« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. 5

&
<br> f
<br> ' g/F'fh/VVI' NP./Í? j \ f?.;,QW
<br> "?i-ii! ; W“ lžící? '/ Í
<br> LSZÉG ?HJWMWW SNY/U
<br> 001113 (B+ (BUDER— 00003 iv— (DUBE- 00002: L+ (13va 000001— CD'GCZZ—i— 00000 L+ CD'OJZ €L+ 0000013 0000 si? (DUE 3+ CD'CDD L+ mm fil-+ 00000 9+ CO'CID 9— CD'QLL 9+ 00% A+ CDJLBB L+ ODOIJB 6+ 001703 (INDOŠ l:“ (DIG.-39% 0003 (DUB 2+ (D'DCD 9- 00000 L+ com USB+ Domi) OM- CD'CCDE-r- CDÍIDG-l— GORE Ln— 00me (13000 ZL— 00000 L“ 00000 &: 000.30 DL— 8938 1794— J_LZSL vw g)“BLQZlH- 01.001,179- CU'WS L+ (DUB 2+ GTCDD 699 L- 00000 L+
<br> Utica-300mm mmm 00000000000000000 000002019 039000002 Wsmwdwm 0000030000 (0000003000009 mm 000000355 mamy—mmm (000000000 0000000000 0000000 0330000 0000$€0000 “10001de 030000010 0000030000000cxm 000000059 $;90000L9z Mtsmpwmmm 0000x003 mmmooomoo 00mm 00090000000 U.!qsanlsďbm 000030003 0000000000000m00 000000052 039030050? v'ícsmsd'om (000300003 mmmoocam 00000033 00090000592 HD?-WWE 0000000000 warm 00000000 009000002 mmmemmms 0000000000 00030131130000000 WLZLQŠ 009000002 MEW“M 0000000000 00130130000000000 00000000 9010900000930 WLWUQUGCIĚEHB 030030000 000003001) 0000000 000000050 239000000 mmemuumpmmls 0000000000 0000000000 0000000 00000sz 300900000? MWS 030000000 0003000030000300 00003000 0309023053000 QWBWM 000010300 0301330000000000 000030099 %LQGBCELQZ SA-BÍŠH—EWWEE 0000000000 00000000330000333 (IXIDLLLS 139000002 QWWWWE 0000000000 (00000000000000 00000293 039000002 měňaaapwaa 030000000 mmmmocmoooo 00000090 WLQCDGZLEZ war—3363199090190 0000000000 00000000030000000 muss 1179030000002 1110043341qu 0000000000 0000300cm0030000 000003003 009000052 U'íngmďbm 000000003 000003030) 0000000 000309175.009000002 v'lnamudm moooc mmm 000mm 000006000 009000002 11100qu cocmcmoo oooocmomooocma 000002521 009000202 saam—vínmaauďnm 000000000 013000000 0000000 000330120 GELGCDCELFZ Bhummmpmuámu 000000000 0000000000 0000000 000091710 139000902 WBWMMW mnm 00000001130000000 (IIIDLLLQ 0090000ng WWWPÚQWM (030000000 0003300300000300 000001039 000000002 %>me 000300020) 00000300000000000 00000sz LZCBCDOBLEZ 0010115043020 001000000 000000000000030 013000meme mucdwbvacsmamw 000113000 00000000000000000 03000002 zzmmczmz „mamma 0000000000 0000cm0000000000 000009010 1729200033100 wewemzhw 0000000000 00000000000300000 002009010 002000302 000201100 000311000 00000000000000000 (IIIDOLES mzooczusz Wmmzhuau 000000000 00030000030300300 00000009 LSLZCDCELŠZ ewsmmómdzňulud 0000000000 mmm 000000219 mzmczuaz imwwuzm 000001000 00000000000000003 000130303 091000002 MPAWŠFGZWPĚH 000110000 00000000000000000 030030000 svatoocmsz CBÚGZWFÍH 0000000000 00130000130000000 000000000 wa 0000105 mwmam 0000000003 0000003000300000 000mm veeLoochez mamgdzam 0000000000 metrum 000000000 020000002 mammnuígizgm cmmocmo 00cu3000330000020 000000000 ZLLL 0000100 "xE-2020090 2000002060 000000000 mmcmozm 000000000 140000002 009309000051qu 000mm 000300000) 0000000 000030000 sueooonsz mmuwwwzem 0000000000 000130130) 0000000 003002010 900000302 oewzereemmmpum 0000000000 0000030000 0000000 000000009 0029000LL00 001103902me (000000000 00000000030000000 100000030 gmvoaow-z ai-UP—WPO'BBBÁÚN 000000000 0100000000300003 170010000) zzwooousz
<br> aan?
<br> zname
<br> nwm auta!—Fišš 350mm mamma-Indra
<br> „32514-33932 MIZ W
<br> : „fm /-.<.> amanml *')I'Ir/,"Í :.L; A? 1 A.1 <.>
<br> R „|,l"'
<br> 2332311 zedn31.12.2011 S 22 2.W 09 Zl 092 10101309 DW „ 2313303 23130G351EE 372331113 00000000000000000 0000000000 WMÚIŠUŽÉJ 6111160 23120 01) 5183 6171 (202130 0000000 emco 0000000000 WpležEb jn +44EI30,(IJ 231Ž-DCD5171 212W CIDEB (113133000 000000000 Q:!afyaLdžuráí -7000,00 2311321035171 341201303 0000000 mamca mmm \!Šdajeradodavaeizáišticpr +23CID,€D 2311131205171 3310311) (MCU) 0000000000 (000000000 Q::aqaúžorárí—elaag'e —7CII),(IJ 2313) 00 5171 3745CO£IJD CHDCID 0000000000 CIIXIIIIXZO FéčeovzHedde-oprauyam 60002100 2313'JCD5171 6171GI£D GIDOZD (100300000 00cmx1000 Cha/yauižlérí 4003103 23130005173 6171CCDD WWW 000mm W(mimů +00000 23130035194 mann 0300030 (HIIIIIID (111111130) \Jěcnécby -1DCDD,CD 23133CD52$ 61% GCGDG CIIDCDD 03213000000 CIIIIIHID Wmcttacereziskapodbo +18CIIlfD B133t135321 3111CIIDD (IDSOK) CCGIXIIID 0000000000 Nainůičzídctadeím “TCIIHI) 231ZI)C05?:21 311303031) comanaxmmoo 0000000000 Nám/estičíh'a'sfa'ydxím +34£IIlfD 2313302153293 040000000 OIDGI) GIIDŽIIID (111111111) hbmtra'sňveřeijpn'íslní +400000 231$CD53EŠ28171ÚIIDCÉIDCIDCHIIIDEDO m Hdbycbíapqdáiů 400000 2313300063119 303500000 (DECH) 000003000 000mm CH:.ráquah nehrdnél'nm —1$CID,OO 23133CO6121 231000000 0000000 000030001) W adwy,táyasta\by-vďom 4 214%80 za1300001212321ca10000300130000300cm 0000000000 Ema,!"HyaSIB—ky 0050000 23130006349 231OEIXID CIIDCID (Dim 0000000000 Innes.<.> www.mmsm -TD(ID,CD
<br> 7M NS " Qazíáťad mmm—„č 92:51

č. 4

(.fav ]] ' ' _,E 43 ];!,c? R vl ' lv,(i! &? /1,££E ff
<br> [
<br> WWZ11IZH1mde01122011 * S 12 „| SU AUKalJFH Fali—!?— 09 2320902 Dušín—a.<.>.[Iwod „ <.>,Zhěm
<br> 23130 00 5154 0171 00000 000000 030000000 0000000000 5001003100045 ' 4500000 2313000 5109 0171 00000 0000000 0300030000 0000000000 NěktpležBajn +1500000
<br> 'i.= r,>“.1 -,<,> ' ' „= / %fjwff m 04
<br> [*“—\
<br> "? f-f'j- 1,n_ „ff/f švy i _5 f.„;).f 0; 1/ m.;,'/ „= LL.<,>
<br> MNS " ' ' mwmaďm č 92001

č. 3

ROZpočtové opatření 5“ ; ff?
<br> rozpoctove opatrní k 15.6.2011 ze dne 14.06.2011 Strana 1 z 1
<br> SU AU KanPoi XXXX Uz Orc; ZJ Org X XXX plátce Důvod Změna XXX 10 00 8115 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Změna stavu kr.prostředna úč.4.997 036,00 231 20 00 1361 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Správní poplatky +10 000,00 231 20 00 3122 2310 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Přig'até příspěvky na pořízení +1 100 000,00 231 20 00 4111 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Ni př.dat.ze všeobpokhsp.+1 036,00 231 30 00 5139 2219 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nákup materiálu in.—Údržba 3 +1 000,00 231 30 00 5169 5512 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nákup Služeb j.n.+10 00000 231 30 00 5173 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Cestovné (tuzemskéizahraničn +2 000,00 231 30 00 5103 2221 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Výdaje na dopravní územníobsí +20 000,00 231 30 00 5321 3111 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Neinvestiční dotace obcím +10 000,00 231 30 00 5321 3113 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Neinvestiční transfery obcím & +70 000,00 231 30 00 5321 4359 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Neinvestičnítransfery obcím :; +1 000,00
<br> ' *,<,>,„ -,; i) fo/ff/Wvuí/K * /
<br> MUNíS Obecní úřad Kfokačná líc.č.92051
<br> ',20357 iai/"7" 7%? a 3/7

č. 2

Rozpoctové opatrení ~.J i l/ LD.1/f
rozpoct.opatrení ze dne 30.04.2011 Strana 1z 1
<br>,tNI ",L '",".L:,<.> tr>.'-1,2-DJ\~
[EJl~,LFrQDt~\i: jO,S: JD11
<br> c;
<br> j
<br> MUNIS Obecní úrad Klokocná líc.c.92051
<br> Zverejnenonaelek!f,onickéulednfdesce <.>
Vyve8eoodne:.Lo,~,'LD.~ IJ
<br> Sejmutodne:1tJ.<.> !J~'c!2O11
<br> SU AU KapPol XXXX Uz Or!:! ZJ Or!:!X ID plátce Duvod Zmena
<br> 231 10 00 4216 0000 29897 0000 000 0000000000 0000000000 vodovod dotace +4 000 000,00
<br> 231 10 00 8115 000000000 0000000 0000000000 0000000000 zmena zust.bez uctu +150000,00
<br> 231 30 00 6119 3635 00000 0000000 0000000000 0000000000 územní plán +150000,00
<br> 231 30 00 6121 231029897 0000000 0000000000 0000000000 vodovod +4 000 000,00

č. 1

Rozpoctové opatren í oprava ze dne 01.03.2011 c~4 Strana 1z SU AU KapPol XXXX Uz XXX ZJ Ora X ID plátce Duvod Zmena Výsledný UR XXX 10 00 8115 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 zmena stavu fin.operací -650 000,00 -464488,00 23130 00 6349 231000000 0000000 0000000000 0000000000 dotaceregionjih.-650000,00 350000,00 ~:0{i~j"_.j Ú)~\J~'ili.2,Úo4/Í lverejnénonaelektronické1i18cH.<.>.<.> Vyvešenodne:.(2-.'L ~ <.>,<.> -( r1 SejmutoIi1e: If,:3,'"4Y(~ nhp.r.ní,írRrl Klnkni'nR fír.i' Q?n!'i1

Rozpočet obce

OBEC KLOKOCNÁ
<br> schváleno dne:
<br> vyvešeno dne:
<br> sejmuto dne
<br> Príjmy
<br> XXX z príjmu ze závislé cinnosti FO
XXX z príjmu sam.výdelecné cinnost OSVC
XXX z príjmu FO vybíraná zvl.sazbou
XXX z príjmu právnických osob
Dan DPH
<br> Odvody za odnetí pudy ze zem.fondu
Poplatek ze psu
Poplatek z užívání ver.prostranství
Správní poplatky
XXX z nemovitosti
Neinvesticní dotace
<br> Celkem za paragraf
<br> Príjmy s poskytování služeb TKO
Celkem za paragraf
<br> Využívání a zneškodnováníKO
Celkem za paragraf
<br> Príjmy z pronájmu pozemku
Príjmy z pronájmu nemovitostí
Ostatní nedanové príjmy
Celkem za paragraf
<br> Príjmy z úroku:
Celkem za paragraf
<br>,Celkem príjmy
<br> Výdaje
<br> Silnice
Nákup služeb
Opravya udržování
Celkem za paragraf
<br> Pitná voda
Budovy stavby -vodovod
Investicní dotace ver.rozpoctum RJ
Celkem za paragraf
<br> If'\
J1
/
<.> ~~' ~~"s:J N"\' ~"\,-,"-T"".4th 1
<br> /) _ 11~.- eJ' ~ \,' \,~,Itu <.>,LéJ~.<.>.<.> i ;J(i ~ J Jod <,>
J~fJ~.nrD[)if\JJj:.lS:A,f20.11
<br> ROZPOCET 2011
str.1/3
<br> 'J Ci.ei~oni~ké ú1ednfdesce
YV8Senodne: "fr!> fr ~'1-1
<br> Sejmutodne: ~ t1,Qs.J/{ r1
<br> Paragraf Položka Cástka
<br> 1111 250000,00
1112 35 000,00
1113 30000,00
1121 300000,00
1211 630000,00
1334 10 000,00
1341 2 400,00
1343 1 000,00
1361 2 600,00
1511 150 000,00 <.>
4112 48 100,00
<br> 1 459 100,00
<br> 3722 2111 160000,00
160 000,00
<br>,3725 2324 100 000,00
100 000,00
<br> 6171 2131 1 500,00
6171 2132 42 000,00
6171 2329 0,00
<br>,43 500,00
<br> 6310 2141 10 000,00
10 000,00
<br> 1 772600,00
<br> /'-'
<br> Paragraf Položka Cástka
<br> 2212
5169 7 000,00
5171 9 000,00
<br> 16 000,00
<br> 2310
6121 0,00
6349 1 000000,00
<br> 1 000 000,00
<br>
<br> OBEC KLOKOCNÁ
<br> Výdaje
<br> Odvádení a cištení odpadních vod
Budovy stavby,povr.kanalizace
Celkem za paragraf
<br> Predškolní zarízení
Neinvesticní dotace obcím
<br> Celkem za paragraf
<br> Základní školy
Neinvesticní dotace obcím
<br> Celkem za paragraf
<br> Záležitosti kultury,církví a sdel.prostredku
Vecné dary
Nákup ostatních služeb
Celkem za paragraf
<br> Verejné osvetlení
El.energie
Opravy a udržování
Celkem za paragraf
<br> Svoz a odvoz komunálního odpadu
Nákup služeb
<br> Celkem za paragraf
<br> Svoz a odvoz ostatních odpadu
Nákup ostatních služeb
Celkem za paragraf
<br> Péce o vzhled obce a verejné zelene
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb
Opravy a udržování
Celkem za paragraf
<br> Príjmy a výdaje z fin.operací
Služby penežních ústavu
Celkem za paragraf
<br> 1\:C\\~~i,-J'\'ip.),~rl~ fu 1,?-o1"t'Ii 'i: 'v [,_"\::;'l~~'~~.l} L\~;L '
~~LJi~rj{J:I'e; ~jr,~~ 2S::!f.~1/1
<br> ROZPOCET 2011
str,2/3
<br>,' <.>,<.> "Ui0 naelektronickéui'e~~.<.> <.>
Vyvešenodne: 10,fl ~/1
<br> Sejmutodne:~~ ~~
<br> Paragraf Položka Cástka
<br> 2321
6121 60500,00
<br> 60 500,00
<br> 3111
5321 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> 3113
5321 70 000,00
<br> 70 000,00
<.>
<br> 3399
<br> 5194 10 000,00
5169 4200,00
<br> 14200,00
<br> 3631
5154 45 000,00
5171 11 000,00
<br> 56 000,00
<br> 3722
5169,160000,00
<br> 160 000,00
<br> 3723
5169 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 3745
5021
5139 500,00
5156 19000,00
<br> "-.5169 110000,00
5171 70000,00
<br> 199 500,00
<br> 6310
5163 8 500,00
<br> 8 500,00
<br>
<br> OBEC KLOKOCNÁ ROZPOCET 2011
str.3/3
<br> Výdaje Paragraf Položka Cástka
<br> Cinnost místní správy 6171
<br> Celkem výdaje
<br> Platy zamestnancu
Odvody soc.poj <.>
Odvody zdr.po <.>
Odvody zak.poj <.>
Ostatní osobní výdaje
Nákupmateriálu
Elektrickáenergie
Služby pošt
Služby telekomunikacía rad <.>
Nákup služeb
Opravya udržování
Pohoštení
Platby daní a poplatku
Celkem za paragraf
<br> Neinv.transfery verejné rozp.úrovne
Sdružení RJ
MAS
Celkem za paragraf
<br> Rekapitulace:
<br> Prijmy:
Výdaje
Rezerva vyrovnání rozpoctu 8115
<br> 1 772 600,00
1 958112,00
-185 512,00
<br> Rozdíl: / OB E C'-.<,>
Schvalll:.<.> {*,*
<br> 00 ~~~~~.~KLO~#:oooo mOOOOOo 00000000
Podpis,dne
<br> 0,00
<br> j~
<br> v
"'
<br> ~:I.""C'1' ft ('" ~.EG" 10.I ~-1A'I! ~c-.<.> t:- r".' )' ~." "',Il' - f;G.::'I;!I'Lc -,i.<.> -
~r=:JI:t.:nTr ~ r' <,>
~lS'l\:t\J ~Q L:;~L~,~ 1,~/{ /!
<br>.<.>.; co,18no na elektronickéI1ucWd8IIo
<br> VYVešenodne: f 0- -1.2Drtl
Sejmuto- <.>
<br> ~-=-- ~( %f7rJ
<br> 5011 105 000,00
5031 26256,00
5032 9456,00
5038 1 200,00
5021 10 000,00
5139 1 500,00
5154 32000,00
5161 500,00
5162 28 000,00
5169 70 000,00
5171 23 000,00
5175 500,00
5362 4000,00
<br> 311412,00
<br> 6409
5329 25 000,00
5329 12000,00
<br> 37 000,00
<br> 1 958 112,00 <,>

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

„iw %? ; ar,; %
<br> úaagggčwá ;;Íf; ŠŠŠŽQŠě g;; ?;šš; Žššš %
<br> $%? 31%; šššžš'ššššžššš Zář ;;sšáašžáfšžšžžsf ;Ěšššřš % 53 žíššš;
<br> „,Wášfžu,“' „.W“ WV; „.\.*'"šf "“$ ' „ ».<.>.<.> „,š „ „„ „i; 1„_ „ „;;,;;.; až; ;aauilž? saam &,a,; %! ;šíáš'ě žšš= C; ;ZŽ'Q) sugaěaážz Ššíšízšííšáššzšššš ;Echmgíwg „% 3333; as:/„;;
<br> ŠŠŠ; z; ŠŠŠ ;;;„ww Ž? 9.323“ ?Žíšáíí <.>
<br> »
<br> 'šš'ššf? Šažyžšššš %ŠĚŠŽ *ššžšššššššíš vsí ;Ěšž ©2335 šílí; ;GŠÍÉŽĚ ív?
<br> ĚÉSÉ u; širš- ššššce:
<br> PE “a? mši gie
<br>.;
<br> „,<.>
<br> “š.—xogpcš-efšašfášsš: ílááyššíĚĚaŠ-ŠJ
<br> É
<br> 3? Ěwzkngm 33 ;? %:
<br> „%;-o
<br> (“\Ě
<br> MWWWQQWWM.<.> „,© MMM/„mw
<br> „ mewwww
<br>.„mů „„
<br> &
<br> „„
<br> _ „„ „w „.<.>,„ „Ž „m,„mmw „w „w ČM
<br> $$$ „Š „% W „www „WW
<br> „ ; „„„mwŽ „; „&$ „„w„;„„„„ $$$; ;
<br> „„„Mw aw mm„„„„„„„©w„©„č„„w „mm „„ „,; „mať „ŠM „mag „w „MW „„„ť „„ 153; „; „ŠM $$$ mw „&%wam
<br> &%;Q „mf „wm Wmťům WM,/„ „„ 33;
<br> „;„ŠŠŠŠ „$% „www %: „imám Q/WĚJW „„ wšwwmwwwww „w „MW.„mw ? „„ vám?; „„,„„„ Šmw „„wwwaxřwr „W & „&&me M
<br> „„
<br> !; w
<br> „;;„wmfťů wmw„ & „„ M „w „ má Mam „„ „DWNWMMWŠ MŠ „&$ $: „,„„W„,v3m „& „imwww M „HMWMÝN „ „„„ ; ;fwmřwmxwiyť.;
<br> %; <;
<br> WWW 3% WW M;;YWM „„WUWMV WQwĚW mm,<.> „M %
<br> „ ;; %$ „w
<br> ;;
<br> „„wwmwwmwg ;; „$$$me
<br> „Ms.„xxx wmwwmxwš „.mmmww „xmmwma „www „ „Ča/W „Wm 3% „„K & „„„Ě„„„ ;: „;
<br> NĚM: „wwmwiwxmw „:X „www MMwmwgw J dwwmwwxwíůx mxmwwwww
<br> ;!
<br> a;) „x
<br> FÉ;
<br> ;.„.$$$:
<br> ? Šážížš-šiáž ???wág? ?? *“ *f*? ???? „ ???,? ???? ?
<br> „ ;,<,> ' Ž; * “A ;; ;;,; ;? ?ž??%%?*%** ???;ž;?;;??ž?? %>? ?? &? ;%?;?*????éžž;? ????žžzá?
<br> **,?zě ??;ž?? ????;* ???? ;; ???? ????gšžž? ???? ???,**;š?*;* ??š%??* ??;„šífžíž š??ž“???*??????:?x* ?? %?šžšgžřjš ???? ??gž??žš*????? ???? ž2?%??; *žšžžžfšžžžžž $%; šžžžšfšžšážž ŠŠŠ; ž?%?*;??%;š * (*)?žžgqšša? &%.ÁŽ; ????žr ??“Žžzž ?i ??;3?%*; ?? ???ž???%??? ???$???$ž??*ž%ž*&* ?š%???ě ??%????;%*??ž " '\3 ;;
<br> ž "*,? Íšžš “Táž říší; ž Žíššš „ ????*ž?;,*Ě;?*??;?,?*;%??,;
<br> ?? ??; ážšžíš ŽŠ? ;.;;;„Ě„,žŽŽ„ ŠŠŠ),„Ž
<br> Šišížžžží? ;?Qíž ????fž??ž
<br> ** %f?????*f ???
<br> ??“žžžž? ?*%?Žš??št?= ????Qz %;,íi ?? Š;?*??Í*;?“? ;*%„ ???? ?,?„?ž?ž;?*;f**?? ??;Ž ????%?;%ší?<? z??*???????z**z ??ž??*?„? ????Ž'?*„*???????Š??šžž?? :; „????_???? %;ížžž? 3,4? ???? ????žzčžšg? ???;a„*??? ?????????ž;;???? ???? &*;*???*;*;* ?š';*zzše;?3**žž ?? ???“%*;*žžžžš%j;é;ž? ???;óž? ??a? ?,???? ????íg? ????3 ?; ;,*,???ž?ž??;?\;Šž*;f ?????žs*,???/„,ž?*3??2??*;ž?;*??? %??žž ???,????ufzg ???o ? „,;?;?*;???;š %?žž©??*ž ?? ;;?ž?%??;?*z;? ?,? ***;Í**,??;?_"? ?? ?j—l%??,????3? ???,? „???ž????;*?*?ž*é ???? ???? ???„žšazu ????Ě????*;*?? ?? ????bžžašš ŠÉŠŠŠĚÍŠÍQ ????žž????*;?? ??
<br> **?**%*; ???žžxžw ?? ??žžžž,???? &*; ??? ????žžp?*?'?* ???? ;?g???*ž?*;;??????ž *;*???*;žj???*„z ž?*„??žg?<?í**; á?šž„????<;;:ž„ ?????š?????-?? ;? ???a?;?*,?a?? ?žÉ??Š??,? ??:š? ;? ????ížž ;:„fš % :;???ž????*;*?? ?? g??*?*???„???g?;*??? %,3%;%%%?? ?? ????š????*;*?? „? ???????ž????š ????Íž? <?*????ž?? ???? ššžišžš? ???,? ??;šž ???,;fágzžžz? žššžžššii;ž;€**??iš ?"%Š???Ěv ??s????'?*: ??zžzs ??? ž?*?%??;?£ží?*%?;??** š%_'šL?Ě€á'šššŠ/š tagy?-w “ *? “ ' * _ 37%
<br> xavax
<br> ŽÝČŠXVĚŠÚŠŽ *“ **“Žš <,>
<br> ?"? :? ";D ;š„ &* &; **:
<br> ?f-gáfšgšiá jgřáčíšgššg—sy;
<br> „„š? ??*???š*šžžš€?žš% ?fšžíéšifi;
<br> gsažéšaíšsš? g:?-.<.> _ %; $$$; až; 3.<.> naha?
<br> ???? mě?? *;*;é?ž;??%??? ???zžžůšžáž ??á'žšgžg ;,??>ž??„?f???,?„ ??;lžž? ??; mawa? ?;<?ž??f:????? rěgžšlžÍž *;*j;*?*<?=;*????' „ ;š;?** ž%ž?*„* ????33 s;?ž????%%??1??*; <,>
<br> iw)
<br> „„.MMMMMMM,M „M.„ „MMM.<.> MMMMMMMMMMMĚM MMMMMMMMMMMM.MMMMMMMM <,>
<br>.M % <.>
<br> „.MMMM._.MMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM M MMMMMMMM MMMMMM „M <.>
<br> )a„„
<br> „„.MMMMMMMMMMÉM.<.> Mama? M MMM.<.>.<.> :.: „»MMMMW % fw.„.„.w„„w.<.>.mm„.wM,wv mm „M.„ „„M „M$ „MMM MMM.<.> „.MMMMMMMMMMMM„„MMMMM.MMM.MÉMMMMMM.„MMMWMMMMMMMM MM MMMWM; Mf „„M„„„„„M„MMM„„MMMM MMMMWM „„„MÝMMMMMMWMMM „„MMMMMMMMm „MM.„MMM „MMM „„„ÉMMWM „MW MMMMMMMMM „„wwwmwkmxm „„Mfwmmmmmóm „„„Mw„„„© „MMM „MMM „„ „MMM MMMMMMMQMMMÁ N „MMMMMMMMMMW MáM „MWÉMMMMMM MMMMMMMMMM „%wa „M „„„MMMMMMMMMMM „MMM M33 „M „ MMMMMMMM > MMMMMMMM „m MMMMMŽMM „MMM MMMMMM „„„„„„o„„„„„„„„M „me% „„MMMMMŠ „„„„„ „„„MMMM „MMMMMMMM MM „MWMWŠM MMMMMMW „MMMWMWMM MMMMMMMMMMMMM „„WMMMMMW wmv „„ MMMMMMMWM MM„M„„„„,M„„„„„„„„,„„„„MMMwmš „„„MXMM „„ MMMMMM „w „MMWMM WM „„MMMMMMMM „MMMM „„„„„„„„„„„ „„M „Mmůmš „„MŠMMMŠ „MMMMMMMMM „„„MMMM <% ŠŠŠ „„„n „M&M „„ „„ŠMM MM „MMMMMM M MMMMM MM ŽMMMMM „M MMMMMM M
<br> W;
<br> &%
<br> MMMMMMMMM „MMM MMMMMM MMMMMM MM „MMMMMMMM „MM M&MMMMM MMMM M M „ „„M„„„„„„„„ „„„„„„„MM„„M„„„„M„„M MŠMMM „M „„„Mwwmw „MMM „M „„ „ŠŠŠ „„M„„„„„„„„„ „MMWMMMM w WQMMMM MWMMMMMMM „&„„ MMMMMMMŠ $$$/„„ MMMMMMMM „& „MMMMM „m MWMMMWMMMM „„ „mě? „.„ÍMWMMMMM „„MMMMM M„„„„„„„ „„My „N?„zmw „fax MMM„„„„©M„MM„„„„„,„„ „%;me „„ „„ „„„x „MMM „.„MMMMQM „m,„wťwmmšumw „„„MMMMMMM „M „M „MMMMMMMM „MMW„„„ ŽŠ; „M %? „.MMMMMM „MMM „ „MMM M.<.>.MMMMM % M
<br> M;?
<br> ÝÍM
<br> „„
<br>.„MMMMMM MMM „MMMMMMM WMĚM % „„
<br> M...

Písemná zpráva

Obecní úřad Klokočná
<br> Klokočná č.61,251 64 Mnichovice Tel <.>,fax: +420 222 352 065,ou.klokocna©scznam.cz
<br> Krajský úřad Středočeského kraje Odbor kontroly
<br> Zborovská 11
<br> 150 21 Praha
<br> Věc: Písemná zpráva o přijatých nápravných opatření k odstranění chyb a nedostatků
<br> Na základě Vámi zpracovaného „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2011" ze dne 6.3.2012 Zastupitelstvo obce Klokočná přijalo soubor nápravných opatření k odstranění chyb a nedostatků \: následujícím znění:
<br> - Předseda finančního výboru PhDr.XXXX XXXXXX (dále jen předseda finančního výboru) zajistí,aby bylo při schvalování rozpočtu uvedeno,zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný,přebytkový nebo schodkový <.>
<br> - Pokladní obecního úřadu XXXXX XXXXXXXXX zajistí,aby obec vyhotovovaia Stejnopisy výdajových pokladních dokladů,které by sloužily jako prvotní doklad pro účtování o pohybech v pokladně,a které by obsahovaly podpisy příjemců hotovosti
<br> » Vedoucí účetní jednotky XXXXX XXXXXXXXX (dále jen vedoucí účetní jednotky) zajistí,aby platby z bankovního účtu byty účtovány souhrnným měsíčním účetním dokladem a zaúčtování jednotlivých plateb by souhlasilo se skutečně provedenými úhradami dle příslušných bankovních výpisů
<br> - Vedoucí účetní jednotky sestaví plán inventur,sestaví inventarizační zprávu,vyhotoví vnitřní předpis účetní jednotky obsahující organizaci a způsob provedení inventarizace,dále vyhotoví inventurní soupis ve stanoveném rozsahu a vytvoří analytické účty
<br> - Vedoucí účetníjednotky sestaví odpisový plán územního celku
<br> — Vedoucí účetníjednotky zaúčtuje vznik dlouhodobého závazku (municipálního úvěru) ve výši 1.800 000 Kč ve chvíli,kdy bude zahájeno čerpání úvěru
<br> - Předseda finančního výboru zajistí sestavení rozpočtového výhledu na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků
<br> - Vedoucí účetní jednotky předloží závěrečný účet obce k projednání zastupitelstvu obce tak,aby byl schválen do 30.června
<br> _ ?fi/L M M UČ
<br> v Klokočná,dne 7.6.2012 ř MVDr.Veronika Danielová ' starostka obce
<br> Přílohy: 1.Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2011 2.Zápis čti/2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná Bod.č.6 „Opatření k nápravě chyb a nedostatků"

Závěrečný účet

v '
<br> Závěrecny účet obce Klokočná za rok 2011
<br> Dle paragrafu 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů <.>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011
<br> Všechny údajejsou položkově uvedeny ve schváleném finálním rozpočtu 2011,včetně všech schválených úprav rozpočtu <.>
<br> Hlavní změny oproti finančnímu plánu a rozpočtu obce nastaly především díky přidělení dotací na výstavbu vodovodu v rámci akce „Region jih" <.>
<br> V základních příjmových položkách — daňové příjmy došlojen k minimálním změnám: Hlavní změny oproti předpokládanému došlo v položkách: - Daň z příjmů fyzických osob — plán 30.000Kč / skutečnost 27.672 Kč - DzP fyz.osob ze zav.— plán 250.000Kč / skutečnost 292.618 Kč - DzP fyz.osob ze sam.vyd.činn.— plán 35.000Kč / skutečnost 49.167 Kč - DzP pr.osob — 300.000Kč / skutečnost 300.760 Kč - Daň z přidané hodnoty — plán 500.000Kč/ skutečnost 664.839 Kč — Daň z nemovitostí — plán 150.000 Kč / skutečnost 138.540 Kč K těmto skutečnostem — změnám došlo na základě skutečného odvodu a přerozdělování daní,které obecní úřad nemůže nijak ovlivnit.Při plánování rozpočtu vždy vycházíme ze skutečných hodnot z minulého roku,které jsme při negativním odhadu již ponížili.2.Hospodářská činnost obce — obec pronajímá budovu hostince Výnosy od povídají plánovaným (42.000Kč/ rok).3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> - V rámci výstavby vodovodu v rámci sdružení obcí „Region jih“ obdržela obec dvě dotace:
<br> A.Investiční dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 840.000Kč.Tato dotace nebyla v roce 2010 na základě smlouvy,která to umožňuje využita.Dotace bude využita a vyúčtována v roce 2012 <.>
<br> B.Investiční dotaci z Mze ve výši 2441000 Kč,která byla v roce 2011 využita a řádně vyúčtována v této výši <.>
<br> 4.Přezkoumání hospodaření obce
<br> Je prováděno periodicky kontrolním odborem Krajského úřadu pro Středočeský kraj.Připomínky jsou vždy zapracovávány a odstraňovány.Výsledky jednorázového přezkoumání ze dne 6.3.2012 (viz.příloha,která je vyvěšena spolu s návrhem tohoto závěrečného účtu) — byly zjištěny následující chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (& 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.): při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno,zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný,přebytkový nebo schodkový,obec nevyhotovovala stejnopisy výdajových pokladních dokladů,které by sloužily jako prvotní doklad pro účtování o pohybech vpokladně,a které by obsahovaly podpisy příjemců hotovosti,o platbách z bankovního účtu bylo účtováno souhrnným měsíčním účetním dokladem,kdy datum zaúčtování jednotlivých plateb nesouhlasilo se skutečně provedenými úhradami dle příslušných bankovních výpisů,nebyl sestaven plán inventur,nebyla sestavena inventarizační zpráva,nebyl vyhotoven vnitřní předpis účetní jednotky obsahující organizaci a způsob provedení inventarizace,inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu,územní celek nevytvořil analytické účty,případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem.Dále byly zjištěny nedostatky spočívající (& 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.): odpisový plán územního celku podepsaný vedoucím účetní jednotky nebyl sestaven,obec neúčtovala o vzniku dlouhodobého závazku (municipální úvěr) ve výši 1.800 000 Kč <.>,rozpočtový výhled nebyl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a závěrečný účet obce nebyl projednán zastupitelstvem obce do 30.června 2011 <.>
<br> Zastupitelstvo obce přííalo soubor nápravných opatření kodstranění chyb a nedostatků v následujícím znění:
<br> - Předseda finančního výboru PhDr.XXXX XXXXXX (dále jen předseda finančního výboru) zajistí,aby bylo při schvalování rozpočtu uvedeno,zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný,přebytkový nebo schodkový <.>
<br> - Pokladní obecního úřadu XXXXX XXXXXXXXX zajistí,aby obec vyhotovovala Stejnopisy výdajových pokladních dokladů,které by sloužily jako prvotní doklad pro účtování o pohybech v pokladně,a které by obsahovaly podpisy příjemců hotovosti
<br> - Vedoucí účetní jednotky XXXXX XXXXXXXXX (dále jen vedoucí účetní jednotky) zajistí,aby platby z bankovního účtu byly účtovány souhrnným měsíčním účetním dokladem a zaúčtování jednotlivých plateb by souhlasilo se skutečně provedenými úhradami dle příslušných bankovních výpisů
<br> - Vedoucí účetní jednotky sestaví plán inventur,sestaví inventarizační zprávu,vyhotoví vnitřní předpis účetní jednotky obsahující organizaci a způsob provedení inventarizace,dále vyhotoví inventurní soupis ve stanoveném rozsahu a vytvoří analytické účty
<br> — Vedoucí účetníjednotky sestaví odpisový plán územního celku
<br> — Vedoucí účetní jednotky zaúčtuje vznik dlouhodobého závazku (municipálniho úvěru) ve výši 1.800 000 Kč ve chvíli,kdy bude zahájeno čerpání úvěru
<br> — Předseda finančního výboru zajistí sestavení rozpočtového výhledu na základě
<br> uzavřených smluvních vzt...

Načteno

edesky.cz/d/1618808

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz