« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - závěrečný účet obce za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2017.pdf

::.<.> -vi ; a »
<br> \CD'HÉL'.<.>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
<br> BpZn.: KÚOK/58481/2017/OK/7227 Počet listů: 8 C.j.: KUOK 1711/2018 Počet stran: 8 Počet stejnopisú: 2 Počet příloh: 0
<br> Počet listů/svazků příloh: 0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bukovany za rok 2017,IČ 00576263
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 13.12.2017 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaněho dne 22.2.2018 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Bukovany za rok 2017 dne 15.11.2017.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžně informace o kontrolních zjištěních dne 22.2.2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Bukovany Přezkoumaně období: 1.1.2017 - 31.12.2017 Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX Odehnalová
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v'platněm znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR Při přezkoumání hospodaření obce Bukovany za rok 2017
<br> - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením 5 9 písm.a) zákona č.255/2012 Sb.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy ofinančnim hospodaření územních celků,o hospodaření sjejích majetkem,o účetnictví a o odměňováni <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> věcné a formální správností dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Bukovany za rok 2017 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis: namátková kontrola účetních dokladu k běžnému účtu vedenému u Ceské spořitelny,a.5.za období 11 — 12/2017 včetně přijatých faktur uhrazených v období,na účtu veden bankovní účet k hospodářské činnosti
<br> Bankovní výpis: č.25 - 30 k běžnému účtu vedenému u České národní banky za období 11 - 12/2017 včetně účetních dokladů v období
<br> Bankovní výpis: namátková kontrola účetních dokladů k běžnému účt...

zaverecny-ucet-obce-2017.pdf

Licence: DIE.: strana 1 / 9 XCRGBSUC „" EUC ('(-“1012017 ' 01012017)
<br> Obec Bukovany
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00576263 název Obec Bukovany ulice,č.p.Bukovany 57 obec Bukovany PSČ,pošta 772 00 Kontaktní údaje telefon 585351394 fax 585351394 e-mail obec©bukovany.cz WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojeni vlastnich úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek Vll.Vyúčtování íinančnich vztahů k rozpočtům krajů,obci.DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xi.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINJ'S Express UCR (14.011) GORDIC spol.s.r.o.25.02.2018 Zlhqlm Is
<br> Li sance.- DIE:
<br> |.PLNÉNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> [)
<br> XCRGBL'UC [ :UC
<br> (01013017 (51012017)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 6 996 620,00 7 576 121,00 7 809 106,34 Nedaňové příjmy 286 400,00 344 900,00 334 057.29 Kapitálové přijmy 5 000,00 5 000,00 Přijaté transfery 277 966.40 1 226 621,00 1 226 622,00 Přijmy celkem 7 561 006,40 9 152 642,00 9 374 785,63 Detaííní výpis položek die druhového fřfdénf rozpočtové skfadby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.řyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.1 400 000,00 1 520 000,00 1 658 985,45 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 200 000,00 200 000,00 52 767,03 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitá[.výnosů 150 000,00 150 000,00 155 443.54 111 Daně : příjmů fyzických osob 1 750 000,00 1 870 000,00 1 867 196,02 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 550 000,00 1 550 000,00 1 656 548.56 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 94 620,00 94 620,00 94 620,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 644 620,00 1 644 620,00 1 751 168.56 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 3 394 620,00 3 514 620,00 3 618 364,58 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000,00 3 200 000,00 3 352 426,92 121 Obecné daně za zboži a služeb v tuzemsku 2 800 000.00 3 200 000.00 3 352 426,92 122a3 Zvl.daně a popi.ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně za zboží a služeb v tuzemsku 2 800 000,00 3 200 000,00 3 352 426,92 1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komun.odpadů 310 000,00 337 000,00 335 713,00 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 17 501,00 17 250,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 1 400,00 134 Mtstnl poplatky z vybraných činnosti a služeb 327 000.00 356 501,00 354 363,00 1361 Správní paplatky 5 000,00 5 000,00 6 060,00 136 Správní poplatky 5 000.00 5 000,00 6 060,00 13 Daně a poplatky z vybraných činnosti a služeb 362 000,00 421 501,00 402 073,85- 1511 Daň z nemovitostí 440 000.00 440 000,00 436 240,99 151 Daně z majetku 440 000,00 440 000,00 436 240.99 15 Majetkové daně 440 000,00 440 000,00 436 240,99 1 Daňové příjmy (součet za Eldu 1) 6 996 620.00 7 576 121,00 7 809 106,34 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 10 500,00 11 175,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 7 000,00 10 500,00 11 175,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 64 000,00 64 000,00 61 713,00 2132 Přijmy z pronájmu ostnemov.a jejich částí 113 100,00 113 100,00 110 100,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 177 100,00 177 100,00 171 813,00 2141 Příjmy : úroků (část) 900,00 900,00 962,29 214 Výnosy z finančního majetku 900,00 900,00 962,29 21 Příjmy : vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.185 000,00 188 500,00 183 950,29 2322 Přijaté pojistné náhrady 14 400,00 14 400,00 14 364,00 2324 Přijaté nekapitálové přlspěky a náhrady 87 000.00 142 000,00 135 743,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 101 400,00 156 400,00 150 107,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ostnadaňové příjmy 101 400,00 156 400,00 150 107,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 286 400,00 344 900,00 334 057,29 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 5 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 5 000,00 5 000,00 31 Příjmy : prod.d|ouhod.maj.a ostkap.příjmů 5 000,00 5 000,00 3 Kapitálové příjmy (součza třídu 3) 5 000,00 5 000,00 V|astnj příjmy (třída 14.245) 7 283 020,00 7 926 021,00 B 148 163,63 4111 Neinv.př1'j.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.26 423,00 26 423,00 4112 Neínv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vzlahu 122 800,00 122 800,00 122 800,00
<br> Zpracováno systémem GINIS Express DCR (14.011) GORDIC spol.s r.o <.>
<br> 25.02.20.18 217141111 15
<br> strana 3 9 XCRGBSUC /' :UC (01013017 01012017)
<br> Licence: DJE:
<br> Detailní výpis potožetr die druhového třídě-nf rozpočtové skladby Schva'tenjír rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státnlho rozpočtu 155 186,40 1 077 398,00 1 077 399,00
<br> 411 Nainv.přij.transf.od vař.rozp.úsíředni úrovně 277 966,40 1 226 621,00 1 226 622.00
<br> 41 Neinvestiční p...

vykaz-zisku-a-ztrat-2017.pdf

Licence: D TEZ
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 I 2017
<br> XCRGUVXA/VXA (01012017/26112017)
<br> IČO: 00576263 Název: Obec Bukovany Čislo Syntetický Běžné období Minulé obdobi položky Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost 1 2 J 4 A,Nák|ady celkem 10 856 422.95 46 022,68 5 548 592,09 32 622,00 I.Náklady z činnosti 10 252 092,95 34 288,00 4 869 539540 __ *? 610,00 1.Spotřeba materiálu 501 45 304,62 166 803.22 2.Spotřeba energie 502 248 216.00 162 829,78 65.00 3.Spotřeba jiných neskladovatelnych dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 6 203 992.53 335 456.09 9.Cestovné 512 6 396,00 5 052.00 10.Náklady na reprezentaci 513 8 970.00 71 918,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 1 223 542.80 568.00 1 824 757.81 545.00 13.Mzdové náklady 521 995 672,00 944 586.00 14.Zákonné sociální pojištění 524 295 044,00 276 811.00 15.Jiné sociální pojištění 525 1 343.00 1 321,00 16.Zákonné sociální náklady 527 16 675,00 16 087.00 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitosti 532 2 255.00 95.00 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 1 500,00 4 645.00 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.XX.XXXX XXhXXmXXX Zpracováno systémem GlNlS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.straší! 3
<br> L_icence: D1 EZ
<br> XCRGUVýlř/l/XA (01012017.f' 23112017)
<br> Číslo Syntetický Běžné obdobi Minulé obdobi položky Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská 357357 1 2 J J 27.Tvorba fondů 546 26.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 110 515,00 33 720,00 933 633,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba & zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 180,00 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 46 645,00 102 005.50 36.Ostatní náklady z činnosti 549 45 842,00 43 539,00 II.Finanční náklady 760,00 1 044,68 1 804,69 A 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 2.Úroky 562 3.Kurzové ztráty 563 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5.Ostatní tinančni náklady 569 760,00 1 044,68 1 804.69 |||.Náklady na transfery 516 170,00 596 391,00___ 19 900,00 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 516 170,00 596 391,00 19 900,00 “ v.Daň z příjmů _ 07 400,00 13 490,00 0005700 12 312,00 1.Daň z příjmů 501 "W * 50 140,00 11 970,00 52 44—05" _ 11 400,00 2.Dodatečné odvody daně z příjmu 595 29 260.00 1 520.00 8 417,00 912,00 B,Výnosy celkem EI 354 307,42 03 997,60 7 749 064,09 81 205,64 |.Výnosy z činnosti 000 410,00 70 749,70 505 410,02 _ _ 08 507,17 1.Výnosy z prodeje vlastnich výrobků 601 2.Výnosy z prodeje služeb 602 12 325,00 70 749.78 10 709,00 68 567.17 3.Výnosy z pronájmu 603 174 813.00 154 149,00 4.Výnosy z prodaného zboží 604 5.Výnosy ze správních poplatků 605 6 060,00 4 963,00 6.Výnosy z místních poplatků 606 355 263,00 315 679,00 8.Jiné výnosy z Vlastnich výkonů 609 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10.Jiné pokuty & penále 642 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 _1 2.03.2016 13h53n71 ts * _ _ ĚWÍ _ _._ _ Zpracováno systémem GlNlS Express - UCR GORDIC Spol.s r.o.* _ strana 2/ 3
<br> Licence: Dt EZ
<br> XCRGUVĚA / VXA (01012017/22112017)
<br> Čislo Syntetický Běžné obdobi Minulé obdobi položky Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 16.Čerpání fondů 648 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 117 949,00 110 910,02 11.Finanční výnosy 902,29 327,02 915,57 _ _ 208,47 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 _ _ 2.Úroky 662 962,29 327,82 915,57 268,47 3.Kurzové zisky 663 4.Výnosy z přecenéni reálnou hodnotou 664 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6.Ostatni ňnančni výnosy 669 IV.Výnosy z transferů 1 201 171.79 _ _ 366_771,61 2.Výnosy vybraných místních vládních institucíz transferu 672 1 261 171,79 36677161 V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků 7 435 763,34 12 920,00 6 784 986,89 — _12 351g 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 867 196,02 _ 1 805 702,15 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 1 738 248,56 12 920.00 1 640 877,04 12 350,00 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 3 352 426,92 2 867 055,66 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 436 240,99 441 858,94 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 41 650,85 29 493,10 _9- weak,hospodaření _ _ * 1.Výsledek hosp...

rozvaha-2017.pdf

Licence: D1EZ
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> XCRGURXA !RXA (06042017/22112017)
<br> Období: 13 l 201 7 IČO: 00576263 Názew Obec Bukovany Období Čislo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Neffa AKTNA CELKEM 65 257 119,30 12 765 596,20 52 491 523,10 53 063 461,32 A.Stálá aktiva 59 695 538.72 12 705 410,20 46 930 725,52 ' ' _ 47 505 530,93 !.Dlouhodobý nehmotný majetek 134 071,90 68 731,90 65 340,00 58 080,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 68 731,90 66 731.90 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 65 340,00 65 340.00 58 080.00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určenl k prodeji 035 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 59 560 422.13 12 696 604,30 46 863 737,83 47 445 370,56 1.Pozemky 031 5 768 500,44 5 768 500,44 5 788 827,17 2.Kulturni předměty 032 768 500,00 768 500.00 769 500.00 3.Stavby 021 50 122 843,79 11 599 694.00 38 523 149,79 39 603 580,79 4.Samostatné hmotne movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 976 398.60 472 708,00 503 690,60 537 074.60 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 624 282.30 624 282.30 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 940 197.00 940 197,00 747 388.00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 359 700,00 359 700.00,i" „i i,|||.Dlouhodobý finanční majetek ' ' * 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujlclm vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 12.03.2018 13h52m503 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.a.strana 1 !5
<br> Licence: D1EZ
<br> Čislo
<br> položky
<br> “o:—Jonatan.:
<br> mmLmN—l
<br> m—qmmAmMA'
<br> ocom—qoamxmcom-n
<br> _\
<br> (O
<br> Název položky
<br>.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br>.Dlouhodobé půjčky
<br>.Termínované vklady dlouhodobé
<br>.Ostatni dlouhodobý hnančnl majetek
<br>.Pořizovaný dlouhodobý ňnančni majetek
<br>.Poskytnuté zálohy na_dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br>.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvérů
<br>.Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br>.Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br>.Ostatni dlouhodobé pohledávky
<br>.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> Oběžná aktiva Zásoby
<br>.Pořizeni materiálu
<br>.Materiál na skladě
<br>.Materiál na cestě
<br>.Nedokončené výroba
<br>.Polotovary vlastní výroby.Výrobky
<br>.Pořízenizboži
<br>.Zboží na skladě
<br>.Zboží na cestě
<br>._ Oslatnizésoby
<br> Krátkodobé pohledávky
<br>.Odbératelé
<br>.Sménky k inkasu
<br>.Pohledávky za eskontovené cenné papiry
<br>.Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br>.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br>.Poskytnuté návratné financni výpomoci krátkodobé.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br>.Pohledávky z přerozdělených dani
<br>.Pohledávky za zaměstnanci
<br> 10 <.>
<br> Sociální zabezpečení
<br> 12.03.2010 13h52m505
<br> Syntetický; Běžné
<br> Období
<br> XCRQUWA !RXA (06042017/22112017)
<br> Minulé
<br> účet| Brutto
<br> 063 067 060 069 043 053 1 044,69 462 464 465 1 044,69 466 469 - 471
<br> s 501 500,07
<br> 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 224 445,00 311 42 735,00 312 313 314 152 470,00 315 900,00 316 317 319 335 336 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.<.> s r.o <.>
<br> Korekce
<br> 180,00
<br> 180,00
<br> 180,00
<br> Netto
<br> 1 044,69 2 089,37
<br> 1 044,69 2 089,37
<br> 5 561 400,67 6 357 921,39
<br> 224- 265.00 42 735,00
<br> 152 230,51 34 630,51
<br> 152 470,00 720,00
<br> 1 17 400,00
<br> strana 2 /5
<br> Licence: D 1 EZ
<br> Čísío
<br> položky
<br> 11.12.13.14.15.16.17.18.23.24.25.26 <.>
<br> 27 <.>
<br> 26.29.30.31.32.33 <.>
<br> Ammonios-a
<br> 15.16.17 <.>
<br> Název položky
<br> Zdravotní pojištění
<br> Důchodové spoření
<br> Daň z příjmů
<br> Ostatní dané,poplatky a jiná obdobná peněžitá ptnéní Daň z přidané hodnoty
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení
<br> Pevné term inové operace a opce
<br> Pohledávky z neukončených ňnančních operací Pohledávky z ňnančního zajištění
<br> Pohledávky z vydaných dluhopisů
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů
<br> Náklady příštích období
<br> Přijmy příštích období
<br> Dohadné účty aktivni
<br> O_statni krátkodobé pohledávky
<br> Krátkodísý finanční majetek
<br>.Majetkové cenné papíry k obchodování.Dluhové cenné papíry k obchodování.Jiné cenné papíry.Termínované vklady krátkodobé.Jiné běžné účty.Běžný účet.Základní běžný účet územních samosprávných celků.Bě...

priloha-2017.pdf

Licence: orez xcanPXA !PXA (08032017_/ 04052431
<br> PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 1312017
<br> IČO: 00576263
<br> NÉZGVI Obec Bukovany
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Nic nenasvědčuje tomu,že by v účetní jednotce nastala situace,která by omezovala nebo zabraňovala v její činnosti pokračovat.Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.Učetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen přincip nepřetržitého trvání
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Od 1.1.2017 nedošlo k významný změnám v některých účetních postupech a Obsahovém vymezeni některých účtů.Vstupní údaje výkazů jsou předkládány CSÚIS v Kč s přesností na dvě desetinná místa <.>
<br> »
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> 1.Oceňování a vykazování: zásoby—pořizovací cena.způsob účtování A.Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně,od 7 do 60 tis.Kč.Pozemky na základě znaleckého posudku.Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.Změny způsobů oceňování nenastaly.Odpisový plán je součástí evidence majetku vedeného v modulu WTEM firmy Gofdic.Součásti odpisového plánu je výše dotací.Učetní jednotka provádí účetní odpisy měsíčně pouze v hlavní činnosti.Zůstatková cena pň odepisování činí 5 %.Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji.účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je XXX v případě dosažení hranice významosti,účetní jednotka si stanovila hladinu významnosti ve výši 1 % aktív dle celkové výše aktiv minulého roku na částku 403 531 „00 Kč.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka během roku nerozlišuje die čtvrtletí.částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis.Kč s výjimkami.které se rozlišují vždy [energie] a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby 5 nevýznamnýrní ročními rozdíly.Opravné položky jso účtovány k 31.12.<.> Rušení opravné potožky je účtováno k 31.12.z důvodu nastavení programu.Jedná se o bezvýzmané položky.Vypořádání dotace je k okamžiku přijmu peněz v případě,že se poskytují na základě již uhrazených výdajů.Práce na účetní závěrce probíhaly v období.kdy reálně existovala řada metodických nejasnosti z důvodu změny legislativy a kdy některé účetní problematiky nebyly ještě jednoznačně určeny,z tohoto důvodu je možné.že na některá účetní řešení zvolená v daném roce bude po vyjasnění a stanovení oficiálně platných metodických předpisů nahlíženojako na nesprávně <.>
<br> 12.03.2018 13h55m Bs Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spot.s r.o.* ' strana 1 ! 16
<br> Licence: DTEZ XCRGUPXA ! PXQ (08032017 ft)-1052017) AA.infomace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ oso osf * položky Název položky účet BÉŽNÉ MINULÉ __ P.l.Majetek a závazky ůčetníjednotky 137 830,50 159 050,50 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 21 195,00 21 195.00 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 116 635,50 1—37 855.50 P.|l.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněně závazky z transferů 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předčnancování transferů 911 2.Krátkodobě podmíněné závazky z předtínancování transferů 912 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátkodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátkodobé podmíněně pohledávky z transferů 915 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 915% _ _ P.||i.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.Krátkodobá podmíněně pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouhodobě podmíněně pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podmíněné pohledavky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4.Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5.Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 __ fi;—Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou zjiných důvodů 926 A _ _ P.IV.Další podmíněné pohledávky 1.Krátkodobé podmíněně pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3.Krátkodobé podmíněně pohledávky z jiných smluv 933 4.Dlouhodobě podmíněné pohledávky zjiných smluv 934 5.Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6.Dlouhodobě podmíněně pohledávky ze sdílených dani 941 7.Krátkodobé podmíněná pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům ...

fin-2-12-2017.pdf

Licence:
<br> Dl
<br> Zpracoval: IČO: 00576263
<br> *****
<br> EZ XXXX XXXXXXXX
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,konsolidace na úrovni vykazující sestavený k 13/2017
<br> ******Ý***
<br> GINIS Express — UCR
<br> Datum zpracování: 12.03.2018
<br> *****
<br> Čas zpracováni: 16h48m51s
<br> UCRGBAlA (v Kč) verze Strana:
<br> 0101201
<br> 7 1
<br> FIN 2—12 M
<br> DOBROVOLNÝCH svazxů 0301 A REGIONÁLNÍCH RAD jednotky i**ů**i**i
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Rok 2017
<br> 1 č 0 00576263
<br> Měsíc 13
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bukovany
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet vysledek od C/RS Č/RU % OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku a b X X X XXXX 1111 Daň : příjmů fyzických osob placena plátci 1.400.000,00 1.520.000,00 1.658.985,45 118,50 109,14 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placena poplat 200.000,00 200.000,00 52.767,03 26,38 26,38 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 150.000,00 150.000,00 155.443,54 103,63 103,63 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.550.000,00 1.550.000,00 l.656.548,56 106,87 106,87 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 94.620,00 94.620,00 94.620,00 100,00 100,00 0000 1211 výnosy z daně z přidané hodnoty 2.800.000,00 3.200.000,00 3.352.426,92 119,73 104,76 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 310.DDD,DD 337.000,00 335.713,00 108,29 99,62 0000 1341 Poplatek ze psů 15.000,00 17.501,00 17.250,00 115,00 98,57 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2.000,00 2.000,00 1.400,00 70,00 70,00 0000 1361 Správní poplatky 5.000,00 5.000,00 5.050,00 121,20 121,20 0000 1381 Daň : hazardních her 30.000,00 31.447,99 ******* 104,83 0000 1382 Zrušený odvod : loterií a pod.her kromě Vy 30.000,00 30.000,00 10.202,86 34,01 34,01 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 440.000,00 440.000,00 436.240,99 99,15 99,15 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 26.423,00 26.423,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př,transfery ze SR v rámci souhr.dot 122.800,00 122.800,00 122.800,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.příjaté transfery ze st.roz 155.186,40 1,077.398,00 1.077.399,00 694,2 100,00 * 0000 Bez ODPA 7.274.605,40 8.802.742,00 9.035.728,34 124,21 102,65 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 64.000,00 64.000,00 61.713,00 96,43 96,43 * 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 64.000,00 64.000,00 61.713,00 96,43 96,43 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12.000,00 11.108,00 ******* 92,57 * 2212 Silnice 12.000,00 11.100,00 ******* 92,57 2310 2324 Přijaté nekapítalové příspěvky a náhrady 500,00 500,00 200,00 40,00 40,00 * 2310 Pitná voda 500,00 500,00 200,00 40,00 40,00 2321 2324 Přijaté nekapitalove příspěvky a náhrady 500,00 300,00 ******* 60,00 * 2321 odváděni a čištění odpadních vod a nak1.s 500,00 300,00 ******* 60,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich & 113.100,00 113.100,00 110.100,00 97,35 97,35 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.500,00 17.494,00 205,81 106,02
<br> 16.500,00
<br> 1—7 „n'—-
<br> Licence: DlEZ ***** GINIS Express - UCR ****Í UCRGBAlA (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: Hana Cenklova Datum zpracování: 12.03.2010 Cas zpracování: 16h48m51s Strana: 2 ICO: 00576263 * 3613 Nebytové hospodářství 21.600,00 129.600,00 127.594,00 104,93 98.45 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 : 3639— _ 2om0ná1ní_sl0žby a-územní r6zv5j j.n: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _5.000:00- _ _ _ _5.000:00- *;**;**-100,00 3722 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 7.000,00 10.500,00 11.175,00 159,64 106,43 ; 3722- _ šběř a-sv5z kom0ná1n16h odpšdů- _ _ _ _ _ _ _ 70000,00 _ _ _ 10.500:00- _ - _ 11.175:00- 159,64 -106,43 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000,00 2.000,00 3.843,00 192,15 192,15 ;3723- _ šbĚLa'svgzéstÍodgadš (jinych-nešnebe2.a- ' ' “230606 ' ' ' -2.000,-00_ _ ' “ -3.643,-00-192,15"192,15 3725 2324 Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 76.000,00 110.500,00 102.798,00 135,26 93,03 ; 3725- _ 0yušívaní_a ;neškodňovani kgmun.odpadů _ _ _ _ -767000,00 _ _ _ 110.500:00- _ _ _ 102.798:00- 135,26 - 93,03 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 900,00 900,00 962,2 106,92 106,92 * 6310- _ 0be0né-příjmy a výdaje z-fi0aněníěh 6peřac- _ _ _ _900,00 _ " _ _ 900,00- _ _ _ _ 962,29- 106,92 -106,92 6320 2322 přijaté pojistné náhrady 14.400,00 14.400,00 14.364,00 99,75 99,75 ; 6320- _ pojištění-funkčně ňespecífikované- _ _ _ _ “ -14Í400,00 _ _ _ 14.400,00— _ _ _ 14.364í00- 99,75 _ 99,75 “:** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7.5610006,40 _ _ 9.152.642:00- _ _ 9.374.7BS:63- 123,99 -102,43
<br> |——,<.>
<br> Licence: DlEZ ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBAlA (v Kč) verze 01012017
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Cas zpracování: XXhXXmXXs Strana: 3
<br> IČO: 00576263
<br> II.ROZPOČTDVÉ VÝDAJE
<br> schváleny rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku a b X X X
<br> 2212 5169 Nakup ostatních služeb 5.200.000,...

Načteno

edesky.cz/d/1578895

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz