« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2008

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet

5.Přezkoumání hospodaření obce Je prováděno periodicky kontrolním odborem Krajského úřadu.Připomínky jsou vždy zapracovávány a odstraňovány.Výsledky dí/čího přezkoumání ze dne 20.10.2008 a 25.3.2009 (viz.pří/oha,která je vyvěšena spolu s návrhem tohoto závěrečného účtu)- všechny opravitelné nedostatky byly odstraněny,zůstala jediná zpětně neopravitelná závada a to "nebyla provedena řádná inventarizace účtu 031 Pozemky".Proto bylo přijato systémová opatření na náprav: "Každý XXX XXXX prováděna aktualizace inventarizace účtu XXX dle aktuálního '~'\'N" ~X::'.<.> ".': ! tf,r: 2 -oI1,n?." •• 1 <.>,I \.',r 1Í7' t.!/ v:~,!!-." ',<,> _.J,j~Jj~J;j'l~jDN~!~ \<6',~ ~' Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2008 Dle paragrafu 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů.1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 Všechny údaje jsou položkově uvedeny ve schváleném finálním rozpočtu 2008,včetně všech schválených úprav rozpočtu.K překročení plnění daňových příjmů došlo v položkách: - DzP fyz.osob ze zav.- plán 214.400Kč / skutečnost 294,728,60Kč - DzP fyz.osob ze samo vyd.činn.- plán 106,OOOKč/ skutečnost 667.300,57Kč - DzP fyz.osob z kap.výn.- plán 15.OOOKč/ skutečnost 22.380,98Kč - DzP pro osob - 258,OOOKč/ skutečnost 320,609,94Kč '-J K těmto skutečnostem - změnám došlo na základě skutečného odvodu a přerozdělování daní,které OU nemůže nijak ovlivnit.Při plánování rozpočtu vždy vycházíme ze skutečných hodnot z minulého roku.2.Ostatní příjmy/výdaje - změny - Položka Budovy,XXXX a stavby - Přestavba autobusové garáže na budovu nového úřadu - plán O,-Kč / skutečnost 231.762,85Kč.3.Hospodářská činnost obce - obec pronajímá budovu hostince Náklady a výnosy odpovídají plánovaným (42.000Kč / rok).4.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu - Dotace POV - 134.000Kč,tato dotace byla vyčerpána a řádně vykázána v rozpočtu obce.Provedeno závěrečné vyúčtování této dotace a předáno na MÚ Říčany.\."d/ ~~=:-i' J ',<.>,~ -~: "f",~-,'" ~.~ " /-'1,~iot \.\ !~,<,> ;,<.> J~~'''10~0 uu,~~ /,fr UJ&9 [li;,(,:u1~9 Navrhujeme tímto schválit usnesení v tomto znění: schvalujeme závěrečný účet 2008 s výhradami - schváleno systémové opatření Realizace každoroční inventerizece pozemků obce <.>

Zpráva o výsledku přezkoumání

j
jt;,_ífC-.fCl-otJ J "
<br>,<,> -.<.> - \Jt-:'I.<.> o~ 7
! p~! - ~
<br>.:» ~;,~\,_,!o,c· toor,r.:~.~Kraj ský úřad Středočeského kraj e
Odbor finanční kontroly
Zborovská 11
15021 Praha 5
<br> SpZn: SZ_10273112008/KUSK
Čj.: 00683/2009/KUSK
<br> Stejnopis e.2-
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> v,v
<br> Obce KLOKOCNA,IC: 00472034
za rok 2008
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 20.10.2008
• 25.3.2009
<br> na základě zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce Klokočná
Klokočná 61
251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXXX XXXXX - starosta
Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX - místo starosta
Ing.XXXXX XXXXXX - člen zastupitelstva <,>
<br> předseda finančního výboru
XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní od
<br> X.X.2008
<br>,Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.Č.42012004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2008
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
<br> • Rozpočtový výhled obce na r.2006 - 2011 (schváleno zastupnelsrvem
ZO dne 19.5.2008)
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
• Pravidla rozpočtového provizoria schválená ZO dne 28.12.2007
<br> Schválený rozpočet,návrh rozpočtu
II Rozpočet obce na rok 2008 schválený na jednání ZO dne 25.2.2008
<br> Rozpočtová opatření
II Rozpočtová opatření č.1 a č.2 schvalovaná ZO
<br> Závěrečný účet
II Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2007,který byl projednán ZO dne 19.3.200 __
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "bez výhrad"
<br> Zápis z jednání rady a zastupitelstva
II Zápisy z jednání ZO v r.2008 - za období od 25.2.2008 do 15.12.2008 (celkem 6
zápisů),ze dne 28.12.2007 (schválení rozpočtového provizoria)
<br> Kniha došlých faktur
II za rok 2008
<br> Rozvaha
II ke dni 30.9.2008 a 31.12.2008
<br> Účetní doklad
II účetní doklad č.920002 ze dne 30.6.2008
<br> Bankovní výpis
II Účetní doklady a výpisy týkající se základního běžného účtu obce č.802120110100
vedeného u Komerční banky a.s <.>,a to bankovní výpis č.30 ze dne 28.7.2008 - č.33 ze
dne 18.8.2008,výpisy jsou periodické týdenní
<br> Kniha odeslaných faktur
II za rok 2008
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
II ke dni 30.9.2008 a 31.12.2008
<br> Účetní doklad
II č.920006 z 31.12.2008
<br> r-,Pokladní kniha (deník)
II za rok 2008
<br> Pokladní doklad
II Pokladní doklady za období květen - srpen 2008,a to:
- příjmové pokladní doklady č.48 ze dne 5.5.- č.61 ze dne 11.8 <.>
- výdajové pokladní doklady č.21 ze dne 9.5.- č.36 ze dne 18.8 <.>
<br> Evidence majetku
II vedená v PC
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
II složka inventarizace majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2008
<br> Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva
II Odměňovaní členů za v r.2008:
- XXXXXX XXXXX,neuvolněný starosta obce
- Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX,neuvolněný místo starosta obce
- XXXXXXXXX XXXXX,neuvolněný člen za,předseda kontrolního výboru
- XXXXXXXX XXXXXX,neuvolněný člen za,předseda stavebního komise
<br> II Výplatní listiny za období červen - srpen/2008
<br> 2
<br>
<br> Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Smlouva o poskytnuti účelové dotace z Programu obnovy venkova z
Středočeského kraje ev.č.smlouvy 3562/REGI2008,uzavřená dne 25.8.20CL <.>
poskytnutí investičhi dotace na realizaci projektu "Výstavba budovy Obecního.~
další etapa" v maximální výši l34.000,- Kč
<br> • Závěrečné vyhodnocení akce dotované z Programu obnovy venkova z rozoočm
Středočeského kraje ze dne 16.2.2009
<br> Vnitřní předpis a směrnice
• Soubor směrnic obce Klokočná platných pro rok 2008
<br> Zápis z jednání výborů fmančního a kontroiního
• Zápisy z kontrol finančního výboru ze dne 4.2.a 14.7.2008
• Zápis z kontrol kontrolního výboru ze dne 11.2.a 22.9.2008
<br> Přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
• Písemná informace o nápravných opatřeních ve smyslu ust.§ 13 odst.1 písmo b) zák.c <.>
42012004 Sb <.>,v platném znění,ze dne 31.3.a 16.6.2008
<br> V kontrolovaném období obec,dle prohlášení starosty obce,nehospodařila s majetkem státu
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a
nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o
výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo
půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku <,>
smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupila ani neprodala cenné papíry <,>
obligace,neuskutečnila majetkové vklady,uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu
(§ 12 odst.6 zák.č.13712006 Sb.) <.>
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Klokočná
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené p...

Načteno

edesky.cz/d/1618805

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz