« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení záměru pronájmu pozemku p.č.3006/9 v k.ú.Lipence

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení záměru pronájmu pozemku p.č.3006/9 v k.ú.Lipence

Záměr o pronájmu části pozemku č.parc.3006/9,ul.U Berounky,Praha- Lipence
<br> Hlavní město Praha
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
<br> 155 31 Praha-Lipence,K Obci 47,IČ 241431,www.Praha-Lipence.cz,mu.lipence@tiscali.cz,fax 25792 2641,tel 25792 1167
<br> SDĚLENÍ ZÁMĚRU o pronájmu pozemku
Městská část Praha Lipence <,>
v souladu se zák.č.131/2000 Sb.o hl.městě Praze,po projednání a usnesení Rady č.14/6-2015 ze
dne 8.6.2015 <,>
sděluje záměr pronajmout část pozemku č.parc.3006/9 (celkem 1684 m2),k.ú.Lipence,který je ve
vlastnictví hl.města Prahy,svěřené Městské části Praha Lipence <.>
1.Předmět pronájmu
Předmětem pronájmu je část pozemku o výměře cca 250 m2 z pozemku č.parc.3006/9 <.>
2.Odůvodnění pronájmu
Pozemek parc.č.3006/9 slouží jako přístup k vodoteči pro jejího správce a občany; vlastník pro něj
nemá jiné využití <.>
O pronájem projevila písemně a vážně
- spol.impian.cz s.r.o <.>,IČ 02316170,Kazín ev.č.224,zastoupená jednatelem,Michalem
Kolářem,20.5.2015(dne 20.5.2015 o část pozemku s výměrou cca 875m2)
- Pražské Benátky,s.r.o <.>,IČ 25759051,Platnéřská 191/4,Staré Město,110 00 Praha 1 (dne 3.6 <.>
2015 o část pozemku o výměře cca 200m2)
Pronájem větší části pozemku č.3006/9 byl zveřejněn předchozími dvěma záměry a smlouvy na části
pozemků s výměrami 152 m2 až 542 m2 byly radou projednána a schváleny <.>
3.Popis místa a umístění pronajímaného pozemku
Poz.č.parc.3006/9 leží mezi pobřežní čárou Berounky a pozemky soukromých vlastníků rekreačních
staveb (chat) s pozemky nebo pozemků bez staveb přístupnými z ulice U Berounky <.>
Pronajímaná část pozemku č.3006/9 přiléhá k poz.č.3011 3012,které jsou přístupné z ulice u
Berounky <.>
Pozemek k pronájmu nemá pravidelný tvar,není geometricky oddělen,vytyčen,oplocen,nejsou na
něm žádné stavby nebo zařízení pronajimatele (městské části) <.>
4.Cena pronájmu
Nájemné bude stanovena obdobně,jako u ostatních pronajímaných částí tohoto pozemku <,>
s přihlédnutím k veřejné službě a dohodou,též podle nabídek zájemců <.>
5.Doba pronájmu
Pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou,oboustranně,2 měsíce <.>
6.Užívání pozemku
Pronajímaný pozemek,resp.jeho část,uvedená ad.3.záměru
- bude povinen nájemce udržovat ve stavu přiměřeném jeho charakteru a současnému stavu <,>
s výjimkou mimořádných událostí (např.důsledků záplav)
-nelze oplocovat,podél vodoteče musí být zachován volný průchod
-nelze zastavovat,provádět na něm terénní nebo obdobné úpravy,využívat k parkování vozidel
-nelze využívat ke komerčním účelům <.>
7.Další informace a podmínky
<br> Záměr o pronájmu části pozemku č.parc.3006/9,ul.U Berounky,Praha- Lipence
Žadatel doloží právní vztah (právo vlastnické,nájemní,výpůjční,…) k poz.parc.č <.>,3012 nebo 3011 pro
zajištění přímého přístupu z ulice U Berounky k přístavišti poz.3006/9,břehu Berounky <.>
Při rozhodování o pronájmu bude zohledněn společenský a veřejný zájem a jako další hledisko cena
nájmu <.>
K datu uzavření nájemní smlouvy nájemce složí na účet pronajimatele kauci ve výši max.3 měsíčních
nájmů k pokrytí případných nedoplatků nájmu,škod apod <.>
Kauce je vratná,zúčtovatelná při ukončení nájmu nebo ke škodám a nedoplatkům nájemného
Cena pronájmu bude od roku 2017 upravena podle míry inflace roku předchozího <.>
Nájemní smlouva může být uzavřena po projednání v orgánech samosprávy a to nejdříve po 15ti
dnech od zveřejnění tohoto záměru <.>
Námitky proti tomuto záměru nebo doplnění nabídek lze podat s odůvodněním pouze písemně na
adresu Úřadu MČ Praha Lipence,K Obci 47,155 31,nejpozději do patnácti dnů po zveřejnění tohoto
záměru <.>
Vyhlašovatel tohoto záměru může řízení o pronájmu části pozemku č.3006/9 zrušit i bez uvedení
důvodu <.>
<br> V Praze Lipencích dne 9.června 2015
XXXXXX XXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.6.2015
Sňato dne: 2.7.2015
Zveřejněno na www.Praha-Lipence.cz <.>

Načteno

edesky.cz/d/161794

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz