« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce

OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2015
<br> schváleno dne: f_f fl' it"/ř vyvěšeno dne: 1 „72 ZM?
<br> sejmuto dne ff ÍŽ Žť/Ý
<br> Příjmy Paragraf Položka Daň z příjmů ze závislé činnosti FO 1111 Daň z příjmů sam.výdělečné činnosti osvč 1112 Daň z příjmu FO vybíraná zvl.sazbou 1113 Daň z příjmů právnických osob 1121 Daň z příjmů práv.osob za obce 1122 Daň DPH 1211 Odvody za odnětí půdy ze zem.fondu 1334 Poplatek ze psů 1341 Poplatek z užívání veřejného prostranství 1343 Správní poplatky 1361 Daň z nemovitosti.1511 Neinvestiční dotace 4112 N!.př.transf.ze stát.fondů 4113 Celkem za paragraf
<br> Příjmy z poskytování služeb TKO 3722 2111 Celkem za paragraf
<br> Využívání a zneškodňování KO 3725 2324 Celkem za paragraf
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2131 Příjmy z pronájmu nemovitostí 6171 2132 Ostatní nedaňové příjmy 6171 2329
<br> Celkem za paragraf
<br> Příjmy z úroků: 6310 2141 Celkem za paragraf
<br> Celkem příjmy
<br> str.1/4
<br> Částka
<br> 350 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč
<br> 400 000 Kč 70 000 Kč
<br> 750 000 Kč
<br> - Kč
<br> 1 500 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
<br> 150 000 Kč 40 000 Kč
<br> 199 000 Kč
<br> 2 040 500 Kč
<br> 140 000 Kč 140 000 Kč
<br> 40 000 Kč 40 000 Kč
<br> — Kč 60 000 Kč - Kč 60 000 Kč
<br> 1 000 Kč 1 000 Kč
<br> 2 281 500 Kč
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje
<br> Silnice
<br> Nákup služeb
<br> Nákup materiálu
<br> Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údržby PHM
<br> Investice pořízení HIM
<br> Opravy a udržování
<br> Celkem za paragraf
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy,XXXX a stavby Celkem za paragraf
<br> Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Celkem za paragraf
<br> Pitná voda Investiční dotace veř.rozpočtům SORJ Celkem za paragraf
<br> Odvádění a čištění odpadních vod Budovy stavby,povr.kanalizace Celkem za paragraf
<br> Základní školy Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Kultura
<br> Nákup materiálu j.n.Nákup siužeb j.n.Pohoštění
<br> Celkem za paragraf
<br> Sportovní zařízení Nákup materiálu j.n.Celkem za paragraf
<br> Využití volného času dětí a mládeže Poskytnuté neinvestiční příspěvky Celkem za paragraf
<br> Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem za paragraf
<br> ROZPOČET 2015
<br> Paragraf Položka
<br> 221 2
<br> 2219
<br> 2221
<br> 2310
<br> 2321
<br> 3113
<br> 3319
<br> 3412
<br> 3421
<br> 3613
<br> 5169
<br> 5171
<br> 6121
<br> 5193
<br> 6349
<br> 6121
<br> 5321
<br> 5139 5169 5175
<br> 5139
<br> 5192
<br> 5137
<br> str.214
<br> Částka
<br> - Kč
<br> 15 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč 200 000 Kč
<br> 285 000,00
<br> 370 000,00 370 000,00
<br> 50 000,00 50 000,00
<br> 171 125 Kč 171 125,00
<br> 450 000 Kč 450 000,00
<br> 270 000 Kč 270 000,00
<br> 34 000 Kč 26 500 Kč 3 000 Kč
<br> 63 500,00
<br> 50 000 Kč 50 000,00
<br> 5 000 Kč 5 000,00
<br> 855 000 Kč 855 000,00
<br> OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2015
<br> Str.314 Výdaje Paragraf Položka Částka Územní plánování 3636 Soutěž 55 000 Kč Celkem za paragraf 55 000,00 Veřejné osvětlení 3631 El.energie 5154 50 000 Kč Opravy a udržování 5171 170 000 Kč Celkem za paragraf 220 000,00 Svoz a odvoz komunálního odpadu 3722 Nákup služeb 5169 210 000 Kč Celkem za paragraf 210 000,00 Využívání a zneškodňování K0 3725 Budovy,XXXX a stavby XXXX XXX XXX,XX Celkem za paragraf 1 10 000,00 Péče o vzhled obce a veřejné zeleně 3745 Ostatní osobní výdaje 5021 150 000 Kč Nákup materiálu 5139 10 000 Kč Pohonné hmoty a maziva 5156 25 000 Kč Opravy a udržování 5171 120 000 Kč Celkem za paragraf 305 000,00 Požární ochrana 5512 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 25 500 Kč Nákup materiálu 5139 6 500 Kč Elektrická energie 5154 3 000 Kč Pohonné hmoty a maziva 5156 1 000 Kč Nákup služeb 5169 14 000 Kč Celkem za paragraf 50 000 Kč Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členům zastupitelstva 5023 70 000 Kč Odvody zdr.poj.5032 7 000 Kč Celkem za paragraf 77 000,00 Příjmy a výdaje : fín.operací 6310 Stužby peněžních ústavů 5163 40 000 Kč Úroky 5143 5 000 Kč Celkem za paragraf 45 000,00
<br> OBEC KLOKOCNA ROZPOCET 2015
<br> str.414 Výdaje Paragraf Položka Částka Činnost místní správy 6171 Platy zaměstnanců 5011 160 000 Kč Ostatní osobní výdaje 5021 40 000 Kč Odvody soc.poj.5031 40 000 Kč Odvody zdr.po.5032 15 000 Kč Odvody zak.poj.5038 2 000 Kč Knihy,učební pomůcky a tisk 5136 1 000 Kč Drobný hmotnýr dlouhodobý majetek 5137 15 000 Kč Nákup materiálu 5139 5 000 Kč Elektrická energie 5154 20 000 Kč Služby pošt 5161 7 000 Kč Služby telekomunikací a XXX.XXXX X XXX Kč Nákup služeb XXXX XXX XXX Kč Právní a poradenské služby 5166 60 000 Kč Opravy a udržování 5171 Programové vybavení 5172 20 000 Kč Pohoštění 5175 1 000 Kč Platby daní a poplatků 5362 Celkem za paragraf 488 400,00 Neinv.transfery veřejné rozp.úrovně 6409 Sdružení SORJ 5329 2 623 Kč Ladův Kraj 5329 6 000 Kč MAS 5329 6 000 Kč Celkem za paragraf 14 623,00 Celkem výdaje 4 144 648,00 Rekapituíace: Přijmy: 2 281 500,00 Výdáe 414464300 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 8124 194 604,00 Rezerva vyrovnání rozpočtu 8115 -2 057 752,00 Rozdíl: 0,00
<br> Schvál...

Návrh rozpočtu

OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2015
str.1/4
<br> schváleno dne:
<br> vyvěšeno dne:
<br> sejmuto dne
<br> Příjmy Paragraf Částka
<br> Daň z příjmů ze závislé činnosti FO 350 000 Kč
Daň z příjmů sam.výdělečné činnosti OSVČ 20 000 Kč
Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou 40 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob 400 000 Kč
Daň z příjmů práv.osob za obce 70 000 Kč
Daň DPH 750 000 Kč
Odvody za odnětí půdy ze zem.fondu - Kč
Poplatek ze psů 1 500 Kč
Poplatek z užívání veřejného prostranství 10 000 Kč
Správní poplatky 10 000 Kč
Daň z nemovitosti 150 000 Kč
Neinvestiční dotace 40 000 Kč
NI.př.transf.ze stát.fondů 199 000 Kč
Celkem za paragraf 2 040 500 Kč
<br> Příjmy z poskytování služeb TKO 3722 140 000 Kč
Celkem za paragraf 140 000 Kč
<br> Využívání a zneškodňování KO 3725 40 000 Kč
Celkem za paragraf 40 000 Kč
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 6171 - Kč
Příjmy z pronájmu nemovitostí 6171 60 000 Kč
Ostatní nedaňové příjmy 6171 - Kč
Celkem za paragraf 60 000 Kč
<br> Příjmy z úroků: 6310 1 000 Kč
Celkem za paragraf 1 000 Kč
<br> Celkem příjmy 2 281 500 Kč
<br>
<br> OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2015
str.2/4
<br> Výdaje Paragraf Částka
<br> Silnice 2212
Nákup služeb - Kč
Nákup materiálu 15 000 Kč
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 50 000 Kč
PHM 20 000 Kč
Investice pořízení HIM 200 000 Kč
Opravy a udržování
Celkem za paragraf 285 000,00
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219
Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX
Celkem za paragraf 370 000,00
<br> Provoz veřejné silniční dopravy 2221
Výdaje na dopravní územní obslužnost 50 000,00
Celkem za paragraf 50 000,00
<br> Pitná voda 2310
Investiční dotace veř.rozpočtům SORJ 171 125 Kč
Celkem za paragraf 171 125,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod 2321
Budovy stavby,povr.kanalizace 450 000 Kč
Celkem za paragraf 450 000,00
<br> Základní školy 3113
Neinvestiční dotace obcím 270 000 Kč
Celkem za paragraf 270 000,00
<br> Kultura 3319
Nákup materiálu j.n.34 000 Kč
Nákup služeb j.n.26 500 Kč
Pohoštění 3 000 Kč
Celkem za paragraf 63 500,00
<br> Sportovní zařízení 3412
Nákup materiálu j.n.50 000 Kč
Celkem za paragraf 50 000,00
<br> Využití volného času dětí a mládeže 3421
Poskytnuté neinvestiční příspěvky 5 000 Kč
Celkem za paragraf 5 000,00
<br> Nebytové hospodářství 3613
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 855 000 Kč
Celkem za paragraf 855 000,00
<br>
<br> OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2015
str.3/4
<br> Výdaje Paragraf Částka
<br> Územní plánování 3636
Soutěž 55 000 Kč
Celkem za paragraf 55 000,00
<br> Veřejné osvětlení 3631
El.energie 50 000 Kč
Opravy a udržování 170 000 Kč
Celkem za paragraf 220 000,00
<br> Svoz a odvoz komunálního odpadu 3722
Nákup služeb 210 000 Kč
Celkem za paragraf 210 000,00
<br> Využívání a zneškodňování KO 3725
Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX
Celkem za paragraf 110 000,00
<br> Péče o vzhled obce a veřejné zeleně 3745
Ostatní osobní výdaje 150 000 Kč
Nákup materiálu 10 000 Kč
Pohonné hmoty a maziva 25 000 Kč
Opravy a udržování 120 000 Kč
Celkem za paragraf 305 000,00
<br> Požární ochrana 5512
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 500 Kč
Nákup materiálu 6 500 Kč
Elektrická energie 3 000 Kč
Pohonné hmoty a maziva 1 000 Kč
Nákup služeb 14 000 Kč
Celkem za paragraf 50 000 Kč
<br> Zastupitelstva obcí 6112
Odměny členům zastupitelstva 70 000 Kč
Odvody zdr.poj.7 000 Kč
Celkem za paragraf 77 000,00
<br> Příjmy a výdaje z fin.operací 6310
Služby peněžních ústavů 40 000 Kč
Úroky 5 000 Kč
Celkem za paragraf 45 000,00
<br>
<br> OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2015
str.4/4
<br> Výdaje Paragraf Částka
<br> Činnost místní správy 6171
Platy zaměstnanců 160 000 Kč
Ostatní osobní výdaje 40 000 Kč
Odvody soc.poj.40 000 Kč
Odvody zdr.po.15 000 Kč
Odvody zak.poj.2 000 Kč
Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000 Kč
Nákup materiálu 5 000 Kč
Elektrická energie 20 000 Kč
Služby pošt 7 000 Kč
Služby telekomunikací a XXX.X XXX Kč
Nákup služeb XXX XXX Kč
Právní a poradenské služby 60 000 Kč
Opravy a udržování
Programové vybavení 20 000 Kč
Pohoštění 1 000 Kč
Platby daní a poplatků
Celkem za paragraf 488 400,00
<br> Neinv.transfery veřejné rozp.úrovně 6409
Sdružení SORJ 2 623 Kč
Ladův Kraj 6 000 Kč
MAS 6 000 Kč
Celkem za paragraf 14 623,00
<br> Celkem výdaje 4 144 648,00
<br> Rekapitulace:
<br> Příjmy: 2 281 500,00
Výdaje 4 144 648,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 194 604,00
Rezerva vyrovnání rozpočtu -2 057 752,00
Rozdíl: 0,00
<br> Schválil:
<br> ……………………………………………………………………………………………………………
Podpis,dne

č. 4

Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS 231 30 00 6171 00000 0000 000 +31 122,00Drobný hmotný inv.a neinv.ma5137 31 122,000,00 0,00 231 30 00 5512 00000 0000 000 +2 651,00Drobný hmotný dlouhodobý majet5137 2 651,000,00 0,00 231 30 00 3745 00000 0000 000 +18 173,00Drobný hmotný dlouhodobý majet5137 18 173,000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +522,00Povinné pojistné na zdravotní5032 10 522,0010 000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 -5 000,00Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp5031 23 000,0028 000,00 0,00 231 30 00 6112 00000 0000 000 +67 392,00Odměny členů zastupitelstva ob5023 133 392,0026 000,00 40 000,00 231 30 00 6115 98187 0000 000 +600,00Ostatní osobní výdaje5021 600,000,00 0,00 231 30 00 3745 00000 0000 000 +9 880,00Ostatní osobní výdaje5021 9 880,000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +10 239,00Platy zaměstnanců5011 120 239,00110 000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +936,00NI př.dot.ze všeob.pokl.sp.4111 25 936,000,00 25 000,00 231 20 00 3399 00000 0000 000 +4 722,00Přijaté neinvestiční dary2321 4 722,000,00 0,00 231 20 00 6310 00000 0000 000 -8 400,00Příjmy z úroků2141 1 600,0010 000,00 0,00 231 20 00 6171 00000 0000 000 +23 098,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a2132 65 098,0042 000,00 0,00 231 20 00 6171 00000 0000 000 -8 000,00Příjmy z pronájmu pozemků2131 0,008 000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +1 000,00Správní poplatky1361 33 600,002 600,00 30 000,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 -7 300,00Poplatek ze psů1341 2 700,0010 000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +232 000,00Daň z přidané hodnoty1211 952 000,00720 000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +64 030,00Daň z příjmů práv.osob za obc1122 64 030,000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +93 000,00Daň z příjmů práv.osob1121 493 000,00400 000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +12 000,00Daň z příjmu fyz.osob z kap.1113 52 000,0040 000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 -48 000,00Daň z příjmu fyz.osob ze sam.1112 14 000,0062 000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +30 000,00Daň z příjmů fyz.osob ze záv.1111 430 000,00400 000,00 0,00 231 11 00 0000 89517 0000 000 -161 638,49Inv.př.transfery ze státních4213 -161 638,490,00 0,00 231 11 00 0000 89018 0000 000 +160 255,49NI.př.transf.ze stát.fondů4113 160 255,490,00 0,00 231 10 00 0000 00000 0000 000 -64 030,00Změna stavu kr.prostřed.na úč8115 -507 698,47-548 796,00 280 578,53 231 10 00 0000 00000 0000 000 -175 451,00Změna stavu kr.prostřed.na úč8115 -443 668,47-548 796,00 280 578,53 231 10 00 3745 00000 0000 000 +7 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky2324 107 000,000,00 100 000,00 Rozpočtové opatření SU AU KapPol XXXX Uz ZměnaOrg ZJ Důvod Výsledný URSR Úpravy do data č.4 závěrečné ze dne 31.12.2014 z1 3 Vytištěno: Strana Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS 231 30 00 3111 00000 0000 000 -57 000,00Neinvestiční dotace obcím5321 3 000,0060 000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 -19 000,00Opravy a udržování5171 4 000,0023 000,00 0,00 231 30 00 3745 00000 0000 000 -14 000,00Péče o vzhled obce-opravy a úd5171 6 000,0020 000,00 0,00 231 30 00 3613 00000 0000 000 +44 065,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opr5171 44 065,000,00 0,00 231 30 00 2212 00000 0000 000 +48 927,00Opravy a udržování5171 188 927,0050 000,00 90 000,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 -70 000,00Nákup služeb j.n.5169 130 000,00200 000,00 0,00 231 30 00 6115 98193 0000 000 +818,00Nákup ostatních služeb5169 818,000,00 0,00 231 30 00 3745 00000 0000 000 -22 000,00Péče o vzhled obce-nákup služe5169 123 000,00145 000,00 0,00 231 30 00 3723 00000 0000 000 -5 000,00Nákup ostatních služeb5169 0,005 000,00 0,00 231 30 00 3722 00000 0000 000 +1 185,00Nákup služeb j.n.5169 231 185,00230 000,00 0,00 231 30 00 3319 00000 0000 000 +8 000,00Nákup služeb j.n.5169 8 000,000,00 0,00 231 30 00 2212 00000 0000 000 -7 000,00Nákup služeb j.n.5169 0,007 000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +65 200,00Konzultační,poradenské a práv5166 145 200,0050 000,00 30 000,00 231 30 00 6310 00000 0000 000 -5 000,00Služby peněžních ústavů5163 10 000,0015 000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +6 000,00Služby telekomunikací a radiok5162 12 000,006 000,00 0,00 231 30 00 6115 98193 0000 000 -1 000,00Služby pošt5161 0,000,00 1 000,00 231 30 00 3745 00000 0000 000 +1 100,00Pohonné hmoty a maziva5156 20 100,0019 000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +650,00Elektrická energie - VS5154 20 650,0020 000,00 0,00 231 30 00 5512 00000 0000 000 +2 826,00Elektrická energie-Hasiči5154 2 826,000,00 0,00 231 30 00 3631 00000 0000 000 +4 921,00Elektrická energie VO5154 44 921,0040 000,00 0,00 231 30 00 6310 00000 0000 000 +3 000,00Úroky vlastní5141 28 000,0015 000,00 10 000,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 -9 000,00Nákup materiálu j.n.5139 2 000,0011 000,00 0,00 231 30 00 5512 00000 0000 000 +3 740,00Nákup materiálu j.n.Požární o5139 3 740,000,00 0,00 231 30 00 3745 00000 0000 000 -11 000,00Nákup materiálu j.n.5139 4 000,0015 000,00 0,00 231 30 00 3632 00000 0000 000 +1 910,00Nákup materiálu j.n.5139 1 910,000,00 0,00 231 30 00 3319 00000 0000 000 +5 795,00Nákup ...

č. 3

Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS 231 30 00 2310 00000 0000 000 +4 000,00Opravy a udržování5171 4 000,000,00 0,00 231 30 00 2212 00000 0000 000 +90 000,00Opravy a udržování5171 140 000,0050 000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +10 000,00Služby zpracování dat5168 10 000,000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +30 000,00Konzultační,poradenské a práv5166 80 000,0050 000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +3 000,00Služby pošt5161 7 000,004 000,00 0,00 231 30 00 6117 98348 0000 000 +623,00Poštovní služby Volby ep5161 623,000,00 0,00 231 30 00 6115 98193 0000 000 +1 000,00Služby pošt5161 1 000,000,00 0,00 231 30 00 6310 00000 0000 000 +10 000,00Úroky vlastní5141 25 000,0015 000,00 0,00 231 30 00 6117 98348 0000 000 +1 012,00Nákup materiálu j.n.5139 1 012,000,00 0,00 231 30 00 6115 98193 0000 000 +2 000,00Nákup materiálu j.n.5139 2 000,000,00 0,00 231 30 00 3319 00000 0000 000 +2 000,00Nákup materiálu j.n.5139 2 000,000,00 0,00 231 30 00 6112 00000 0000 000 +5 000,00Pov.poj.na veřejné ZP - orga5032 9 000,004 000,00 0,00 231 30 00 6112 00000 0000 000 +40 000,00Odměny členů zastupitelstva ob5023 66 000,0026 000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +5 000,00Ostatní osobní výdaje5021 10 000,005 000,00 0,00 231 30 00 6117 98348 0000 000 +8 300,00Ostatní osobní výdaje5021 8 300,000,00 0,00 231 30 00 6115 98193 0000 000 +9 000,00Ostatní osobní výdaje5021 9 000,000,00 0,00 231 21 00 6310 00000 0000 000 +10,00Přijaté nekapitálové příspěvky2324 10,000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +25 000,00NI př.dot.ze všeob.pokl.sp.4111 25 000,000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +30 000,00Správní poplatky1361 32 600,002 600,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +20 000,00Odvod z výtěžku provozování lo1351 20 000,000,00 0,00 231 20 00 0000 00000 0000 000 +2 000,00Poplatek ze užívání veř.prost1343 3 000,001 000,00 0,00 231 11 00 0000 89518 0000 000 +400 000,00Inv.př.transfery ze státních4213 400 000,000,00 0,00 231 10 00 0000 00000 0000 000 -149 294,47Změna stavu kr.prostřed.na úč8115 -268 217,47-548 796,00 429 873,00 231 10 00 6399 00000 0000 000 +64 030,00Platby daní a poplatků st.roz5362 64 030,000,00 0,00 231 10 00 6409 00000 0000 000 +30 000,00Neinv.transf.veřej.rozp.místní5329 30 000,000,00 0,00 231 10 00 6409 00000 0000 000 +3 000,00Ost.neinv.dotace Svaz měst a o5229 3 000,000,00 0,00 231 10 00 3745 00000 0000 000 +100 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky2324 100 000,000,00 0,00 Rozpočtové opatření SU AU KapPol XXXX Uz ZměnaOrg ZJ Důvod Výsledný URSR Úpravy do data č.3 prubežné,transfery ze dne 10.09.2014 z1 2 Vytištěno: Strana Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 577 010,00 0,00 427 715,53 0,00 577 010,00 427 715,53 Financování - změna celkem -149 294,47 149 294,47Kontrola - - = = Celkový souhrn za všechna RO Celkový souhrn za RO Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 577 010,00 0,00 427 715,53 0,00 577 010,00 427 715,53 Financování - změna celkem -149 294,47 149 294,47Kontrola - - = = č.3 prubežné,transfery ze dne 10.09.2014 231 30 00 3635 00000 0000 000 +24 200,00Ost.nákup dlouh.nehmotného m6119 24 200,000,00 0,00 231 30 00 3421 00000 0000 000 +5 000,00NI transf.obyv.nemaj.povahu d5494 5 000,000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +1 000,00Neinvestiční transfery obcím5321 1 000,000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +15 000,00Neinv.dotace nezisk.a podob.o5229 15 000,000,00 0,00 231 30 00 2221 00000 0000 000 +39 155,53Výdaje na dopravní územní obsl5193 39 155,530,00 0,00 231 30 00 6117 98348 0000 000 +1 259,00Pohoštění5175 1 259,000,00 0,00 231 30 00 6115 98193 0000 000 +1 500,00Pohoštění5175 1 500,000,00 0,00 231 30 00 3745 00000 0000 000 +1 000,00Pohoštění5175 1 000,000,00 0,00 231 30 00 6117 98348 0000 000 +636,00Cestovné (tuzemské i zahraničn5173 636,000,00 0,00 231 30 00 6115 98193 0000 000 +1 000,00Cestovné (tuzemské i zahraničn5173 1 000,000,00 0,00 231 30 00 6171 00000 0000 000 +10 000,00Programové vybavení5172 10 000,000,00 0,00 231 30 00 3412 00000 0000 000 +10 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opr5171 10 000,000,00 0,00 Rozpočtové opatření SU AU KapPol XXXX Uz ZměnaOrg ZJ Důvod Výsledný URSR Úpravy do data č.3 prubežné,transfery ze dne 10.09.2014 z2 2 Vytištěno: Strana

č. 2

Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS Celkový souhrn za RO Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 0,00 0,00 399 873,00 0,00 0,00 399 873,00 Financování - změna celkem 399 873,00 -399 873,00Kontrola - - = = č.2 pristavby skola ze dne 11.06.2014 231 30 00 3113 00000 0000 000 Investiční transf.obcím skoal6121 0,00 399 873,00 0,00 231 10 00 0000 00000 0000 000 Změna stavu kr.prostřed.na úč8115 0,00 0,00 399 873,00 Rozpočtové opatření SU AU KapPol XXXX Uz FinancováníOrg ZJ Důvod Příjmy Výdaje č.X pristavby skola ze dne 11.06.2014 z1 1 Vytištěno: 14:15:12 Strana

č. 1

Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Financování - změna celkem 30 000,00 -30 000,00Kontrola - - = = Celkový souhrn za všechna RO Celkový souhrn za RO Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Financování - změna celkem 30 000,00 -30 000,00Kontrola - - = = č.1 dotace hasiči ze dne 22.01.2014 231 30 00 5512 00000 0000 000 +30 000,00Ost.neinv.transf.nezisk.a po5229 30 000,000,00 0,00 231 10 00 0000 00000 0000 000 +30 000,00Změna stavu kr.prostřed.na úč8115 -518 796,00-548 796,00 0,00 Rozpočtové opatření SU AU KapPol XXXX Uz ZměnaOrg ZJ Důvod Výsledný URSR Úpravy do data č.1 dotace hasiči ze dne 22.01.2014 z1 1 Vytištěno: Strana

Rozpočet obce

OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2014 schváleno dne: „,ff Zii/3 str.113
<br> 2.- 0 2m
<br> vyvěšeno dne:
<br>.f 17“ ').n “11.7 sejmuto one ! r 723 275/1
<br> Příjmy Paragraf Položka Částka
<br> Daň z příjmů ze závislé činnosti FO 1111 400 000,00 Daň z příjmů sam.výdě1ečné činnost OSVČ 1112 62 000,00 Daň z příjmů FO vybíraná zví.sazbou 1113 40 000,00 Daň z příjmů právnických osob 1121 400 000,00 Daň DPH 1211 720 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zem.fondu 1334 0,00 Poplatek ze psů 1341 10 000,00 Poplatek z užívání veňprostranství 1343 1 000,00 Správní poplatky 1361 2 600,00 Daň z nemovitosti 1511 160 000,00 Neinvestiční dotace 4112 43 500,00 Celkem za paragraf 1 839 100,00 Příjmy s poskytování služeb TKO 3722 2111 150 000,00 Celkem za paragraf 150 000,00 Využívání a zneškodňování KO 3725 2324 50 000,00 Celkem za paragraf 50 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2131 8 000,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí 6171 2132 42 000,00 Ostatní nedaňové příjmy 6171 2329 0,00 Celkem za paragraf 50 000,00 Příjmy z úroků: 6310 2141 10 000,00 Celkem za paragraf 10 000,00 Celkem příjmy 2 099 100,00 Výdaje Paragraf Položka Částka
<br> Silnice 2212
<br> Nákup služeb 5109 7 000,00 Opravy a udržování 5171 50 000,00 Celkem za paragraf 57 000,00 Pitná voda 2310
<br> Budovy stavby - vodovod 6121 0,00 investiční dotace veirozpočtům RJ 6349 130 000,00
<br> Celkem za paragraf 130 000,00
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje
<br> Odvádění a čištění odpadních vod Budovy stavby,povr.kanalizace Celkem za paragraf
<br> Předškolní zařízení Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Základní školy Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Sportovní zařízení v XXX.obce Budovy stavby Celkem za paragraf
<br> Územní plánování Věcné dary
<br> Celkem za paragraf
<br> Veřejné osvětlení El.energie
<br> Opravy a udržování Celkem za paragraf
<br> Svoz a odvoz komunálního odpadu Nákup služeb Celkem za paragraf
<br> Svoz a odvoz ostatních odpadu Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf
<br> Péče o vzhled obce a veřejné zeleně Ostatní osobní vydaje
<br> Nákup materialu
<br> Pohonné hmoty a maziva
<br> Nákup služeb
<br> Opravy a udržování
<br> Celkem za paragraf
<br> Zastupitelstva obcí
<br> Odměny členům zastupitelstva Odvody zdr.po <.>
<br> Celkem za paragraf
<br> ROZPOČET 2014
<br> Paragraf Položka
<br> 2321
<br> 3111
<br> 3113
<br> 3113
<br> 3535
<br> 3631
<br> 3722
<br> 3723
<br> 3745
<br> 6112
<br> 6121
<br> 5321
<br> 5321
<br> 6121
<br> 6119
<br> 5154 5171
<br> 5169
<br> 5169
<br> 5021 5139 5156 5169 5171
<br> 5023 5032
<br> 5M.Lh)
<br> Částka
<br> 20 000,00 20 000,00
<br> 60 000,00 60 000,00
<br> 60 000,00 60 000,00
<br> 0,00 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 40 000,00 10 000,00 50 000,00
<br> 230 000,00 230 000,00
<br> 5 000,00 5 000,00
<br> 15 000,00 19 000,00 145 000,00 20 000,00 199 000,00
<br> 26 000,00 4 000,00 30 000,00
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje Příjmy a výdaje : fin.operací Služby peněžních ústavů
<br> Úroky
<br> Celkem za paragraf
<br> činnost místní správy Platy zaměstnanců Odvody soopoj.Odvody zdr.po <.>
<br> Odvody zak.poj.Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Služby pošt
<br> Služby telekomunikací a rád.Nákup služeb
<br> Právní aporadstužby Opravy a udržování Pohoštění
<br> Platby daní a poplatků Celkem za paragraf
<br> Neinv.transfery veřejné rozp.úrovně Sdružení RJ
<br> MAS
<br> Celkem za paragraf
<br> Splátka úvěru
<br> Celkem výdaje
<br> Rekapitulace:
<br> Příjmy:
<br> Výdaje
<br> Uhrazené splátky dlouh.půjček Rezerva vyrovnání rozpočtu Rozdíl:
<br> Schválil:
<br> ROZPOČET 2014
<br> Paragraf Položka
<br> 6310
<br> 6171
<br> 6409
<br> Podpis,dne
<br> 2 _;íí.ffi;
<br> Vyvěšers: dna:
<br> zveřejněno na elektronické C'šcžíaí iii-%“
<br> 2 72,25; 55 77.72 23755333,71? inzer-'a;
<br> str.3/3 Částka
<br> 5163 15 000,00 5143 15 000,00 15 000,00 5011 110 000,00 5031 28 000,00 5032 10 000,00 5038 1 200,00 5021 5 000,00 5139 11 000,00 5154 20 000,00 5161 4 000,00 5162 6 000,00 5169 200 000,00 5166 50 000,00 5171 23 000,00 5175 500,00 5362 4 000,00 472 700,00 5329 25 000,00 5329 12 000,00 37 000,00 8124 1 94 604,00
<br> 1 560 304,00
<br> 2 099 100,00
<br> 1 560 304,00 8124 194 604,00 8115 344 1 92,00 0,00
<br> “M“—\;; _ <.>
<br> k) i-,<.> » ); Č MMA/14,120 JU \-

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Krajsk' úřad Středočeského kraje ODSOR HNANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská ] 1 150 21 Praha 5
<br> spZn: SZm081876/2013/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: OOO483/20l4/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 842014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná 61 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXXX XXXXXXXX Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: MVDr.Veronika Danielová - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením © 2 zák.č.420/2004 Sb.7 o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na roky 2013 — 2014 Pravidla rozpočtového provizoria.' stanovena zastupitelstvem obce dne 11.12.2012 ve výši 1/12 skutečnosti rozpočtu roku 2012 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 7.1.2013 - 22.1.2013 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 23.1.2013 jako vyrovnaný Rozpočtová opatření ' č.] schváleno zastupitelstvem obce dne 12.6.2013 ' č.2 a 3 schválena zastupitelstvem obce dne 9.10.2013 ' č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 18.12.2013 ' č.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 22.1.2014 Závěrečný účet ' za rok 2012 zastupitelstvem obce dne 12.6.2013 s vyjádřením "s výhradamí".Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 26.5.2013 - 12.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2013 - dle potřeby Výkaz zisku a ztráty ' k 31.12.2013 Rozvaha ' k 31.12.2013 Příloha rozvahy ' k 31.12.2013 Účtový rozvrh ' roku 2013 Hlavní kniha ' _ v elektronické podobě (PDF) za období 12/2013 Účetní deník ' v elektronické podobě r.2013 (PDF) - dle potřeby Kniha došlých faktur ' vedena v programu Triáda k 31.12.2013„ evidence a úhrady,poř.č.32300001 - 323 001 14 Kniha odeslaných faktur ' vedena v programu Triáda k 31.12.2013,evidence a úhrady,poř.č.2300001 - 2300006 Bankovní výpis ' k účtu č.27-7337911557/0100 vedenemu u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.10 (září 2013) do výpisu č.1 (prosinec 2013) ' k účtu č.8021201/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.10 (říjen 2013) do výpisu č.12 (prosinec 2013) ' k účtu č.94-116182201/0710 vedenému u České národní banky,od výpisu č.10 ze dne 30.8.2013 do výpisu č.19 ze dne 31.12.2013 Účetní doklad ' k účtu č.8021201/0100 - účetní doklady od č,110081 ze dne 1.10.2013 do č.110104 ze dne 31.12.2013
<br> l k účtu č.94-116182201/0710 - účetní doklady od č.140009 ze dne 30.8.2013 do č.140018 ze dne 31.12.2013 Pokladní kniha (deník) ' za období listopad - prosinec 2013 Pokladní doklad ' příjmové pokladní doklady č.102 a 103 ze dne 27.1 1.2013 ' výdajové pokladní doklady od č.146 ze dne 6.11.2013 do č.V171 ze dne 30.12.2013 Evidence majetku ' vedena v programu Triáda k 31.12.2013 Inventurní soupis majetku a závazků ' spis inventarizace 2013 (Inventarní soupisy majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2013,Plán inventur pro rok 2013 ze dne 12.12.2013,Proškolení členů inventarizační komise ze dne 3.1.2014,Inventarizační zpráva ze dne 26.1.2014,Výpisy z katastru nemovitostí - kat.území č.666467 LV 10001 ze dne 9.1.2014 Odměňování členů zastupitelstva ' vyúčtování mezd říjen - prosinec 2013 (V.D.) ' výše stanovených měsíční odměn neuvolněně starostky obce rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 9.10.2013 Smlouvy o dílo ' č.01/BB/2013 ze dne 1.3.2013 uzavřená se Zhotovitelem firmou SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ,s.r.o <.>,Havířov,IČ 286473 60 na realizaci projektu "Dodávka a montáž vybavení dětského hřiště" v částce Kč 316.357,- včetně DPH (tj.č.263.631,- bez DPH).Smlouvy o věcných břemenech ' č.IP-12—60039528/01 ze dne 6.9.2013 (obec povinná) uzavřená se společností ČEZ Distribuce,a.s <.>,Děčín IV-Podmokly,IČ 24729035 na pozemku p.č.322/45 a 323/15 za účelem zřízení distribuční elektrizační soustavy "Klokočná,Na Obci-kNN-čp.322/70" “ za finanční náhradu ve výši Kč 4.800,-.Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím ' Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR uzavřená se Státním zemědělským intervenčním fondem dne 4.4.2013 na realizaci projektu “Výstavba dětského hřiště v Klokočné",reg.č.žádosti 12/017/41200/057/001641 v celkové výši Kč 240.814,- (z toho Příspěvek Společenství EU Kč 192.651,— a příspěvek 2 národních zdrojů Kč 48.163,-) s termínem předložení Žádosti o proplacení výdajů do 30.11.2013.Vyrozumění o administraci hlášení č.1 o změnách v rámci PRV ze dne 13.11.2013 pod č.j.SZIF/2013/0397170 - změna termínu předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu z 30.11.2013 do 30.6.2014 Dohody o provedení práce ' ze dne 17.12.2013 v rozsahu 20 hodin (BH.) - sprava internetových stránek obce Klokočná ' ze dne 1.1.2013 v rozsahu 200 hod...

Závěrečný účet

fiCet obce Klokoind za rok20l4 ZixEreioy fiiet obce Klokoinh za rok 2014 ($ 17 zikona i.250D000 Sb <.>,o rozpoitovych pravidlech rizemnich rozpoitri,ve zndni platnfch piedpisri) Ni{zev: Obec Klokoind Sidlo: Klokoind 61,25164 p.Mnichovice Privni forma: Obec - fzemn6 samospr6vnf celek Piedmdt dinnosti: stanoveno piedpisem 128/2000 Sb.IC: 00472034 Rozvahoqfden: 31.12.2014 (1) Obec hospodaiila v roce 2014 podle Rozpodtu schv6len6m nazasedini dne 18.12.2013 usnesenim d.U - 4l -7l20l3jako piebytkovy ve vjr1i2.099.100,- Kd.(2) N6wh rozpodtu byl vyvEsen na riiedni desce od2.12.2013 do 17.12.2013.(3) BEhem roku byl rozpodet naqi5en v piijmech o 971.713,- Kd na 3.070.813,- Kd a ve vfdajich o 1.013.810,53 Kd na2.369.510,53 Kd.(4) Iiprava rozpodtu probdhla nazfldadd dtyi rozpodtovfch opatieni.a) Rozpodtov6 opafreni d.I - schvdleno naZO dne22.1.2014 b) Rozpodtov6 opatienf ().2- schv6leno naZO dne 11.6.2014 c) Rozpodtovd opatieni d.3 - schv6leno naZO dne 10.9.2014 d) Rozpodtov6 opatienid,<.> 4 - schv6leno naZO dne 28.1.2015 lt4 ZfvEreEnf riiet obce Klokodnf za rok20l4 schvaloviini rozpodtu na dan;i rok.Zodpovddnou osobou za toto opatieni je piedseda Finandniho vfboru obce s terminem ndpravy ihned.g) Uzemni celek za riietni obdobi roku 2012 nerlitoval o oprivkich k dlouhodob6mu majetku,nebot' v Pffloze k 31.12.2012 neni v d6sti G vykazfuna korekce k dlouhodobdmu majetku.h) Niprava chyb a opatieni - Pii ridtov6ni o opr6vk6ch k dlouhodob6mu majetku bude postupovdno dle platnfch ridetnich piedpisri.ZodpovEdnou osobou zatoto opatieni je ridetnf obce s terminem n6pravy ihned.i) Zastupitelstvo obce schv6li odpisovf pl6n,zalazeni majetku do odpisovfch skupin a jeho n6sledn6 odepisov6nf.(3) Pfi piezkouminf hospodaieni za rok20l4 nebyla zjiSt6na Lhdn6 zixaLni rtzilra,<,> kterf by mohla mit negativni dopad na hospodaienf fzemniho celku v budoucnosti (a) Phd zndniz,pr|W o proveden6m piezkoumr{ni hospodaieni obce Klokolnhzarok20l4 je uvedeno v pfiloze I k z6vdredn6mu ridtu.Vedeni fietnictvf (1) Obec Klokodn6 zpracovfv|ridetnictvi progftrmem TRIADA a vede ridetnictvi v pln6m rozsahu.(2) Obec Klokodnd v roce 2014 neprovozovala hospodaiskou dinnost a nebyla pl6tcem DPH.(3) Obec Klokodn6 v roce 2014 nemdla vytvoien Lfudtry fond.(4) Obec Klokodnd nem6 ziizenoupffsp6vkovon orgarizaci.V Klokodn6 dne2.6.2015 Vypracovala: Blanka Habrmanov6 Piedkl6d6 starosta obce: Ing.Miloslav Rovny 4P.*.<.> fu*mnz Piiloha: Zprbvao qisledku piezkoum6ni hospodaieni obce Klokodndzarok 201 Plndni piijmri a vydajri rozpodtu obce zar.2014 (v!'kazFIN 2-12 za I Rozvaha l2/20l4,Vtkaz ziski a ztr6t 1212014,Piiloha 12/2014 l.2.a J.ly / {,r7,u o b,u e 2 06 20/,5 Zfv6reinf rliet obce Klokoind zarok2Dl4 Vyfitovini finaninich vztahri ke stftnimu rozpoitu a ostatnim rozpoit&m veiejn6 (1) Dotace do rozpodtu obce za."o ro;:tl,i,<.> <.>,0.* 424 553,00Kd.Rozpis prijafjch dotaci a jejich derpani v prubdhu roku 2014 je zpracovan v tabulce.Dotace byly i6dnd vnidtovriny,nevyderpan6 finandni prostiedky z dotace na volby ve vfii 4 694,- Kd byly do statniho dne28.11.2014.Poskvtovatel 0rel PoloZka Rozpoiet Cerpdni Vo MAS Ridansko Fiche 4,<,> V;imEna oken v budovE obecnlho hostice Na Klokodnd" 4r13 160 255,49 157 803-00 98% MinistersWo vnitra pies Sfedodesh.i kraj Dotace na Volby do zastupitelstev obci 4ltl 14 918,00 14 106,00 9s% Ministerstvo vnitra ples Stfedodeslcf kraj Dotace na Volby do Ewopskdho parlamentu 4ltl I I 830,00 1l 830,00 l00Yo MAS Ridansko Fiche 4 "Vistavba d6tsk€ho hiiStd v Klokodn6" 4213 240 814,00 240 814,00 100% CELKEM 427 817,49 424 553,00 99o/o * Nevyderpand finandni prostiedky z dotaci roku 2012 byly vr6ceny dne 17.1.2013 prostiednictvim Jihomoravskdho kraje do stritniho rozpodtu.(2) Ze st6tniho rozpodtu obec obdrZela ddstku 43 500,-Kd jako piispdvek na qfkon stdtni spr6vy pro rok 2014.Zpriva o vfsledku piezkoumini hospodaienf obce za rok 201X (1) Piezkoumrlni hospodaieni provedla Bc.Marie Koudelov6 - kontrolorka povdien6 iizerum piezkoum6ni a Ing.XXXXX XXXXXX z Odboru kontroly Krajskdho uiadu StiedodeskXho kraje XX.X.2015.(2) Zixilr zprilry - pii piezkoumdni hospodaieni obce Klokodnhzarok 2014 byly zji5tdny nedostatky dle g 10 odst.3 pism.c),zikona(,<.> 42012004 Sb <.>,spodivaiiciv neodstrandni nedostatkri zjiStEnfch pii piezkoum ini zapiedchrlzejici roky: e) Plijmy a vydaje uskutein6n6 v dob6 rozpoitov6ho provizoria se nestaly soui{sti schvflen6ho rozpoitu roku 2012.Pravidla rozpodtov6ho provizoria ve WSi lll2 skutednosti rozpodtu roku 20 I I byla stanovena zastupitelstvem obce dne 28.I I.20 I I.Dne 28.1.2012 byl schv6len rozpodet roku2012 zastupitelstvem obce bez uvedeni,zda se jeho soudSsti staly piijmy a vydaje uskutedndn6 v dobE rozpodtov6ho provizoria.Chyba se opakovala i v roce 2013.Piijmy a vfdaje uskutedn6n6 v dobd rozpodtov6ho provizoia za obdobi mdsice 1.l.2013 - 23.l.2013 nebyly zastupitelstvem obce odsouhlaseny a schv6leny pii schvSleni rozpodtu r.2013 (ednrini zastupitelsfva obce dne 23.1.201 3).f) Niprava chyb a opatFeni - Zastupitelstvo obce K...

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na roky 2016-2019
<br> Návrh rozpočtu Rozpočtový výhled
<br> 2015 2016 2017 2018 2019
<br> Daňové příjmy 1 801 500,00 Kč 1 811 000,00 Kč 1 821 000,00 Kč 1 831 000,00 Kč 1 841 000,00 Kč
<br> Nedaňové příjmy 241 000,00 Kč 243 000,00 Kč 245 000,00 Kč 247 000,00 Kč 249 000,00 Kč
<br> Kapitálové příjmy - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč
<br> Přijaté dotace 239 000,00 Kč
<br> Příjmy celkem 2 281 500,00 Kč 2 054 000,00 Kč 2 066 000,00 Kč 2 078 000,00 Kč 2 090 000,00 Kč
<br> Financování 2 252 356,00 Kč 194 604,00 Kč 194 604,00 Kč 194 604,00 Kč 194 604,00 Kč
<br> Zdroje celkem 4 533 856,00 Kč 1 859 396,00 Kč 1 871 396,00 Kč 1 883 396,00 Kč 1 895 396,00 Kč
<br> Běžné výdaje 2 843 523,00 Kč 1 753 000,00 Kč 1 762 000,00 Kč 1 771 000,00 Kč 1 780 000,00 Kč
<br> Kapitálové výdaje 1 301 125,00 Kč 550 000,00 Kč 825 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč
<br> Výdaje celkem 4 144 648,00 Kč 2 303 000,00 Kč 2 587 000,00 Kč 4 521 000,00 Kč 4 530 000,00 Kč
<br> ROZDÍL (zdroje - výdaje) 389 208,00 Kč -443 604,00 Kč -715 604,00 Kč -2 637 604,00 Kč -2 634 604,00 Kč
<br>
<br> Běžné příjmy (včetně neinv.dotací) 2 040 500,00 Kč 2 051 000,00 Kč 2 062 000,00 Kč 2 073 000,00 Kč 2 084 000,00 Kč
<br> Běžné výdaje (provozní) 2 843 523,00 Kč 1 753 000,00 Kč 1 762 000,00 Kč 1 771 000,00 Kč 1 780 000,00 Kč
<br> PROVOZNÍ SALDO -803 023,00 Kč 298 000,00 Kč 300 000,00 Kč 302 000,00 Kč 304 000,00 Kč
<br> Splátky půjčených prostředků 194 604,00 Kč 194 604,00 Kč 194 604,00 Kč 194 604,00 Kč 194 604,00 Kč
<br> Zbývá z provozního salda po uhrazení
<br> splátek úvěrů a půjček
<br> -997 627,00 Kč 103 396,00 Kč 105 396,00 Kč 107 396,00 Kč 109 396,00 Kč
<br>
<br> Dluhová základna 2 281 500,00 Kč 2 054 000,00 Kč 2 066 000,00 Kč 2 078 000,00 Kč 2 090 000,00 Kč
<br> Dluhová služba 194 604,00 Kč 194 605,00 Kč 194 606,00 Kč 194 607,00 Kč 194 608,00 Kč
<br> Ukazatel dluhové služby 9% 9% 9% 9% 9%

Načteno

edesky.cz/d/1618811

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz