 000 Kč 3113 5321 Základní školy - Neinvestiční transfery obcím 100 000 Kč 50 000 Kč $v- 50 000 Kč 3113 6349 Základní školy - Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně - Kč 2 934 Kč 1“ 2 934 Kč 3319 5175 Ostatní záležitosti kultury - Pohoštění 3 000 Kč 10 000 Kč f 7 000 Kč 3613 5169 Nebytové hospodářství- Nákup ostatních služeb - Kč 20 000 Kč 1“ 20 000 Kč 3636 5166 Územní rozvoj - Konzultační,poradenské a právní služby 55 000 Kč - Kč ©?- 55 000 Kč 3722 5137 Sběr a odvoz komunálních odpadů - Drobný hmotný dlouhodobý majetek — Kč 20 000 Kč 1“ 20 000 Kč 3745 5021 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Ostatní osobní výdaje 135 800 Kč 60 000 Kč xl?- 75 800 Kč 3745 5137 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Drobný hmotný dlouhodobý majetek - _ Kč 100 000 Kč 1“ 100 000 Kč 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 70 000 Kč 1 20 000 Kč 5512 5139 SDH - Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 Kč - Kč 4.9- 2 000 Kč 5512 5169 SDH - Nákup ostatních služeb 6 000 Kč - Kč \3- 6 000 Kč 5512 5171 SDH - Opravy a udržování 15 400 Kč 10 000 Kč ŠJ“ 5 400 Kč 5512 5222 SDH - Neinvestiční transfery spolkům 30 000 Kč 40 000 Kč f 10 000 Kč 6171 5136 Činnost místní správy - Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 1 500Kč "“ 500 Kč 6171 5153 Činnost místní správy- Plyn - Kč 1 000 Kč f 1 000 Kč 6171 5175 Činnost místní správy - Pohoštění 20 000 Kč 2 000 Kč 4)- 18 000 Kč 6310 5163 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací- Služby peněžních ústavů 5 000 Kč 7 000 Kč 1“ 2 000 Kč 6330 5345 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - Převody vlastnim rozpočtovým účtům - Kč 545 000 Kč f 545 000 Kč
<br> zvýšení f 545 234 Kč
<br> ln ' “' :**.<.> - u—.<.> „ ___ a v.<.>.<.> -
<br> 1“ ::.—„sem „"na zz.;.zzz/r 35351010 DNE: /Z.ď.za/r
<br> _ : nu na ulekll'Dl'lleé MÍM Vyvěšencdne: Zl.?- lý/r
<br> Seman 72.<.> ?.20 N'

č. 3

Vytištěno: 02.06.2015 17:45:28
<br> Strana 1 z 2
<br> Rozpočtové opatření č.3 Rozpočtové opatření č.3 ze dne 17.06.2015
<br> SU AU KapPol XXXX Uz Org ZJ Důvod Příjmy Výdaje Financování XXX XX XX 5321 3722 00000 0000 000 Neinvestiční transfery obcím 0,00 5 000,00 0,00 231 20 00 1341 0000 00000 0000 000 Poplatek ze psů 500,00 0,00 0,00 231 20 00 2111 3722 00000 0000 000 Příjmy z poskytování služeb a 50 000,00 0,00 0,00 231 20 00 2321 6171 00000 0000 000 Přijaté neinvestiční dary 70 000,00 0,00 0,00 231 30 00 5137 5512 00000 0000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 0,00 -25 500,00 0,00 231 30 00 5139 5512 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.Požárnío 0,00 —4 500,00 0,00 231 30 00 5154 6171 00000 0000 000 Elektrická energie - VS 0,00 40 000,00 0,00 23130 00 5164 6171 00000 0000 000 Nájemné 0,00 5000,00 0,00 231 30 00 5166 6171 00000 0000 000 Konzultační,poradenské a práv 0,00 -17 500,00 0,00 231 30 00 5169 5512 00000 0000 000 Nákup služeb j.n.0,00 -8 000,00 0,00 231 30 00 5171 3412 00000 0000 000 Výdaje na dodavatelzajišt'opr 0,00 5 000,00 0,00 231 30 00 5171 3613 00000 0000 000 Výdaje na dodavatel.zajišt'.opr 0,00 5 000,00 0,00 231 30 00 5171 3632 00000 0000 000 Opravy a udržování 0,00 20 000,00 0,00 231 30 00 5171 5512 00000 0000 000 Výdaje na dodavatel.zajišt'.opr 0,00 8 000,00 0,00 231 30 00 5171 6171 00000 0000 000 Opravya udržování 0,00 20 000,00 0,00 231 30 00 5222 5512 00000 0000 000 Neinv.dotace občanským sdružen 0,00 30 000,00 0,00 231 30 00 5321 6171 00000 0000 000 Neinvestiční transfery obcím 0,00 2 000,00 0,00 231 30 00 5329 6409 00000 0000 000 Neinv.transf.veřej.rozp.místní 0,00 19 000,00 0,00 231 30 00 5329 6409 00000 0000 000 Neinv.transf.veřej.rozp.místní 0,00 16 000,00 0,00 231 30 00 5362 6171 00000 0000 000 Platby daní apoplatků 0,00 1 000,00 0,00
<br> Celkový souhrn za RO č.3 Rozpočtové opatření č.3 ze dne 17.06.2015
<br> v,<.>
<br> Pr|jmy : zvýšení 120 500,00 - snížení 0,00 rozdíl 120 500,00 Výdaje : zvýšení 176 000,00 - snížení 55 500,00 _ rozdíl 120 500,00 Financování - změna celkem 0,00 <-> Kontrola 0,00
<br> MUNIS Obecní úřad Klokočná lic.č.92051
<br> Rozpočtové opatření č.3 Rozpočtové opatření č.3 ze dne 17.06.2015
<br> SU AU KapPoI XXXX Uz Org ZJ Důvod Příjmy Výdaje Celkový souhrn za všechna RO
<br> Příjmy : zvýšení 120 500,00 0,00 rozdíl 120 500,00
<br> Výdaje : zvýšení 176 000,00 - sn 55 500,00 rozdíl 120 500,00
<br> Financování - změna celkem 0,00 <-> Kontrola 0,00
<br> “E __ d) :! __ :
<br> m
<br> [
<br> W/íng/o 5215 2.05.205
<br> Financování
<br> Vyfištěno: 02.06.2015 17:45:28
<br> Strana 2 z 2
<br> MUNIS
<br> Obecní úřad Klokočná /ic.č.92051

č. 2

Vytištěno: 01.04.2015 12:27:54
<br> Strana 1 z 2
<br> Rozpočtové opatření č.2 Rozpočtové opatření č.2 ze dne 08.04.2015
<br> ŠÚAU KapPol XXXX Uz Org ZJ Oůvod * Přijmy Výdaje Financování 'XXX XX 00 134017 0000 00000 0000 000 Poplatek ze psů ' if *" 3 000,06“ 0,00 0,00 ' ' 231 20 00 1351 0000 00000 0000 000 Odvod z výtěžku provozování Io 20 000,00 0,00 0,00 231 20 00 2111 3722 00000 0000 000 Příjmy z poskytování služeb a 60 000,00 0,00 0,00 231 20 00 2329 6171 00000 0000 000 Ostatní nedaňové příjmyjn.8 200,00 0,00 0,00 231 30 00 5021 3745 00000 0000 000 Ostatní osobní výdaje 0,00 -14 200,00 0,00 231 30 00 5137 3613 00000 0000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 0,00 -150 000,00 0,00 231 30 00 5139 3412 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.0,00 -50 000,00 0,00 231 30 00 5139 6171 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.0,00 10 000,00 0,00 231 30 00 5166 6171 00000 0000 000 Konzultační,poradenské a práv 0,00 90 000,00 0,00 231 30 00 5169 3745 00000 0000 000 Péče o vzhled obce-nákup služe 0,00 50 000,00 0,00 231 30 00 5171 2310 00000 0000 000 Opravy a udržování 0,00 5 000,00 0,00 231 30 00 5171 3631 00000 0000 000 Opravy a udržování-el.energie 0,00 -100 000,00 0,00 231 30 00 5171 5512 00000 0000 000 Výdaje na dodavatel.zajišt'.opr 0,00 7 400.00 0,00 231 30 00 5171 6171 00000 0000 000 Opravy a udržování 0,00 40 000.00 0.00 231 30 00 5175 6171 00000 0000 000 Pohoštění 0,00 19 000,00 0,00 231 30 00 5229 6409 00000 0000 000 Neinv.dotaoe nezisk.a podobo 0.00 12 000,00 0,00 231 30 00 5321 6171 00000 0000 000 Neinvestičnítransfery obcím 0,00 2 000,00 0,00 231 30 00 5329 6409 00000 0000 000 Neinv.transf.veřej.rozpmístní 0,00 1 500,00 0,00 231 30 00 5329 6409 00000 0000 000 Neinv.transf.veřej.rozpmístní 0,00 -12 000,00 0,00 231 30 00 5362 6171 00000 0000 000 Platby daní a poplatků 0,00 1 000,00 0,00 231 30 00 6121 2219 00000 0000 000 Budovy,XXXX a stavby X,XX —XXX XXX,XX X,00 231 30 00 6121 2321 00000 0000 000 Budovy,XXXX a stavby X,XX -XXX XXX,XX X,00 231 30 00 6121 3613 00000 0000 000 Budovy,XXXX a stavby X,XX XXX XXX,XX X,00 231 30 00 6121 3725 00000 0000 000 Budovy,XXXX a stavby X,XX -XXX XXX,XX X,00
<br> 231 30 00 6122 3745 00000 0000 000 Stroje,přístroje a zařízení 0,00 -50 500,00
<br> MUNIS'
<br> Zveřejněno na elektronická úřední dano Vyvěšeno dne: Z; Ž ZÍZÝÉ
<br> Sejmuto dne: J an.-ů-
<br> Vytištěno: 01.04.2015 12:27:54
<br> Strana 2 z 2
<br> Rozpočtové opatření č.2 Rozpočtové opatření č.2 ze dne 08.04.2015
<br> &' AU Kap XXX XXXX Uz Org ZJ Důvod Přijmy Výdaje Financování Celkový souhrn za RO č.2 Rozpočtové opatření č.2 ze dne 08.04.2015 _
<br> Příjmy : zvýšení 91 200,00 - snižení 0,00 = rozdíl 91 200,00
<br> Výdaje : zvýšení 837 900,00 - snižení 746 700,00 = rozd il 91 200,00
<br> Financování - změna celkem 0,00 <—> Kontrola 0,00
<br> Eelkový souhrn za všechna RO
<br> Přijmy : zvýšení 91 200,00 - snižení 0,00 = rozdíl 91 200,00 Výdaje : zvýšení 837 900,00 — snížení 746 700,00 = rozd il 91 200,00 Financování - změna celkem 0,00 <-> Kontrola 0,00 WIGŠ WWIónaelělítíničkíWM' - _.Vyvěšenodne: „22 ; Mlý" - - - z; )) [ú./jz
<br> Seman: „ „]

č. 1

Rozpočtové opatření
<br> č.1 Rozpočtové opatření č.1 ze dne 25.02.2015
<br> Vytištěno: 09.02.2015 18:18:23
<br> Strana 1 z 1
<br> SU AU KapPol XXXX Uz Org ZJ
<br> Důvod
<br> Prljmy
<br> Výdaje
<br> Financování
<br> 231 10 00 4112 0000 00000 0000 000 231 10 00 8115 0000 00000 0000 000 231 10 00 8115 0000 00000 0000 000 231 30 00 5137 3613 00000 0000 000 231 30 00 5139 3319 00000 0000 000 231 30 00 5139 3412 00000 0000 000 231 30 00 5141 6310 00000 0000 000 231 30 00 5163 6310 00000 0000 000 231 30 00 5171 3319 00000 0000 000 231 30 00 5321 3113 00000 0000 000 231 30 00 6121 2212 00000 0000 000 231 30 00 6121 2219 00000 0000 000 231 30 00 6121 3412 00000 0000 000 231 30 00 6121 3613 00000 0000 000 231 30 00 6121 3613 00000 0000 000 231 30 00 6122 3745 00000 0000 000
<br> Nl př.dot.ze st.r.v rám.s Změna stavu kr.prostřed.na úč Změna stavu kr.prostředna úč Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu j.n <.>
<br> Nákup materiálu j.n <.>
<br> Úroky vlastní
<br> Služby peněžních ústavů Oprtav a udržování Neinvestiční transfery obcím Budovy,XXXX a stavby
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> Stroje,přístroje a zařízení
<br> 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> —705 000,00 -7 000,00 -50 000,00 35 000,00 —35 000,00 7 000,00 —170 000,00 -200 000,00 -250 000,00 50 000,00 705 000,00 800 000,00 200 000,00
<br> 0,00 -3 500,00 380 000,00 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Celkový souhrn za RO č.1 Rozpočtové opatření č.1 ze dne 25.02.2015
<br> Prljmy : zvýšení Výdaje : zvýšení Financování - změna celkem
<br> 3500,00 - 1797000,00 - snížení
<br> snívení 0,00 : rozdíl 1 417 000,00 _ rozdíl 376 500,00 <-> Kontrola
<br> 3 500,00 380 000,00 -376 500,00
<br> Celkový souhrn za všechna RO
<br> Prijmy : zvýšení Výdaje : zvýšení Financování - změna celkem
<br> 3 500,00 - 1 797 000,00 -
<br> snížení snížení
<br> 0,00 : rozdíl 1 417 000,00 : rozdíl 376 500,00 <-> Kontrola
<br> 3 500,00 380 000,00 -376 500,00
<br> MUNIS
<br> Obecní úřad Klokočná lic.č.92051

Rozpočet obce

OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2015
<br> schváleno dne: f_f fl' it"/ř vyvěšeno dne: 1 „72 ZM?
<br> sejmuto dne ff ÍŽ Žť/Ý
<br> Příjmy Paragraf Položka Daň z příjmů ze závislé činnosti FO 1111 Daň z příjmů sam.výdělečné činnosti osvč 1112 Daň z příjmu FO vybíraná zvl.sazbou 1113 Daň z příjmů právnických osob 1121 Daň z příjmů práv.osob za obce 1122 Daň DPH 1211 Odvody za odnětí půdy ze zem.fondu 1334 Poplatek ze psů 1341 Poplatek z užívání veřejného prostranství 1343 Správní poplatky 1361 Daň z nemovitosti.1511 Neinvestiční dotace 4112 N!.př.transf.ze stát.fondů 4113 Celkem za paragraf
<br> Příjmy z poskytování služeb TKO 3722 2111 Celkem za paragraf
<br> Využívání a zneškodňování KO 3725 2324 Celkem za paragraf
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2131 Příjmy z pronájmu nemovitostí 6171 2132 Ostatní nedaňové příjmy 6171 2329
<br> Celkem za paragraf
<br> Příjmy z úroků: 6310 2141 Celkem za paragraf
<br> Celkem příjmy
<br> str.1/4
<br> Částka
<br> 350 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč
<br> 400 000 Kč 70 000 Kč
<br> 750 000 Kč
<br> - Kč
<br> 1 500 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
<br> 150 000 Kč 40 000 Kč
<br> 199 000 Kč
<br> 2 040 500 Kč
<br> 140 000 Kč 140 000 Kč
<br> 40 000 Kč 40 000 Kč
<br> — Kč 60 000 Kč - Kč 60 000 Kč
<br> 1 000 Kč 1 000 Kč
<br> 2 281 500 Kč
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje
<br> Silnice
<br> Nákup služeb
<br> Nákup materiálu
<br> Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údržby PHM
<br> Investice pořízení HIM
<br> Opravy a udržování
<br> Celkem za paragraf
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy,XXXX a stavby Celkem za paragraf
<br> Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Celkem za paragraf
<br> Pitná voda Investiční dotace veř.rozpočtům SORJ Celkem za paragraf
<br> Odvádění a čištění odpadních vod Budovy stavby,povr.kanalizace Celkem za paragraf
<br> Základní školy Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Kultura
<br> Nákup materiálu j.n.Nákup siužeb j.n.Pohoštění
<br> Celkem za paragraf
<br> Sportovní zařízení Nákup materiálu j.n.Celkem za paragraf
<br> Využití volného času dětí a mládeže Poskytnuté neinvestiční příspěvky Celkem za paragraf
<br> Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem za paragraf
<br> ROZPOČET 2015
<br> Paragraf Položka
<br> 221 2
<br> 2219
<br> 2221
<br> 2310
<br> 2321
<br> 3113
<br> 3319
<br> 3412
<br> 3421
<br> 3613
<br> 5169
<br> 5171
<br> 6121
<br> 5193
<br> 6349
<br> 6121
<br> 5321
<br> 5139 5169 5175
<br> 5139
<br> 5192
<br> 5137
<br> str.214
<br> Částka
<br> - Kč
<br> 15 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč 200 000 Kč
<br> 285 000,00
<br> 370 000,00 370 000,00
<br> 50 000,00 50 000,00
<br> 171 125 Kč 171 125,00
<br> 450 000 Kč 450 000,00
<br> 270 000 Kč 270 000,00
<br> 34 000 Kč 26 500 Kč 3 000 Kč
<br> 63 500,00
<br> 50 000 Kč 50 000,00
<br> 5 000 Kč 5 000,00
<br> 855 000 Kč 855 000,00
<br> OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2015
<br> Str.314 Výdaje Paragraf Položka Částka Územní plánování 3636 Soutěž 55 000 Kč Celkem za paragraf 55 000,00 Veřejné osvětlení 3631 El.energie 5154 50 000 Kč Opravy a udržování 5171 170 000 Kč Celkem za paragraf 220 000,00 Svoz a odvoz komunálního odpadu 3722 Nákup služeb 5169 210 000 Kč Celkem za paragraf 210 000,00 Využívání a zneškodňování K0 3725 Budovy,XXXX a stavby XXXX XXX XXX,XX Celkem za paragraf 1 10 000,00 Péče o vzhled obce a veřejné zeleně 3745 Ostatní osobní výdaje 5021 150 000 Kč Nákup materiálu 5139 10 000 Kč Pohonné hmoty a maziva 5156 25 000 Kč Opravy a udržování 5171 120 000 Kč Celkem za paragraf 305 000,00 Požární ochrana 5512 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 25 500 Kč Nákup materiálu 5139 6 500 Kč Elektrická energie 5154 3 000 Kč Pohonné hmoty a maziva 5156 1 000 Kč Nákup služeb 5169 14 000 Kč Celkem za paragraf 50 000 Kč Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členům zastupitelstva 5023 70 000 Kč Odvody zdr.poj.5032 7 000 Kč Celkem za paragraf 77 000,00 Příjmy a výdaje : fín.operací 6310 Stužby peněžních ústavů 5163 40 000 Kč Úroky 5143 5 000 Kč Celkem za paragraf 45 000,00
<br> OBEC KLOKOCNA ROZPOCET 2015
<br> str.414 Výdaje Paragraf Položka Částka Činnost místní správy 6171 Platy zaměstnanců 5011 160 000 Kč Ostatní osobní výdaje 5021 40 000 Kč Odvody soc.poj.5031 40 000 Kč Odvody zdr.po.5032 15 000 Kč Odvody zak.poj.5038 2 000 Kč Knihy,učební pomůcky a tisk 5136 1 000 Kč Drobný hmotnýr dlouhodobý majetek 5137 15 000 Kč Nákup materiálu 5139 5 000 Kč Elektrická energie 5154 20 000 Kč Služby pošt 5161 7 000 Kč Služby telekomunikací a XXX.XXXX X XXX Kč Nákup služeb XXXX XXX XXX Kč Právní a poradenské služby 5166 60 000 Kč Opravy a udržování 5171 Programové vybavení 5172 20 000 Kč Pohoštění 5175 1 000 Kč Platby daní a poplatků 5362 Celkem za paragraf 488 400,00 Neinv.transfery veřejné rozp.úrovně 6409 Sdružení SORJ 5329 2 623 Kč Ladův Kraj 5329 6 000 Kč MAS 5329 6 000 Kč Celkem za paragraf 14 623,00 Celkem výdaje 4 144 648,00 Rekapituíace: Přijmy: 2 281 500,00 Výdáe 414464300 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 8124 194 604,00 Rezerva vyrovnání rozpočtu 8115 -2 057 752,00 Rozdíl: 0,00
<br> Schvál...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Středočeskykral - ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spZn: SZ_069161/2014/KUSK Stejnopis č.2,Cj.: 002459/2015/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2014 bylo zahájeno dne 8.1.2015 doručením oznámení o zaháj ení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 14.4.2015 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2014 - 31.12.2014 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo V sídle obce: Klokočná Klokočná 61 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX - kontroloři: Ing.XXXXX XXXXXX Zástupci obce: Ing.XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,PhD.- předsedkyně finančního výboru
<br> Pověření kpřezkoumání podle & 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona
<br> c.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydal ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje dne 11.8.2014 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou die ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům & k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> — zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> — účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hosPOdaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 14.4.2015 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2013 - 2014 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 2.12.2013 — 18.12.2013 Schválený rozpočet ' schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2013 jako přebytkový na paragrafy Rozpočtová opatření '.1 schválené zastupitelstvem obce dne 22.1.2014.2 schválené zastupitelstvem obce dne 11.6.2014.3 schválené zastupitelstvem obce dne 10.9.2014.4 schválené zastupitelstvem obce dne 28.1.2015 Závěrečný účet ' schválen zastupitelstvem obce dne 11.6.2014 s vyjádřením "s výhradou".Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 27.5.2014 - 12.6.2014.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' za období 12/2014 Výkaz zisku a ztráty ' za období 12/2014 (tisk 16.2.2015) Rozvaha ' za období 12/2014 (tisk 16.2.2015) Příloha rozvahy ' za období 12/2014 (tisk 16.2.2015) Účtový rozvrh ' platný pro rok 2014
<br> O<
<br> ()( ("x
<br> 0(
<br> Kniha došlých faktur ' vedena v programu Triada,předpisy a úhrady za rok 2014 - od č.32400001 - 32400112 - dle potřeby
<br> Kniha odeslaných faktur ' vedena v programu Triada,evidence a úhrady za rok 2014 od č.2400001 — 2400005 - dle potřeby Bankovní výpis ' k účtu č.94-11618201/0710 vedenému u České národní banky,od výpisu č.7 ze dne 25.4.2014 do výpisu č.11 ze dne 30.5.2014 ' k účtu č.8021201/0100 vedenému 11 Komerční banky,a.s <.>,výpis č.8 za srpen 2014 l k účtu č.27-733791557/0100 vedenému 11 Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.3 ze dne 1.3.2014 do výpisu č.5 ze dne 1.5.2014
<br> Účetní doklad ' k účtu č.94-116182...

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 1 14443/2015/KUSK Stejnopis č.2 Spisová značka: 071799/2015/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce KLOKO ČNÁ IČ 00472034
<br> za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2015 bylo zahájeno dne 31.7.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícírn orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 29.9.2015
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná Klokočná 61 251 64 Mnichovice
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Obec zastupovali: Ing.XXXXXXXX XXXXX — starosta Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,PhD.- předsedkyně finančního výboru XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní Mgr.XXXXX XXXXXXXXX - referentka
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých & nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled
<br> na roky 2015-2019 schválený zastupitelstvem obce 17.12.2014
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn ve dnech 1.12.2014 — 16.12.2014
<br> Schválený rozpočet
<br> zastupitelstvem obce dne 17.12.2014 jako vyrovnaný (ve skutečnosti měl být schválen rozpočet schodkový,neboť schodek je kryt dlouhodobým úvěrem),závazné ukazatele druhové třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy)
<br> Rozpočtová opatření
<br> (><
<br>.1 schválené zastupitelstvem obce dne 25.2.2015.2 schválené zastupitelstvem obce dne 8.4.2015
<br>.3 schválené zastupitelstvem obce dne 17.6.2015.4 schválené zastupitelstvem obce dne 12.8.2015
<br> (=<
<br> (>< 0<
<br> Závěrečný účet
<br> schválený zastupitelstvem obce dne 17.6.2015 s vyjádřením "s výhradou".Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 2.6.2015 - 18.6.2015 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31.8.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty.sestavený k 31.8.2015,ze dne 27.9.2015 Rozvaha.sestavená k 31.8.2015,ze dne 27.9.2015 Příloha rozvahy.k 31.8.2015,v elektronické podobě,dle potřeby Účtový rozvrh.platný pro rok 2015 Hlavní kniha o k 31.8.2015 vedená elektronicky,dle potřeby Kniha došlých faktur.vedena v programu Triada,evidence & úhrady od č.32500001 do č.32500115 Kniha odeslaných faktur.vedena v programu Triada,evidence a úhrady od č.2500001 do č.2500002 Bankovní výpis : k účtu č.94-11618201/0710 vedenému u České národní banky,od výpisu č.1 ze dne 21.1.2015 do výpisu č.17 ze dne 31.8.2015 o k účtu č.8021201/0100 vedenému 11 Komerční banky,a.s <.>,výpis č.7 za červenec 2015 o k účtu č.27-733791557/0100 vedenému 11 Komerční banky,a.s <.>,výpis č.9 za období od 2.8.2015 do 1.9.2015 Účetní doklad o k účtu č.94-11618201/0710 vedenému u České národní banky,od č.140002 ze dne 21.1.2015 do č.140018 ze dne 31.8.2015 - k účtu č.8021201/0100 vedenému 11 Komerční banky,a.s <.>,od č.110096 ze dne 1.7.2015 do č.110105 ze dne 31.7.2015 Pokladní kniha ...

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2015
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2015
<br> (g 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů) Název: Obec Klokočná Sídlo: Klokočná č.p.61,251 64,pošta Mnichovice,Právní forma: Obec — územně samosprávný celek Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb.IČ: 00472034 DIČ: není plátce DPH
<br> Rozvahový den 31.12.2015
<br> (1)
<br> (2) (3)
<br> (4)
<br> Obec hospodařila v roce 2015 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 17.12.2014 usnesením č.U-76-8/2014 s celkovými příjmy 2 281 500,-Kč,celkovými výdaji 4 339 252,- Kč a dorovnáním rozpočtu z běžných účtů obce ve výši 2 057 752; Kč <.>
<br> Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 1.12.2014 do 16.12.2014 <.>
<br> Během roku byl rozpočet navýšen v příjmech o 2.151.835,- Kč na 4433335,- Kč a ve výdajích o 763.101,— Kč na 5.102.353,- Kč <.>
<br> Úprava rozpočtu proběhla na základě sedmi rozpočtových opatření.a) Rozpočtové opatření č.1 — schváleno na ZO dne 28.2.2015
<br> b) Rozpočtové opatření č.2 — schváleno na ZO dne 8.4.2015
<br> c) Rozpočtové opatření č.3 — schváleno na ZO dne 13.6.2015
<br> d) Rozpočtové opatření č.4 — schváleno na ZO dne 18.8.2015
<br> e) Rozpočtové opatření č.5 — schváleno na ZO dne 14.10.2015 1) Rozpočtové opatření č.6 — schváleno na ZO dne 16.12.2015 g) Rozpočtové opatření č.7 * schváleno na ZO dne 27.1.2016
<br> 1/4
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2015
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k rozpočet opatření rozpočet 31.12.2015 upravenemu rozpoctu
<br> Třída 1 — Daňové příjmy 1 801 500 530 810 2 332 310 2 327 337,78 99% Třída 2 * Nedaňové příjmy 241 000 271 525 512 525 502 279,00 98% Třída 3 * Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 x Třída 4 _ Přijaté dotace 239 000 1 349 500 1 588 500 1 588 500,00 100% Příjmy celkem 2 281 500 2 151 835 4 433 335 4 418 116,78 99% Třída 5 * Běžné výdaje 2 843 523 -393 463 2 450 060 2 369 220,56 96% Třída 6 — Kapitálové výdaje 1 301 125 1 351 168 2 652 293 2 651 740,20 99% Výdaje celkem po konsolidaci 4 144 648 412 705 4 557 353 4 475 960,76 98% SALDO: Příjmy — výdaje -1 863 148 x -669 018 -602 843,98 90% Třída 8 — financování Přijaté úvěry a půjčky 0 x 0 0,00 X Splátky úvěrů -194 604 -194 604 -194 604,00 x Prostředky minulých let 2 057 752 x 863 622,00 797 447,98 100 % Financování celkem 1 863 148 x 669 018 602 843,98 100 % (údaje jsou v Kč) (1) Daňové příjmy činily 99 % z rozpočtovaných na r.2015.K drobným změnám došlo na
<br> základě skutečného odvodu a přerozdělování daní,které obecní úřad nemůže ovlivnit <.>
<br> Přijaté dotace — V roce 2015 byly proplaceny dotace ve výši 1.000.000,- Kč zrozpočtu Středočeského kraje na rekonstrukci budovy starého obecního úřadu; 545.000,- Kč bylo převedeno z účtu obce vedeného u Ceské národní banky na běžný účet u Komerční banky,a.s <.>
<br> (2) Nedaňové příjmy byly plněny na 98%.(3)
<br> a zbylých 43.500,- Kč tvořily dotace na provoz obecního úřadu.(4)
<br> Běžné výdaje byly naplněny na 96% - Struktura opravdu uskutečněných výdajů se v průběhu roku výrazně změnila.Řada plánovaných akci se neuskutečnila z důvodu přecenění vlastních sil nově zvoleného zastupitelstva.Naopak řada původně neplánovaných akcí se uskutečnila.Pro obecní účely se začal částečně užívat i rozestavěný objekt „nového OÚ“,bývalé garáže autobusu.Veřejné prostory se dostaly do výborné kondice — popelnicová stanoviště byla vždy upravená a uklizená,trávníky vždy pečlivě posekány,po obci bývala květinová výzdoba.Původní lavičky dostaly nový nátěr a bylo instalováno 20 nových laviček na exponovaných mistech.Podařilo se po několika letech upravit hřiště u lesa,zřídila se nová stezka na hřbitov podél průhonu,samotný hřbitov značně prokoukl,pořídila se nová „srubová“ sezení jak na krásných vyhlídkách,tak zejména u hostince.Zřídila se a pečlivě byla udržována kompostárna — deponie.Byly opraveny výtluky v místních komunikacích.Připravilo se mnoho poutavých kulturních akcí hlavně pro děti,ale i pro dospělé,které přitáhly veřejnost i ze širokého okolí.XXX XXXX výčet - Svatohubertské kulinářské slavnosti,Klokočenský klobouk,Drakiáda,Dýňování,Perníčkováni,Rozsvěcování vánočního stromu,Mikulášská nadílka,Sousedská zábava,Vítání občánků,Obec se aktivně zapojila do kulturnich programů Ladova Kraje a
<br> 2/4
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2015
<br> (5)
<br> (6)
<br> (1)
<br> jako jedna z mála i výhod tohoto sdružení využívala.Byl zřízen transparentní účet,schválen znak a vlajka obce a na sklonku roku byla pořízena nová komunální techniku - malotraktor se širokým příslušenstvím <.>
<br> Kapitálové výdaje byly hlavně tvořeny investicí do kompletní rekonstrukce budovy původního obecního úřadu ve výši 2.099.168,- Kč a nákupem nové komunální techniky - malotraktoru se širokým příslušenstvím ve výši 350.000,- Kč (jednalo se o první splátku celkové ceny techniky,zbytek bude uhrazen v roce 2016) <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu pří...

Načteno

edesky.cz/d/1618812

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz