« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

spolecne_jednani_bez_SEA_vyhlaska.pdf

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01úprav
U 1004/01,U 1024/01,U 1025/01,U 1046/01,U 1089/01,U 1121/01 <,>
U 1175/01,U 1193/01,U 1215/01,U 1216/01,U 1220/01,U 1232/01 <,>
U 1233/01,U 1235/01,U 1241/01,U 1242/01,U 1243/01,U 1244/01 <,>
U 1245/01,U 1246/01,U 1249/01,U 1253/01,U 1258/01,U 1260/01 <,>
U 1261/01,U 1265/01,U 1267/01,U 1281/01,U 1288/01,U 1301/01 <,>
<br> U 1304/01,U 1305/01
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
<br> V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhů změn vlny 01 úprav U 1004/01 <,>
U 1024/01,U 1025/01,U 1046/01,U 1089/01,U 1121/01,U 1175/01,U 1193/01 <,>
U 1215/01,U 1216/01,U 1220/01,U 1232/01,U 1233/01,U 1235/01,U 1241/01 <,>
U 1242/01,U 1243/01,U 1244/01,U 1245/01,U 1246/01,U 1249/01,U 1253/01 <,>
U 1258/01,U 1260/01,U 1261/01,U 1265/01,U 1267/01,U 1281/01,U 1288/01 <,>
U 1301/01,U 1304/01,U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „Změny vlny 01 úprav ÚP“) společným jednáním o návrzích změn vlny
01 úprav ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace <.>
Návrhy Změn vlny 01 úprav ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl <.>
m.Prahy č.28/27,28/28,28/31,28/32,28/33,28/34,28/35,28/36,28/37 ze dne 15.6 <.>
2017 a 29/53,29/54,29/55 ze dne 14.9.2017,kterými bylo schváleno zadání těchto
změn vlny 01 úprav <.>
<br> Společné jednání se bude konat dne 10.4.2018 od 9.00 hod <.>
v sále CAMP - amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy <,>
Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 23.3.2018 do 10.5.2018 včetně <.>
V téže době budou kompletní návrhy Změn vlny 01 úprav ÚP vystaveny k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Úpravy
územního plánu (Aktuálně pořizované úpravy → Úpravy vlny 01)
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> - v tištěné podobě - v kanceláři č.350 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,110 00
Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní
pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Do 30 dnů ode dne konání společného jednání mohou vyzvané subjekty (dle § 50 odst.2
stavebního zákona) uplatnit stanoviska a připomínky k vystaveným návrhům Změn vlny
01 úprav ÚP.Ke stanoviskům a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky,tj.do 9.5.2018 včetně,může na níže
uvedenou adresu podávat připomínky k vystaveným návrhům Změn vlny 01 úprav ÚP
každý.K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou do podatelny Magistrátu hl.m <.>
Prahy nebo zasílejte na adresu:
<br> Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
<br> nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,a to na
adresu elektronické podatelny Magistrátu hl.m.Prahy: posta@praha.eu
či datovou schránkou Magistrátu hl.m.Prahy: 48ia97h
<br> Pořizovatel doporučuje pro snadnější vytvoření připomínek využít systém pro podporu
územního plánování,na který naleznete odkaz na stránkách Odboru územního rozvoje
Magistrátu hl.m.Prahy mezi aktuálně pořizovanými změnami (viz odkaz uvedený
v této vyhlášce v části „způsobem umožňující dálkový přístup“).Použití tohoto způsobu
napomůže připomínkujícímu k naplnění všech požadovaných,níže uvedených <,>
podmínek pro podání připomínky <.>
<br> Stanoviska a připomínky musí být podány v souladu s požadavky zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zejména s § 37 odst.2,který
upravuje obsah podání.Z podání musí být patrno,kdo je činí,které věci se týká a co se
navrhuje <.>
<br> - Fyzická osoba uvede v podání jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého
pobytu,popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst.3 správního
řádu <.>
<br> - V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno
a příjmení,popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozova...

Načteno

edesky.cz/d/1559089

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz