« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa- předcházet a bránit vývoji a šíření kůrovců v lesích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Á MESTSKY URAD ZDAR NAD SAZAvou
<br> ' ] Ooeoa ŽNOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> žňÁn NAD SÁZAVOU ŽlzkovA 227/ 1,591 81 Žer NAD SÁZAVOU
<br> vÁs DOPIS ZN./ZE DNE č.1 <.>,SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJEILINKA žoÁa NAD SÁZAVOU ZP/499/18/JD Doubek1340 12.03.2018
<br> Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa — předcházet a bránit vývoji,šíření a přemnožení kůrovců v lesích
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů,se na Vás obrací — vsouvislosti s významnými obdobími sucha v minulých letech a následnou očekávanou gradací kůrovců- s následujícím upozorněním: Vlastníci lesů (stát,obce,ostat.právnické osoby,fyzické osoby) jsou dle 5 32 z.č.289/95 Sb.o lesích (dále jen „lesní zákon“) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les,zejména: - bránit vývoji,šíření a přemnožení škodlivých organismů,tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les,tj.kůrovců (Iýkožrout smrkový,Iýkožrout severský,Iýkožrout lesklý,atd.),vyskytujících se především na smrku <.>
<br> Ke splnění této povinností je nezbytné,aby jednotliví vlastníci lesů:
<br> 1.zpracovali a asanovali (odvoz z lesa,Chemicky,mechanicky sloupáním kůry) veškeré stromy a dříví dosud napadené kůrovcem (v průběhu pozdního podzimu,zimy a v předjaří uschlé a usyčhající stromy) — do 31.3.2018,nejpozději však-prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví
<br> 2.zpracovali a asanovali kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2018 (v průběhu těchto měsíců uschlé a usychající stromy) - do 30.5„ 2018,! nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví
<br> 3.zpracovali a asanovali veškerou nahodilou 1těžbu (vývraty & zlomy ze zimního období vzniklé po 22.11.2017) — do 30,5.2018,nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví.Tím není dotčeno opatření obecné povahy vydané MZe ČR dne 7.11.2017 (nahodilé těžby vzniklé do dne účinnosti opatření (22.11.2017) zpracovat do 31.3.2018) <.>
<br> 4.aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních intervalech stav svých lesů (veškeré stromy suché,usychající,zrezivěié,smolící,s drtinkami za šupinami kůry,s opadávající kůrou či jehličím jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno k jejich asanaci,tj.pokácení a odvozu z lesa H včetně vršků a špalků paliva)
<br> 5.vstoupili v kontakt se svým odborným lesním hospodářem (případné informace podají jednotlivé obce),který upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a zpracování
<br> 6.neprodleně zajistili a realizovali (ať už prostřednictvím svým či třetích osob) nahodilou těžbu — tj.likvidaci kůrovcem napadeného dříví po 30.5.2018 spočívající v pokácení a účinné asanaci,tj,odvezeni kůrovcem napadené hmoty z lesa ( a vdostatečné vzdálenosti od něj.min 2 km) před ukončením vývoje brouků,popř.nelzewli toto splnit,využít chemické asanace (např.insekticidní sítě) či asanace ručním odkorněním <.>

Načteno

edesky.cz/d/1550489

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz