« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Posuzování vlivů koncepce „Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“ na ž...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZZR_Revize_OP_PPR.pdf

Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br>
Č.j.: MZP/2018/710/789
<br> V Praze dne 13.března 2018
<br>
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
Identifikační údaje:
<br> Název: Revize č.2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020
<br>
Charakter koncepce:
Posuzovaný revidovaný Operační program Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020 (dále
také jen „OP PPR“) představuje strategický dokument Kraje Hlavní město Praha.Jedná
se o celokrajskou koncepci vycházející z platného Strategického plánu Hlavního města
Prahy a navazující na řadu dalších materiálů,přijatých na komunitární,národní a evropské
úrovni <.>
<br> Mezi hlavní cíle původního i nyní revidovaného OP PPR patří zajišťování efektivní
realizace investic na území Prahy pro zvyšování její konkurenceschopnosti
prostřednictvím podpory vědy,výzkumu a vzdělávání,malých a středních podniků
a nízkouhlíkového hospodářství.Dále je to také zajišťování efektivního hospodaření
se všemi formami zdrojů,a to ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich
vzájemných vazeb včetně zajištění trvale možného souladu městského a přírodního
prostředí a udržitelné městské mobility.Pozornost je věnována i podpoře účinného
a moderního systému sociálních služeb,odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny
obyvatel a zajištění podpory rovných příležitostí mužů a žen v pracovním a rodinném
životě <.>
<br> Revize č.2 OP PPR (dále také jen „revize OP PPR“) byla provedena na základě
výstupů z průběžného monitoringu plnění cílů vývoje čerpání finančních prostředků
alokovaných pro OP PPR a na základě alokovaného hodnocení vývoje kvality života
a prostředí v obvodu vyššího územního samosprávního celku Praha.Hlavním cílem této
revize je zajistit úspěšné vyčerpání alokovaných zdrojů a posílit jejich využití <.>
<br> Revidovaný operační program nemění svoji strukturu,cíle ani priority podpory
rozvoje území.OP PPR je i nadále členěn do 5 prioritních os.V rámci revize byl vytvořen
<br>
<br>
<br>
<br> 2/7
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br> 1 nový specifický cíl,a to specifický cíl 2.3 týkající se rozvoje nízkoemisní mobility v oblasti
městské dopravy v uličním provozu.Jeho realizace by měla vést ke snížení množství
emisí z provozu městské hromadné dopravy <.>
<br>
Umístění: Hlavní město Praha
<br> Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy
<br> Průběh zjišťovacího řízení:
<br> Zjišťovací řízení k revidovaným částem OP PPR bylo zahájeno dne 16.2.2018
zveřejněním informace o oznámení koncepce a o XXX,kdy a kde je možno do něj nahlížet
(dále též jen „informace“),na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy.Informace
byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA na internetových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP258K <,>
a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění na úředních deskách <.>
Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným orgánům <.>
<br> Souhrnné vypořádání připomínek:
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence,oddělení SEA (dále také „MŽP“),obdrželo vyjádření od celkem
16 subjektů.Žádné z doručených vyjádření neobsahovalo zásadní připomínky ke koncepci
ani požadavek na další posuzování podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“).Kopie všech
obdržených vyjádření byly předány předkladateli koncepce <.>
<br> Vyjádření jednoho subjektu obsahovalo upozornění,které předkladatel koncepce
vypořádal.Vypořádání je uvedeno v následující tabulce <.>
<br> Vyjádření Vypořádání
<br> Městská část Praha 12
Rada městské části upozorňuje na potřebu jasně
proklamovat a zajistit,aby nebyly podporovány žádné
projekty,pro které by byl třeba zábor ZPF
(zemědělského půdního fondu) nebo PUPFL (pozemků
určených k plnění funkce lesa) nebo které by mohly
způsobovat kontaminaci nebo degradaci půd,jelikož
operační program nespecifikuje ani lokalizaci <,>
ani konkrétní stavebně technické či technologické
parametry pro projektové záměry/projekty vybrané
k realizační podpoře <.>
<br>
V rámci podpory elektromobility
ve veřejné dopravě nebude
docházet k záboru ZPF
či PUPFL.Veškeré aktivity <,>
vedoucí k rozvoji elektrobusů <,>
budou realizovány v místech
stávající silniční sítě
a v místech vyhrazených
provozu městské veřejné
dopravy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3/7
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br> Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/1548236

Meta

Stavby   Stavební informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz