« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2009

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. 1

(( Rozpočtové opatření ;: A oprava dotace ze dne 30.4.2009 10.5.2009 Strana 1 z Schvál.rozpočetDůvod Výsledný URSU AU KapPol XXXX Uz Org ZJ Org X ID plátce Změna XXX XX 00 4112 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 231 1O 00 8115 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 oprava dotace oprava dotce 5900,00 -674229,00 5800,00 -674129,00 +100,00 -100,00 ICelkový souhrn za RO : I Příjmy: zvýšení 100,00 - snížení 0,00 = rozdíl 100,00 Výdaje: zvýšení 0,00 - snížení 0,00 = rozdíl 0,00 (-) Financování - změna celkem -100,00 Kontrola 100,00 t.Ý f '1.tJtJI ee ý-,@iJlIl\t:c j-Y {,e ( ! 1,\'," :.- <.>,Jj',\ 1 - _ ".'.'.•I H \.~"'" ~" ",",!,r.<.>,:J,--,<.> ')~~ r-~ I',) [J '~~uL-I:.\'~.<.>,vrtC0 li.::' !\l~~ MUNIS Obecní úřad Klokočná uc.Č,92051

č. 2

~.<.> ( (,lb.f4;& f(,""\j'- I" '-~ --J' I _ <.>,• • '.\'~i(I \l! II""",~ 'Ir,'~r -,! \ \ r ~.' U ~!.-.- <.>,<.> ~,' ~ <.>,:.' "I I.~ ~ OBEC KLOKOČNÁ.fJ 'f\J~-,/1~ ~.<.>.•.'li:'J'; ~ f) rJ@[~(Ji',- ~Q -~'-.L" 4,f NÁVRH NA ÚPRAVU RO Z POČ ET U roku: 2009 Č.2 str.1/2 schváleno dne: vyvěšeno dne: sejmuto dne - -- --- ----- -----.----.-- ------- 'I - - -~- -.-.- ---------J -- -.<.>.<.> ---~ _._-_.- -r------J - -.<.>.<.>.--- Poplatek ze psů 1341 2100,00 900,00 3000,00 Neinvestiční dotace 4111 0,00 3000,00 3000,00 Celkem za paragraf 2100,00 3900,00 6000,00 Příjmy s poskytování služeb TKO 3722 2111 62000,00 70000,00 132000,00 Celkem za paragraf 62000,00 70000,00 132000,00 Využívání a zneškodňování KO 3725 2324 7000,00 3500,00 10500,00 Celkem za paragraf 7000,00 3500,00 10500,00 Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2131 0,00 2000,00 2000,00 Celkem za paragraf 0,00 2000,00 2000,00 Celkem úpravy příjmů 71 100,00 79400,00 150500,00 •,) OBEC KLOKOČNÁ NÁVRH NA ÚPRAVU RO Z POČ ET U roku: 2009 Č.2 str.2/2 Výdaje (pouze navrhované změny) Paraaraf Položka Částka Požární ochrana.dobr.část 5512 Ochrané pomůcky 5132 0,00 2000,00 2000,00 Pohonné hmoty a maziva 5156 0,00 2000,00 2000,00 Celkem za paragraf 0,00 2000,00 2000,00 Zastupitelstvo obcí 6112 Ostatní osobní vvdaie 5021 0,00 1 000,00 1 000,00 Celkem za paragraf 0,00 1000,00 1000,00 Cinnost místní správy 6171 Nákup materiálu 5139 1 500,00 1 500,00 3000,00 Služby pošt 5161 500,00 1 500,00 2000,00 Cestovné 5173 0,00 5000,00 5000,00 Celkem za paragraf 2000,00 8000,00 10000,00 Celkem úpravy výdajů 2000,00 11 000,00 13000,00 Rk' Ie apltu ace: Přílmv: 71100,00 79400,00 150500,00 Výdaje 2000,00 11000,00 13000,00 Rezerva vyrovnání rozpočtu 5115 2154773,74 68400,00 2223173,74 Schválil: ;# <.>,~.- li·,<.> ž-e» / ťút I.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9./.Podpis,dne <.>

č. 3

Rozpočtové opatření Opatření čísío 3
<br>.“
<br> SU AU Kachi XXXX Uz Org ZJ Org X XX plátce Důvod _ __ __ „___—„ _gměpg 231 10 00 4111 0000 98348 0000 000 0000000000 0000000000 Voiby do EP +16 878.00 231 10 00 8115 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 zmena stavu peneznšch pr.na u +429 545,00 231 20 00 2142 6310 00000 0000 000 0000000000 0000000000 příymyz dixňdend +47 703.00 231 30 00 5021 6117 98348 0000 000 0000000000 0000000000 Volby do EP +11 814,00 231 30 00 5032 117 98348 0000 000 0000000000 0000000000 Volby do EP +864,00 231 30 00 5132 5512 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Hasicí-ochr.;mmucjy +18 859,00 231 30 00 5137 3745 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Drobný dlouhmaietek _ +6 000,00 231 30 00 5137 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Drobný dLmajetek +15 000,00 231 30 00 5139 5512 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Hasicí-mateňal +1 000,00 231 30 00 5139 6117 98348 0000 000 0000000000 0000000000 Voíby do EP +12 807,00 231 30 00 5154 3531 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Verejna osvetiení +10 000,00 231 30 00 5154 5512 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Hasicšei.energie +3 000.00 231 30 00 5155 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Pokhmoty +1 618.00 231 30 00 5162 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Služby teta-komunikací +10 000,00 231 30 00 5163 6310 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Služby pemustavu +8 000,00 231 30 00 5169 5512 00000 0000 000 0000000000 0013130001300 Hasicicnakup ostslužeb +9 000,00 231 30 00 5171 3429 00000 0000 000 0000000000 0013000000121 Opravy & udlžování +7 000,00 231 30 00 5171 5512 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Opravy a udlzovaní +11 000,00 231 30 00 5173 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Cestovné +3 000.00 231 30 00 5175 6117 98348 0000 000 0000000000 0000000000 Volby do EP +840,00 231 30 00 5175 8171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 pohoštění +1 000,00 231 30 00 5229 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Transfery nezíska podorganiz +20 000,00 231 30 00 5121 2310 00000 0000 000 1210000000011 0000000000 Vodovod prdekumentce +142 324,00
<br> 231 30 00 5121 2321 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Odvod desíove vody +200 000,00

č. 4

Rozpočtové opatřeni Opatření č.4 3'.11'2.tocO I ~,IZ,ý&l SUA.Ulgl.XXXX Uz Org ZJ Org X XXX XX XX XXXX XXXX 98348 0000 000 0000000000 231 10 00 4122 0000 14004 0000000 0000000000 231 10 00 4222 000000802 0000000 0000000000 231 10 00 8115 0000 00000 0000 000 0000000000 231 20 00 1112 0000 00000 0000 000 OOOOOOOOÓO 231 20 00 2131 3419 00000 0000 000 0000000000 231 20 00 2324 372500000 0000000 0000000000 231 20 00 8901 000000000 0000000 0000000000 231 30 00 5137 6171 00000 0000000 0000000000 231 30 00 5139 221900000 0000000 0000000000 231 30 00 5139 374500000 0000000 0000000000 23130 00 5156 374500000 0000000 0000000000 231 30 00 5163 6171 00000 0000000 0000000000 231 30 00 5163 631000000 0000000 0000000000

Návrh finálního rozpočtu

|
<br> | !
<br> mym _

Finální rozpočet

/
<br> /£í/ ý * ?) 47/71 (,//vÁ/;Q/f/yfó
<br> v v,<.> „ <.>,<,> Datum 15.02.2010 Rozpocet dle funkcnlho trldem
<br> Strana 1 SU AU Kap XXX Uz Org ZP SR UR Skut.Skupina X Oddii 00 Pododdíl 000 Paragraf 0000 231 10 00 0000 00000 0000 000 ZBÚ 1480 644,74 1430 644,74 1480 644,74 231 20 00 0000 00000 0000 000 Přijmový 0,00 0,00 0,00 231 20 00 1111 00000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.250 000,00 250 000,00 222 746,36 231 20 00 1112 00000 0000 000 Daňzpříjmu fyz.osob ze sam.650 000,00 34 676,49 34 676,46 231 20 00 1113 00000 0000 000 Daňz příjmu fyz.osobz kap.22 000,00 22 000,00 26 087,77 231 20 00 1121 00000 0000 000 Daňzpříjmů práv.osob 320 000,00 320 000,00 236 433,92 231 20 00 1211 00000 0000 000 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 500 000,00 493 698,33 231 20 00 1334 00000 0000 000 Odvody za odnětí zemědělské pů 1100000 1100000 1122000
<br> 231 20 00 1337 00000 0000 000 Poplatek zalikvidacikomunáln 0,00 0,00 0,00
<br> 231 20 00 1341 00000 0000 000 Popiatek ze psů 2 100,00 3 000,00 2 400,00 231 20 00 1343 00000 0000 000 Poplatek ze užívání veř.prost 500,00 500,00 050,00 231 20 00 1351 00000 0000 000 Správní poplatky 500,00 500,00 2 600,00 231 20 00 1511 00000 0000 XXX XXX z nemovitosti XX XXX,XX XX XXX,XX 102 955,19 231 10 00 4111 98071 0000 000 Účelová dotace -Vo!by do Parla 0,00 0,00 0,00 231 10 00 4111 98290 0000 000 Nl př.dot.ze všeob.pokl.sp.0,00 0,00 0,00 231 20 00 4111 00000 0000 000 Nl př.dot.ze všeob.p0kl.sp.0,00 3 000,00 0,00 231 10 00 4111 98348 0000 000 Volby do Evropského parlamentu 0,00 13 878,00 16 878,00 231 20 00 4111 98193 0000 000 NI př.dot.ze všeob.pokl.sp.0,00 0,00 0,00 231 10 00 4111 98187 0000 000 NI př.dot.ze všeob.pokl.sp.0,00 0,00 0,00 231 10 00 4111 98193 0000 000 Zaloha na volby do krajů 0,00 0,00 0,00 231 10 00 4112 00000 0000 000 NI př.dot.ze st.r.v rám.s 5 800,00 5 900,00 5 900,00 231 10 00 4122 14004 0000 000 NI.př.transf.od krajů -has 0,00 695,00 695,00 231 10 00 4211 98718 0000 000 inv.př.dot.ze všeobpoklsp 0,00 0,00 0,00 231 10 00 4222 98718 0000 000 Inv.př.doiaca od krajů 0,00 0,00 0,00 231 10 00 4222 00802 0000 000 Inv.př.dotace od krajů 0,00 100 000,00 100 000,00 231 10 00 4222 26341 0000 000 lnv.př.transfery od krajů-do 0,00 0,00 0,00 231 20 00 4229 00000 0000 000 Ost.inv.př.transf.veř.XXX X,XX X,XX X,XX XXX 10 00 8115 00000 0000 000 Změna stavu kr.prostředna úč -574 129,00 307 477,51 0,00 231 10 00 8901 00000 0000 000 Open.penězúčtů organbezch 0,00 0,00 0,00 231 20 00 8901 00000 0000 000 Openz penězúčtú organbez ch 0,00 2 000,00 5 000,00 Za paragraf 0000 2 665 415,74 Kč 3 152 271,74 Kč 2742 595,80 Kč 102,90 87,00 Za pododdil 000 2 665 415,74 Kč 3 152 271,74 Kč 2 742 595,80 Kč 102,90 87,00 za oddil 00 2 505 415,74 Kč 3 152 271,74 Kč 2 742 595,80 Kč 102,90 102,90 Za skupinu 0 2 555 415,74 Kč 3 152 271,74 Kč 2 742 595,80 Kč 102,90 87,00 (1753 Í-ZO i.4 32044 0731“ oejmutnm,_;1.<.> - ;.J :_J'A :
<br>.<.> <.>,<,> „,„,Datum 15.02.2010 Rozpocet dle funkcmho trldem
<br> Strana 2 SU AU Kap XXX Uz Org ZP SR UR Skut.Skupina X Oddíl 22 Pododdíl 221 Paragraf 2212 '231 30 00 5021 00000 0000 000 Ostatní osobní výdaje ' 0,00 0,00 0,00 231 30 00 5169 00000 0000 000 Nákup služeb j.n.700000 0,00 0,00 231 30 00 5171 00000 0000 000 Opravyaudržování 907100 0,00 0,00 231 30 00 6121 00000 0000 000 Budovy,halyastavby 0,00 0,00 000 Za paragraf 2212 16 071,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 Paragraf 2219 É1 30 00 5139 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.-0držbas 0,00 3060.00 306000 231 30 00 5169 00000 0000 000 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 231 30 00 5171 00000 0000 000 Správaaúdlžba ohodnikůpest 0,00 0,00 0,00 231 30 00 6121 00000 0000 000 Budovy,haiyastavhy 0,00 0,00 0,00 Za paragraf 2219 0,00 Kč 3 080,00 Kč 3 080,00 Kč 0,00 100,00 Za pododdíl 221 16 071,00 Kč 3 060,00 Kč 3 080,00 Kč 19,15 100,00 Pododdíl 222 Paragraf 2221 —231 30 00 5171 00000 0000 000 Opravyaudržovaní ' 0,00 0,00 0,00 231 30 00 5193 00000 0000 000 Výdaje na dopravní územní obsl 0,00 0,00 0,00 231 30 00 6121 00000 0000 000 Cesta "Za Filou " 0,00 0,00 0,00 Za paragraf 2221 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 Za pododdíl 222 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 Za oddíl 22 16 071,00 Kč 3 060,00 Kč 3 000,00 Kč 19,16 19,10 Oddíl 23 Pododdil 231 Paragraf 2310 " 231 30 00 5169 00000 0000 000 Nákup služeb j.n._ _" 0,0? _ Ěo— ř' W) 231 30 00 5171 00000 0000 000 Opravyaudržování 0,00 0,00 0,00 231 30 00 5362 00000 0000 000 Platbydaniapoplatků-vodovod 0,00 0,00 0,00 231 30 00 6119 00000 0000 000 Nákup nehmotné investičního ma 0,00 0,00 0,00 231 30 00 6121 00000 0000 000 Budovy,halyastavby-vofovod.0,00 142 324,00 142 324,00 231 10 00 6349 00000 0000 000 Inves.dotace veřejrozpmísin 0,00 0,00 68 904,00 231 30 00 6349 00000 0000 000 lnve5.dotaoe veře].rozp_místn 250 000,00 250 000,00 137 608,00
<br> Za paragraf 2310 250 000,00 Kč 392 324,00 Kč 349 036,00 Kč 139,60 88,97
<br> Za pododdíl 231 250 000,00 Kč 392 324,00 Kč 349 030,00 Kč 139,60 66,97
<br> Rozpočet dle funkčního třídění
<br> Datum 15.02.2010
<br> Strana 3 SU AU Kap XXX Uz Org ...

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

I Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
15021 Praha 5
<br> Číslo jednací: 112579/2009/KUSK
Spisová značka: SZ_10463 612009/KUSK
<br> Stejnopis č.2-
<br> Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření
v <,>
<br> obce KLOKOCNA
IČ 00472034
za rok 2009
<br> Dílčí přezkoumání vykonal:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne XX.XX.2009
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: K1okočná
Klokočná 61
251 64 Mnichovice
<br> Obec zastupovali:
Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX - místo starosta
Ing.XXXXX XXXXXX - člen zastupitelstva <,>
<br> předseda finančního výboru
XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,zejména:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
- ručení za závazky fyzických a právnických osob
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- účetnictví vedené územním celkem
- hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným
příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku
<br>
<br> Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období od
1.1.2009 do 20.10.2009 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
• rozpočtový výhled obce na r.2006 - 2011 (schváleno zastupitelstvem obce - dále jen
<br> ZO dne 19.5.2008)
Pravidla rozpočtového provizoria
• schválená ZO dne 15.12.2008
<br> Návrh rozpočtu
• zveřejněný od 16.1.2009 do 6.2.2009
<br> Schválený rozpočet
• rozpočet obce na rok 2009 schválený na jednání ZO dne 9.2.2009
<br> Rozpočtová opatření
• Č.1 schválené za dne 28.4.2009
• Č.2 schválené za dne 22.6.2009
• Č.3 schválené za dne 28.9.2009
<br> Závěrečný účet
• závěrečný účet obce Klokočná za rok 2008,který byl projednán za dne 22.6.2009,a to
<br> s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "s výhradami"
Faktura
• došlé faktury Č.290018 - 290057
• vystavené faktury Č.290001 - 290003
<br> Účetní doklad
• k základnímu běžnému účtu obce Č.802120110100 vedenému u Komerční banky a.s <.>,a
<br> to doklad Č.110024 ze dne 3.6.2009 - Č.110039 ze dne 30.9.2009
• k došlým fakturám,doklad Č.710018 ze dne 6.4.2009 - Č.710057 ze dne 30.9.2009
• k vystaveným fakturám,doklad Č.810001 ze dne 31.3.2009 - Č.810003 ze dne 7.9.2009
<br> Pokladní doklad
• pokladní doklady za období červenec - srpen 2009,a to:
<br> - příjmové pokladní doklady Č.P00000083 ze dne 13.7.2009 - Č.P00000089 ze dne
31.8.2009
- výdajové pokladní doklady Č.V00000049 ze dne 13.7.2009 - Č.V00000062 ze dne
31.8.2009
<br> Bankovní výpis
• základního běžného účtu obce Č.8021201/0100 vedeného u Komerční banky a.s <.>,a to
<br> bankovní výpis Č.24 ze dne 15.6.2009 - Č.39 ze dne 28.9.2009,výpisy jsou periodické
týdenní
<br> Účtový rozvrh
• pro rok 2009
<br> Příloha rozvahy
• sestavená ke dni 30.9.2009
<br> Odměňování členů zastupitelstva
• XXXXXX XXXXX,neuvolněný starosta obce
• Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX,neuvolněný mÍstostarosta obce
• XXXXXXXXX XXXXX,neuvolněný člen za,předseda kontrolního výboru
• XXXXXXXX XXXXXX,neuvolněný člen za,předseda stavebního komise
<br> 2
<br>
<br> I
<br> Účetní deník
• za období 6-9/2009
<br> Pokladní kniha (deník)
• za rok 2009
<br> výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sestavený ke dni 30.9.2009
<br> Rozvaha
• sestavená ke dni 30.9.2009
<br> Mzdová agenda
• výplatnice za období 7-9/2009
<br> Kniha odeslaných faktur
• za rok 2009
<br> Kniha došlých faktur
• za rok 2009
<br> Dohody o provedení práce
• Danuška lndrová,ze dne 1.7.2009 - vedení pokladny,administrativní práce
• XXXX XXXXXXXX,ze dne X.X.XXXX - administrativní práce
• XXXXX XXXXXXXXX,ze dne X.X.XXXX - kontrola zaúčtování,rozpočtu
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 15.12.2008,12.1.2009,9.2.2009,30.3.2009,28.4.2009,22.6.2009 a 28.9.2009 -
<br> nepřezkoumáváno,použito podpůrně
Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
• ze dne 13.7.2009,doručená KÚ dne 22.7.2009
<br> Vnitřní předpis a směrnice
• soubor směrnic obce Klokočná platných pro rok 2009
<br> V kontrolovaném období Obec Klokočná,dle prohlášení místostarosty obce,nehospodařila
s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob <,>
nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,darovací,nájemní
smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo
poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o poskytnutí do...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' rozpočtový výhled obce na r.2006 _ 2011 (schváleno zastupitelstvem obce - dále jen ZO dne 19.5.2008) Pravidla rozpočtového provizoria ' schválená ZO dne 15.12.2008 Návrh rozpočtu ' zveřejněný od 16.1.2009 do 6.2.2009 Schválený rozpočet ' rozpočet obce na rok 2009 schválený na jednání ZO dne 9.2.2009 Rozpočtová opatření.1 schválené ZO dne 28.4.2009.2 schválené ZO dne 22.6.2009 3 schválené ZO dne 28.9.2009.4 schválené 20 dne 21.12.2009 Závěrečný účet ' závěrečný účet obce Klokočná za rok 2008,který byl projednán ZO dne 22.6.2009,a to s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „s výhradami“ ' Příloha rozvahy ' sestavená ke dni 30.9.2009 a 31.12.2009 Pokladní kniha (deník) ' za rok 2009 Hlavní kniha ' za období 12/2009 Pokladní doklad ' pokladní doklady za období červenec — srpen 2009,ato: - příjmové pokladní doklady č.P00000083 ze dne 13.7.2009 — č.P00000089 ze dne 31.8.2009 - výdajové pokladní doklady č.V00000049 ze dne 13.7.2009 — č.V00000062 ze dne 31.8.2009 * Kniha došlých faktur ' za rok 2009 Odměňování členů zastupitelstva ' XXXXXX XXXXX,neuvolněný starosta obce ' Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX,neuvolněný místostarosta obce ' XXXXXXXXX XXXXX,neuvolněný člen ZO,předseda kontrolního výboru ' XXXXXXXX XXXXXX,neuvolněný člen ZO,předseda stavebního komise Evidence majetku ' vedená v PC Inventumí soupis majetku a závazků ' složka inventarizace majetku,pohledávek a závazků obce k 31.12.2009 Bankovní výpis ' základního běžného účtu obce č.8021201/0100 vedeného 11 Komerční banky a.s <.>,a to bankovní výpis č.24 ze dne 15.6.2009 — č.39 ze dne 28.9.2009,výpisy jsou periodické týdenní Faktura ' došlé faktury č.290018 - 290057 ' vystavené faktury č.290001 - 290003
<br> 0<
<br> 04
<br> O< pt
<br> „luh
<br> m

Závěrečný účet

\
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2009
<br> Dle paragrafu 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů <.>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
<br> Všechny údaje jsou položkově uvedeny ve schváleném finálním rozpočtu 2009,včetně všech schválených úprav rozpočtu <.>
<br> Hlavní změny oproti finančnímu plánu a rozpočtu obce nastaly v příjmové části rozpočtu!
<br> Přestože byl pokles již v rozpočtu odhadnut,tak celkový pokles byl mnohem vyssr
<br> Hlavní změny oproti předpokládanému došlo v položkách:
<br> - DzP fyz.osob ze zav.— plán 250.000Kč / skutečnost 222.748Kč
<br> - DzP fyz.osob ze sam.vyd.činn.— plán 650.000Kč / skutečnost 34.676Kč
<br> DzP pr.osob — 320.000Kč / skutečnost 236.434Kč
<br> K těmto skutečnostem — změnám došlo na základě skutečného odvodu a přerozdělování daní,které OU nemůže nijak ovlivnit.Při plánování rozpočtu vždy vycházíme ze skutečných hodnot z minulého roku,které jsme při negativním odhadu již ponížili <.>
<br> Ostatní příjmy/výdaje — změny
<br> - Položka Budovy,XXXX a stavby — Přestavba autobusové garáže na budovu nového úřadu — plán O,-Kč / skutečnost 170.000Kč <.>
<br> — Existence tohoto příjmu/výdaje závisí na schválení a přidělení dotace.Proto vždy v plánu O,- Kč a následuje úprava dle skutečnosti <.>
<br>.Hospodářská činnost obce
<br> - obec pronajímá budovu hostince Náklady a výnosy odpovídají plánovaným (42.000Kč / rok) <.>

Načteno

edesky.cz/d/1618806

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz