« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2012

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. 2

R „|,I"
<br> wmazmmemmmm Si 12 1 SUAUKede PantaUz OgZJ 91512 _IDýštoe,Dům „ zněla 23133GJSKZ1 311151113 WWW CDDCUIODD i\Eirwasiičňddaoedodm 49911103 23130GJ8121 232151120 COEDOII) ammm C[IIIIIIIÍO MMS,/am +19ÉDQCD
<br> 5% Jiří
<br> břízu/<,-
<br> zbí'jif ivf/]
<br> (.n.V [.w-ng- '.4,<.>.Bm 53.šči/ib
<br> CImíúÉidenšÉiic 59:33

Rozpočet obce

OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2012 str.1/3 schváleno dne: 2.3—';;'_ 25:13;
<br> vyVěšeno dne: ř,M N;;
<br> ju „,„ _.sejmuto dne „,f'f ' "5 \J
<br> Příjmy Paragraf Položka Částka
<br> Daň z příjmů ze závislé činnosti FG 1111 300 000,00 Daň z příjmů samvýdělečné činnost OSVČ 1112 50 000,00 Daň z příjmů FO vybíraná zv|.sazbou 1113 30 000,00 Daň z příjmů právnických osob 1121 300 000,00 Daň DPH 1211 630 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zem.fondu 1334 10 000,00 Poplatek ze psů 1341 2 400,00 Poplatek z užívání veňprostranství 1343 1 000,00 Správní popiatky 1361 2 600,00 Daň z nemovitosti 1511 150 000,00 Neinvestiční dotace 4112 48 100,00 Celkem za paragraf 1 524 100,00 Příjmy a poskytování služeb TKO 3722 2111 130 000,00 Celkem za paragraf 130 000,00 Využívání a zneškodňování KO 3725 2324 100 000,00 Celkem za paragraf 100 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2131 1 500,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí 6171 2132 42 000,00 Ostatní nedaňové příjmy 6171 2329 0,00 Celkem za paragraf 43 500,00 Příjmy z úroků: 6310 2141 -,10 000,00 Celkem za paragraf 10 000,00 Celkem příjmy 1 807 000,00 Výdaje Paragraf Položka Částka
<br> Silnice 2212
<br> Nákup služeb 5169 7 000,00 Opravy a udížování 5171 9 000,00 Celkem za paragraf 16 000,00 Pitná voda 2310
<br> Budovy stavby - vodovod 6121 3 300 000,00 Investiční dotace veňrozpočtum RJ 6349 200 000,00 Celkem za paragraf 3 500 000,00
<br> : :- „Í ;,<.> ;,„ __ ij.» -=,<,> * „: „,-* ' : “J Ž.; Vbt/L/ Lr“ L \,L:,jí./Ř
<br> OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2012
<br> str.2/3 Výdaje Paragraf Položka Částka Odvádění a čištění odpadních vod 2321 Budovy stavby,povr.kanalizace 6121 0,00 Celkem za paragraf 0,00 Předškolní zařízení 3111 Neinvestiční dotace obcím 5321 20 000,00 Celkem za paragraf 20 000,00 Základní školy 3113 Neinvestiční dotace obcím 5321 120 000,00 Celkem za paragraf 120 000,00 Územní plánování 3535 Věcné dary 6119 200 000,00 Celkem za paragraf 200 000,00 Veřejné osvětlení 3631 Elenergíe 5154 45 000,00 Opravy a udržování 5171 11 000,00 Celkem za paragraf 56 000,00 Svoz a odvoz komunálního odpadu 3722 Nákup služeb 5169 150 000,00 Celkem za paragraf 160 000,00 Svoz a odvoz ostatních odpadu 3723 Nákup ostatních služeb 5169 5 000,00 Celkem za paragraf 5 000,00 Péče o vzhled obce a veřejné zeleně 3745 Ostatní osobní výdaje 5021 Nákup materiálu 5139 500,00 Pohonné hmoty a maziva 5156 19 000,00 Nákup služeb 5169 110 000,00 Opravy a udržování 5171 70 000,00 Celkem za paragraf 199 500,00 Příjmy a výdaje z fin.operací 6310 Služby peněžních ústavů 5163 15 000,00 Celkem za paragraf 15 000,00
<br> “Na ) L.| \,|,'
<br> „ g_i r -1_ <.>,— [__/LbĚ/Lrixá/u'lj [ili/„i <,>
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje
<br> činnost místní správy
<br> Platy zaměstnanců Odvody socpoj.Odvody zdr.po.Odvody zakpoj.Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Služby pošt
<br> Služby telekomunikací a XXX.Nákup služeb
<br> Opravy a udržování Pohoštění
<br> Platby daní a poplatků Celkem za paragraf
<br> Neinv.transfery veřejné rozp.úrovně Sdružení RJ
<br> MAS Celkem za paragraf
<br> Celkem výdaje
<br> Rekapitulace:
<br> Příjmy:
<br> Výdaje
<br> Rezerva vyrovnání rozpočtu
<br> Rozdil:
<br> Schválil: “zí“ __„j _ "říší gif,: if'fíl 724 f? MTM fr? ; E"
<br> Podpis,dne
<br> ROZPOČET 2012
<br> str.373
<br> Paragraf Položka Částka
<br> 6171 5011 105 000,00 5031 26 256,00 5032 9 456,00 5038 1 200,00 5021 5 000,00 5139 1 500,00 5154 32 000,00 5161 500,00 5162 28 000,00 5169 120 000,00 5171 23 000,00 5175 500,00 5362 4 000,00 356 412,00
<br> 5409 5329 25 000,00 5320 12 000,00 37 000,00
<br> 4 684 912,00
<br> 1 807 600,00 4 584 912,00 8115 -2 877 312,00 0,00
<br> l."
<br>,:! * ",I,' ".' ' „,: 'l-„JIL/11L/ (jl/LL [,f '1._,í » <,>

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Kraiský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spzn: SZ_096745/2012/KUSK _ Stejnopis čí,Cj.; 074666/2013/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.2452013 ' 23,112012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná 61 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> — kontroloři: Bc.Simona Wlan-ková Bc.XXXX XXXXX ková Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXXX — hlavní účetní PhDr.XXXX XXXXXX - předseda finančního výboru
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.42OKZOO4 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků,obci <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012.-
<br> A.Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet ' ' roku 2011 schválen zastupitelstvem obce dne 30.5.2012 s vyjádřením "s výhradami".Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 13.5.2012 - 28.5.2012 Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb.<.>,apod.) ' dopisem ze dne 7.6.2012“ Rozpočtový výhled - na roky 2013 - 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 25.1.2012 Pravidla rozpočtového provizoria ' stanovena zastupitelstvem obce dne 28.11.2011 ve výši 1/12 skutečnosti rozpočtu roku 201 1 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 8.1 2012— 24 1 2012 Schválený rozpočet ' roku 2012 zastupitelstvem obce dne 25.1.2012 bez uvedení vyjádření,jak byl rozpočet sestaven resp.schválen Rozpočtová opatření ' 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.1.2012 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 16.5.2012 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.9.2012 ' č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.1.2013 Inventární soupis majetku a závazků ' Plán inventur na rok 2012 ' Inventarizační zpráva 26.1.2013 ' Příkaz k inventarizaci ze dne 13.12.2012 ' Inventurní soupisy majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2012 ' výpisy z katastru nemovitosti k 9.1.2013 (kat.území Klokočná LV 10001 Bankovní výpis ' k bankovnímu učtu č.8021201/0100 vedenému 11 Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.9 za měsíc září do výpisu č.12 za měsíc prosinec 2012 = k úvěrovému účtu č.27—7337911557/0100 vedenému 11 Komerční banky_„ a.s.„ výpis č.10 za měsíc září a říj en až č.1 za období prosinec 2012 Účetní doklad " k účtu č 8021201/0100- účetní doklady od c 110066 ze dne 1.9 2012 do č 110107 ze dne 3 1.12.20 1 2 Pokladní kniha (deník) ' za období květen - prosinec 2012 Pokladní doklad ' příjmové pokladní doklady od č.P/183 ze dne 2.5 2012 do č.P/139 ze dne 12.12.2012 ' výdajové pokladní doklady od c V/SO ze dne 2.5.2012 do č V/138 ze dne 27 12 2012 Účtový rozvrh ' roku 2012 bez uvedení rozpisu použitých analytických účtů Hlavní kniha ' ' v elektronické podobě za období 10/2012 Rozvaha - za období 10/2012 a k 31.12.2012 Příloha rozvahy " za období 10/2012 a k 31.12.2012
<br> O! O!
<br> ()(
<br> Výkaz zisku a ztráty ' za období 10/2012 a k 31.12.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' za období 10/2012 a k 31.12.2012 Kniha odeslaných faktur " evidence & úhrady za rok 2012,poř.č.220001 — 220007 Kniha došlých faktur ' evidence a úhrady za rok 2012,poř.č.32200001 - 32200120 Odměňování členů zastupitelstva.žádnému zastupiteli nebyla odměna stanovena,zastupitelé se odměny vzdali Dohody o provedení práce ' ze dne 1.1.2012 v rozsahu 1.1.2012 — 31.12.2012 (RS <.>,kontrola zaúčtování,hlavní účetní) Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> ' Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č.322/77 o výměře 159 m2 v k.ú.Klokočná
<br> (obec prodávající).Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 28.11.2011.Smlouvy o věcných břemenech
<br> ' Smlouva _o zřízení věcných břemen ze dne 5.1.2012 (obec povinná) na pozemcích p.č.15/2,15/5,17/11,19,322/2,322/45,344/1,344/2,348,363/1,367/1,367/6 za účelem stavby podzemního komunikačního vybavení veřejné komunikační sítě pod označením "Klokočná,obnova sítě,ÚPS,11010-014374" za jednorázovou úhradu ve výši Kč 17.510,—.Nebyl doložen souhlas zastupitelstva obce k uzavření smlouvy.-
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> ' na pronájem budovy kulturního domu (hostince) č p 71 na parcele č.142 a č.15/5 zveřejněn ve dnech 11.5.2012- 27.5.2012
<br> ' na prodej pozemku p č 322/77 v k.ú.Klokočná o výměře 159 m2 zveřejněn ve dnech 25.72011— 9.82011
<br> Smlouvy ostatní
<br> ' Smlouva o úvěru reg.č.9900104870 ze dne 29.6.20.! 1 na Dolinancování investiční akce "Výstavba vodovodu v obci Klokočná" v celkové výši Kč 1 800 000,- s termínem čerpáno do 31.12 2012 Finanční prostředky budou evidovány na účtu č.2.7- 7337911557/0100 a termínem splacení do 30.9 2021
<br> Smlouvy nájemní
<br> " o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského obce Klokočná za účelem jeho správy a provozování ze dne 1.11.2012 (...

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2012
<br> Dle paragrafu 17 zákona č.25 0/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů <.>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
<br> Všechny údaje jsou položkově uvedeny ve schváleném finálním rozpočtu 2012,Včetně všech schválených úprav rozpočtu <.>
<br> Hlavní změny oproti finančnímu plánu a rozpočtu obce nastaly především díky přidělení dotací na výstavbu vodovodu v rámci akce „Region jih“ <.>
<br> V základních příjmových položkách -— daňové příjmy došlo XXX k minimálním změnám:
<br> Hlavní změny oproti předpokládanému došlo v položkách:
<br> - Daň z příjmů fyzických osob — plán 30.000Kč / skutečnost 36.308,05 Kč
<br> — DzP fyz.osob ze zav.— plán 300.000Kč / skutečnost 301.316,50 Kč
<br> - DzP fyz.osob ze sam.vyd.činn.— plán 50.000Kč /skutečnost 61.669,20 Kč - DzP pr.osob — 300.000Kč / skutečnost 354.270,79 Kč
<br> - Daň z přidané hodnoty — plán 630.000Kč / skutečnost 717.760,26 Kč
<br> - Daň z nemovitostí — plán 150.000Kč / skutečnost 157.057,61 Kč
<br> - Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí,<.>.— plán 42.000Kč / skutečnost 571.477,00 Kč
<br> K těmto skutečnostem — změnám došlo na základě skutečného odvodu a přerozdělování daní,které OU nemůže nijak ovlivnit & záborů stavenišť při dostavbě vodovodu.Při plánování rozpočtu vždy vycházíme ze skutečných hodnot z minulého roku,které jsme při negativním odhadu již ponížili <.>
<br> 2.Hospodářská činnost obce - obec pronajímá budovu hostince Na Klokočné Výnosy odpovídají plánovaným (42.000Kč / rok) <.>
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Neinvestiční dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí v rámci programu péče o krajinu na obnovu alejí u Klokočné ve výši 66 812,- Kč na základě projektu Krásné vyhlídky.V roce 2012 byla provedena výsadba liniové zeleně podél cest z Klokočné na Struhařov a Mnichovice,které vytváří jediný krajinotvorný prvek <.>
<br> K 31.12.2012 byly ukončena stavba vodovodu v obci,která byla zahájena dne 6.10.2010 firmou SKANSKA a.5.závod 02.Tato firma prováděla práce do 19.7.2011.V tomto období došlo k realizaci SO 2 řad 1-1,SO 3 řad l-l.l,SO 4 řad 1-2,SO 5 řad 1-2.1,SO6 řad 1-22 a SO 7 řad 1-2.3.Práce ukončeny na základě dohody.Tato část byla dne 9.8.2011 předána obci.Nové výběrové řízení na dodavatele bylo zahájeno 11.srpna 2012.Dodavatelem byla vybrána firma KNOSS s.r.o.Práce zahájila 12.9.2011.Provedla dokončení celé stavby
<br> v souladu s projektovou dokumentaci.Na základě přejímacího řízení probíhajícího od 7.12.2011 do 14.12.2011 byla dokončená stavba předána obci před zahájením kolaudačního řízení.Následně proběhlo několik jednání
<br> s provozovatelem vodovodního přivaděče do obce,který nebyl předmětem této stavby.Zde se po delší době podařilo uskutečnit úpravy a následně dosáhnout požadovaného tlaku na požárních hydrantech.Byla provedena zkouška požárních hydrantů s kladným Výsledkem.Po provedení proplachu a odběru vzorků došlo k doplnění požadovaných kolaudačního řízení.Toto řízení bylo ukončeno dne 27.9.2012.Kolaudace nabyla právní moci 18.10.2012.Provozovatelem vodovodu se stal I.T.V.s.r.o.a objekt převzal do správy <.>
<br> 4.Přezkoumání hospodaření obce
<br> Přezkoumání hospodaření obce je prováděno periodicky kontrolním
<br> odborem Kraj ského úřadu pro Středočeský kraj.Připomínky jsou vždy
<br> zapracovávány a odstraňovány.Výsledky dílčího přezkoumání ze dne 23.11.2012 a 24.5.2013 (viz.příloha,která je vyvěšena spolu s návrhem závěrečného účtu) — Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů š 13 odst.3 nenapraveno,š 16 odst.4 napraveno,© 4 odts.4,5 napraveno,Zákon č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,5 75 nenapraveno,Zákon č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí 5 7 odst.2 písm.e) nenapraveno,Vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí 5 2 odst.3 nenapraveno.Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích & 43 napraveno.Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů © 3 odst.1 nenapraveno,© 4 odst.4,5 napraveno,ČÚS 701 — 708 (5 36 odst.1 zákona o účetnictví) bod 4.2.písm.b) napraveno,Vyhláška č.270/2010 Sb <.>,o
<br> inventarizaci majetku a závazků (j 3 odst.1 písm.a) napraveno,; 3 odst.1 písm.d) napraveno,& 3 odst.3 napraveno,© 8 odst.napraveno,Zákon č.563/1991 Sb.0 účetnictví š 11 odst.2 napraveno,& 28 odst.6 napraveno,5 3 odst.1 napraveno <.>
<br> 5.Závěr: Navrhujeme timto schválit usnesení V tomto znění: Schvalujeme závěrečný účet 2012 s výhradami —- provedena oprava a schváleno nápravné opatření dle nálezu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2012 <.>
<br> v Klokočné dne 2.5.<.>.5; 2013
<br> Finanční výbor OU Klokočná PhDr.XXXX XXXXXX
<br> Za OU Klokočná MVDr.Veronika Danielová Starostka
<br> %$an raně z a %
<br> "“ 'a >? __ ' ře - \š.& ŠĚŠĚŠWŽ: Š a; áššsšžx 72.a;.2077;
<br> Zveřejněno na elektronické Mim Vyvěšenoďne: ...

Načteno

edesky.cz/d/1618809

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz