« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru "EXIT 4 D1 a dopravní připoje...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodlouzeni_platnosti_stanoviska.pdf

V Praze dne: 21.března 2018
Čj.: MZP/2018/710/376
Vyřizuje: Ing.Horynová
Tel.: 267 122 385
<br>
<br>
<br>
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA
<br> K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(vydaného pod č.j.: 85075/ENV/12 dne 15.října 2012
<br> (dále jen „stanovisko EIA“))
<br>
podle § 9a odst.4 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br>
Identifikační údaje:
<br> Název záměru:
<br> EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Výstavba dálniční mimoúrovňové křižovatky na dálnici D1 v km 3,756 v místě
křížení s Vesteckou spojkou.Dále je součástí stavby navazující část Vestecké spojky
od Exitu 4 D1,až po vjezd do připravované západní komerční zóny Průhonice (dále
jen „ZKZP“) v délce cca 500 m včetně vjezdu do ZKZP a zárodku pokračování
Vestecké spojky ve směru ke křižovatce silnice II/603 s přivaděčem na Silniční okruh
kolem Prahy ve Vestci <.>
Umístění záměru:
kraj: hlavní město Praha,Středočeský
obce: Praha,Průhonice
k.ú.: Šeberov,Újezd u Průhonic,Hole u Průhonic
Obchodní firma oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
IČ: 65 99 33 90
<br> Záměr „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“
naplnil dikci bodu 9.3 (Novostavby,rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic)
kategorie I přílohy č.1 k zákonu (ve znění účinném ke dni vydání stanoviska EIA) <.>
Dle § 9a odst.4 zákona byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA
vydaného s platností na 5 let pod č.j.: 85075/ENV/12 dne 15.října 2012,tedy
platného do 15.října 2017.Žádost zástupce oznamovatele záměru o prodloužení
platnosti stanoviska EIA byla ještě v době platnosti vydaného stanoviska EIA
dne 2.června 2017 doručena na Ministerstvo životního prostředí,odbor posuzování
<br>
<br> 2/10
<br> vlivů na životní prostředí a integrované prevence.Součástí žádosti je dokument
s názvem „Podklad k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska MŽP dle zákona
k záměru „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“
(EIA SERVIS s.r.o <.>,RNDr.Vojtěch Vyhnálek CSc <.>,květen 2017,České Budějovice) <.>
Předložený dokument byl na žádost Ministerstva životního prostředí doplněn
dne 5.12.2017,24 1.2018 a 7.2.2018 <.>
<br> Na základě předložené žádosti dospělo Ministerstvo životního prostředí <,>
jako příslušný úřad podle § 21 zákona k závěru,že u záměru
<br>
<br>
„EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“
<br>
nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a XXXXX
posuzování,v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené
významné vlivy na životní prostředí,a platnost stanoviska EIA vydaného pod
č.j.85075/ENV/12 dne 15.října 2012 se v souladu s § 9a odst.4 zákona
prodlužuje o 5 let,tedy do 15.října 2022 <.>
Odůvodnění:
<br> Součástí žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA je dokument
s názvem „Podklad k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska MŽP dle zákona
k záměru „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“
zpracovaný RNDr.Vojtěchem Vyhnálkem CSc.(držitelem autorizace dle § 19
zákona) v květnu 2017 (doplněný dne 5.12.2017,dne 24 1.2018 a dne 7.2.2018) <.>
Text dokumentu obsahuje vyhodnocení změn v dotčeném území.Do současné doby
nebylo zahájeno žádné navazující řízení k předmětnému záměru <.>
Popis změn v dotčeném území:
Obyvatelstvo
<br> V blízkosti předmětného záměru došlo k výstavbě nových bytových domů
v ulici Pod Formankou a rodinného domu na jihovýchodním okraji Městské části
Praha–Šeberov mezi ulicemi Na Kapličce,Nad Jordánem a K Rozkoši <.>
Předpokládaný počet obyvatel v těchto domech je cca 90.Hluková studie,která byla
součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen
“dokumentace EIA“) již s těmito domy počítala a byly u nich umístěny výpočtové
body.Tyto nové lokality chráněné obytné zástavby tedy byly prověřeny hlukovou
studií (Mertl akustika s.r.o <.>,červen 2011) již v rámci procesu posuzování vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „proces EIA“).V podkladech žádosti
o prodloužení platnosti stanoviska EIA je dále uvedeno,že podle Dopravně
inženýrských podkladů (Technická zpráva komunikací hl.m.Prahy,květen 2017)
(dále jen „DIP TSK 2017“) lze konstatovat,že hluková situace v okolí dálnice D1
a příspěvky dopravy na dálnici D1 a počátečním úseku Vestecké spojky mezi dálnicí
D1 a odbočkou do ZKZP k imisním koncentracím škodlivin v ovzduší budou v roce
2030 nižší,než bylo stanoveno v hlukové a rozptylové studii v dokumentaci EIA pro
rok 2030 (z důvodu výrazně nižších počtů pomalých vozidel a těžkých vozidel).Vyšší
počty pomalých vozidel na počátečním úseku Vestecké spojky se na uvedeném
trendu významně neprojeví (jsou eliminovány poklesem všech vozidel a těžkých
vozidel) <.>
<br> Dle výše uvedeného je zřejmé,že v dotčeném území došlo od doby
pos...

Načteno

edesky.cz/d/1611168

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz