« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Návrh OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KUK_2018_planek_7.pdf

" " _JLÉĚÉMEĚĚ Í“'Í"*f
<br> -=—=1=n=.:.-=.<.> <.>
<br> Uřad městské části Praha 15 5m odbor dapra'n; ID 109 00 Praha 10,BC-Íú-ĚQ'JĚI ŠÉF!
<br> -7 111— 21113 „;]/f <,>
<br> 1
<br> L
<br> KÚK Praha 15 - blok 7
<br> 11111
<br> Stanoviště strojů: Rezlerova )( Janovská
<br> Počet značek: 68
<br> KUK Praha 15 blok 7 komunikace úsek brn pm Archimédova Novopetrovická - Ohmova 515 1? Bellova 487 974 Dopplerova část kom.od ul.Bellova 140 280 Galileova Morseova - Galvaniho 73 146 Galvaniho vč.zálivů 129 258 Janovská Rezlerova - Hornoměcholupská 104 208 Lessnerova + parkoviště 360 720- Morseova Milánská - Galíleova ?? 154 NN 1818 část (parkoviště u ul.Janovská) ' 55 110.HN 1819 část (parkoviště u ul.Janovská) 55 110 NN 1 821 část 74 148 NN 1822 část (parkoviště u ul.Janovská) 210 420 NN 1823 část (parkoviště u ul.Janovská) 215 430 Ohmova Galvaniho - Archimédova vů.zálivů 212 424 Rezlerova vč.parkovišť 1 103 2 206 3 309 Urfe-ia
<br> Veškeré vozovky se ukir'zr' vč.zálivů,pokud zástupce TSK neurčí v den úklidu jinak <.>
<br> LÚK 2018 ! Oblast 3 1' 24.01.2018! 12 011

KUK_2018_planek_6.pdf

vt!
<br> farkx © žn.<.>.na mši %! _AÁ.\ ag 7/
<br> /r|
<br> D // p.<.>
<br> odbor Elcpr'aw Praha 13- E-š:_.<.> :_:;';.>-.L._f_ % T* <.>
<br> TJQ JD
<br> _.<.> A? „3% G_ Ěwlc _„ „„
<br> du.a.<.>.:-„mí.<.>
<br> „„ _._ _ ita?? „% ? u.„
<br>.m-
<br>,<.> _|_ „„ „
<br> _,<.> <.>
<br> _._ _ __.-
<br> Stanoviště strojů: parkoviště Jakobiho
<br> Počet značek: M
<br> Veškeré vozovky se ukllzl vč.záílvú,pokud zástupce TSK neurčí v den úklidu jinak <.>
<br> KUK Praha 15 blok 6 komunikace úsek bm pm Edisonova Bellova — Milánská 608 1 216 E dlsonova Hertzova — mustek k ui.Eukhdova; jen 105 210 ručně
<br> Frostova + parkoviště mezi ul.Frostova a Jakobiho 446 892 Jakoblho vč.parkoviště 703 1 406 Kurčatovova 440 880
<br> 2 302; 45604
<br> LUK 2018i0b|3513 l24.01.2018l12 011

Oznameni_o_navrhu_OOP_KUK_2018.pdf

sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
<br> e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
- 1 -
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 07081/2018
<br> ČJ.: ÚMČ P15 07463/2018/OD/MČí
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> DS:
<br> Čílová
<br> 281 003 603
<br> 281 003 611
<br> Monika.cilova@praha15.cz
<br> nkybvp5
<br>
<br> DATUM: 07.02.2018
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy na dočasný zákaz stání nebo zastavení
<br> silničních vozidel na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo
<br> námitek
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst <.>
<br> 1 a odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a
<br> obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy ve
<br> znění pozdějších předpisů,v souladu ust.§ 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,zahájil dne 01.02.2018 na základě žádosti TSK hl.m.Prahy,a.s.<,>
<br> Řásnovka 770/8,Praha 1,IČ: 034 47 286 řízení o Návrhu opatření obecné povahy,a předkládá
<br> Návrh opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na
<br> pozemních komunikacích
<br> podle § 19a odst.1 až 3 zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,spočívající v dočasném zákazu zastavení na místních komunikacích v MČ Praha 15
<br> a MČ Praha Petrovice dle přiložené dokumentace - situace dopravního značení,která je nedílnou
<br> součástí tohoto Návrhu opatření obecné povahy <.>
<br> Doba platnosti dočasného zákazu zastavení:
<br> Blok č.1 (viz potvrzená situace v příloze)
<br> komunikace: Boloňská + parkoviště a spojky,Pod Vartou (Milánská – Neapolská),Neapolská <,>
<br> Milánská – 2 zálivy (u ul.Nad Přehradou a Livornská),Hornoměcholupská (K Měcholupům – Na
<br> Křečku; v úsecích parkovacího stání),Hornoměcholupská (zast.MHD Na Křečku- zast MHD
<br> Janovská; v úsecích parkovacího stání,Dýšinská (NN 2791 – Milánská),NN 2791,Ravennská
<br> (Holoubkovská – NN 5368),NN 5368
<br> Termín čištění: 3.4.2018 a 20.8.2018
<br>
<br> Blok č.2 (viz potvrzená situace v příloze)
<br> komunikace: Nad Přehradou,Bolevecká + NN 7058 (část),Milánská – parkoviště 2x (NN 3168 <,>
<br> NN 1785,NN 1825,NN 1824 – část),Livornská + parkoviště (NN 3506),NN 3507 (část),NN
<br> 3504 (Livornská – slepý konec)
<br> Termín čištění: 4.4.2018 a 21.8.2018
<br>
<br>
<br>
<br> sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
<br> e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
- 2 -
<br> Blok č.3 (viz potvrzená situace v příloze)
<br> komunikace: Holoubkovská,Ravennská (Holoubkovská – Milánská),Hornoměcholupská (zast
<br> MHD Janovská – Janovská; v úsecích parkovacího stání),Na Křečku + parkoviště,Parmská <,>
<br> Janovská,NN 1571 (spojka ul.Parmská a Janovská),Veronské náměstí vč.vybr.zálivů (bez
<br> slepého úseku)
<br> Termín čištění: 5.4.2018 a 23.8.2018
<br>
<br> Blok č.4 (viz potvrzená situace v příloze)
<br> komunikace: Herbenova (Hornoměcholupská – Kobylákova),NN 1642 + NN 1643 (otočka u
<br> kom.Plk.Mráze),Pod Stanicí (Hornoměcholupská – Plk.Mráze),Proti Proudu (Herbenova –
<br> Weilova),Štěrboholská (úseky V Chotejně – U Továren a U Továren – Za Drahou),U Branek,U
<br> Továren (U Branek – slepý úsek),V Chotejně (U Branek – slepý úsek),V Nové čtvrti,V Nových
<br> domcích,Weilova,Za Drahou (Štěrboholská – konec u č.p.15),Kytínská + slepý úsek (60m)
<br> Termín čištění: 6.4.2018 a 23.8.2018
<br>
<br> Blok č.5 (viz potvrzená situace v příloze)
<br> komunikace: Lochotínská,Evy Olmerové (Lochotínská – R.A.Dvorského),R.A.Dvorského <,>
<br> Bratislavská,Hornoměcholupská (Milánská – K Měcholupům; v úsecích parkovacího stání) <,>
<br> Hornoměcholupská (Hostivař – Plk.Mráze),K Horkám (zálivy),Na Košíku
<br> Termín čištění: 18.4.2018 a 5.9.2018
<br>
<br> Blok č.6 (viz potvrzená situace v příloze)
<br> komunikace: Frostova + parkoviště mezi ul.Frostova a Jakobiho,Jakobiho vč.parkoviště <,>
<br> Kurčatovova,Edisonova (Bellova – Milánská),Edisonova (Hertzova – můstek k ul.Euklidova;
<br> jen ručně)
<br> Termín čištění: 9.4.2018 a 24.8.2018
<br>
<br> Blok č.7 (viz potvrzená situace v příloze)
<br> komunikace: Archimédova (Novopetrovická – Ohmova),Rezlerova vč.parkovišť,Lessnerova +
<br> parkoviště,Ohmova (Galvaniho – Archimédova vč.zálivů),Bellova,Dopplerova (část kom.od
<br> ul.Bellova),Morseova (Milánská – Galileova),Galileova (Morseova – Galvaniho...

Načteno

edesky.cz/d/1582938

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz