« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Zaslání veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VerVyhl_-oznameni_o_zahajeni_rizeni_Z2832_20180307.pdf

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,111 21 Praha 1
t el.: 236 001 111,fax: 236 007 142
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny
(opakované veřejné projednání)
<br>
<br> Z 2832/00
<br>
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj
<br> území hl.m.Prahy
<br> V souladu s § 52 odst.1 a § 53 odst.2 (poslední věta) ve spojení s § 55 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako
příslušný orgán územního plánování,informuje o zahájení řízení o vydání celoměstsky
významné změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Z 2832/00“) oznámením o konání opakovaného veřejného projednání návrhu
uvedené změny <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Z 2832/00 na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Na základě veřejného projednání návrhu Z 2832/00 došlo k podstatným úpravám
dokumentace návrhu Z 2832/00,ke kterému příslušný úřad vydal stanovisko,požadující
zpracování nového posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.V souladu s § 53 odst <.>
2 (poslední věta) stavebního zákona bude upravený návrh změny Z 2832/00 spolu s
VVURÚ v rozsahu provedených úprav předložen k opakovanému veřejnému projednání <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Z 2832/00 vydává <.>
<br>
Opakované veřejné projednání se bude konat dne 11.4.2018 od 9.00 hod <.>
<br> ve velkém zasedacím sále Nové radnice
Magistrátu hlavního města Prahy
<br> Mariánské nám.2,Praha 1
<br>
Opakované veřejné projednání upraveného návrhu změny Z 2832/00 a VVURÚ bude
spojeno s odborným výkladem <.>
<br>
<br>
<br>
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2832/00 a o veřejném
projednání VVURÚ bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy <,>
Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 26.3.2018 do 18.4.2018 včetně <.>
V téže době bude upravený návrh změny Z 2832/00 (textová a grafická část),tj.upravený
návrh na vydání uvedené změny formou opatření obecné povahy a dokumentace VVURÚ
vystaveny k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup – na internetové adrese www.praha.eu v
sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Změny
územního plánu (Aktuálně pořizované změny → Změna 2832)
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uz
emni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
<br> - v tištěné podobě - v kanceláři č.348 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,110 00
Praha 1,pondělí od 9.00 hod.do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod.<,>
v ostatní dny od 9.00 hod.do 16.00 hod <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání,tj.do 18.4.2018
včetně,lze uplatnit (dle § 52 odst.3 stavebního zákona ve spojení s § 172 odst.1 a 5 a §
39 odst.1 správního řádu) stanoviska,připomínky a námitky k vystavenému
upravenému návrhu Z 2832/00 (měněným částem návrhu po 1.veřejném projednání) a
stanoviska a připomínky k vystavené dokumentaci VVURÚ.Ke stanoviskům <,>
připomínkám a námitkám podaným později se nepřihlíží <.>
<br> Stanoviska,připomínky a námitky podávejte písemnou formou do podatelny Magistrátu
hl.m.Prahy nebo zasílejte na adresu:
<br> Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
<br> Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
<br> nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,a to na
adresu elektronické podatelny Magistrátu hl.m.Prahy: posta@praha.eu
případně datovou schránkou Magistrátu hl.m.Prahy: 48ai97h
<br>
Pořizovatel doporučuje pro snadnější vytvoření připomínek a námitek využít systém pro
podporu územního plánování,na který naleznete odkaz na stránkách Odboru územního
rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy mezi aktuálně pořizovanými změnami (viz odkaz
uvedený v této vyhlášce v části „způsobem umožňující dálkový přístup“).Použití tohoto
způsobu napomůže připomínkujícímu k naplnění všech požadovaných,níže uvedených <,>
podmínek pro podání připomínky a námitky <.>
<br> Námitky,připomínky a stanoviska musí být podány v souladu s požadavky
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zejména s § 37 odst.2 <,>
který upravuje obsah podání.Z podání musí být patrno,kdo je činí,které věci se týká a co
se navrhuje:
<br> - Fyzická osoba uvede v podání jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého
pobytu,popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst.3 správního řádu <.>...

Načteno

edesky.cz/d/1582940

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz