« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z3125_navrh_zadani.pdf

1
<br>
ZADÁNÍ
ZMĚNY Z 3125/00
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.PRAHY
<br>
Důvody pro pořízení změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území
<br> Pořízení změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Z
3125/00 ÚP SÚ HMP“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.29/56 ze dne
14.9.2017 <.>
<br> Předmětem změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP je upřesnění trasy severovýchodní části Městského
okruhu.Konkrétně se jedná o stavbu č.0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka,stavbu č.0094 MO
Balabenka – Štěrboholská radiála a stavbu č.8313 Libeňská spojka <.>
<br> Důvodem pro pořizování Z 3125/00 je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ hl.m.Prahy (dále
jen „ÚP SÚ HMP“) v souladu s potřebami hl.m.Prahy a jeho městských částí a dále umožnění
splnění záměrů investorů,odpovídajících koncepci rozvoje hl.m.Prahy <.>
<br> Požadavky na zpracování návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP
<br> a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce,vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu,včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území <,>
v požadavcích na změnu charakteru obce,jejího vztahu k sídelní struktuře a
dostupnosti veřejné infrastruktury
<br> Podmínkou pro realizaci záměru bude nalezení odpovídajícího řešení v účelném využití a
prostorovém uspořádání dotčených lokalit s cílem dosažení obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů v rámci koordinace rozvoje území hl.m.Prahy,a to za
podmínek ochrany veřejných zájmů,chránících hodnoty území hl.m.Prahy,a respektování
limitů tohoto území <.>
<br> Změna Z 3125/00 ÚP SÚ HMP upřesňuje dopravní koncepci hl.m.Prahy,týká se řešení
nadřazené komunikační sítě města - návrh změny upřesní a stabilizuje vymezení
Městského okruhu a Libeňské spojky.Změna Z 3125/00 ÚP SÚ HMP nebude mít vliv na
strukturu legendy grafické části ÚP SÚ HMP <.>
<br> Pro změnou řešené území nevyplývají z Politiky územního rozvoje České republiky,ve
znění Aktualizace č.1 (dále jen „PÚR“),schválené vládou České republiky usnesením č <.>
276 ze dne 15.4.2015,žádné konkrétní úkoly <.>
<br> Celé území hl.m.Prahy je v PÚR vymezeno jako OB1 – Metropolitní rozvojová oblast
Praha <.>
<br> Z PÚR vyplývá pro zpracování návrhu Z 3125/00 ÚP SÚ HMP především respektování
republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,zejména
priority uvedené ve článcích (14),(23),(24),(27),(29) <.>
<br> Změna Z 3125/00 ÚP SÚ HMP vychází ze Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy,ve
znění aktualizace č.1 (dále jen „ZÚR HMP“),schválené Zastupitelstvem hl.m.Prahy
usnesením č.41/1 ze dne 11.9.2014,jakožto nadřazené územně plánovací dokumentace <.>
Uvedená změna je v souladu s Koncepcí dopravní infrastruktury,uvedené v ZÚR v bodě k)
„zajistit územní podmínky k dobudování komunikační sítě celoměstského významu
s prioritou výstavby Městského a Pražského okruhu (Silniční okruh kolem Prahy)“ <.>
<br> Koridor severovýchodní části Městského okruhu je součástí nadřazeného komunikačního
systému hl.m.Prahy (dále jen „NKS“).Je zařazen mezi koridory pozemních komunikací
s celoměstským významem.Ze ZÚR HMP vyplývají pro NKS a Městský okruh,který
doplňuje Libeňská spojka,zejména následující podmínky:
<br>
<br> 2
<br>
- stabilizace prostorového řešení jednotlivých úseků komunikací v území <,>
<br> - respektování urbanistických,památkových a přírodních hodnot území <,>
<br> - odvedení velké části automobilové dopravy na nadřazené komunikace a tím vytvoření
příznivějších předpokladů pro regulaci a omezování automobilové dopravy ve městě <,>
<br> - navržení vhodných opatření pro ochranu zastavěných území před negativními účinky
dopravy,zejména hluku (protihlukové stěny,valy či pásy zeleně,atd.) <,>
<br> - priorita výstavby Městského okruhu <,>
<br> - stabilizace prostorového řešení nových úseků komunikací a křižovatek <,>
<br> - převedení velké části vnitroměstské dopravy na trasu zohledňující urbanistické hodnoty
území ve vymezeném koridoru <,>
<br> - neporušení krajinného rázu podél pravého břehu Vltavy,zejména k řece přivrácené
části svahu Bílé skály prostorovým řešením Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka-
Balabenka <,>
<br> - optimalizace rozsahu tunelových úseků a jejich výdechů z hlediska vlivu na ovzduší a
obyvatele při sledování kvality urbanistického návrhu řešení,aplikace účinných
odsávacích zařízení <,>
<br> - možnost využití ulice Povltavské podél Bílé skály pro jeden dopravní směr Městského
okruhu <,>
<br> - částečné tunelové řešení Městského okruhu mezi Pelc Tyrolkou a Balabenkou v zájmu
minimalizace negativního působení stavby <,>
<br> - optimalizace křižovatek s důrazem na urbanistickou kvalitu řešení prostoru s cílem
minimalizovat bariéry v území,zachovávat tradiční vazby v území a vytvořit rovnocenné
podmínky pro nemotorovou dopravu <,>
<br> - zmírnění zásahů do kompaktní zeleně adekvátní náhradní výsadbou stromů,zejména
v kontaktu s kvalitní urbanistickou strukturou a na jiných vhodných místech ...

vyhlaska_oznameni_zadani_Z3125.pdf

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> ODBOR UZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánské nám.2,110 01 P raha 1
<br> P racovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,1 10 00 P raha 1
<br> te l.: 236 001 111,fax: 236 007 142
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o vystavení návrhu zadání změny
<br> Z 3125/00
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 3,MČ Praha 8,MČ Praha 9,MČ Praha 10,MČ Praha 15; upřesnění trasy
<br> severovýchodní části Městského okruhu.Konkrétně se jedná o stavbu č.0081 MO
<br> Pelc/Tyrolka – Balabenka,stavbu č.0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a
<br> stavbu č.8313 Libeňská spojka)
<br> V souladu s § 47 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního
<br> města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
<br> oznamuje vystavení návrhu zadání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru
<br> hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) <.>
<br> Pořízení Změny ÚP bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.29/56 ze
<br> dne 14.9.2017 <.>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu zadání Změny ÚP bude zveřejněna na
<br> úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova 35/29,Praha 1,v době od 26.3 <.>
<br> 2018 do 25.4.2018 včetně <.>
<br> V téže době bude v souladu s § 47 odst.2 a § 20 stavebního zákona návrh zadání Změny
<br> ÚP vystaven k veřejnému nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Změny
<br> územního plánu (Aktuálně pořizované změny → Změna 3125)
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/u
<br> zemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
<br> - v tištěné podobě - v kanceláři č.344 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,110 00
Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní
<br> pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky – oznámení o vystavení návrhu zadání
<br> Změny ÚP,tj.do 25.4.2018 včetně,může každý v souladu s § 47 odst.2 stavebního
<br> zákona uplatnit své písemné připomínky <.>
<br> Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Změny ÚP mohou dotčené orgány a MMR ČR
<br> jako nadřízený orgán uplatnit vyjádření,ve kterém uvedou požadavky na obsah Změny
<br> ÚP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Síd lo : Mar i ánské nám.2,110 01 P ra ha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,11 0 00 P raha 1
<br> te l.: 236 001 111,fax: 236 007 142
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br> V téže lhůtě mohou sousední obce uplatnit podněty,krajský úřad jako příslušný úřad
<br> ochrany přírody a krajiny uplatní v souladu s § 47 odst.3 stavebního zákona stanovisko <,>
<br> zda má být návrh Změny ÚP posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí,případně
<br> stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty 30 dnů od obdržení návrhu zadání Změny ÚP
<br> doručí příslušný orgán ochrany přírody stanovisko podle § 45i zákona
<br> č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <.>
<br> V souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona se k připomínkám,vyjádřením a podnětům
<br> uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží <.>
<br> Stanoviska,vyjádření,připomínky a podněty podávejte písemnou formou do podatelny
<br> Magistrátu hl.m.Prahy nebo zasílejte na adresu:
<br> Magistrát hlavního města Prahy
<br> Odbor územního rozvoje
<br> Jungmannova 35/29
<br> 110 00 Praha 1
<br> nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,a to na
<br> adresu elektronické podatelny Magistrátu hl.m.Prahy: posta@praha.eu
<br> či datovou schránkou Magistrátu hl.m.Prahy: 48ia97h
<br> Pořizovatel doporučuje pro snadnější vytvoření připomínek využít systém pro podporu
<br> územního plánování,na který naleznete odkaz na stránkách Odboru územního rozvoje
<br> Magistrátu hl.m.Prahy mezi aktuálně pořizovanými změnami (viz odkaz uvedený
<br> v této vyhlášce v části „způsobem umožňující dálkový přístup“).Použití tohoto způsobu
<br> napomůže připomínkujícímu k naplnění všech požadovaných,níže uvedených <,>
<br> podmínek pro podání připomínky <.>
<br> Stanoviska,vyjádření,připomínky a podněty musí být podány v souladu s požadavky
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zejména s
<br> § 37 odst.2,který upravuje obsah podání.Z podání musí být patrno,kdo je činí,které
<br> věci se týká a co se navrhuje <.>
<br> - Fyzická osoba uvede v podání jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého
pobytu,popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst.3 správního
<br> řádu <.>
<br> - V podání souvisejícím s její podnikatelskou ...

Načteno

edesky.cz/d/1582939

Meta

Stavební informace   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz