« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - V_b_rov_ __zen_ na funk_n_ m_sto tajemn_k/tajemnice __adu m_stsk_ __sti Brno - O_e__n

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V_b_rov_ __zen_ na funk_n_ m_sto tajemn_k/tajemnice __adu m_stsk_ __sti Brno - O_e__n

Statutární město Brno - Městská část Brno-Ořešín
<br> O Z N A M E N I
o Vyhlášení výběrového řízení
Městská část Brno-Ořešín
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo
tajemník/tajemnice úřadu
<br> S místem výkonu práce: Uřad městské části Brno-Ořešin,Ronovská 10,621 00 Brno
<br> Výběrové řízení vyhlašuje,v souladu S § 7 Zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve Znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č.312/2002 Sb.),Starosta městské části <.>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Zajišťuje výkon přenesené působnosti a Zodpovídá Za chod celého úřadu,ze své
činnosti je odpovědný starostovi <.>
<br> Spolupracuje s volenými orgány obce a S odbory Magistrátu města Brna <.>
<br> Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva obce S hlasem poradním a plní úkoly uložené mu
<br> ` zastupitelstvem obce nebo starostou <.>
<br> Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči
zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,stanovuje platy,tvoří vnitřní
předpisy úřadu <.>
<br> Zodpovídá za dodržování rozpočtu městské části <.>
<br> Zodpovídá za vykazovací a oznamovací povinnost úřadu ıněstské části vyplývající z
právních předpisů <.>
<br> Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách
a v politických hnutích <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
Ing.XXXXX XXXXXXXXX,tel.č.: XXXXXXXXX
Mgr.XXX XXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX
<br> Platové podmínky Se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a Správě,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> vysokoškolské vzdělání právního,ekonomického,manažerského,technického Směru
<br> v magisterském,případně bakalářském studijním programu
<br> praxe ve veřejné správě,zkouška zvláštní odborné způsobilosti - není podmínkou,je
výhodou
<br> zkušenost S vedením pracovního kolektivu v rozsahu min.3 let <,>
<br> orientace v účetnictví,kontrole,apod.)
<br> znalost principů veřejné Správy a Samosprávy <,>
<br> výborná komunikační dovednost <,>
<br> znalost programů MS Word,MS Excel,elektronická pošta,Internet <,>
<br> schopnost samostatného jednání,vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita <,>
schopnosti organizační a jednání S lidmi <,>
<br> občanská a morální bezúhonnost <.>
<br> Termín nástupu: srpen 2015
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka
<br> stanovené § 4 zákona č.312/2002 Sb.:
<br> 0 státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR <,>
<br> 0 věk minimálně 18 let <,>
<br> 0 způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost <,>
<br> 0 ovládání jednacího jazyka <,>
<br> 0 předpoklady dle zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým Se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích,ve znění pozdějších předpisů
(lustrační zákon)
<br> stanovené § 5 zákona č.312/2002 Sb.:
0 minimálně tříletá praxe
a) jako vedoucí zaměstnanec
b) při výkonu Správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku
nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu
c) ve funkci člena zastupitelstva územní ho Samosprávného celku dlouhodobě uvolněného
pro výkon této funkce
Délka praxe ınusí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do
funkce.<.>
<br> Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č.312/2002 Sb):
<br> jméno,příjmení,titul,datum a Inísto narození,Státní příslušnost,ınísto trvalého pobytu,číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana) <,>
datum a podpis.Uveďte rovněž telefonní spojení,název výběrového řízení a prohlášení o
souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení <.>
<br> K přihlášce ie nutné připojit doklady (§ 6,odst.4 zákona č.312/2002 Sb):
<br> e strukturovaný životopis <,>
<br> 0 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - získání viz poznám/raw <,>
<br> ě ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání _ ověření viz poznám/mí) <.>
<br> e Čestné prohlášení dle zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým Se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve Státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění
pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po l.12.1971) <,>
<br> 0 Lustrační osvědčení dle zákona č.451/1991 Sb <.>,(netýká se osob narozených
po 1.12.1971) možno dodat v průběhu výběrového řízení <.>
<br> a Čestné prohlášení o praxí
<br> 0 Čestné prohlášení dle § 110 odst.6 zákona č.128/2000 Sb,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů
<br> 0 Souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby výběrového řízení
<br> Text Cestného prohlášení dle zák.č.451/1991 Sb.a vzor Zádosti o vydání lustračního
osvědčení je k dispozici na http://\-vww.brnccz/ sekce ObčaruVolná místa a výběrová
řízení/Formuláře <.>
<br>
<br>
<br> Písemné ...

Načteno

edesky.cz/d/157736

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz