« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Obecn_ z_vazn_ vyhl_ka statut_rn_ho m_sta Brna _.4/2015 (M_stsk_ policie)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecn_ z_vazn_ vyhl_ka statut_rn_ho m_sta Brna _.4/2015 (M_stsk_ policie)

oi/
<br> _;:s
W
<br> SrATUrÁRNí MĚSTO BRNO
<br> ops-má závzsáívá vvoíáš š./Zoís
<br>
<br> ápíoá mění oheooë sávááoá vyhlášky íoěsíá Brno ě.l/wáż,Eší'eso-o se ve měsíá íšvoă síííáojo
<br> másísišá poííoie podle Záicoos š,SŠE/ííšáš Sb <.>,ve snění oheeoě áávázoá vyhíášlflšy měsís.Bros
<br> č.íf'š/wí-ìo á ohocoă áávámýsh vyhlášek Státoíároího města.Emo č,[ví/ZEMĚ,íí/Žíiíll,Žáflżílílż <,>
dlżllíìš,lì/Zílílá,<.> í/Zílíí,Zlżílíż á 2/2015
<br>
<br> Rada města Brna,na Základě usnesení Zastupitelstva města Brna 27/04 konaného dne 17.3.'2015 <,>
vydává úplne' znění této obecně Závazné vyhlášky:
<br> Článek l
<br> l.Sídlem Městská policie Brno jo Štefánikova 43,Brno <.>
<br> 2.Městská policie Brno je orgánem města,který zřizuje a Zrušuje Zastupitelstvo město.Brna
obec-ně závaznou vyhláškou Statutárního města Brna <.>
<br> 3.Městská policie Brno působí na území Statutárního města Brna.Na Zákládě veřejnoprávní
Smlouvy může vykonávat Své pravomoci i na území jiné obec nebo obcí <.>
<br> Článek Z
<br> l.Městská policie Brno při Zabezpečováni místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších
úkolů podle Zákona o obecní policii I) nobo zvláštního zákorıázì* 3l:
<br> á) přispívá.k ochraně a bezpečností osob a majetku <,>
<br> b) dohlíží na dodržování pravidel občanského Soužití <,>
<br> c) dohlíží na dodržování obecně 'závazných vyhlášek á nařízení města Brna <,>
<br> d) Se podílí v rozsahu stanoveném zvláštním předpiseın2)` 3) ná dohledu na bezpečnost
á plynulost provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> e) Se podílí na dodržování právních předpisů O ochraně veřejného pořádku o.v rozsahu svých
povinností a.oprávnění Stanovenýoh tímto“ nebo Zvláštním zákoocm činí opatření k jeho
obnovení 3) <,>
<br> í) Sie podílí' na prevenci kriminality v městě Brně.<,>
<br> g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvíchB-l v městě Brně <,>
<br> h) odháíuje přestupky á jine' Správní delikty,jejichž projednávání jo v působnosti města Brno <,>
<br>
<br> 'i Zákon ČNR cÄ 553/1991 Sb <.>,o obecní policii.ve znění pozdějších :men o doplňků
l' zákon Č.JSĎHZOGG Sb.<.> o provozu na pozemních komunikacích,vo 'zneni pozdějších Zmërı a (lopírˇıkú
<br> "-' zákon ČNR o.200:*1990 Sb <.>,o přestupcícłí,ve znění pozdějších Zmen a doplňků
<br> Strana 2 (celkom 5)
<br>
<br> s'rArUTÁRNí MĚSTO BRNO
<br> osobní: závazná vanÁšKa tri/Zora
<br> úplne' znění obecně závazné v_\,›`hláškyg města Brna o.íílílíiíł.kterou se ve městě Brně Zrizuje nıcstsí-.<.>.á policii.-
podle zákona c.5.53.3199! Sb.<.> ve zneni obecne závazné vyhlášky města Brna Č.í3.<.> -"ˇl99o a obecne závazných \‹`_\.fí`zlašeít
statutč'ırniho města Brna ˇ'l.›"20l)l,l l.-"'2íl() i,25.-"22l.lí12.452005.íÉí'ĚlltlS,l.n-"`20l l,2520i? a 2920 í 5
<br> i) poskytuje za účelem Zpracování Statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje
o Městské policii Brno <.>
<br> 2.Městská policie Brno v rámci plnění svých Zákonných úkolů dle článku 2 odst.1 této vyhlášky
dz'í
<br> 3th
'Q
<br> a) přispívá k ochraně majetku.s využitím pultu centrální ochrany <,>
<br> b) rozhoduje o odstranění vozidla na pozemní komunikaci na náklad jeho provozo -'atele podle
zvláštního zákonem <,>
<br> c) podílí Se na provozu městského kamerového systému <,>
<br> d) podílí se na realizaci úkolů integrovaného záchranného Syste'mu <,>
<br> e) plní další úkoly dle usnesení Zastupitelstva města Brna,Rady města Brna a příslušné rady
městské části <.>
<br> 3.í<í Městské policii Brno jsou organizačně Zaěíeněny další samostatné činnosti:
<br> a) provozování útulku pro opuštěná zvířata a provádění odchytové a asanacní Služby
prostřednictvím Útulku pro Opuštěná Zvířata a odchytovou a asanační službu <,>
<br> b) zjišťování a prosazování kázně a pořádku na úseku Stavebního řádu prostřednictvím
Stavební policie <.>
<br> Článek s
<br> l.Primátor města Brna řídí Městskou policii Brno.Některé.úkoly při řízení Městské policie Brno
v rozsahu odst.2 tohoto clánku plní určený strážník -~ ředitel Městské policie Brno <.>
<br> 2.Ředitel'lvíěstskě policie Brno se pověřuje komplexním Zabezpečováním místních záležitostí
veřejného pořádku a plněním dalších úkolů Ze zákona o obecní policii,zastupováním města
v pracovněprávních vztazích čekatelů,strážníků a jiných zaměstnanců obce zařazených
do městské policie ve smyslu § 4 odst.2 Zákona o obecní polici-i,včetně řešení problematiky
Stížnosti u Městské policie Brno.Řádným hospodařením se svěřeným majetkem,zajišťováním
organizačního,ekonomického a technického provozu v mezích Svěřeného rozpočtu.K danému je
oprávněn stanovovat.svým podřízeným úkoly,činit potřebná řídící,organizační a kontrolní
opatření,vydávat interní normativní akty Městské policie Brno a v této souvislosti podepisovat
písemnosti <.>
<br> 3.Ze své Činnosti je ředitel Městské policie Brno odpovědný primátorovi města Brna,Rado města
Brna a Zastupitelstvu města Brna <.>
<br> ctenar a
<br> l.Na území statutárního města.Brna je čimiost Městské policie.Brno zajišťována prostřednictvím
revírů,v jejichž čele stojí vedoucí...

Načteno

edesky.cz/d/160712

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz